Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l'exercici 2020

  Objecte del tràmit

  Aquesta convocatòria té per objecte subvencionar als municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats, la realització de la campanya per al control del mosquit tigre, que haurà d'efectuar-se necessàriament l'any 2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran accedir a les subvencions que preveu aquesta convocatòria els ajuntaments i les mancomunitats i consorcis en què estiguen integrats, en els quals s'haja detectat la presència d'aquest vector (Aedes albopictus) o amb més risc de ser colonitzats per aquest de la Comunitat Valenciana. Aquestes subvencions es dirigeixen a la realització de la campanya per al control del mosquit tigre, que haurà d'efectuar-se necessàriament l'any 2020.

  Requeriments

  Els beneficiaris de les subvencions han de reunir els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Taxes

  No hi ha taxes en aquest procediment.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El total de les subvencions atorgades per a aquests projectes no podran superar la quantia màxima 350.000 €, en l'exercici pressupostari 2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8563, de 5/6/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud de la subvenció s'ha de realitzar exclusivament per la seu electrònica de la FVMP https://fvmp.sedelectronica.es/, per a la qual cosa cal ajustar-se al model de sol·licitud (annex I) i adjuntar els documents justificatius del compliment de requisits (annex II).
  Tots els models a què fa referència aquesta resolució de convocatòria estan disponibles en la pàgina web de l'FVMP: www.fvmp.es
  En tot moment, cal tindre presents les exigències que preveu a aquest efecte la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud de la subvenció, annex I d'aquesta convocatòria, subscrita per l'alcalde/essa president/a de l'ajuntament, mancomunitat o consorci.
  Si, al llarg del període temporal que abasta la present convocatòria, es concedeixen a subvencions per a la mateixa finalitat d'altres ens públics o privats, haurà de comunicar-ho a l'FVMP, i a la direcció general amb competències en matèria de salut pública.
  b) El projecte tècnic d'actuació per a la realització de la campanya, mitjançant la presentació de l'annex II d'aquesta convocatòria i incloent-hi la següent informació proporcionada per part de l'empresa que realitzarà el tractament, en format (pdf):
  b.1. Nom de l'empresa que realitza el tractament i NIF.
  b.2. Pla cartogràfic del terme municipal, amb senyalització descriptiva de zones i els punts que es tractaran.
  b.3. Pla d'aplicació, incloent-hi el calendari.
  b.4. Documentació que acredite el compliment per part de l'empresa dels requisits següents:
  b.4.1 Inscripció de l'empresa, de manera actualitzada, en el Registre oficial d'establiments i serveis biocides, segons l'Ordre SCO/3269/2006, del Ministeri de Sanitat i Consum, i el Decret 96/2004, del Consell, de la Generalitat Valenciana.
  b.4.2 Disponibilitat per part de l'empresa de personal acreditat per a l'ús de biocides segons la legislació vigent.
  b.4.3 Utilització de productes que estiguen obligatòriament inscrits en el Registre de plaguicides no agrícoles o biocides del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per a la qual cosa cal utilitzar preferentment productes larvicides.
  b.4.4 Les zones seleccionades per al tractament seran, de manera preferent, urbanes i periurbanes, i inclouran el tractament dels embornals.
  b.4.5 S'empraran les tècniques d'aplicació que minimitzen la quantitat de producte que s'utilitzarà i el risc d'exposició a les persones i el medi ambient.
  b.4.6 Compliment de la normativa mediambiental corresponent quan s'actue sobre zones naturals vulnerables per estar sota alguna de les figures de protecció incloses en la Llei d'espais protegits de la Comunitat Valenciana i espais afectats per la Xarxa Natura 2000, i les zones d'especial protecció seran les d'aus (ZEPA), els llocs d'interés comunitari (LIC) i les zones d'especial conservació (ZEC).
  b.4.7 Valoració econòmica de la campanya.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'avaluació de les sol·licituds les realitzarà una comissió d'avaluació.

  La comissió d'avaluació analitzarà i avaluarà les propostes presentades i proposarà a l'òrgan competent per a la concessió de les subvencions la relació prioritzada d'entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, amb el límit del crèdit existent. Així mateix, elaborarà una llista ordenada de les sol·licituds que es propose desestimar per falta de crèdit.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió de subvencions d'acord amb aquestes bases reguladores esgotaran la via administrativa. Les entitats interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de publicar-se, d'acord amb la legislació de procediment administratiu comú, sense perjudici que hi puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Criteris de concessió
  A més del compliment del que s'ha disposat anteriorment, per a atorgar la subvenció, es prioritzaran:
  - Els municipis en els quals s'haja detectat la presència de l'Aedes albopictus durant 2020.
  - Els municipis de menys grandària (<20.000 habitants). Cens INE 2019.
  D'acord amb els criteris de concessió que preveu l'article 5 de l'Ordre 4/2018, de bases que regula aquesta convocatòria, s'estableix el barem següent:
  La puntuació màxima serà de 160 punts per municipi.
  3.1. Valoració vinculada a la detecció de la presència d'aquest vector o amb més risc de ser colonitzats per aquest: fins a un màxim de 50 punts.
  Presència d'aquest vector: 50 punts.
  Risc de ser colonitzat: 30 punts.
  3.2. Valoració vinculada a la població: fins a un màxim de 50 punts per municipi.
  Nombre d'habitants (fins a 50 punts), per a la qual cosa s'aplicarà la taula següent:
  Fins a 1.000 habitants: 50 punts.
  De 1.001 a 5.000 habitants: 45 punts.
  De 5.001 a 10.000 habitants: 40 punts.
  De 10.001 a 20.000 habitants: 35 punts.
  De 20.001 a 50.000 habitants: 20 punts.
  De 50.001 a 150.000 habitants: 10 punts.
  Més de 150.000 habitants: 5 punts.
  3.3. Valoració vinculada al projecte: fins a un màxim de 60 punts per municipi.
  Memòria descriptiva de l'activitat (fins a 30 punts): es valorarà l'abast i extensió de la campanya.
  Pressupost de l'activitat (fins a 30 punts): es valorarà el pressupost de despesa per habitant presentat per l'entitat per a la realització de l'activitat, tenint en compte l'adequació entre els diferents conceptes de despeses.

  Obligacions

  1. La justificació consistirà en la presentació per part del municipi, fins al 31 d'octubre de 2020, davant de l'FVMP, per la seu electrònica de l'FVMP https://fvmp.sedelectronica.es/, dels documents i certificats següents:
  Certificat de les despeses totals efectuades en relació amb l'objecte de la subvenció, així com del compliment de les obligacions per a la percepció de la quantia de la subvenció concedida, mitjançant la presentació de l'annex III d'aquesta convocatòria, expedit per la persona titular de la secretaria de l'ajuntament o l'òrgan equivalent, si és el cas, de les mancomunitats o consorcis.
  Certificat, mitjançant presentació de l'annex IV d'aquesta convocatòria, que continga la llista detallada de les factures justificatives de la despesa, amb la indicació dels imports individuals de cada una i la suma total de la despesa, i cal adjuntar a aquest certificat la còpia compulsada de les factures reglamentàries, segons la normativa vigent, així com qualsevol altra documentació justificativa de la despesa.
  2. Tant les factures com la documentació indicada s'han de correspondre amb les despeses realitzades durant l'exercici 2020 i per un import equivalent al de la subvenció concedida.
  3. De conformitat amb el que disposa l'article 16.3 de l'Ordre 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, les factures es podran substituir per un certificat de la persona titular de la intervenció local en què consten les quantitats aplicades a fi de la subvenció amb el detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials. Aquestes quantitats han de trobar-se, com a mínim, en situació d'obligacions reconegudes i així ha de fer-se constar en el certificat.
  4. Informe final de campanya, amb la indicació dels resultats obtinguts, i informe emés per un funcionari local competent prenent com a referència els termes reflectits en els projectes tècnics, mitjançant la presentació de l'annex V d'aquesta convocatòria.
  5. La subvenció concedida es veurà reduïda proporcionalment en el cas que la justificació de les despeses realitzades no arribe al cost total de l'actuació subvencionada.
  6. La no presentació de la justificació de la despesa en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció i consegüent revocació. En la tramitació del procediment es garantirà en tot cas l'audiència de l'interessat.
  7. La justificació de la subvenció ha de complir amb els requisits que estableix l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Federació Valenciana de Municipis i Províncies

  Resolució de 3 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l'exercici 2020.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - ORDRE 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i els consorcis en els quals estiguen integrats. [2018/6623
  - ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la salut pública. [2019/2334]
  - Resolució de 3 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l'exercici 2020.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la salut pública. [2019/2334]

  ORDRE 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i els consorcis en els quals estiguen integrats. [2018/6623]

  Llistat de seguiment

  Resolució de 21 de setembre de 2020 de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de Sanitat Univesal i Salut Pública, per la qual es concedeixen les subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana en léxercici 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.