Detall de Procediment

Convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre.

Codi SIA: 2094368
Codi GUC: 20324
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(04-04-2023
08-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

La present convocatòria té per objecte subvencionar als municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats, la realització de la campanya per al control del mosquit tigre, que haurà d'efectuar-se necessàriament l'any 2023.

Observacions

Observacions

2. La sol·licitud de la subvenció, subscrita per l'alcalde/*sa president/a de l'Ajuntament, Mancomunitat o Consorci, es realitzarà exclusivament per la seu electrònica de la *FVMP https://fvmp.sedelectronica.es/, a través de l'enllaç específic habilitat a tal fi en la pàgina web, havent d'ajustar-se al model de sol·licitud (annex I) i adjuntant els documents justificatius del compliment de requisits (annex II).

Requisits

Requisits

Els beneficiaris de les subvencions han de reunir els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran accedir a les subvencions contemplades en aquesta convocatòria els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, les mancomunitats i els consorcis en els quals estiguen integrats en els que s'haja detectat la presència d'aquest vector (*Aedes *albopictus) o amb major risc de ser colonitzats per aquest. Els municipis en els quals s'haja detectat la presència d'aquest vector seran comunicats a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per la Direcció General amb competències en matèria de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV Num.9567/03.04.2023)

Formularis i documentació

a) Exemplar de dades de domiciliació bancària en el cas que aquests no hagen sigut emplenats en la sol·licitud. b) Declaració responsable que l'entitat reuneix els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i compleix amb les obligacions que amb caràcter general s'estableixen en l'article 14 de la citada llei, especialment referent al compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, així com trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions. Per a això, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. De no atorgar aquesta autorització hauran d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les citades obligacions. c) El projecte tècnic d'actuació per a la realització de la campanya, mitjançant presentació de l'annex II d'aquesta convocatòria incloent la següent informació proporcionada per part de l'empresa que realitzarà el tractament, en format (pdf): 1. Nom de l'empresa que realitza el tractament i NIF. 2. Pla cartogràfic del terme municipal, amb senyalització descriptiva de zones i punts a tractar. 3. Pla d'aplicació, incloent-hi calendari. 4. Documentació que acredite el compliment per part de l'empresa dels següents requisits: 4.1 Inscripció de l'empresa, de forma actualitzada, en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides, segons Ordre *SCO/3269/2006 del Ministeri de Sanitat i Consum i Decret 96/2004, del Consell, de la Generalitat Valenciana. 4.2 Disponibilitat per part de l'empresa de personal acreditat per a l'ús de biocides segons la legislació vigent. 4.3 Utilització de productes que estiguen obligatòriament inscrits en el Registre de Plaguicides no Agrícoles o Biocides del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, utilitzant preferentment productes *larvicidas. 4.4 Les zones seleccionades per al tractament seran, de manera preferent, urbanes i periurbanes i inclouran el tractament dels embornals. 4.5 S'empraran les tècniques d'aplicació que minimitzen la quantitat de producte a utilitzar i el risc d'exposició a les persones i el medi ambient. 4.6 Compliment de la normativa mediambiental corresponent quan s'actue sobre zones naturals vulnerables per estar sota alguna de les figures de protecció de les incloses en la Llei d'espais protegits de la Comunitat Valenciana i espais afectats per la Xarxa Natura 2000, sent les zones d'especial protecció les d'ocells (*ZEPA), els llocs d'interés comunitari (*LIC) i les zones d'especial conservació (*ZEC). 4.7 Valoració econòmica de la campanya.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

No hi ha taxes en aquest procediment.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

L'avaluació de les sol·licituds les realitzarà una comissió d'avaluació. La comissió d'avaluació analitzarà i avaluarà les propostes presentades i proposarà a l'òrgan competent per a la concessió de les subvencions la relació prioritzada d'entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, amb el límit del crèdit existent. Així mateix, elaborarà una llista ordenada de les sol·licituds que es propose desestimar per falta de crèdit.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

. La Comissió d'Avaluació, que actuarà com a òrgan col·legiat tindrà, entre altres, les funcions següents: a) Rebudes les sol·licituds, procedirà a verificar que reuneixen els requisits exigits i que s'acompanyen de la documentació requerida. Si no és així, es procedirà conforme al que s'estableix, per a l'esmena de sol·licituds, en l'article 5 de la present Convocatòria. b) Analitzarà i avaluarà les sol·licituds presentades, tenint en compte exclusivament la documentació aportada. Així mateix, atribuirà a cadascuna de les sol·licituds una puntuació d'acord amb els criteris que es fixen en l'article 5 de les bases reguladores de l'Ordre 4/2018. c) Avaluades les sol·licituds i d'acord amb la disponibilitat pressupostària, estendrà acta, emetrà un informe en el qual es concretarà el resultat de l'avaluació efectuada i el remetrà a l'òrgan instructor. d) Executarà el pla de control establit en l'article 17 de l'Ordre 4/2018 i emetrà un informe d'execució d'aquest pla que remetrà a l'òrgan instructor. e) Comprovació, amb caràcter previ al pagament de la subvenció, que l'entitat beneficiària haurà de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Termini alegació:
des de: 30-06-2023
fins a: 13-07-2023

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Proposta de Resolució provisional de concessió de les subvencions .

Termini

Termini

Un termini de 10 dies hàbils

Obligacions

Obligacions

1. La justificació de les subvencions serà fins al 31 d'octubre de 2023 i es realitzarà a través de l'enllaç específic habilitat a aquest efecte en la pàgina web de la seu electrònica de la *FVMP https://fvmp.sedelectronica.es/. 2. Les entitats sol·licitants hauran de presentar davant la *FVMP, els documents i certificats següents: a) Certificat de les despeses totals efectuades en relació amb l'objecte de la subvenció, així com del compliment de les obligacions per a la percepció de la quantia de la subvenció concedida, mitjançant la presentació de l'Annex III, a través de l'enllaç específic habilitat a tal fi en la seu electrònica de la *FVMP, https://fvmp.sedelectronica.es/, expedit per la persona titular de la secretaria de l'ajuntament o òrgan equivalent, en el seu cas, de les mancomunitats o consorcis. b) Certificat, mitjançant presentació de l'Annex IV, a través de l'enllaç específic habilitat a tal fi en la seu electrònica de la *FVMP, https://fvmp.sedelectronica.es/, contenint la relació detallada de les factures justificatives de la despesa, indicant els imports individuals de cadascuna i la suma total de la despesa, adjuntant a aquest certificat, la còpia compulsada de les factures reglamentàries, segons la normativa vigent, així com qualsevol altra documentació justificativa de la despesa. c) Informe final de campanya, amb indicació dels resultats obtinguts, i informe emés per funcionari local competent prenent com a referència els termes reflectits en els projectes tècnics, mitjançant la presentació de l'Annex V a través de l'enllaç específic habilitat a tal fi en la seu electrònica de la *FVMP, https://fvmp.sedelectronica.es/. 3. Tant les factures com la indicada documentació hauran de correspondre's amb despeses realitzades durant l'exercici 2023 i per un import equivalent al cost total de la campanya per la qual sol·licita la subvenció. 4. De conformitat amb el que es disposa en l'article 16.3 de l'Ordre 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, les factures podran ser substituïdes per certificat de la persona titular de la Intervenció local en el qual consten les quantitats aplicades a fi de la subvenció amb detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials. Aquestes quantitats han de trobar-se, almenys, en situació d'obligacions reconegudes i així ha de constar en la certificació. En el cas de justificació mitjançant les factures rebudes en *FACe aquestes hauran d'estar validades. 5. La subvenció concedida es veurà reduïda proporcionalment en el cas que la justificació de les despeses realitzades no aconseguisca el cost total de l'actuació subvencionada. 6. La no presentació de la justificació de la despesa en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció i consegüent revocació. En la tramitació del procediment es garantirà en tot cas l'audiència de l'interessat. 7. La justificació de la subvenció haurà de complir amb els requisits establits en l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 8. La quantitat màxima a percebre per cada municipi dependrà de la valoració econòmica del total de la campanya per a control del mosquit tigre, i en cap cas superarà la quantitat màxima de 15.000 euros. 9. L'import de la subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat subvencionada. 10. En tot cas, amb caràcter previ al pagament de la subvenció, el beneficiari haurà de trobar-se al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, i haurà de justificar la realització de l'activitat objecte de la present convocatòria. 11. Així mateix de conformitat amb l'article 68 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que va modificar l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, les entitats hauran d'acreditar estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de *Comptes. 12. El pagament de la subvenció es realitzarà a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (*FVMP), en el termini de dos mesos, una vegada rebuts per aquesta els fons procedents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i s'haja justificat per part de les entitats beneficiàries la despesa objecte de la subvenció, i comprovada la documentació justificativa de la despesa total realitzada.

Observacions

Observacions

L2. Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se en el termini d'un mes recurs potestatiu de reposició davant aquest mateix òrgan, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, o bé en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es preveu en els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós–administrativa, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs que s'estime oportú.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023: 1. Les subvencions previstes en la present convocatòria es finançaran amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 413.10, del Capítol IV, codi línia comptable S0405000. 2. El total de les subvencions atorgades per a aquests projectes no podran superar la quantia màxima de 350.000 euros. 3. Procedència i quantia dels fons: Propis: 350.000 euros. La modalitat de concessió serà la de concurrència competitiva.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar aquesta resolució serà de 4 mesos a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació:
fins a: 31-10-2023