Convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 2094368
|
Codi GVA: 20324
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 13-05-2024

Fins 24-05-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La present convocatòria té per objecte subvencionar als municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats, la realització de la campanya per al control del mosquit tigre, que haurà d'efectuar-se necessàriament l'any 2024.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
13-05-2024 al 24-05-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
11-07-2024 al 24-07-2024
JustificacióTermini obert
31-10-2024
EsmenaTemini tancat
11-06-2024 al 25-06-2024
Observacions

La sol·licitud de la subvenció, subscrita per l'alcalde/*sa president/a de l'Ajuntament, Mancomunitat o Consorci, es realitzarà exclusivament per la seu electrònica de la *FVMP https://fvmp.sedelectronica.es/, a través de l'enllaç específic habilitat a tal fi en la pàgina web, havent d'ajustar-se...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Podran accedir a les subvencions contemplades en esta convocatòria els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, les mancomunitats i els consorcis en els quals estiguen integrats en els que s'haja detectat la presència d'este vector (Aedes albopictus) o amb major risc de ser colonitzats per este....

Saber més
Requisits

Estes entitats, a més de complir els requisits generals establits en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran d'acreditar els requisits establits en article 4 de la citada Orde 4/2018.

Com es tramita

Procés de tramitació

Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que s'establix en les bases reguladores, i la seua resolució i concessió s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que s'establix en l'article 3 de la citada Orde 4/2018.

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran per la Comissió d'Avaluació segons els següents criteris:

8.1. Per a l'atorgament de la subvenció es prioritzarà:

a) Als municipis en el terme dels quals s'haja detectat la presència del Aedes albopictus durant l'any en què es publique la resolució de convocatòria d'ajudes.

b) Als municipis de menor grandària (<20.000 habitants), segons el Cens INE de l'any anterior a la convocatòria.

c) Als municipis que realitzen la campanya de tractaments de lluita contra el mosquit tigre de manera mancomunada.

8.2. D'acord amb els citats criteris de concessió de la subvenció, s'establix el barem següent, tenint en compte que la puntuació màxima serà de 160 punts per municipi i en el cas de mancomunitats i consorcis, el càlcul dels punts corresponents serà sobre la base de la suma dels punts de cadascun dels municipis integrants en el tractament d'acord amb cadascun dels criteris de concessió:

a) Valoració vinculada a la detecció de la presència d'este vector o amb major risc de ser colonitzats per este: fins a un màxim de 50 punts.

– Presència d'este vector: 50 punts.

– Risc de ser colonitzat: 30 punts.

b) Valoració vinculada a la població: fins a un màxim de 50 punts per municipi. Nombre d'habitants (fins a 50 punts) aplicant-se la següent taula:

– Fins a 1.000 habitants: 50 punts.

– De 1.001 a 5.000 habitants: 45 punts.

– De 5.001 a 10.000 habitants: 40 punts.

– De 10.001 a 20.000 habitants: 35 punts.

– De 20.001 a 50.000 habitants: 20 punts.

– De 50.001 a 150.000 habitants: 10 punts.

– Majors de 150.000 habitants: 5 punts.

c) Valoració vinculada al projecte: fins a un màxim de 60 punts per municipi.

– Memòria descriptiva de l'activitat (fins a 30 punts): es valorarà l'abast i extensió de la campanya.

– Pressupost de l'activitat (fins a 30 punts): es valorarà el pressupost de despesa per habitant presentat per l'entitat per a la realització de l'activitat, tenint en compte l'adequació entre els diferents conceptes de despeses.

 

 

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de les sol·licituds i la resta de documentació serà de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de convocatòria de la subvenció corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana(DOGV Num 9846/ 10.05.2024)

 

Documentació
A la sol·licitud s'acompanyarà la següent documentació: a) Exemplar de dades de domiciliació bancària en el cas que estos no hagen sigut emplenats en la sol·licitud. b) Declaració responsable que l'entitat reunix els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions,...
Saber més
Taxa o pagament

No hi ha taxes en aquest procediment.

Esmena

Termini
Temini tancat

10 dies hàbils des de la seua publicació en la web de la Conselleria de Sanitat (des del 11/06/2024 fins al 25/06/2024) L'esmena de la sol·licitud es realitzarà exclusivament per la seu electrònica de la FVMP https://fvmp.sedelectronica.es/.

Descripció

La FVMP revisarà les sol·licituds presentades perquè totes les dades i documents exigits en la convocatòria figuren en l'expedient. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació requerida, la FVMP requerirà a l'entitat sol·licitant, a través d'una...

Saber més

Al·legació / Aportació

Termini
Des de 11-07-2024 a 24-07-2024

10 dies, comptats des de l'endemà de la publicació en la web de la Conselleria de Sanitat

Descripció

Els interessats podran, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de juí Concedir a les entitats interessades un termini de 10 dies, comptats des de l'endemà de la publicació en la web de la Conselleria de...

Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar aquesta resolució serà de 4 mesos a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Quantia i cobrament
De conformitat amb el que s'establix en la Llei 8/2023, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024: 1. Les subvencions previstes en la present convocatòria es finançaran amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria de Sanitat 413A00, del Capítol IV, codi...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
1. La justificació de les subvencions serà fins al 31 d'octubre de 2024 i es realitzarà a través de l'enllaç específic habilitat a este efecte en la pàgina web de la seu electrònica de la FVMP https://fvmp.sedelectronica.es/. 2. Les entitats sol·licitants hauran de presentar davant la FVMP, els...
Saber més
Observacions

Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'haguera dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1...

Saber més
Òrgans resolució

Justificació

Termini
Fins 31-10-2024

fins a 31 d'octubre de 2024

Descripció

La justificació de les subvencions serà fins al 31 d'octubre de 2024 i es realitzarà a través de l'enllaç específic habilitat a este efecte en la pàgina web de la seu electrònica de la FVMP https://fvmp.sedelectronica.es/.