Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l'exercici 2022

  Objecte del tràmit

  La present convocatòria té per objecte subvencionar als municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats, la realització de la campanya per al control del mosquit tigre, que haurà d'efectuar-se necessàriament l'any 2022.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran accedir a les subvencions contemplades en aquesta convocatòria, els ajuntaments i mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats, en els quals s'haja detectat la presència d'aquest vector (Aedes albopictus) o amb major risc de ser colonitzats pel mateix de la Comunitat Valenciana. Aquestes subvencions aniran dirigides a la realització de la campanya per al control del mosquit tigre, que haurà d'efectuar-se necessàriament l'any 2022.

  Requeriments

  Els beneficiaris de les subvencions han de reunir els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Taxes

  No hi ha taxes en aquest procediment.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Les subvencions previstes en la present convocatòria es finançaran amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 10.02.98.0000.413.10, del Capítol IV, codi línia comptable S0405000, dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2022.
  2. El total de les subvencions atorgades per a aquests projectes no podran superar la quantia màxima 350.000€, en l'exercici pressupostari 2022.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV Num. 9291 / 04.03.2022)
  La FVMP revisarà les sol·licituds perquè totes les dades i documents exigits en la convocatòria figuren en l'expedient. Si la sol·licitud estiguera incompleta, la FVMP comunicarà a l'entitat sol·licitant les deficiències perquè siguen esmenades amb l'advertiment que, si no ho feren, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a la selecció i distribució de les subvencions entre els municipis de la Comunitat Valenciana beneficiaris, es tindran en compte els següents requisits:
  a) Sol·licitud de la subvenció, annex I d'aquesta convocatòria, subscrita per l'alcalde/sa president/a de l'Ajuntament, Mancomunitat o Consorci.
  Si al llarg del període temporal que abasta la present convocatòria a l'entitat se li concediren subvencions per al mateix fi d'altres ens públics o privats, haurà de comunicar-lo a la FVMP, i a la Direcció General amb competències en matèria de Salut Pública i Addiccions.
  b) El projecte tècnic d'actuació per a la realització de la campanya, mitjançant presentació de l'annex II d'aquesta convocatòria incloent la següent informació proporcionada per part de l'empresa que realitzarà el tractament, en format (pdf):
  b).1. Nom de l'empresa que realitza el tractament i NIF.
  b).2. Pla cartogràfic del terme municipal, amb senyalització descriptiva de zones i punts a tractar.
  b).3. Pla d'aplicació, incloent calendari
  b).4. Documentació que acredite el compliment per part de l'empresa dels següents requisits:
  b).4.1 Inscripció de l'empresa, de forma actualitzada, en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides, segons Ordre SCO/3269/2006 del Ministeri de Sanitat i Consum i Decret 96/2004, del Consell, de la Generalitat Valenciana.
  b).4.2 Disponibilitat per part de l'empresa de personal acreditat per a l'ús de biocides segons la legislació vigent.
  b).4.3 Utilització de productes que estiguen obligatòriament inscrits en el Registre de Plaguicides no Agrícoles o Biocides del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, utilitzant preferentment productes larvicidas.
  b).4.4 Les zones seleccionades per al tractament seran, de manera preferent, urbanes i periurbanes i inclouran el tractament dels embornals.
  b).4.5 S'empraran les tècniques d'aplicació que minimitzen la quantitat de producte a utilitzar i el risc d'exposició a les persones i el medi ambient.
  b).4.6 Compliment de la normativa mediambiental corresponent quan s'actue sobre zones naturals vulnerables per estar sota alguna de les figures de protecció de les incloses en la Llei d'espais protegits de la Comunitat Valenciana i espais afectats per la Xarxa Natura 2000, sent les zones d'especial protecció les d'ocells (ZEPA), els llocs d'interés comunitari (LIC) i les zones d'especial conservació (ZEC).
  b).4.7 Valoració econòmica de la campanya.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'avaluació de les sol·licituds les realitzarà una comissió d'avaluació.

  La comissió d'avaluació analitzarà i avaluarà les propostes presentades i proposarà a l'òrgan competent per a la concessió de les subvencions la relació prioritzada d'entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, amb el límit del crèdit existent. Així mateix, elaborarà una llista ordenada de les sol·licituds que es propose desestimar per falta de crèdit.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió de subvencions conformement a les presents bases reguladores esgotaran la via administrativa. Les entitats interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, conforme a la legislació de procediment administratiu comú, sense perjudici que puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se.
  Per a això hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:

  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones juridicas: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados

  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en:

  - En https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/
  Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.


  3.- Clickando en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre.

  4.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, en el seu cas:
  En primer lloc, reunisca'ls tots i cumplimentelos, firmelos i GUARDELOS electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

  IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que pot utilitzar.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  A més del compliment de l'anteriorment disposat, per a atorgar la subvenció es prioritzarà:
  - Als municipis en els quals s'haja detectat la presència de l'Aedes albopictus durant 2022.
  - Als municipis de menor grandària (<20.000 habitants). Cens INE 2020.
  D'acord amb els criteris de concessió previstos en l'article 5 de l'Ordre 4/2018, de bases que regula la present convocatòria, s'estableix el següent barem:
  La puntuació màxima serà de 160 punts per municipi.
  3.1. Valoració vinculada a la detecció de la presència d'aquest vector o amb major risc de ser colonitzats per aquest: fins a un màxim de 50 punts.
  Presència d'aquest vector: 50 punts.
  Risc de ser colonitzat: 30 punts.
  3.2. Valoració vinculada a la població: fins a un màxim de 50 punts per municipi.
  Nombre d'habitants (fins a 50 punts) aplicant-se la següent taula:
  Fins a 1.000 habitants: 50 punts.
  De 1.001 a 5.000 habitants 45 punts.
  De 5.001 a 10.000 habitants 40 punts.
  De 10.001 a 20.000 habitants 35 punts.
  De 20.001 a 50.000 habitants 20 punts.
  De 50.001 a 150.000 habitants 10 punts.
  Majors de 150.000 habitants 5 punts.
  3.3. Valoració vinculada al projecte: fins a un màxim de 60 punts per municipi.
  Memòria descriptiva de l'activitat (fins a 30 punts): es valorarà l'abast i extensió de la campanya.
  Pressupost de l'activitat (fins a 30 punts): es valorarà el pressupost de despesa per habitant presentat per l'entitat per a la realització de l'activitat, tenint en compte l'adequació entre els diferents conceptes de despeses.

  Obligacions

  1. La justificació consistirà en la presentació per part del municipi, fins al 31 d'octubre de 2022 davant la FVMP, per l'enllaç específic habilitat en la pàgina web de la seu electrònica de la FVMP https://fvmp.sedelectronica.es/, dels documents i certificats següents:
  Certificat de les despeses totals efectuades en relació amb l'objecte de la subvenció, així com del compliment de les obligacions per a la percepció de la quantia de la subvenció concedida, mitjançant la presentació de l'Annex III d'aquesta convocatòria, expedida per la persona titular de la secretaria de l'ajuntament o òrgan equivalent, en el seu cas, de les mancomunitats o consorcis.
  Certificat, mitjançant presentació de l'annex IV d'aquesta convocatòria, contenint la relació detallada de les factures justificatives de la despesa, indicant els imports individuals de cadascuna i la suma total de la despesa, adjuntant a aquest certificat, la còpia compulsada de les factures reglamentàries, segons la normativa vigent, així com qualsevol altra documentació justificativa de la despesa.
  2. Tant les factures com la indicada documentació hauran de correspondre's amb despeses realitzades durant l'exercici 2022 i per un import equivalent al cost total de la campanya per la qual sol·licita subvenció.
  3. De conformitat amb el que es disposa en l'article 16.3 de l'Ordre 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, les factures podran ser substituïdes per certificat de la persona titular de la Intervenció local en el qual consten les quantitats aplicades a fi de la subvenció amb detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials. Aquestes quantitats han de trobar-se, almenys, en situació d'obligacions reconegudes i així ha de constar en la certificació.
  4. Informe final de campanya, amb indicació dels resultats obtinguts, i informe emés per funcionari local competent prenent com a referència els termes reflectits en els projectes tècnics, mitjançant la presentació de l'annex V d'aquesta convocatòria.
  5. La subvenció concedida es veurà reduïda proporcionalment en el cas que la justificació de les despeses realitzades no aconseguisca el cost total de l'actuació subvencionada.
  6. La no presentació de la justificació de la despesa en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció i consegüent revocació. En la tramitació del procediment es garantirà en tot cas l'audiència de l'interessat.
  7. La justificació de la subvenció haurà de complir amb els requisits establits en l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  8. S'haurà de complir amb les obligacions de publicitat derivades del que es disposa en els articles 4 i 5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en el capítol 2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern, i en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquesta informació podrà publicar-se en el portal web de l'entitat o bé a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta (https://gvaobert.gva.es/tep).

  Enllaços

  RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l'exercici 2022. [2022/1478]

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - ORDRE 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i els consorcis en els quals estiguen integrats. [2018/6623
  - ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la salut pública. [2019/2334]
  - RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l'exercici 2022. [2022/1478]

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ DE 14 DE MARÇ 2022 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I ADDICCIONS, DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, PER LA QUAL ES NOMENA LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ PER A LES SUBVENCIONS PER A LA LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE EN L'EXERCICI 2022 (DOGV 9291/ 04.03.2022)

  RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2022, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es concedeixen les subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana en l'exercici 2022.

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 d'agost de 2022,

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.