Detall de Procediments

Convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l'exercici 2020
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l'exercici 2020

  Objecte del tràmit

  Aquesta convocatòria té per objecte subvencionar als municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats, la realització de la campanya per al control del mosquit tigre, que haurà d'efectuar-se necessàriament l'any 2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran accedir a les subvencions que preveu aquesta convocatòria els ajuntaments i les mancomunitats i consorcis en què estiguen integrats, en els quals s'haja detectat la presència d'aquest vector (Aedes albopictus) o amb més risc de ser colonitzats per aquest de la Comunitat Valenciana. Aquestes subvencions es dirigeixen a la realització de la campanya per al control del mosquit tigre, que haurà d'efectuar-se necessàriament l'any 2020.

  Requeriments

  Els beneficiaris de les subvencions han de reunir els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8563, de 5/6/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud de la subvenció s'ha de realitzar exclusivament per la seu electrònica de la FVMP https://fvmp.sedelectronica.es/, per a la qual cosa cal ajustar-se al model de sol·licitud (annex I) i adjuntar els documents justificatius del compliment de requisits (annex II).
  Tots els models a què fa referència aquesta resolució de convocatòria estan disponibles en la pàgina web de l'FVMP: www.fvmp.es
  En tot moment, cal tindre presents les exigències que preveu a aquest efecte la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud de la subvenció, annex I d'aquesta convocatòria, subscrita per l'alcalde/essa president/a de l'ajuntament, mancomunitat o consorci.
  Si, al llarg del període temporal que abasta la present convocatòria, es concedeixen a subvencions per a la mateixa finalitat d'altres ens públics o privats, haurà de comunicar-ho a l'FVMP, i a la direcció general amb competències en matèria de salut pública.
  b) El projecte tècnic d'actuació per a la realització de la campanya, mitjançant la presentació de l'annex II d'aquesta convocatòria i incloent-hi la següent informació proporcionada per part de l'empresa que realitzarà el tractament, en format (pdf):
  b.1. Nom de l'empresa que realitza el tractament i NIF.
  b.2. Pla cartogràfic del terme municipal, amb senyalització descriptiva de zones i els punts que es tractaran.
  b.3. Pla d'aplicació, incloent-hi el calendari.
  b.4. Documentació que acredite el compliment per part de l'empresa dels requisits següents:
  b.4.1 Inscripció de l'empresa, de manera actualitzada, en el Registre oficial d'establiments i serveis biocides, segons l'Ordre SCO/3269/2006, del Ministeri de Sanitat i Consum, i el Decret 96/2004, del Consell, de la Generalitat Valenciana.
  b.4.2 Disponibilitat per part de l'empresa de personal acreditat per a l'ús de biocides segons la legislació vigent.
  b.4.3 Utilització de productes que estiguen obligatòriament inscrits en el Registre de plaguicides no agrícoles o biocides del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per a la qual cosa cal utilitzar preferentment productes larvicides.
  b.4.4 Les zones seleccionades per al tractament seran, de manera preferent, urbanes i periurbanes, i inclouran el tractament dels embornals.
  b.4.5 S'empraran les tècniques d'aplicació que minimitzen la quantitat de producte que s'utilitzarà i el risc d'exposició a les persones i el medi ambient.
  b.4.6 Compliment de la normativa mediambiental corresponent quan s'actue sobre zones naturals vulnerables per estar sota alguna de les figures de protecció incloses en la Llei d'espais protegits de la Comunitat Valenciana i espais afectats per la Xarxa Natura 2000, i les zones d'especial protecció seran les d'aus (ZEPA), els llocs d'interés comunitari (LIC) i les zones d'especial conservació (ZEC).
  b.4.7 Valoració econòmica de la campanya.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.