• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions destinades al foment d'activitats musicals, com ara l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical durant els mesos de gener a novembre de 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades al foment d'activitats musicals, com ara l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical durant els mesos de gener a novembre de 2019.

  Objecte del tràmit

  Convocar per a l'exercici de 2019 -des de l'1 de gener fins al 30 de novembre- les subvencions per al foment d'activitats musicals, en el marc de les competències de l'Institut Valencià de Cultura i d'acord amb els objectius que té encomanats, amb la finalitat de millorar l'oferta d'activitats musicals i afermar la descentralització al servei de la ciutadania, consolidar una xarxa de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos i activitats musicals que siguen el complement adequat a les programacions que tenen lloc en les principals ciutats de la Comunitat Valenciana i, a més, facilitar les gires i els projectes de producció musical de les agrupacions professionals, així com els projectes musicals de caràcter singular perquè contribuïsquen a millorar l'oferta musical i les possibilitats professionals de les i els músics, en les modalitats següents:
  a) Festivals.
  b) Cursos de perfeccionament musical.
  c) Concursos.
  d) Projectes musicals de caràcter singular.
  e) Gires fora de la Comunitat Valenciana.
  d) Projectes de producció musical, amb excepció de la producció i edició discogràfica, que compta amb una convocatòria específica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a obtindre la condició de persona beneficiària de les ajudes per al foment de la discografia regulades en l'Ordre bases reguladores, les administracions públiques, entitats, empreses, associacions i professionals han de complir els requisits establits en l'article 2.4.1 de l'ordre esmentada.
  Així, podran obtindre aquestes ajudes per a les activitats de festivals, cursos, concursos i projectes de caràcter singular les administracions públiques, entitats, empreses i associacions que les organitzen en l'àmbit competencial de la Generalitat.
  En les activitats de gires fora de la Comunitat Valenciana i projectes de producció musical, només poden obtindre aquestes ajudes les empreses de caràcter musical, tant si són persones físiques com jurídiques, que estiguen legalment constituïdes.
  En els cursos destinats al perfeccionament musical, s'ha d'acreditar que s'adrecen als alumnes que, com a mínim, cursen el grau superior, amb l'exigència del certificat oficial corresponent.
  Les societats musicals, bandes de música i associacions també podran obtindre ajuda per a desenvolupar projectes de caràcter singular si estan vinculats només a commemoracions o efemèrides històriques, sempre que, per al seu desenvolupament, no hagen sol·licitat ni obtingut, directament o indirectament, sobre la base del conveni de l'IVC amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, altres ajudes públiques per a finançar les despeses de l'activitat.

  Requeriments

  Per a obtindre la condició de persona beneficiària de les ajudes per al foment de la discografia regulades en l'ordre de bases reguladores, les administracions públiques, entitats, empreses, associacions i professionals han de complir els requisits establits en l'article 2.4 de l'esmentada ordre.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de 650.000 euros es distribuirà entre les diferents modalitats, amb el desglossament següent:
  - Per a l'organització i realització de festivals i projectes musicals de caràcter singular, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 315.000 euros. La distribució de l'import global convocat entre les dues modalitats ha de ser proporcional al nombre de projectes presentats en cada una d'aquestes que s'ajusten als requisits i les condicions de les bases reguladores i de la convocatòria.
  - Per a l'organització i realització de cursos de perfeccionament musical i de concursos, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 135.000 €. La distribució de l'import global convocat entre les dues modalitats ha de ser proporcional al nombre de projectes presentats en cada una d'aquestes que s'ajusten als requisits i les condicions de les bases reguladores i de la convocatòria.
  - Per a la realització de gires fora de la Comunitat Valenciana i projectes de producció musical, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 200.000 €. La distribució de l'import global convocat entre les dues modalitats ha de ser proporcional al nombre de projectes presentats en cada una d'aquestes que s'ajusten als requisits i les condicions de les bases reguladores i de la convocatòria.
  Les quantitats no disposades de qualsevol dels tres apartats anteriors podran aplicar-se, si és necessari, als que resulten deficitaris, sense que se supere mai globalment la quantitat màxima de 650.000 euros.
  L'import de les ajudes regulades en aquesta convocatòria en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, superen el cost de l'activitat subvencionada que desenvoluparà el beneficiari, sempre observant que el màxim d'ajuda no supere els 15.000 euros, de conformitat amb el màxim establit en l'article 9, punt 9.3.1, de l'ordre de bases reguladores.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8559, de 30.05.2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC)
  PL. VIRIATO, S/NVer plano
  46001 València
  Tel: 961206549
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han d'omplir, necessàriament, de conformitat amb el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex I en aquesta convocatòria i s'han d'acompanyar del resum del projecte i de la fitxa pressupostària, ajustats als models disponibles en la pàgina web , que inclouran els documents, els certificats i la informació a què es fa referència a continuació i que comprendran els punts següents:
  1. Especificació del nom de l'activitat i la modalitat per a la qual se sol·licita subvenció (apartat C).
  2. Declaració de subvencions sol·licitades o concedides per altres organismes públics o privats per al mateix projecte musical. En cas de no haver-les sol·licitat o no haver-les rebut, haurà de manifestar "cap" (apartat D).
  3. Declaració de les ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs (apartat E).
  4. En el cas d'administracions públiques, entitats i associacions, certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga, que aprova sol·licitar aquesta subvenció i faculta expressament el president o la presidenta per a subscriure la petició d'aquesta ajuda.
  Si qui la sol·licita és una persona jurídica, haurà d'aportar una còpia del document constitutiu -escriptura o document privat- i del qual acredite la representació, si escau (apartat F).
  5. Les persones sol·licitants han d'omplir la declaració responsable de no incórrer en cap de les circumstàncies que impedeixen obtindre la condició de beneficiari, especificades en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, 18.11.2003), en els termes previstos en l'article 13.7 de l'esmentat cos legal.
  Així mateix, han d'omplir la declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació, d'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat (DOGV 4479, 11.04.2003), i el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, que regula les mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV 4907, 21.12.2004), (apartat H).
  6. Les persones sol·licitants han d'acreditar també que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb les administracions estatal i autonòmica i amb la Seguretat Social. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part del sol·licitant, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració que, per a aquest procediment, són les següents:
  - Dades d'identitat (DNI o document equivalent en cas d'estrangers) de la persona que té la representació legal amb facultat per a obrar davant de l'Administració.
  - Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la direcció territorial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic corresponent que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Generalitat.
  - Alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors, o, alternativament, l'alta en l'Impost d'Activitat Econòmiques (IAE), en què conste la qualificació de l'activitat econòmica corresponent per a la qual se sol·licita la subvenció.
  En cas de no autoritzar l'Administració perquè els obtinga, serà la persona o l'entitat interessada qui els haurà d'aportar, i les corporacions locals hauran de presentar una declaració responsable alternativa a aquest efecte (apartat H).

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La comissió tècnica de valoració s'ajustarà a allò que estableix l'article 6, epígraf 3.3, de l'ordre de bases reguladores. El nomenament es farà públic a través de la web .
  2. La comissió tècnica de valoració, una vegada ateses les sol·licituds presentades i l'interés d'aquestes, emetrà un informe d'avaluació conforme als criteris de valoració que s'enumeren en el punt cinqué d'aquesta resolució.
  Aquest informe quedarà incorporat en les actes de la comissió i deixarà constància succinta dels motius de la valoració i de la ponderació de les sol·licituds, així com de la prelació de més a menys puntuació. Així mateix, contindrà la proposta de subvencions i la quantia d'aquestes, de conformitat amb els límits establits en els apartats 2 i 3 del resolc segon d'aquesta resolució, així com els motius de denegació, si és el cas.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112,123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer, potestativament, en reposició, o caldrà plantejar, directament, un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  1. El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant del president de l'Institut Valencià de Cultura en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  2. El recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar davant dels jutjats contenciosos administratius de València en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Interés artístic del projecte d'activitat, fins a un màxim de 60 punts.
  La valoració es desglossarà per a cada modalitat, amb caràcter particular i segons el tipus d'activitat que es pretén organitzar, en els aspectes següents:
  a) Festivals
  - Nivell artístic dels grups i solistes programats. Fins a un màxim de 20 punts.
  - Coherència artística del programa. Es valorarà de manera especial la inclusió d'obres o de projectes inèdits de creadors valencians. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Especialització del programa. Es valorarà de manera especial la dedicació a músiques contemporànies, experimentals, art sonor i altres estils minoritaris. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Pressupost de despeses del festival, en què se singularitzen els diferents concerts o espectacles i la capacitat organitzativa de qui sol·licita. Fins a un màxim de 20 punts.
  b) Cursos
  - Nivell artístic i docent del professorat. Fins a un màxim de 15 punts.
  - Nivell que s'exigeix a l'alumnat per a poder participar en el curs. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Nivell d'especialització del curs. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Existència d'altres cursos amb objectius similars. Fins a un màxim de 5 punts.
  - Pressupost de despeses i capacitat organitzativa i docent de qui sol·licita. Fins a un màxim de 20 punts.
  c) Concursos.
  - Nivell artístic dels membres dels tribunals. Fins a un màxim de 15 punts.
  - Nivell artístic mínim exigit als concursants. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Nivell d'especialització del concurs. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Existència d'altres concursos amb objectius similars. Fins a un màxim de 5 punts.
  - Pressupost de despeses i capacitat organitzativa de qui sol·licita. Fins a un màxim de 20 punts.
  d) Projectes musicals de caràcter singular.
  - Nivell artístic i impacte social del projecte. Fins a un màxim de 20 punts.
  - Coherència artística del programa presentat. Es valorarà de manera especial la inclusió d'obres o de projectes inèdits de creadors valencians. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Especialització del projecte. Es valorarà de manera especial la dedicació a músiques contemporànies, experimentals, art sonor i altres estils minoritaris. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Pressupost de despeses i capacitat organitzativa i econòmica de qui sol·licita. Fins a un màxim de 20 punts
  e) Gires fora de la Comunitat Valenciana de grups professionals.
  - Nivell artístic de la gira. Es considerarà el nombre de concerts previstos en la resta de l'Estat i en l'estranger i dels professionals que hi participen. Fins a un màxim de 20 punts.
  - Especialització del programa de la gira. Es valorarà de manera especial la dedicació a músiques contemporànies, experimentals, art sonor i altres estils minoritaris. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Coherència dels programes presentats en la gira i contribució a l'oferta musical. Es valorarà de manera especial la inclusió d'obres o projectes inèdits de creadors valencians.
  Es considerarà en aquest apartat l'interés manifestat pels organitzadors de l'activitat musical perquè els intèrprets o professionals sol·licitants hi participen. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Pressupost de despeses del projecte de gira i capacitat organitzativa de qui sol·licita. Fins a un màxim de 20 punts.
  f) Projectes de producció musical professionals
  - Nivell artístic del projecte i dels professionals que hi participen. Fins a un màxim de 20 punts.
  - Caràcter escènic de la proposta presentada. Es valorarà de manera especial la inclusió d'obres o de projectes inèdits de creadors valencians. Fins a un màxim de 5 punts.
  - Coherència del programa presentat i contribució a l'oferta musical. Es valorarà de manera especial la inclusió d'obres o de projectes inèdits de creadors valencians. Fins a un màxim de 5 punts.
  - Nivell de professionalitat i innovació. Es valorarà de manera especial la dedicació a músiques contemporànies, experimentals, art sonor i altres estils minoritaris. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Pressupost de despeses del projecte i capacitat organitzativa de qui sol·licita. Fins a un màxim de 20 punts.
  2. Interés cultural del projecte d'activitat: entre un mínim de 25 i un màxim de 30 punts.
  En el supòsit de modalitats com festivals, cursos, concursos, projectes musicals de caràcter singular i projectes de producció musical, es podrà valorar la seua adequació a la població, a la realitat sociocultural i a la situació econòmica del territori on tindrà lloc l'activitat proposada, sempre que es potencien els interessos culturals en l'àmbit competencial de la Generalitat i l'activitat puga tindre un impacte generador de noves iniciatives culturals i de creació de nous públics, afavorir el desenvolupament local o potenciar l'atracció turística, per a la qual cosa cal tindre en compte el criteri de població referit, d'acord amb l'escala següent:
  - Municipis fins a 1.000 habitants: 30 punts.
  - Municipis entre 1.001 i 5.500 habitants: 29 punts.
  - Municipis entre 5.501 i 10.000 habitants: 28 punts.
  - Municipis entre 10.001 i 49.000 habitants: 27 punts.
  - Municipis entre 49.001 i 100.000 habitants: 26 punts.
  - Municipis de més de 100.000 habitants: 25 punts.
  A aquest efecte, les pedanies tindran la consideració de municipis i es tindrà en compte el padró d'habitants de la pedania en qüestió.
  Igualment, les activitats que es desenvolupen en municipis de més de 100.000 habitants, segons el padró de l'any 2018, tindran la consideració corresponent al districte (al qual es donarà el tractament de municipi) en què tinguen lloc les activitats programades o almenys dos terços d'aquestes.
  Tant en el cas de les pedanies com en el dels municipis de més de 100.000 habitants, les entitats sol·licitants hauran d'aportar, juntament amb la sol·licitud, un document expedit per l'ajuntament, l'extracte d'una publicació municipal o una captura de pantalla de la web de l'ajuntament, que acredite la població resident a la pedania o al districte corresponent en 2018; en cas contrari, es computarà el total d'habitants del municipi.
  b) En el supòsit de la modalitat de gires fora de la Comunitat Valenciana, es valorarà l'interés cultural en funció dels llocs receptors de la gira que generen una imatge del potencial cultural valencià:
  - Països d'Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania, 30 punts.
  - Països d'Europa, 28 punts.
  - Altres comunitats autònomes, 25 punts.
  c) Nombre i qualitat de les edicions dutes a terme anteriorment: fins a un màxim de 10 punts, a raó de 0,20 punts per edició.

  Obligacions

  Les institucions, entitats, empreses, associacions i professionals que obtinguen aquestes ajudes estan obligades a:
  - Comunicar per escrit a l'Institut Valencià de Cultura l'acceptació de la subvenció en un termini no superior als quinze dies hàbils següents des de la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons el model d'acceptació que acompanya la present convocatòria com a annex III i facilitar les dades bancàries en què l'empresa sol·licitant vulga rebre l'import de l'ajuda, per a la qual cosa s'ha d'omplir el model de domiciliació bancària que s'adjunta a la present convocatòria com a annex II en aquesta convocatòria.
  En el cas que no es presente l'acceptació, es considerarà que ha perdut el dret a la subvenció concedida. Sense perjudici d'això, la presentació de l'acceptació fora del termini establit comportarà per a la persona beneficiària l'aplicació de les sancions que corresponguen d'acord amb el que preveu el punt 3 del resolc deu d'aquesta resolució.
  Dur a terme el projecte per al qual es va sol·licitar la subvenció i, en cas de voler introduir un canvi substancial, s'haurà de comunicar prèviament a l'Institut Valencià de Cultura i l'haurà d'autoritzar la persona que presidisca la comissió de valoració, amb el previ informe del Servei d'Ajudes, que podrà proposar modificar l'ajuda concedida. La realització de canvis sense comunicació prèvia i l'autorització subsegüent podrà determinar la revocació de la subvenció, amb l'obligació de tornar l'ajuda rebuda, si és procedent.
  Es consideraran modificacions de caràcter substancial aquelles en les quals el pressupost efectiu revele una desviació a la baixa superior al 25 % respecte al pressupost total previst i aportat al projecte juntament amb la sol·licitud. En aquest cas, comportarà una minoració proporcional de l'import concedit. No obstant això, les modificacions de projectes el decrement pressupostari respecte al pressupost total previst de les quals supere el 50 % comportaran la revocació o pèrdua del dret al cobrament de l'ajuda concedida. L'incompliment d'aquesta obligació determinarà la revocació de l'ajuda.
  - Fer constar en tota publicació, fullet, programa, publicitat, etc., en qualsevol mitjà o suport que es realitze, el patrocini de la Generalitat; per a fer-ho, s'inserirà, en un lloc preferent i destacat, el logotip de l'Institut Valencià de Cultura, d'acord amb el manual d'identitat corporativa disponible en .
  Aquesta obligació serà aplicable a partir de la recepció de la notificació de concessió de l'ajuda, excepte en els supòsits en què l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda ja haja rebut subvenció en edicions anteriors i aquesta es duga a terme amb anterioritat a la convocatòria o resolució d'aquestes ajudes.
  - Justificar que han gastat la subvenció dins del termini màxim establit en la forma que s'indica en el resolc huité i conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per a poder acreditar la despesa i poder atendre les actuacions de comprovació i control.
  - Acreditar abans que es dicte la proposta de resolució de concessió de les ajudes que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en la forma que determinen la Llei i el Reglament general de subvencions, d'acord amb l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, i, sense perjudici del que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, així com el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell.

  Sancions

  Dur a terme el projecte per al qual es va sol·licitar la subvenció i, en cas de voler introduir un canvi substancial, s'haurà de comunicar prèviament amb l'Institut Valencià de Cultura i l'haurà d'autoritzar la persona que tinga la presidència de la comissió de valoració, amb el previ informe del Servei d'Ajudes, que podrà proposar modificar l'ajuda concedida. La realització de canvis sense comunicació prèvia i l'autorització subsegüent podrà determinar la revocació de la subvenció, amb l'obligació de tornar l'ajuda rebuda, si és procedent.
  Es consideraran modificacions de caràcter substancial aquelles en les quals el pressupost efectiu revele una desviació a la baixa superior al 25 % respecte al pressupost total previst i aportat al projecte juntament amb la sol·licitud. En aquest cas, comportarà una minoració proporcional de l'import concedit. No obstant això, les modificacions de projectes el decrement pressupostari respecte al pressupost total previst de les quals supere el 50 % comportaran la revocació o pèrdua del dret al cobrament de l'ajuda concedida. L'incompliment d'aquesta obligació determinarà la revocació de l'ajuda.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 33/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (DOCV núm. 7832, de 20/07/2016).
  - RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2018, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió de subvencions per al foment d'activitats musicals, com ara l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical durant els mesos de gener a desembre de 2018.
  - Resolució de 23 de maig de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions destinades al foment d'activitats musicals tals com l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical durant els mesos de gener a novembre de 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 33/2016, de 18 de juliol (bases reguladores).

  RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2018, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió de subvencions per al foment d'activitats musicals, com ara l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical durant els mesos de gener a desembre de 2018.

  Resolució de 23 de maig de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions destinades al foment d'activitats musicals tals com l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical durant els mesos de gener a novembre de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.