• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'equiparacions entre les qualificacions de busseig de les entitats no federatives i les qualificacions oficials de busseig recreatiu.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'equiparacions entre les qualificacions de busseig de les entitats no federatives i les qualificacions oficials de busseig recreatiu.

  Objecte del tràmit

  Obtindre les equiparacions entre els nivells d'ensenyança de busseig de les entitats privades i les qualificacions oficials de busseig de recreació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats que es dediquen a l'ensenyament de busseig recreatiu i decidisquen sol·licitar les equiparacions de nivells d'ensenyament, hauran de complir els següents requisits:

  Requeriments

  a) Disposar d'una estructura per a la formació del busseig integral amb diferents nivells de bussejadors, monitors i instructors que s'ajuste a l'estructura de continguts teòrics, pràctics i hores docents que es detallen en l'apartat Informació Complementària.
  b) Tindre personalitat jurídica pròpia i estar constituïdes i registrades i amb domicili fiscal en territori espanyol.
  c) Disfrutar de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.


  - I, preferentment, en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2033

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  -Imprés de sol·licitud normalitzat:

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:

  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  Les entitats que desitgen sol·licitar les equivalències entre les seues qualificacions i les qualificacions oficials de busseig recreatiu, dirigiran la seua sol·licitud a la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes, i adjuntar la documentació següent:

  a) Documentació acreditativa que disposen d'una estructura per a la formació del busseig integral amb diferents nivells de bussejadors, monitors i instructors que s'ajuste a l'estructura de continguts teòrics, pràctics i hores docents.

  b) Descripció detallada dels programes teòrics i pràctics d'ensenyament per a bussejadors, monitors i instructors i de tota l'estructura formativa, amb hores docents, mitjans humans i materials i capacitats a assumir en cada un dels nivells.

  c) Documentació acreditativa que gaudisquen de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional.

  d) Qualsevol altra documentació que l'entitat sol·licitant considere necessària.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - El subdirector general de Ports, Aeroport i Costes, a la vista de la documentació presentada i demanats, si escau, els informes necessaris, resoldrà l'expedient.

  - La resolució de reconeixement de les equivalències corresponents per a la qualificació de bussejador esportiu de 2a classe i bussejador esportiu de 1a classe es publicarà al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2033

  Tramitació

  Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  * CONTINGUTS TEÒRICS I PRÀCTICS I HORES DOCENTS
  Es determinen a continuació els continguts teòrics i pràctics, així com les hores docents corresponents a les següents titulacions oficials:
  - Bussejador esportiu de 2a classe
  - Bussejador esportiu de 1a classe

  Les titulacions anteriors són les que estableix el Decret 2055/1969, de 25 de setembre, que regula l'exercici d'activitats subaquàtiques, sense perjuí de la normativa de seguretat i del Decret 77/2000, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regiran els centres de busseig de la Comunitat Valenciana.

  1. NORMES GENERALS
  1.1 S'entenen per aigües tancades les piscines amb una profunditat màxima de 5 metres i les aigües que, amb una profunditat màxima de 5 metres, s'han confinat i protegit amb l'objecte de donar classes pràctiques de busseig amb un control dels alumnes. S'entén per aigües obertes totes les que no siguen tancades.
  1.2 Les hores de pràctiques en l'aigua es computaran des que instructors i alumnes s'introduïsquen en l'aigua equipats fins que les abandonen al finalitzar les pràctiques. No es computarà el temps de preparació ni el temps que els alumnes estiguen submergits o en superfície mentres que altres alumnes reben l'ensenyances.
  1.3 El terme 'instructor', es referix tant a instructors com a monitors, llevat que s'especifique una altra cosa.
  1.4 Les pràctiques en aigua dirigides a l'obtenció de les titulacions oficials de busseig esportiu, hauran de ser supervisades directament per persona que posseïsca almenys la titulació d'instructor de busseig. El nombre d'alumnes per instructor serà de 6, i 2 més per cada instructor de suport tant en aigües obertes com tancades. No obstant l'instructor, sempre sota la seua responsabilitat, podrà determinar el nombre d'alumnes per instructor i sobre l'assistència d'altres instructors.
  En tot cas, hi haurà un instructor o monitor dins de l'aigua supervisant la pràctica, almenys amb el mateix equip que els alumnes i adequat a la pràctica a realitzar.
  1.5 Sense perjuí del que disposa l'apartat 1.4 anterior, en els cursos de bussejador el nombre màxim d'alumnes dins d'aigües obertes o tancades serà de sis alumnes per instructor que es trobe dins de l'aigua amb els alumnes, i dos alumnes més per cada instructor que li del seu suport també dins de l'aigua.
  1.6 Les immersions de pràctiques corresponents a l'ensenyança de qualsevol de les titulacions es planificaran de manera que no hi haja necessitat realitzar parades obligatòries de descompressió.
  1.7 Perquè una estada al medi hiperbàric es puga considerar immersió, als efectes d'acreditar experiència en nombre d'immersions per a accedir a qualificacions de busseig recreatiu, la immersió es realitzarà en aigües obertes, amb una duració del menys trenta minuts i arribant a una profunditat del menys deu metres.
  1.8 En tot cas, ha de complir-se la normativa de seguretat vigent.

  2. BUSSEJADOR ESPORTIU DE 2a CLASSE
  2.1 Objectius finals. Els alumnes han de tindre setze anys complits a l'inici del curs i a la seua finalització han d'estar capacitats per a realitzar immersions en aigües obertes de fins a 25 m de profunditat amb equips d'aire autònoms o semiautònoms, acompanyats per un bussejador com a mínim de la seua titulació (mai de qualsevol altra qualificació inferior). Pot entrar en la necessitat tindre parades de descompressió, encara que no li siga aconsellable. No pot participar en l'ensenyança del busseig.
  2.2 Continguts i càrrega teòrica. Les classes teòriques tindran una duració total de catorze hores com a mínim incloent-hi les avaluacions. La duració d'una classe teòrica no serà superior a una hora i mitja.
  En les àrees de coneixement que es requerisquen les avaluacions inclouran exercicis pràctics que demostren la capacitat de l'alumne.
  El programa d'ensenyança ha d'incloure les matèries següents:
  2.2.1 Material i equips de busseig.
  Equip lleuger, equip pesat, equip auxiliar, aparells de mesura i control.
  Maneig dels equips i precaucions. Manteniment.
  2.2.2 Física aplicada al busseig.
  Composició de l'aire.
  Pressió.
  Lleis de Boyle-Mariotte-Boyle-Mariotte, d'Henry i de Dalton.
  Principi d'Arquimedes.
  Òptica del busseig.
  2.2.3 Fisiologia i fisiopatologia del busseig.
  Anatomia aplicada al busseig.
  Fisiopatologia amb relació a les lleis de la física.
  Orella i sins. Compensacions.
  Barotraumatismes. Classes i causes. Prevenció.
  Intoxicació per gasos. Classes i causes. Prevenció.
  Apnea. Perills, especialment per hiperventilació, i prevenció.
  Hipotèrmia. Accidents per calor. Causes i prevenció.
  2.2.4 Descompressió i planificació.
  Teoria de la descompressió.
  Velocitat d'ascensió.
  Immersions simples, continuades i successives.
  Taules de descompressió. Teoria i maneig.
  Referència al cas de les immersions en altitud.
  Càlcul del consum d'aire.
  2.2.5 Seguretat del busseig.
  Vents, corrents, marees, marejol, aigües térboles, foscor. Prevenció i tècniques.
  Apers de pesca, artefactes explosius, embarcacions. Prevenció.
  Fauna i flora perillosa, especialment en les nostres aigües. Coneixement i prevenció.
  Incidents. Problemes físics i psíquics, rampes, glop d'aigua, pèrdua del company, pèrdues o problemes amb elements de l'equip, enganxades. Prevenció i tècniques de solució.
  2.2.6 Tècnica del busseig i normes de seguretat.
  Organització i planificació d'immersions.
  Tècniques d'entrada i eixida de l'aigua, des de terra i des d'embarcació.
  Natació en superfície, amb equip lleuger i pesat.
  Mètodes per a submergir-se. Natació en immersió.
  Orientació subaquàtica.
  Codi internacional de senyals subaquàtics.
  Abalisament i senyalització.
  2.2.7 Accidentats i primers auxilis.
  Mètodes de rescat d'accidentats en immersió i en superfície.
  Reanimació cardiopulmonar.
  Conceptes bàsics de primers auxilis.
  Tractament bàsic de lesions per fauna o flora.
  La càmera hiperbàrica.
  Els centres de medicina hiperbàrica.
  2.3 Continguts i càrrega de pràctiques. La duració de les classes pràctiques haurà de garantir la permanència activa de cada alumne dins de l'aigua durant quatre hores en aigües tancades, i altres quatre hores en aigües obertes. La duració de cada classe es determinarà en funció del nombre d'alumnes i es tindrà en compte el compliment de tots els apartats del punt 1, però en cap cas superarà una hora d'immersió en aigües obertes i dos hores d'immersió en aigües tancades.
  L'ensenyança ha d'incloure les matèries següents:
  2.3.1 Aigües tancades.
  2.3.1.1 Natació en superfície sense equip 100 m de longitud sense parades.
  2.3.1.2 Natació en superfície amb l'equip lleuger (màscara, tub, aletes, vestit isotèrmic i llast) respirant pel tub sense màscara i amb el nas sense pinçar. Natació i descens utilitzant l'equip lleuger.
  2.3.1.3 Muntatge, comprovació, col·locació i arreplegada de tot l'equip. Equipar-se individualment i per parelles.
  2.3.1.4 Entrada i eixida de l'aigua amb tot l'equip.
  2.3.1.5 Natació en superfície amb tot l'equip, respirant pel tub.
  2.3.1.6 Maniobres i navegació, en superfície i en immersió. Maneig del jupetí hidrostàtic. Posicionar-se estàticament en superfície.
  Compensació. Descens i ascensió. Respiració. Bussejar per parelles.
  2.3.1.7 Senyals del codi internacional.
  2.3.1.8 Operació de buidatge de les ulleres de busseig sota la superfície, han de traure's completament i tornar a posar.
  2.3.1.9 Opcionalment utilització per parelles d'una sola font d'aire.
  2.3.1.10 Operació de traure's i posar-se l'escafandre, en superfície i sota la superfície.
  2.3.1.11 Operació d'evacuació d'aire dels pulmons en el cas d'una eixida lliure, si bé no cal realitzar la maniobra en vertical.
  2.3.1.12 Maniobres de rescat i remolc d'accidentats.
  2.3.2 Aigües obertes.
  Es realitzaran totes les matèries assenyalades per a aigües tancades, s'exceptuen optativament les 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.9 i 2.3.1.11. A més es realitzaran pràctiques d'orientació subaquàtica amb i sense brúixola.

  3. BUSSEJADOR ESPORTIU DE 1a CLASSE
  3.1 Objectius finals. Els alumnes han de tindre díhuit anys complits a l'inici del curs i una experiència acreditada del menys 40 immersions entre 10 i 25 metres realitzades com a bussejador de 2a classe. A la finalització del curs ha d'estar capacitat per a realitzar immersions en aigües obertes amb equips d'aire autònoms o semiautònoms fins a la profunditat màxima que determine la normativa de seguretat vigent. Pot entrar en la necessitat tindre parades de descompressió. Estarà capacitat per a dirigir les immersions d'altres bussejadors amb titulació inferior a la seua respectant-se les limitacions. Podrà participar en l'ensenyança en cursos per a bussejadors (no d'instructors) únicament en funcions auxiliars, i sempre sota la supervisió i amb la presència d'instructors.
  3.2 Continguts i càrrega teòrica. Les classes teòriques tindran una duració mínima de dotze hores incloent-hi les avaluacions. La duració d'una classe teòrica no serà superior a una hora i mitja.
  Les avaluacions inclouran exercicis pràctics, amb el mateix criteri assenyalat en l'apartat 2.2 (bussejador de 2a).
  S'impartiran totes les matèries esmentades en l'apartat 2 per al bussejador de 2a classe, però tractades amb més magnitud, especialment en relació a la profunditat en les bases teòriques dels temes a desenvolupar.
  3.3 Continguts i càrrega de pràctiques. La duració total de les classes pràctiques haurà de garantir la permanència activa de cada alumne dins d'aigües obertes durant un període de dos hores repartit en quatre immersions com a mínim.
  La duració de cada classe es determinarà en funció del nombre d'alumnes, i es tindrà en compte el compliment de tots els apartats del punt 1.
  L'ensenyament ha d'incloure:
  3.3.1 Parades de descompressió, amb ascens entre parades a velocitat adequada segons les taules de descompressió, sense perjuí del que disposa la norma general 1.6.
  3.3.2 Orientació subaquàtica amb brúixola.
  3.3.3 Rescat del company d'immersió, des del fons i en superfície fins a l'embarcació. Hissat de l'accidentat a l'embarcació.
  3.3.4 Direcció de la immersió.

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 2055/1969, de la Presidència del Govern, de 25 de setembre, pel qual es regula l'exercici d'activitats subaquàtiques (BOE núm. 232, de 27.09.1969).
  - Reial Decret 1913/1997, del Ministeri d'Educació i Cultura, de 19 de desembre, pel qual es configuren com ensenyances de règim especial les conduents a l'obtenció de titulacions de tècnics esportius, s'aproven les directrius generals dels títols i de les corresponents ensenyances mínimes (BOE núm. 20, de 23.01.1998).
  - Decret 10/2003, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regiran els centres de busseig de la Comunitat Valenciana i el procediment per a la sol·licitud d'autorització d'estos centres.
  - Orde de 27 de setembre de 2001, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual s'establixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig de recreació i les qualificacions de busseig esportiu de la federació d'activitats subaquàtiques de la Comunitat Valenciana.
  - Orde de 7 de febrer de 2002, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport, per la qual s'establixen els continguts formatius, les capacitats i el procediment per a l'obtenció d'equiparacions entre les qualificacions de busseig de les entitats no federatives i les qualificacions oficials de busseig de recreació (DOGV núm. 4194 de 20.02.2002).
  - Orde de 4 de novembre de 2005, del conseller d'Infraestructures i Transport, de modificació de l'orde de 27 de setembre de 2001, per la qual s'establixen les equivalències entre qualificacions de busseig esportiu de la Federació d'Activitats Subaquàtiques de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5138, de 18.11.2005).
  - Resolució de 17 de juliol de 2006, del director del Centre de Desenrotllament Marítim de la Generalitat Valenciana, per la qual s'establixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig de recreació i les qualificacions de busseig esportiu d'entitats no federatives (DOGV núm. 5333, de 28./08.2006).
  - Correcció d'errors de la Resolució de 17 de juliol de 2006, del director del Centre de Desenrotllament Marítim de la Generalitat Valenciana, per la qual s'establixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig de recreació i les qualificacions de busseig esportiu d'entitats no federatives (DOGV núm. 5349, de 19.09.2006).
  - Resolució de 18 de desembre de 2008, del director general de Ports, Aeroports i Costes, per la qual s'establixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig de recreació i les qualificacions de busseig esportiu d'entitat no federativa.
  - Resolució de 3 de febrer de 2009, de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, per la qual s'establixen les equivalències entre les qualificacions oficials de busseig de recreació i les qualificacions de busseig esportiu de l'entitat no federativa IDEA (DOCV núm. 5984, de 30.03.2009).
  - Decret 44/2015, de 10 d'abril del Consell, de modificació del Decret 10/2003, de 4 de febrer, aprovatori del Reglament pel qual es regixen els centres de busseig de la Comunitat Valenciana i el procediment per a sol·licitud d'autorització d'estos centres (DOCV núm. 7504, de 14.04.2015).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 44/2015, de 10 d'abril

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.