Detall de Procediment

Sol·licitud d'equiparacions entre les qualificacions de busseig de les entitats no federatives i les qualificacions oficials de busseig recreatiu.

Codi SIA:: 211016
Codi GVA:: 2033
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Obtindre les equiparacions entre els nivells d'ensenyança de busseig de les entitats privades i les qualificacions oficials de busseig de recreació.

Observacions

Observacions

* CONTINGUTS TEÒRICS I PRÀCTICS I HORES DOCENTS Es determinen a continuació els continguts teòrics i pràctics, així com les hores docents corresponents a les següents titulacions oficials: - Bussejador esportiu de 2a classe - Bussejador esportiu de 1a classe Les titulacions anteriors són les que estableix el Decret 2055/1969, de 25 de setembre, que regula l'exercici d'activitats subaquàtiques, sense perjuí de la normativa de seguretat i del Decret 77/2000, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regiran els centres de busseig de la Comunitat Valenciana. 1. NORMES GENERALS 1.1 S'entenen per aigües tancades les piscines amb una profunditat màxima de 5 metres i les aigües que, amb una profunditat màxima de 5 metres, s'han confinat i protegit amb l'objecte de donar classes pràctiques de busseig amb un control dels alumnes. S'entén per aigües obertes totes les que no siguen tancades. 1.2 Les hores de pràctiques en l'aigua es computaran des que instructors i alumnes s'introduïsquen en l'aigua equipats fins que les abandonen al finalitzar les pràctiques. No es computarà el temps de preparació ni el temps que els alumnes estiguen submergits o en superfície mentres que altres alumnes reben l'ensenyances. 1.3 El terme 'instructor', es referix tant a instructors com a monitors, llevat que s'especifique una altra cosa. 1.4 Les pràctiques en aigua dirigides a l'obtenció de les titulacions oficials de busseig esportiu, hauran de ser supervisades directament per persona que posseïsca almenys la titulació d'instructor de busseig. El nombre d'alumnes per instructor serà de 6, i 2 més per cada instructor de suport tant en aigües obertes com tancades. No obstant l'instructor, sempre sota la seua responsabilitat, podrà determinar el nombre d'alumnes per instructor i sobre l'assistència d'altres instructors. En tot cas, hi haurà un instructor o monitor dins de l'aigua supervisant la pràctica, almenys amb el mateix equip que els alumnes i adequat a la pràctica a realitzar. 1.5 Sense perjuí del que disposa l'apartat 1.4 anterior, en els cursos de bussejador el nombre màxim d'alumnes dins d'aigües obertes o tancades serà de sis alumnes per instructor que es trobe dins de l'aigua amb els alumnes, i dos alumnes més per cada instructor que li del seu suport també dins de l'aigua. 1.6 Les immersions de pràctiques corresponents a l'ensenyança de qualsevol de les titulacions es planificaran de manera que no hi haja necessitat realitzar parades obligatòries de descompressió. 1.7 Perquè una estada al medi hiperbàric es puga considerar immersió, als efectes d'acreditar experiència en nombre d'immersions per a accedir a qualificacions de busseig recreatiu, la immersió es realitzarà en aigües obertes, amb una duració del menys trenta minuts i arribant a una profunditat del menys deu metres. 1.8 En tot cas, ha de complir-se la normativa de seguretat vigent. 2. BUSSEJADOR ESPORTIU DE 2a CLASSE 2.1 Objectius finals. Els alumnes han de tindre setze anys complits a l'inici del curs i a la seua finalització han d'estar capacitats per a realitzar immersions en aigües obertes de fins a 25 m de profunditat amb equips d'aire autònoms o semiautònoms, acompanyats per un bussejador com a mínim de la seua titulació (mai de qualsevol altra qualificació inferior). Pot entrar en la necessitat tindre parades de descompressió, encara que no li siga aconsellable. No pot participar en l'ensenyança del busseig. 2.2 Continguts i càrrega teòrica. Les classes teòriques tindran una duració total de catorze hores com a mínim incloent-hi les avaluacions. La duració d'una classe teòrica no serà superior a una hora i mitja. En les àrees de coneixement que es requerisquen les avaluacions inclouran exercicis pràctics que demostren la capacitat de l'alumne. El programa d'ensenyança ha d'incloure les matèries següents: 2.2.1 Material i equips de busseig. Equip lleuger, equip pesat, equip auxiliar, aparells de mesura i control. Maneig dels equips i precaucions. Manteniment. 2.2.2 Física aplicada al busseig. Composició de l'aire. Pressió. Lleis de Boyle-Mariotte-Boyle-Mariotte, d'Henry i de Dalton. Principi d'Arquimedes. Òptica del busseig. 2.2.3 Fisiologia i fisiopatologia del busseig. Anatomia aplicada al busseig. Fisiopatologia amb relació a les lleis de la física. Orella i sins. Compensacions. Barotraumatismes. Classes i causes. Prevenció. Intoxicació per gasos. Classes i causes. Prevenció. Apnea. Perills, especialment per hiperventilació, i prevenció. Hipotèrmia. Accidents per calor. Causes i prevenció. 2.2.4 Descompressió i planificació. Teoria de la descompressió. Velocitat d'ascensió. Immersions simples, continuades i successives. Taules de descompressió. Teoria i maneig. Referència al cas de les immersions en altitud. Càlcul del consum d'aire. 2.2.5 Seguretat del busseig. Vents, corrents, marees, marejol, aigües térboles, foscor. Prevenció i tècniques. Apers de pesca, artefactes explosius, embarcacions. Prevenció. Fauna i flora perillosa, especialment en les nostres aigües. Coneixement i prevenció. Incidents. Problemes físics i psíquics, rampes, glop d'aigua, pèrdua del company, pèrdues o problemes amb elements de l'equip, enganxades. Prevenció i tècniques de solució. 2.2.6 Tècnica del busseig i normes de seguretat. Organització i planificació d'immersions. Tècniques d'entrada i eixida de l'aigua, des de terra i des d'embarcació. Natació en superfície, amb equip lleuger i pesat. Mètodes per a submergir-se. Natació en immersió. Orientació subaquàtica. Codi internacional de senyals subaquàtics. Abalisament i senyalització. 2.2.7 Accidentats i primers auxilis. Mètodes de rescat d'accidentats en immersió i en superfície. Reanimació cardiopulmonar. Conceptes bàsics de primers auxilis. Tractament bàsic de lesions per fauna o flora. La càmera hiperbàrica. Els centres de medicina hiperbàrica. 2.3 Continguts i càrrega de pràctiques. La duració de les classes pràctiques haurà de garantir la permanència activa de cada alumne dins de l'aigua durant quatre hores en aigües tancades, i altres quatre hores en aigües obertes. La duració de cada classe es determinarà en funció del nombre d'alumnes i es tindrà en compte el compliment de tots els apartats del punt 1, però en cap cas superarà una hora d'immersió en aigües obertes i dos hores d'immersió en aigües tancades. L'ensenyança ha d'incloure les matèries següents: 2.3.1 Aigües tancades. 2.3.1.1 Natació en superfície sense equip 100 m de longitud sense parades. 2.3.1.2 Natació en superfície amb l'equip lleuger (màscara, tub, aletes, vestit isotèrmic i llast) respirant pel tub sense màscara i amb el nas sense pinçar. Natació i descens utilitzant l'equip lleuger. 2.3.1.3 Muntatge, comprovació, col·locació i arreplegada de tot l'equip. Equipar-se individualment i per parelles. 2.3.1.4 Entrada i eixida de l'aigua amb tot l'equip. 2.3.1.5 Natació en superfície amb tot l'equip, respirant pel tub. 2.3.1.6 Maniobres i navegació, en superfície i en immersió. Maneig del jupetí hidrostàtic. Posicionar-se estàticament en superfície. Compensació. Descens i ascensió. Respiració. Bussejar per parelles. 2.3.1.7 Senyals del codi internacional. 2.3.1.8 Operació de buidatge de les ulleres de busseig sota la superfície, han de traure's completament i tornar a posar. 2.3.1.9 Opcionalment utilització per parelles d'una sola font d'aire. 2.3.1.10 Operació de traure's i posar-se l'escafandre, en superfície i sota la superfície. 2.3.1.11 Operació d'evacuació d'aire dels pulmons en el cas d'una eixida lliure, si bé no cal realitzar la maniobra en vertical. 2.3.1.12 Maniobres de rescat i remolc d'accidentats. 2.3.2 Aigües obertes. Es realitzaran totes les matèries assenyalades per a aigües tancades, s'exceptuen optativament les 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.9 i 2.3.1.11. A més es realitzaran pràctiques d'orientació subaquàtica amb i sense brúixola. 3. BUSSEJADOR ESPORTIU DE 1a CLASSE 3.1 Objectius finals. Els alumnes han de tindre díhuit anys complits a l'inici del curs i una experiència acreditada del menys 40 immersions entre 10 i 25 metres realitzades com a bussejador de 2a classe. A la finalització del curs ha d'estar capacitat per a realitzar immersions en aigües obertes amb equips d'aire autònoms o semiautònoms fins a la profunditat màxima que determine la normativa de seguretat vigent. Pot entrar en la necessitat tindre parades de descompressió. Estarà capacitat per a dirigir les immersions d'altres bussejadors amb titulació inferior a la seua respectant-se les limitacions. Podrà participar en l'ensenyança en cursos per a bussejadors (no d'instructors) únicament en funcions auxiliars, i sempre sota la supervisió i amb la presència d'instructors. 3.2 Continguts i càrrega teòrica. Les classes teòriques tindran una duració mínima de dotze hores incloent-hi les avaluacions. La duració d'una classe teòrica no serà superior a una hora i mitja. Les avaluacions inclouran exercicis pràctics, amb el mateix criteri assenyalat en l'apartat 2.2 (bussejador de 2a). S'impartiran totes les matèries esmentades en l'apartat 2 per al bussejador de 2a classe, però tractades amb més magnitud, especialment en relació a la profunditat en les bases teòriques dels temes a desenvolupar. 3.3 Continguts i càrrega de pràctiques. La duració total de les classes pràctiques haurà de garantir la permanència activa de cada alumne dins d'aigües obertes durant un període de dos hores repartit en quatre immersions com a mínim. La duració de cada classe es determinarà en funció del nombre d'alumnes, i es tindrà en compte el compliment de tots els apartats del punt 1. L'ensenyament ha d'incloure: 3.3.1 Parades de descompressió, amb ascens entre parades a velocitat adequada segons les taules de descompressió, sense perjuí del que disposa la norma general 1.6. 3.3.2 Orientació subaquàtica amb brúixola. 3.3.3 Rescat del company d'immersió, des del fons i en superfície fins a l'embarcació. Hissat de l'accidentat a l'embarcació. 3.3.4 Direcció de la immersió.

Requisits

Requisits

a) Disposar d'una estructura per a la formació del busseig integral amb diferents nivells de bussejadors, monitors i instructors que s'ajuste a l'estructura de continguts teòrics, pràctics i hores docents que es detallen en l'apartat Informació Complementària. b) Tindre personalitat jurídica pròpia i estar constituïdes i registrades i amb domicili fiscal en territori espanyol. c) Disfrutar de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats que es dediquen a l'ensenyament de busseig recreatiu i decidisquen sol·licitar les equiparacions de nivells d'ensenyament, hauran de complir els següents requisits:

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Sol·licitud

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

-Imprés de sol·licitud normalitzat: La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar: **DNI o document equivalent en cas d'estrangers Les entitats que desitgen sol·licitar les equivalències entre les seues qualificacions i les qualificacions oficials de busseig recreatiu, dirigiran la seua sol·licitud a la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes, i adjuntar la documentació següent: a) Documentació acreditativa que disposen d'una estructura per a la formació del busseig integral amb diferents nivells de bussejadors, monitors i instructors que s'ajuste a l'estructura de continguts teòrics, pràctics i hores docents. b) Descripció detallada dels programes teòrics i pràctics d'ensenyament per a bussejadors, monitors i instructors i de tota l'estructura formativa, amb hores docents, mitjans humans i materials i capacitats a assumir en cada un dels nivells. c) Documentació acreditativa que gaudisquen de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional. d) Qualsevol altra documentació que l'entitat sol·licitant considere necessària.

Impresos associats

Presentació

Presentació

Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en:

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat, més informació respecte als certificats admesos en la Generalitat es pot veure en l'enllaç “Certificats admesos en la Generalitat”. En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. Aquesta inscripció la pot fer a través de Procediments relacionats “Registre de Representants”. 2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir clicant a "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia *Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, després de la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la seua Carpeta Ciutadana, a la qual pot accedir des de la secció d'enllaços. 3. Més informació sobre la tramitació telemàtica es pot trobar en l'enllaç “Preguntes Freqüents”. Revise la llista de preguntes freqüents detallades en aqueixa direcció per a veure si pot solucionar el seu problema. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través de l'un dels correus electrònics detallats en la secció: “On consultar dubtes sobre el tràmit”. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es podran recuperar durant un temps o un altre depenent del tràmit sempre que no haja finalitzat el termini de sol·licitud, per a posteriorment acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació".

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - El subdirector general de Ports, Aeroport i Costes, a la vista de la documentació presentada i demanats, si escau, els informes necessaris, resoldrà l'expedient. - La resolució de reconeixement de les equivalències corresponents per a la qualificació de bussejador esportiu de 2a classe i bussejador esportiu de 1a classe es publicarà al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa