• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de beques de pràctiques professionals en centres i serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat

  Objecte del tràmit

  Convocar un concurs públic per a la concessió de 15 beques de pràctiques professionals en centres, serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria han de reunir els requisits que s'indiquen a continuació, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, tal com assenyala l'article 2 de l'Ordre 63/2016, de 3 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores:

  Requeriments

  a) No tindre més de 35 anys.
  b) Estar en possessió del títol de graduat/ada en Informació i Documentació o de diplomat/ada en Biblioteconomia i Documentació o llicenciat/ada en Documentació, o del títol universitari oficial de grau equivalent d'acord amb els plans d'estudi vigents o titulats/ades superiors amb el mòdul nivell III de tècnic especialista en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació (m. n. III), o titulació equivalent, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen passat més de cinc anys des de l'obtenció.
  c) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos. De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria segona del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, l'esmentat termini començarà a computar-se a partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma (09.09.2009).
  d) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud.
  e) Disposar de cobertura sanitària.
  f) Complir amb les obligacions que li siguen aplicables previstes en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  No poden optar a les beques les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, gaudisquen d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que tenen o que queden menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - La dotació econòmica de cada una de les beques serà de 1.064,49 euros, de conformitat amb la Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableix la quantitat inicial de percepció en l'exercici 2019 de les beques sotmeses a l'àmbit d'aplicació del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell.
  Sobre aquest import, s'ha de practicar la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres que, si escau, puguen correspondre.

  - En cas de pròrroga de les beques, en el segon període, la quantia procedent serà la que resulte aplicable d'acord amb la resolució a què es refereix l'article 17.1 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, que estiga vigent en aquest període.

  Les quantitats abonades en cap cas tindran el caràcter de salari o retribució, sinó d'ajuda econòmica per a les despeses que la beca comporta.

  - L'import de les beques s'abonarà mensualment, amb la prèvia certificació de la persona titular de la prefectura del servei o la direcció del centre a la qual es trobe adscrit, una vegada tramitat el corresponent expedient administratiu.

  - Si la persona beneficiària renuncia a la beca abans de la finalització d'aquesta, se li abonarà la part proporcional de la beca d'acord amb l'activitat realitzada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8560 de 31/05/2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per Internet
  A través de l'enllaç corresponent:
  https://sede.gva.es
  Tramitar amb certificat electrònic

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20332

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per via telemàtica.
  Per a això, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/inicio, apartat "Servicis On-Line", i buscar el tràmit de sol·licitud de beca dissenyat a aquest efecte. Per a poder realitzar la presentació, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica o de DNI electrònic.

  En la sol·licitud, s'ha d'especificar l'apartat al qual s'opta i s'ha de presentar el currículum de manera completa segons els models normalitzats que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat: www.sede.gva.es, amb la finalitat de poder obtindre l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà automàticament a partir de la informació aportada en aquest.

  En la sol·licitud, els aspirants han de triar únicament un dels apartats assenyalats en el resolc segon de la present convocatòria.

  En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presente més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça les anteriors.
  Hi ha un correu d'assistència tècnica, generalitat_en_red@gva.es, destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la sol·licitud.

  El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable mitjançant la qual el sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita.
  Segons el que disposa l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o manifestació d'aquesta declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria.

  Igualment, inclou una autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Així mateix, el formulari conté una indicació del fet que les dades de caràcter personal que conté podran ser incloses en un fitxer per al tractament pel titular responsable d'aquest, en l'ús de les funcions pròpies que tinga atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències.
  També, s'informa els interessats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

  Amb la finalitat de reduir càrregues administratives als interessats, amb la sol·licitud i el currículum no s'ha d'adjuntar cap documentació. Una vegada obtingut el resultat de l'autobaremació inicial dels mèrits detallats en el currículum, la comissió avaluadora assenyalarà també el nombre de sol·licitants que han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits, així com el termini per a fer-ho. Tots els documents han de ser originals o fotocòpies compulsades. Aquesta documentació és la següent:
  a) Titulació homologada a Espanya.
  b) Expedient acadèmic compulsat amb la nota mitjana oficial.
  c) Documentació acreditativa de tots els mèrits al·legats en el currículum.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a poder fer la presentació electrònicament, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o del DNI electrònic.

  - La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. Es podrà recuperar aquest justificant de registre accedint a l'adreça:
  https://tramita.gva.es/cdc/, apartat "Sol·licituds entregades".

  - A l'efecte del còmput de terminis, és vàlida i produeix efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. La recepció en dia inhàbil s'entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren inhàbils els dies que tinguen la condició de festes oficials en la Comunitat Valenciana.

  - La presentació de la sol·licitud per a optar a aquestes beques implicarà l'acceptació per la persona sol·licitant de les bases d'aquesta convocatòria.

  - En l'adreça de correu d'assistència tècnica: generalitat_en_red@gva.es, es podrà resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la sol·licitud.

  - Si la sol·licitud presentada dins del termini no reuneix els requisits indicats en aquesta convocatòria o no s'aporta alguna documentació de la que s'hi exigeix, es requerirà l'interessat per a l'esmena en el termini màxim de 10 dies hàbils i se li indicarà que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.

  - Per a l'examen de les sol·licituds de beca i l'elaboració de les propostes, es constituirà una comissió avaluadora que es reunirà dins dels 15 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds amb la finalitat de valorar els mèrits al·legats, d'acord amb la informació obtinguda en l'autobaremació, que s'obtindrà de manera automàtica quan es complete el currículum sobre la base del barem establit en l'article seté de les bases reguladores i es publicarà una llista provisional, ordenada segons la puntuació obtinguda per tots els aspirants.

  - Aquesta llista provisional es publicarà durant 10 dies hàbils en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es, en l'apartat corresponent a aquest procediment, termini durant el qual es podran fer les al·legacions pertinents, que s'han de dirigir a la comissió avaluadora.
  Tant aquesta com les successives publicacions s'han d'efectuar en el mitjà esmentat.

  - En la llista provisional publicada, la comissió avaluadora indicarà, entre els candidats que obtinguen la millor puntuació, el número dels que han de presentar la documentació requerida per a la comprovació i la baremació definitiva, i se'ls indicarà que, si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud.

  - Després de fer aquesta baremació definitiva dels mèrits personals, la comissió avaluadora publicarà la llista de les puntuacions, atorgarà un termini de 10 dies hàbils per a les al·legacions i convocarà la realització d'una entrevista.

  - Transcorregut el termini d'al·legacions assenyalat anteriorment i feta l'entrevista, es considerarà finalitzat el procés de selecció i la comissió avaluadora, en el termini de 10 dies, elaborarà una proposta de resolució, que contindrà la relació de beneficiaris i beneficiàries, així com una borsa de reserva constituïda per les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de les beques, prioritzada per ordre de puntuació, per a cobrir les vacants que puguen sorgir durant el període de gaudi.
  Així mateix, s'hi inclourà una relació de les persones aspirants les sol·licituds de les quals hagen sigut desestimades i s'hi indicaran les causes que hagen motivat la denegació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs potestatiu de reposició s'ha d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'ha d'interposar davant dels jutjats contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20332

  Inici
 • Informació complementària

  * CARACTERÍSTIQUES DE LES BEQUES

  1. Nombre de beques: 15

  2. Durada: La durada serà de 12 mesos, que es podran prorrogar per un període de 12 mesos addicionals.

  3. Repartiment de les beques:
  A) Alacant
  Biblioteca Pública de l'Estat d'Alacant (1 beca)
  Arxiu Històric Provincial d'Alacant (1 beca)
  B) Castelló
  Biblioteca Pública de l'Estat de Castelló (1 beca)
  Arxiu Històric Provincial de Castelló (1 beca)
  C) Orihuela
  Biblioteca Pública de l'Estat d'Orihuela (1 beca)
  Arxiu Històric Provincial d'Orihuela (1 beca)
  D) València
  Arxiu del Regne de València (1 beca)
  Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana (2 beques)
  Subdirecció del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Direcció General de Cultura i Patrimoni (5 beques)

  Criteris de valoració

  Barem per a avaluar els mèrits personals

  A. Expedient acadèmic: en aquest apartat, la valoració màxima serà de 13 punts. S'hi inclouen els següents aspectes de valoració:
  A.1. La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincideix amb la nota mitjana ponderada, que dona lloc a una valoració entre 5 i 10 punts.
  Quan la ponderació estiga feta amb una puntuació 0-4, s'aplicarà el que disposa l'apartat 13.4 i 5 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, amb el qual s'estableixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial.
  A.2. Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió. En aquest subapartat, la puntuació màxima és de 3 punts:
  - Doctor: 2 punts.
  - Altres llicenciatures o graus: 1 punt
  - Altres diplomatures: 0,50 punts.
  A.3. Atés que la convocatòria està dirigida a graus, llicenciatures, diplomatures i tècnics superiors de mòdul nivell III, indistintament, la diplomatura es valorarà amb 0,25 i la llicenciatura o el grau en 0,50 punts.

  B. Coneixements de valencià. La puntuació màxima és d'1 punt.
  Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb la següent escala i es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat:
  - Superior (o C2): 1,00 punt
  - Mitjà (o C1): 0,75 punts.
  - Elemental (o B1): 0,50 punts
  - Oral (A2): 0,25 punts

  C. Coneixement d'idiomes de la Unió Europea. La puntuació màxima que es podrà obtindre per al conjunt dels idiomes i cursos acreditats serà d'1 punt.
  Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts.
  Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat, de conformitat amb l'establit en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat A.2, no es podrà computar també en aquest apartat. En cap cas es puntuaran en aquest subapartat els cursos de valencià.

  D. Coneixements addicionals
  D.1. Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca (centres i serveis d'arxius i biblioteques), fins a 2 punts, que es computaran amb 0,10 per cada mes complet treballat.
  D.2. Cursos de formació directament relacionats amb l'objecte de la beca (únicament s'autobaremaran els cursos relacionats amb la formació en arxivística i biblioteconomia), fins a un màxim de 4 punts.
  Es valoren els cursos de formació i perfeccionament de durada igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per l'interessat, d'acord amb l'escala següent:
  a) De 200 o més hores, 3,00 punts.
  b) De 100 o més hores, 2,00 punts.
  c) De 75 o més hores, 1,50 punts.
  d) De 50 o més hores, 1,00 punt.
  e) De 25 o més hores, 0,50 punts.
  f) De 15 o més hores, 0,20 punts.
  Els centres de formació que impartisquen cursos han de ser organismes oficials o centres reconeguts.
  En cap cas es puntuaran en aquest subapartat els cursos de valencià i d'idiomes.

  E. Altres mèrits
  En aquest apartat, la puntuació màxima serà d'1 punt.
  - Títol de màster universitari, directament relacionat amb la finalitat de la beca, que complisca els requisits de l'article 15 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials: 1 punt.

  En cas d'empat entre dos aspirants a una beca, prevaldrà en la llista d'atorgament de beques o en la llista d'espera l'aspirant que haja obtingut més punts en l'expedient acadèmic personal (apartat A del barem); en cas de persistir l'empat, prevaldrà l'aspirant amb més puntuació en l'apartat D del barem; si encara així persisteix l'empat, prevaldrà l'aspirant amb més puntuació en l'apartat B del barem.

  Entrevista: es realitzarà i es valorarà amb un màxim de 6 punts.

  Obligacions

  Són obligacions de la persona beneficiària les establides en l'article 10 de l'Ordre 63/2016, de 3 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'àmbit de les biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/09).
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/11).
  - Ordre 63/2016, de 3 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'àmbit de les biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat (DOCV núm. 7889, de 06/10/16).
  - Resolució de 28 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en centres i serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat (DOGV núm. 8560, de 31/05/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre.

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig.

  Vegeu l'Ordre 63/2016, de 3 d'octubre (bases reguladores).

  Resolució de 28 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en centres i serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat (DOGV núm. 8560, de 31/05/2019)

  Llistat de seguiment

  LLISTAT DEFINITIU I CONVOCATÒRIA ENTREVISTA

  Acorde comissió avaluadora

  RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2019, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual s'acorda la amplilciació del termini de resolució de la concessió de 14 beques per a la realització de practiques professionals en centres i serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat.

  Publicació de l'adjudicació de 14 beques

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual es publica l'adjudicació de catorze beques per a la realització de pràctiques professionals en centres i serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat.

  RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2019, de la directora general de Cultura i Patrimoni, per la qual s'accepten les nomenaments de les persones substitutes corresponents a les beques per a la realització de pràctiques professionals en centres i serveis d'arxius gestionats per la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.