Detall de Procediment

Sol·licitud de participació en la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA)

Codi SIA:: 2095018
Codi GVA:: 20334
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(28-01-2023
27-02-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar la inscripció en la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent del Servei Valencià d'Ocupació i Formació en una de les especialitats formatives convocades, per a poder impartir formació professional per a l'ocupació en els Labora Formació

Observacions

Observacions

Abans d'iniciar la tramitació de la sol·licitud, convé tindre la documentació que s'aportarà ja digitalitzada, classificada i ordenada, d'acord amb la llista indicada més amunt, en l'apartat de documentació. A l'hora de digitalitzar els documents, cal procurar que pesen el menys possible, però cal tindre en compte que queden perfectament llegibles. El sistema només permet annexar un fitxer per cada un dels punts inclosos en els grups de documentació indicats anteriorment. Per això, si per a acreditar un mateix requisit o un mateix mèrit s'han d'aportar diversos documents, abans caldrà agrupar-los en un fitxer .zip, per a la qual cosa cal tindre en compte que cada fitxer que s'annexe no pot tindre més de 20 MB. En finalitzar la tramitació de la sol·licitud, el sistema emetrà el resguard del registre corresponent, que la persona interessada podrà arxivar i/o imprimir. Una vegada registrada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si voleu fer canvis, haureu de tornar a presentar una sol·licitud nova. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona. S'ha de tramitar una sol·licitud per a cada una de les especialitats formatives convocades en la borsa a les quals es vulga sol·licitar la incorporació. Més informació en la web de LABORA https://labora.gva.es/es/web/labora-formacio/personal-docente

Requisits

Requisits

REQUISITS DE CARÀCTER GENERAL a) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'algun estat a què siga aplicable la llibertat de circulació de persones treballadores. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors i treballadores, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua. b) No excedir l'edat màxima de jubilació forçosa. c) Tindre les capacitats físiques i psíquiques necessàries per a exercir les funcions i les tasques que s'han de desenvolupar. d) No haver sigut separat o separada, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un expedient disciplinari de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas que haja sigut personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública. REQUISITS ESPECÍFICS a) Tindre la titulació suficient per a accedir al grup o subgrup exigit per la convocatòria (subgrup A2 o grup B). b) Tindre competència docent en els termes establits en l'article 13.1 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat. c) Tindre l'experiència professional, la titulació i, si escau, altres requisits exigits, per a cada mòdul formatiu, pel Reial decret regulador del corresponent Certificat de Professionalitat o, si escau, pel programa formatiu de la corresponent especialitat del catàleg d'especialitats formatives del Servei Públic d'Ocupació Estatal. d) En cas que sol·licite impartir en la modalitat de teleformació, cal tindre la competència per a impartir en aquesta modalitat (formació d'almenys 30 hores -art. 13.4 RD 34/2008- o una experiència d'almenys 60 hores -art.29.1 Ordre ESS 1897/2013- en aquesta modalitat i en la utilització de les tecnologies de la informació).

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones que complisquen els requisits exigits pel Decret 220/2017, de 29 de desembre, pel qual es regula la borsa d'ocupació.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • DECRET 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF.
  • Resolució de 29 de mayo de 2019 de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a la constitució una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a les famílies professionals d'Informàtica i Comunicacions, Transport i Manteniment de Vehicles" i Vidre i Ceràmica.
  • RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2021, de la Direcció General de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a constituir-la, una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a les famílies professionals de comerç i màrqueting, formació complementària i serveis socioculturals i a la comunitat
  • RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2022, del director general de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca la constitució una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a les famílies professionals de comerç i màrqueting, formació complementària i serveis socioculturals i a la comunitat.
  • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de desembre de 2022, del director general de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a laconstitució, una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a les famílies professionals de Comerç i Màrqueting, Formació Complementària i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
  • RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de 12 de desembre de 2022, del director general de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, perquè es constituïsca, una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a les famílies professionals d'Activitats Físiques i Esportives, Imatge Personal, Química i Tèxtil, Confecció i Pell.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Nova Resolució de 25 de gener de 2023 que modifica la Resolució del 12 de desembre del 2022, per la qual s'obri un nou termini de presentació de sol·licituds de les següents accions formatives en les quals participe LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a les famílies professionals de: Activitats Físiques i Esportives, Imatge Personal, Química i Tèxtil, Confecció i Pell. Nou termini de presentació de sol·licituds des del 28 de gener de 2023 fins al 27 de febrer de 2023. (DOGV núm 9521, de 27 de gener de 2023) Termini de presentació de sol·licituds des del 16 de desembre de 2022 al 26 de gener de 2023. Correción d'errors, DOGV núm. 9497, de 26 de desembre de 2022. Un mes des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9490, de 15 de desembre de 2022).

Formularis documentació

La documentació que cal aportar es classifica en quatre grups diferents: 1. DOCUMENTACIÓ COMUNA A TOTES LES ESPECIALITATS FORMATIVES · Documentació acreditativa de posseir la titulació suficient per a accedir al subgrup o al grup que exigeix la convocatòria. · Documentació acreditativa de posseir la competència docent en els termes establits en l'article 13.1 de l'RD 34/2008. · Documentació acreditativa de posseir la competència per a impartir en la modalitat de teleformació. · Certificat del grau reconegut de discapacitat, si és el cas. 2. DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS REQUISITS EXIGITS PER L'ESPECIALITAT FORMATIVA SOL·LICITADA · Documentació acreditativa de l'experiència professional exigida per l'especialitat · Documentació acreditativa de la titulació exigida per l'especialitat 3. DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS MÈRITS AL·LEGATS · Documentació acreditativa dels mèrits relatius a l'experiència professional · Documentació acreditativa dels mèrits relatius a l'experiència docent · Documentació acreditativa dels mèrits relatius a la titulació o acreditació · Documentació acreditativa dels mèrits relatius a la formació directament relacionada amb l'especialitat · Documentació acreditativa dels mèrits relatius a la formació complementària relacionada amb la família professional · Documentació acreditativa dels mèrits relatius als coneixements de valencià 4. ALTRA DOCUMENTACIÓ Si es tramita més d'una sol·licitud, no és necessari adjuntar la documentació ja aportada en altres sol·licituds de la mateixa convocatòria.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La tramitació de la sol·licitud s'inicia des d'aquesta mateixa pàgina, per a la qual cosa s'ha de seleccionar la icona "Tramitar amb certificat" que hi ha a l'inici de la pàgina. És necessari disposar de DNI electrònic o de certificat digital emés per l'ACCV o per la Fàbrica de la Moneda i el Timbre. Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat Per a cada especialitat formativa de les convocades a la borsa de les quals se sol·licite la incorporació, cal indicar la província o les províncies en les quals es pretén impartir, així com la modalitat d'impartició (presencial, teleformació o les dues). Cal tindre en compte que la sol·licitud inclou un apartat d'AUTOBAREMACIÓ, en el qual la persona sol·licitant ha d'indicar, d'acord amb la documentació acreditativa que aporte, la puntuació que obté en cada un dels apartats establits en l'article 11 del Decret 220/2017, que regula la borsa d'ocupació temporal ("Experiència professional", "Experiència docent", "Títols", "Formació directament relacionada amb l'especialitat", "Formació complementària relacionada amb la família professional" i "Coneixements de valencià").

Normativa

Normativa

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Passos .- Les persones interessades han de tramitar telemàticament les seues sol·licituds, per a la qual cosa han d'annexar la documentació que siga procedent. .- L'òrgan de selecció a què es refereix l'article 5.2 del Decret 220/2017, del Consell, en primer lloc, comprovarà, per a cada especialitat formativa convocada, quins sol·licitants compleixen els requisits exigits per la convocatòria i, en segon lloc, valorarà els mèrits aportats d'acord amb el que estableix l'article 11 del decret esmentat. .- En la pàgina web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/web/centros-formacion-servef/personal-docente) es publicaran les llistes provisionals de sol·licitants admesos (amb la indicació de la puntuació obtinguda) i de sol·licitants exclosos (amb la indicació del motiu d'exclusió). .- Les persones sol·licitants disposaran de 10 dies per a presentar al·legacions. .- L'òrgan de selecció estimarà o desestimarà les al·legacions presentades. .- En la pàgina web de LABORA es publicaran les llistes definitives. .- Les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de la persona titular de la direcció general que tinga les competències en matèria de formació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa