Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  PROGRAMA MOVES-INFRAESTRUCTURES COMUNITAT VALENCIANA 2019

  Objecte del tràmit

  L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics i sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques a la Comunitat Valenciana, en el marc del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), fomentant així la disminució de les emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació en funció de cada tipus d'actuació:

  Per a l'actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics:
  a) Els professionals autònoms que estiguen donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.
  b) Les persones físiques majors d'edat, no incloses en l'anterior apartat.
  c) Les comunitats de propietaris.
  d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, el número d'identificació fiscal (NIF) de la qual comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.
  e) Les entitats pertanyents al sector públic d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

  Per a l'actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, tots els enumerats per a l'actuació 2 a excepció dels identificats en els apartats b) i c) respectivament, relatius a persones físiques i comunitats de propietaris.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Per a l'actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics l'ajuda serà el 30% del cost subvencionable per a empreses privades i del 40% per a persones físiques, comunitats de propietaris i entitats públiques sense activitat comercial o mercantil. S'estableix un límit d'ajudes de 100.000 € per destinatari últim i convocatòria.

  Per a l'actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, l'ajuda serà el 30% del cost subvencionable. S'estableix un límit d'ajudes de 100.000 € per destinatari últim i convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds a aquest programa d'ajudes s'iniciarà el dia 25 de juny de 2019 i finalitzarà el 31 de desembre de 2019.
  No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data límit de 31 de desembre de 2019 podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les ajudes prèvies que pogueren alliberar pressupost. Transcorreguda la data de tancament de programa no es registraran més sol·licituds de reserva, encara que es produïsca després d'aquesta un alliberament de crèdit pressupostari.
  (DOGV nº 8563 de 05/06/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud d'ajuda normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible a través de la pàgina http://moves.ivace.es i d'http://www.ivace.es.

  - Memòria tècnica. La memòria tècnica s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web i en la pàgina específica destinada al programa MOVES Comunitat Valenciana, .

  - Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran en funció del tipus de sol·licitant (particular, autònom, empresa, entitat sector públic, etc.), segons s'indica en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.

  - Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits, es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud.
  Els requeriments a què es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que puga realitzar l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de forma electrònica, sense perjudici del que s'estableix en l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015.
  L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre electrònic accedint a l'adreça web
  Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de l'inici del projecte, amb el que es garanteix l'efecte incentivador de l'ajuda. Els projectes es podran executar una vegada presentada la sol·licitud, sense esperar que la concessió de l'ajuda es produïsca i sense que això prejutge la decisió que finalment s'adopte. Es tindrà en compte el que s'estableix en l'article 3.2 i 3.3 de la present convocatòria per a determinar la data d'inici del projecte.

  L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat IVACE Energia.

  L'IVACE, o, si escau, l'entitat col·laboradora, verificarà de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits exigits en la convocatòria i emetrà un informe amb la preavaluació dels expedients que serà elevada a la Comissió d'avaluació.

  Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per l'IVACE, o, si escau, l'entitat col·laboradora, serà sotmesa a una comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la presidència de l'IVACE proposta de concessió d'ajudes.

  Vista la proposta continguda en l'acta de la comissió, la Presidència de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixant expressament la quantia, i incorporant, si escau, les condicions i obligacions que se'n deriven, que en cap cas podran contravindre el que es disposa en aquesta resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AVENENT01&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20338

  Tramitació

  La tramitació del procediment serà electrònica. Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre electrònic de la Generalitat.
  Una vegada presentada la sol·licitud davant el Registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS OBJECTE DE SUBVENCIÓ

  El projecte, objecte de l'ajuda, haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

  Actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics:
  Seran actuacions subvencionables els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics, tant en la modalitat d'adquisició directa com d'operacions de finançament per rènting, així com la preinstal·lació elèctrica per a recàrrega de vehicle elèctric en comunitats de propietaris.
  La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics podrà ser tant pública com privada. En el cas d'aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, serà actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que incloga una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibilite la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega situades en les places d'aparcament, tal com es descriu en l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

  La infraestructura de recàrrega podrà estar destinada als usos següents:
  a) Ús privat en sector residencial.
  b) Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).
  c) Ús privat en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei a la flota pròpia.
  d) Ús públic en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei als seus treballadors i clients.
  e) Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i empreses.
  f) Ús públic en xarxa de carreteres, és d'especial interés la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.
  g) Recàrrega d'oportunitat d'autobusos mitjançant pantògraf.

  Els sistemes de recàrrega, excepte per al cas g) que haurà de complir amb la normativa que li siga aplicable, hauran de complir els següents requisits:
  - Per a les instal·lacions connectades en baixa tensió, instal·lació d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, concretament ITC-BT-52. Grau de protecció IP i IK adequat en funció de la ubicació segons REBT.
  - Alimentació: monofàsica o trifàsica 230-400 VAC. Com a mínim compatibilitat amb manera 3 completa IEC 61.851-1 i ha de disposar, almenys, de connector tipus 2 segons IEC 62.196-2 amb mesura d'energia integrada.
  - Proteccions elèctriques d'acord amb la normativa de seguretat.
  - Declaració CE.
  Per al cas de recàrrega pública, a més haurà de disposar dels següents requisits de connectivitat:
  - Interfície de connexió Ethernet i memòria per a magatzematge local de dades d'almenys dos mesos d'operació.
  - Compatible amb el protocol OCPP v1.5 o versió superior, mitjançant l'ús de serveis web (SOA); i actualitzable a versions superiors.
  - Identificació local de l'usuari mitjançant targeta de contacte RFID segons ISO 14443A o sistema d'identificació equivalent
  - Mesura de la potència i de l'energia transferida.
  - Mòdul de comunicació mòbil 3G/GPRS o superior o qualsevol canal de comunicació equivalent.

  Els sistemes de recàrrega es classificaran:
  - Sistema de recàrrega vinculat: potència inferior a 7 kW
  - Sistema de recàrrega convencional: potència igual o superior a 7 kW, i inferior a 15 kW
  - Sistema de càrrega semiràpida: potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW
  - Sistema de càrrega ràpida: potència igual o superior a 40 kW i inferior a 100 kW
  - Sistema de càrrega ultra ràpida: potència igual o superior a 100 k

  Actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques:
  Es considera actuació subvencionable els sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques públics o bé restringits a l'àmbit d'empreses o polígons industrials. En tot cas, els sistemes de lloguer de bicicletes elèctriques públics hauran d'estar situats en la via pública, ser accessibles a qualsevol ciutadà, i disposar de les llicències oportunes per part de l'autoritat competent. L'obra civil i adquisició dels diferents elements del sistema no podrà produir-se abans de la data de registre de la sol·licitud en la convocatòria corresponent del present programa.
  Per a les dues actuacions, l'adquisició d'aquests sistemes no podrà produir-se amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud. A aquest efecte, en el cas de persones jurídiques públiques, es prendrà com a data de referència la de la publicació dels plecs de licitació llevat que el preu no supere el llindar previst per als contractes menors, en aquest cas es prendrà com a referència la data d'inici de la contractació; per a les persones físiques i les jurídiques privades la data de referència serà la de la formalització dels corresponents contractes, i en absència d'aquests, la de la factura emesa per l'empresa proveïdora.

  Criteris de valoració

  El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les sol·licituds corresponents. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estan correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la present convocatòria.

  Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per l'entitat col·laboradora serà sotmesa a una comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la presidència de l'IVACE la proposta de concessió d'ajudes.

  Obligacions

  Les descrites en l'article 13 de la Resolució de 24 de maig de 2019

  Enllaços

  Web IVACE -

  Programa MOVES

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) (BOE nº 41 de 16/02/2019)
  - Resolució de 24 de maig de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), a càrrec del pressupost de l'exercici 2019. (Programa MOVES-Infraestructura Comunitat Valenciana). (DOGV nº 8563 de 05/06/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu Reial Decret 72/2019

  Vegeu la Resolució de 16 de maig de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.