• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria del Premi de Festes Inclusives i no Sexistes per a l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  Premiar les entitats locals que hagen desenvolupat projectes amb la finalitat de promoure la igualtat de gènere en les seues festes, amb la qual cosa contribueixen a la ruptura dels estereotips de gènere, a propiciar la participació de les dones en condicions d'igualtat i a eliminar qualsevol forma de discriminació i de violència contra les dones.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran participar en la convocatòria les entitats locals pertanyents a municipis situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana que l'any anterior o l'any de la convocatòria hagen executat projectes per a promoure la igualtat de gènere en les seues festes, ja siguen locals o d'una altra índole, amb especial recalcament en l'erradicació de continguts discriminatoris.

  Requeriments

  No podran concórrer a la convocatòria les entitats locals que estiguen incurses en alguna de les causes enumerades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les entitats locals que hagen resultat premiades en l'edició del premi de l'any anterior i les entitats locals que no disposen d'un pla d'igualtat vigent en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  S'estableixen les següents categories de premis.
  a) Premi per a projectes presentats per entitats locals de fins a 5.000 habitants.
  b) Premi per a projectes presentats per entitats locals la població de les quals estiga entre 5.001 i 10.000 habitants.
  c) Premi per a projectes presentats per entitats locals la població de les quals estiga entre 10.001 i 20.000 habitants.
  d) Premi per a projectes presentats per entitats locals de 20.001 o més habitants.

  Es podran concedir esments especials, sense dotació econòmica, si la qualitat de les obres presentades i no premiades ho meresqueren a consideració del jurat.

  La quantia individualitzada dels premis consistirà en una quantitat idèntica per a cada una de les categories, que s'obtindrà prorratejant, entre totes les categories, el crèdit disponible en l'aplicació pressupostària de l'exercici en què es realitze la convocatòria corresponent.

  Si alguna de les categories quedara deserta, la quantia assignada a aquesta categoria es prorratejarà a parts iguals entre la resta de categories.

  El pagament de la totalitat del premi en cada categoria es realitzarà en un pagament únic una vegada publicada la resolució d'adjudicació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. ( Núm. 8598 24.07.2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud d'ajuda s'ha de formular segons el model de sol·licitud de subvenció general, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, i ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  a) Memòria explicativa del projecte segons model annex I.
  b) Model de domiciliació bancària segons annex II.
  c) Autorització a l'òrgan convocant, que s'ha de fer constar en la sol·licitud general de subvenció, perquè aquest directament i per mitjans telemàtics:
  Comprove les dades fiscals identificatives de l'entitat sol·licitant, que estan en l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i les dades d'identitat de la persona representant legal, mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si de les comprovacions efectuades resultara alguna discordança amb les dades facilitades en la sol·licitud, la persona que instruïsca el procediment estarà facultada per a realitzar les actuacions que siguen procedents per a aclarir-la.
  Obtinga l'acreditació del fet que l'entitat sol·licitant està al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Hisenda de la Generalitat, i de les seues obligacions amb la Seguretat Social, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en els articles 18, 19 i 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament d'aquesta llei.
  Si l'entitat sol·licitant no autoritza, haurà d'aportar: còpia compulsada o autenticada del NIF de l'entitat sol·licitant; còpia compulsada o autenticada del document nacional d'identitat, passaport o targeta d'identificació d'estranger de la persona representant legal, segons siga procedent, i els certificats que acrediten el compliment de les esmentades obligacions o, si no està obligat a presentar les declaracions o documents a què aquestes es refereixen, haurà d'acreditar el seu compliment mitjançant una declaració responsable.
  d) Declaració responsable que l'entitat no està incursa en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiària de subvencions públiques, i que es troba al corrent en el compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions que, si escau, se li hagueren exigit, subscrita per la persona que represente l'entitat local.
  e) Declaració responsable que l'entitat té un pla d'igualtat vigent, subscrita per la persona que represente l'entitat local.
  f) Altra documentació addicional que la persona sol·licitant considere necessària per a l'oportuna valoració de la seua sol·licitud d'acord amb els criteris de valoració establits.

  Impresos associats

  [ANNEX I] MEMÒRIA DEL PROJECTE

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en els casos que aquestes no reunisquen els requisits i no es presenten els documents que s'assenyalen en aquestes bases, es requerirà l'entitat perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, d'acord amb el que estableix l'article 71 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Una vegada transcorregut el termini d'esmena, un jurat examinarà i valorarà els projectes presentats d'acord amb els criteris de valoració determinats en l'ordre i elevarà la proposta motivada i vinculant.
  La resolució correspondrà a la persona titular de la Conselleria competent en dones i igualtat de gènere.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, o bé s'hi podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20344

  Tramitació

  EXCLUSIVAMENT per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es.

  Inici
 • Informació complementària

  En la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte i es valoraran positivament totes les actuacions que tinguen com a finalitat erradicar qualsevol contingut sexista en el desenvolupament de la festa i, en concret, les accions següents:
  a) Campanyes de sensibilització dirigides a erradicar qualsevol forma d'agressió basada en el gènere o en alguna de les discriminacions establides en l'article un d'aquesta ordre.
  b) Actuacions sobre els models de representació, concretament:
  - Els continguts musicals: foment de lletres que promoguen la igualtat de gènere, així com que denuncien la violència de gènere, la visibilitzen i contribuisquen a crear un discurs despatriarcalitzat.
  - La representació visual de les dones o de qualsevol forma de diversitat realitzada en relació amb elles que promoga la igualtat i el principi de no-discriminació.
  - La promoció de la igualtat de gènere, així com un plantejament inclusiu i participatiu en les festes locals, com a elements necessaris de representació i de construcció de la identitat local.
  - Utilització de cartells que promoguen la igualtat de gènere i que no introduïsquen continguts ni imatges discriminatòries.
  - Promoció de la participació de les dones en espectacles i activitats artístiques que posen en relleu la seua capacitat i talent artístic.
  - Promoure la intervenció activa en la direcció d'iniciatives artístiques, com direcció, producció, realització audiovisual, teatral i musical.
  c) Accions lligades a la participació de les dones en l'organització de les festes.
  d) Accions específiques lligades a la ruptura de rols de gènere relacionades amb les tradicions pròpies de les festes locals.
  e) Accions específiques relacionades amb l'ús d'un llenguatge inclusiu.
  f) Accions dirigides a incorporar la perspectiva de gènere.

  Criteris de valoració

  El jurat ha de tindre en compte els criteris següents:
  a) La qualitat del projecte, que es valorarà amb un màxim de 40 punts.
  b) L'originalitat del projecte, que es valorarà amb un màxim de 30 punts.
  c) L'impacte de gènere que l'acció ha tingut, que es valorarà amb un màxim de 30 punts.

  Obligacions

  Les entitats locals participants s'obliguen a assumir les responsabilitats que pogueren resultar de la utilització dels textos, les imatges i altres elements creatius aportats per aquests en la realització del treball, i la propietat del qual siga de terceres persones o entitats.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 1/2019, de 9 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores que regiran la concessió del Premi de Festes Inclusives i no Sexistes. (DOGV núm. 8528/12.04.2019)
  - Resolució de 17 de juliol de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'any 2019 el Premi de Festes Inclusives i No Sexistes.
  - Extracte de la Resolució de 17 de juliol de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives , per la qual es convoca per a l'any 2019 el Premi de Festes Inclusives i No Sexistes.

  Llista de normativa

  Ordre 1/2019, de 9 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores que regiran la concessió del Premi de Festes Inclusives i no Sexistes. (DOGV núm. 8528/12.04.2019)

  Resolució de 17 de juliol de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'any 2019 el Premi de Festes Inclusives i No Sexistes.

  Extracte de la Resolució de 17 de juliol de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives , per la qual es convoca per a l'any 2019 el Premi de Festes Inclusives i No Sexistes.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.