Detall de Procediment

Sol·licitud de modificació de l'autorització per canvi de titularitat de centres docents privats.

Codi SIA: 2095318
Codi GUC: 20356
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Establir el procediment a seguir per a la tramitació del canvi de titularitat de centres docents privats de la Comunitat Valenciana.

Observacions

En el cas de centres concertats, el canvi de titular es considerarà causa de modificació del concert sempre que el nou titular se subrogue en els drets i obligacions derivats del concert (art. 46 del Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Normes Bàsiques sobre Concerts Educatius). En el cas de centres concertats, la nova titularitat es dirigirà al Departament encarregat del finançament dels centres privats concertats per a realitzar els tràmits necessaris a efectes econòmics i de control financer. Una vegada notificada o publicada la Resolució en el DOGV, la nova titularitat podrà posar-se en contacte amb el departament encarregat de l'atenció informàtica dels centres educatius "https://gvasai.edu.gva.es/index.php" a fi d'actualitzar tots aquells procediments informàtics.

Requisits

- Ser persona física o jurídica de caràcter privat i amb nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, sempre que reunisca els requisits establits per la legislació vigent. - O ser persona física o jurídica, pública o privada, de nacionalitat estrangera, sempre que s'ajuste al que emane de la legislació vigent, dels acords internacionals o, si escau, del principi de reciprocitat. No podran ser titulars de centres docents privats: a) Les persones que presten serveis en les administracions educatives estatal, autonòmica o local. b) Les persones que tinguen antecedents penals per delictes dolosos. c) Les persones físiques o jurídiques expressament privades de l'exercici d'aquest dret per una sentència judicial ferma. d) Les persones jurídiques en les quals les persones incloses en els apartats anteriors exercisquen càrrecs rectors o siguen titulars del 20% o més del capital social.

Qui pot sol·licitar-ho?

Es podrà iniciar la sol·licitud a instàncies de la nova titularitat, de la inscrita en aqueix moment en el Registre de Centres Docents de la CV, o d'ambdues.

Normativa del procediment

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de Centres docents privats, per a impartir ensenyaments de règim general no universitàries.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

D'acord amb l'art. 28.7 de la Llei 39/2015, l'interessat es responsabilitzarà de la veracitat dels documents que presenta, i que són els següents: 1. Sol·licitud en imprés normalitzat de canvi de titularitat disponible en l'apartat "impresos associats" 2. Declaració de NO trobar-se en cap dels supòsits establits per l'art. 21 de la LODE, disponible en l'apartat "impresos associats". 3. Escriptura de constitució de la nova titularitat i els seus estatuts socials, amb inscripció en el registre corresponent. 4. Document notarial de la cessió de la titularitat, en el qual conste la subrogació del nou titular en tots els drets i obligacions davant l'Administració educativa que ostenta l'anetrior titularitat (Acta de manifestacions, escriptura, etc). 5. Documentació acreditativa de la representació de la nova titularitat. 6. Document acreditatiu a nom de la nova titularitat, de la possibilitat d'ús de l'immoble afectat (arrendament, usdefruit, cessió, propietat). Reflectirà l'ús educatiu al qual es destinarà l'immoble.

Presentació

Presencial
Només es podrà realitzar de manera presencial en el cas de tractar-se de persones físiques i no estar obligat a comunicar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics, i en aquest cas podran triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics o no, segons el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En la resta de casos hauran de dirigir-se per internet. a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:
Telemàtica
Hauran de dirigir-se per internet totes les persones jurídiques de caràcter públic o privat, així com, les persones físiques que així ho desitgen, a través de l'enllaç corresponent. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD": modificació de l'autorització per canvi de titularitat de centres docents privats. * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud: "autorització de centres docents privats". * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida dirigida a la Direcció General de Centres Docents. 2. El Servei de de Autoritzacions de Centres Privats i Concerts Educatius comprovarà la documentació i el compliment dels requisits. 3. En cas de deficiències en la sol·licitud, es requerirà a la part interessada perquè esmene les mateixes en un termini de deu dies. Si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició. 4. Comprovada tota la documentació exigible, la Direcció General de Centrosl Docents emetrà informe-proposta del canvi de titularitat davant el conseller competent en matèria educativa o persona en qui delegue. 5. La resolució que es dicte serà inscrita en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, notificada a l'interessat i publicada en el DOGV.

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa