• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació de la documentació corresponent al curs de Formador o Formadora d'Animadors. IVAJ.

  Objecte del tràmit

  La presentació, per part de les escoles d'animació juvenil, de la documentació establida en l'article 38.1 a, b i c del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les escoles d'animació juvenil situades a la Comunitat Valenciana, reconegudes per l'Institut Valencià de la Joventut, que imparteixen els cursos de formació en matèria d'animació juvenil regulats en el Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell.

  Requeriments

  Podran iniciar el tràmit telemàtic les persones físiques titulars de drets o interessos legítims per part de les escoles, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, conformement al que s'estableix en la llei.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Al llarg de tot l'any

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha d'omplir la sol·licitud amb les dades sol·licitades i els camps assenyalats com a obligatoris. S'ha d'adjuntar el formulari que siga corresponent. Podran adjuntar, en l'apartat annex, la documentació que es requerisca normativament o la que estimen necessària per a la gestió del procediment.

  Respecte dels impresos associats, s'han de presentar:

  El cronograma del curs de Formador o Formadora d'Animadors (FA) almenys 30 dies abans de la data d'inici prevista.

  La llista d'alumnat inscrit, en el termini de deu dies des de la data prevista per a l'inici del curs.

  I l'acta final, dins del termini d'un any des de l'inici del curs.

  Impresos associats

  LLISTA D'INSCRIPCIÓ

  ACTA FINAL

  CRONOGRAMA. CURS DE FORMADOR O FORMADORA D'ANIMADORS

  TRACTAMENT DE LES DADES DE L'ALUMNAT DELS CURSOS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA D'ANIMACIÓ JUVENIL

  TRACTAMENT DE LES DADES DE L'EQUIP PEDAGÒGIC DELS CURSOS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA D'ANIMACIÓ JUVENIL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20370

  Tramitació

  La tramitació és telemàtica. S'ha de disposar d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o DNI electrònic.

  Per a iniciar el tràmit telemàtic, cal fer clic en la icona "Tramitar amb certificat".
  S'ha de disposar d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o DNI electrònic.

  A continuació, s'han de fer els passos següents per a la tramitació:
  1. "Heu de saber": Breu explicació dels passos que s'han de seguir per a completar el procés. Començar.
  2. "Omplir": Completar el formulari de dades generals amb els camps obligatoris. Enviar.
  3. "Documentar": cal tindre en compte que:
  - Des de "Sol·licitud" "Annexa document", es pot descarregar el formulari corresponent
  (cronograma, llista d'alumnat inscrit, acta final).
  - Guardar el formulari en l'equip i omplir-lo.
  - Annexar.
  Des d'"Altres documents", es poden annexar els que l'interessat considere necessari per a acompanyar el formulari normalitzat.
  4. En l'apartat "Pagar" no s'ha de fer cap actuació.
  5. Registrar el formulari presentat.
  6. Guardar el formulari signat i registrat com a document vàlid davant de l'Administració.

  Inici
 • Informació complementària

  - Els ciutadans que vulguen sol·licitar un certificat digital en suport programari han de dirigir-se a qualsevol dels punts de registre d'usuari de l'ACCV (PRU) que hi ha a la Comunitat Valenciana. L'emissió del certificat digital és presencial i dura entre 5 i 10 minuts des del moment de la sol·licitud. Cal identificar-se amb el DNI, NIE o passaport espanyol, en vigor.

  - Podeu consultar l'enllaç següent:
  http://www.accv.es/ciudadanos/puntos-de-registro-de-usuario/

  - Sistemes de signatura electrònica admesos o usats en la seu
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6262, de 07/05/2010)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.