Detall de Procediment

Inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) d'empreses instal·ladores, mantenidores, automantenidores o reparadores per a la realització d'activitats que requereixen la manipulació de GASOS FLUORATS. Alta, modificació i cessament. Obtenció del CERTIFICAT (o duplicat) d'EMPRESA de gasos fluorats i inscripció en el Registre unificat sobre certificats de gasos fluorats. Indústria.

Codi SIA: 2095317
Codi GUC: 20371
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

A través d'aquest tràmit es possibilita: A) En cas d'INICI (ALTA) DE L'ACTIVITAT de manipulació de GASOS FLUORATS: A.1.- L'habilitació per a l'exercici de l'activitat i la seua INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL (RII). Aquest tràmit possibilita la inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) dels següents tipus d'empreses l'activitat de les quals requereix la manipulació de gasos fluorats, tant si estan legalment establides per a l'exercici de l'activitat a Espanya, com si estan legalment establides per al seu exercici en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea i desitgen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol: a) Empresa instal·ladora, mantenidora o reparadora d'aparells fixos de refrigeració, aire condicionat i bomba de calor de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats. b) Empresa instal·ladora, mantenidora o reparadora d'aparells fixos de refrigeració, aire condicionat i bomba de calor de càrrega inferior a 3 kg de refrigerants fluorats. c) Empresa instal·ladora, mantenidora, automantenidora o reparadora de sistemes de protecció contra incendis, Reglament (UE) 517/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014; Reglament (CE) núm.304/2008, de la Comissió, de 2 d'abril de 2008, i Reial decret 115/2017, de 17 de febrer de 2017. A.2.- L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT D'EMPRESA DE GASOS FLUORATS per als esmentats tipus d'empreses, amb la consegüent INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE* unificat sobre certificats i centres de formació de gasos fluorats, adscrit al ministeri competent en matèria de medi ambient. * Accés a la versió de consulta pública d'aquest registre en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. B) Si es sol·licita, l'obtenció d'un DUPLICAT del CERTIFICAT D'EMPRESA DE GASOS FLUORATS. C) En cas de MODIFICACIÓ: C.1.- La INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL (RII) de les dades de les referides empreses que hagen sigut objecte de modificació. C.2.- L'OBTENCIÓ D'UN NOU CERTIFICAT D'EMPRESA DE GASOS FLUORATS i la seua INSCRIPCIÓ en el REGISTRE* unificat sobre certificats i centres de formació de gasos fluorats, adscrit al ministeri competent en matèria de medi ambient. * Accés a la versió de consulta pública d'aquest registre en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. D) En cas de CESSAMENT DE L'ACTIVITAT de manipulació de GASOS FLUORATS: D.1.- La INSCRIPCIÓ de la BAIXA en el REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL (RII). D.2.- I la seua INSCRIPCIÓ en el REGISTRE* unificat sobre certificats i centres de formació de gasos fluorats, adscrit al ministeri competent en matèria de medi ambient. * Accés a la versió de consulta pública d'aquest registre en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Observacions

1) La INFORMACIÓ SOBRE DUBTES, CONSULTES o EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'ofereix ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA amb el personal tècnic i/o administratiu del corresponent SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES, que es pot sol·licitar a través de l'apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la Conselleria competent en matèria d'Indústria (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2) Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, envie un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el correu electrònic que envie a eixa adreça ha d'indicar-se: raó social (NIF), usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït. 3) D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, aquesta sol·licitud habilita l'empresa instal·ladora, mantenidora, automantenidora o reparadora, per un temps indefinit i des del moment de la presentació davant de l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que puguen imposar-se requisits o condicions addicionals. 4) Encara que amb la sol·licitud aquestes empreses no han de presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits que els són exigibles, aquesta documentació ha d'estar disponible per a presentar-la immediatament davant de l'administració competent, quan aquesta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control.

Requisits

1 - Aquests tipus d'empreses hauran d'estar PRÈVIAMENT HABILITADES per a realitzar l'activitat (instal·lacions tèrmiques d'edificis o fred industrial o sistemes de protecció contra incendis) que requereix la manipulació de gasos fluorats I INSCRITES COMO A TALS EN EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL. * Per a això veure enllaç directe als corresponents tràmits d'esta Guia Prop en l'apartat "Enllaços". 2 - Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona haurà d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Interessats

La persona titular d'una empresa dels següents tipus o el/la seu/seua representant: 1. Les empreses instal·ladores i empreses mantenidores d'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DELS EDIFICIS, així com les empreses FRIGORISTES, en el casos següents: a) Empresa instal·ladora, mantenidora o reparadora d'aparells fixos de refrigeració, aire condicionat i bomba de calor de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats. b) Empresa instal·ladora, mantenidora o reparadora d'aparells fixos de refrigeració, aire condicionat i bomba de calor de càrrega inferior a 3 kg de refrigerants fluorats. 2. Les empreses instal·ladores, mantenidores, automantenidores o reparadores de SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, Reglament (UE) 517/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014; Reglament (CE) núm. 304/2008, de la Comissió, de 2 d'abril de 2008, i Reial decret 115/2017, de 17 de febrer de 2017. I això, tant si es tracta d'empreses legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat a Espanya com si són empreses establides en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que desitgen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol.

Normativa del procediment

 • Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
 • Reial decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre integrat industrial (BOE núm. 125, de 22/05/2010).
 • Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen, i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupen activitats que emeten gasos fluorats (BOE núm. 42, de 18/02/2017).
 • Ordre TEC/544/2019, de 25 d'abril, per la qual es constitueix i regula el registre unificat sobre certificats i centres de formació de gasos fluorats (BOE núm. 116, de 15/05/2019).
 • Reglament (UE) núm. 517/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, sobre els gasos fluorats d'efecte d'hivernacle i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 842/2006 (DOUE núm. 150, de 20/05/2014).
 • Reglament d'execució (UE) 2015/2067, de la Comissió, de 17 de novembre de 2015, pel qual s'estableixen, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 517/2014, del Parlament Europeu i del Consell, els requisits mínims i les condicions de reconeixement mutu de la certificació de les persones físiques quant als aparells fixos de refrigeració, aparells fixos d'aire condicionat i bombes de calor fixes, i unitats de refrigeració de camions i remolcs frigorífics, que continguen gasos fluorats d'efecte d'hivernacle, i de la certificació de les empreses quant als aparells fixos de refrigeració, aparells fixos d'aire condicionat i bombes de calor fixes que continguen gasos fluorats d'efecte d'hivernacle (DOUE núm. 301, de 18/11/2015).
 • Reglament (CE) núm. 304/2008, de la Comissió, de 2 d'abril de 2008, pel qual s'estableixen, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 842/2006, del Parlament Europeu i del Consell, els requisits mínims i les condicions del reconeixement mutu de la certificació de les empreses i el personal quant als sistemes fixos de protecció contra incendis i els extintors que continguen determinats gasos fluorats d'efecte d'hivernacle (DOUE núm. 92, de 03/04/2008).
 • Informació pública als professionals certificats en matèria de gasos fluorats a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8634, de 13/09/2019).
 • Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)

Termini

Durant tot l'any, d'acord amb els terminis següents: a) En cas d'ALTA i obtenció d'un certificat nou, aquestes empreses hauran de presentar la sol·licitud ABANS DE COMENÇAR LA SEUA ACTIVITAT. b) En cas d'obtenció d'un DUPLICAT de certificat: en qualsevol moment posterior a l'alta. c) En cas de MODIFICACIÓ, així com en cas de CESSAMENT de l'activitat, aquestes empreses hauran de presentar la sol·licitud en el termini d'UN MES.

Documentació

A) - Tant per a l'ALTA i la MODIFICACIÓ (que inclouen l'obtenció d'un certificat nou i la inscripció en el Registre Integrat Industrial i en el Registre unificat sobre certificats), - Com per a l'obtenció d'un DUPLICAT DEL CERTIFICAT, les empreses han de presentar telemàticament la documentació següent: 1. SOL·LICITUD d'inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) i de certificat d'empresa de gasos fluorats (marcant en ella l'opció que corresponga), emplenada i signada obligatòriament, segons el model normalitzat disponible com a FORMULARI WEB en el tràmit telemàtic. 2. Justificant del pagament de la TAXA corresponent (per via telemàtica o presencial, segons siga procedent). B) Per a la BAIXA (CESSAMENT de l'activitat), les empreses han de presentar telemàticament la SOL·LICITUD (marcant en ella l'opció de cessament), emplenada i signada obligatòriament, segons el model normalitzat disponible com a FORMULARI WEB en el tràmit telemàtic.

Forma presentació

Telemàtica
1. La sol·licitud i, en el seu cas, el justificant de pagament de la taxa, han de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - El sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona que ho presenta. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic que us permetrà omplir i firmar el formulari web inicial i el formulari web de sol·licitud, annexar el justificant de pagament de la taxa (quan corresponga) i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu 'Enllaços'). 5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Pagament

Taxes 2023: 4.5.2 - Certificat tècnic (per a nou certificat): 14,58 euros cadascun 4.10 - Expedició de duplicats de documents oficials (per a duplicat de certificat): 9,45 euros cadascun

Informació tramitació

A) SOL·LICITUD D'UN CERTIFICAT NOU i INSCRIPCIÓ EN ELS REGISTRES (casos d'ALTA i de MODIFICACIÓ): 1. Presentació de la sol·licitud i del justificant de pagament de la taxa DE FORMA TELEMÀTICA davant del Servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat Valenciana on estiga establida l'empresa (o on vaja a realitzar la l'activitat si és una empresa establida en un altre país membre de la Unió Europea). 2. Si el que se sol·licita és correcte, el referit Servei Territorial competent: - Realitzará la inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII), que podrà consultar-se en la pàgina web d'aquest Registre estatal (vegeu enllaç directe al RII en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). - Emetrà el certificat d'empresa de gasos fluorats i el notificarà a l'empresa sol·licitant. - I remetrà la informació del certificat expedit al Registre* unificat sobre certificats i centres de formació de gasos fluorats, que està adscrit al ministeri competent en matèria de medi ambient i té la condició de registre oficial de caràcter administratiu, declaratiu, informatiu i públic. * Accés a la versió de consulta pública d'aquest registre en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. 3. Si el sol·licitat NO és correcte o és incomplet, s'emetrà un requeriment d'esmena a l'empresa sol·licitant. * L'esmena també haurà de realitzar-se per via telemàtica utilitzant el tràmit d'esta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). Després d'això: - Si l'empresa esmena, es procedix segons s'ha descrit en el punt 2. - Si l'empresa NO esmena, transcorregut el termini corresponent es resol declarant-li desistida de la seua sol·licitud i s'arxiva l'expedient. B) SOL·LICITUD D'UN DUPLICAT DE CERTIFICAT: 1. Presentació de la sol·licitud i del justificant de pagament de la taxa DE FORMA TELEMÀTICA davant del Servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat Valenciana on estiga establida l'empresa (o on vaja a realitzar la l'activitat si és una empresa establida en un altre país membre de la Unió Europea). 2. Si el que s'ha sol·licitat és correcte, el servei territorial competent emetrà el duplicat del certificat i el notificarà a l'empresa sol·licitant. 3. Si el sol·licitat NO és correcte o és incomplet, es requerirà la seua esmena a l'empresa sol·licitant. * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també haurà de realitzar-se per eixa via utilitzant l'esmentat tràmit d'aportació existent a l'efecte en esta Guia Prop. (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). Després d'això: - Si l'empresa esmena, es procedix segons s'ha descrit en el punt 2. - Si l'empresa NO esmena, transcorregut el termini corresponent es resol declarant-li desistida de la seua sol·licitud i s'arxiva l'expedient. C) SOL·LICITUD DE BAIXA (en cas de CESSAMENT): 1. Presentació de la sol·licitud, DE FORMA TELEMÀTICA davant del Servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat Valenciana on estiga establida l'empresa (o on vaja a realitzar la l'activitat si és una empresa establida en un altre país membre de la Unió Europea). 2. Si el que se sol·licita és correcte, el servei territorial competent inscriurà la baixa en el Registre Integrat Industrial (RII) i remetrà la informació del certificat expedit al Registre* unificat sobre certificats i centres de formació de gasos fluorats, que està adscrit al ministeri competent en matèria de medi ambient i té la condició de registre oficial de caràcter administratiu, declaratiu, informatiu i públic. * Accés a la versió de consulta pública d'aquest registre en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. 3. Si el sol·licitat NO és correcte o és incomplet, es requerirà la seua esmena a l'empresa sol·licitant. * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també haurà de realitzar-se per eixa via utilitzant el tràmit d'aportació abans esmentat. (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). Després d'això: - Si l'empresa esmena, es procedix segons s'ha descrit en el punt 2. - Si l'empresa NO esmena, transcorregut el termini corresponent es resol declarant-li desistida de la seua sol·licitud i s'arxiva l'expedient.

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Obligacions

a) Donar treball a personal en possessió del certificat personal per a la manipulació de gasos fluorats, en les activitats que requerisquen certificació i en un nombre suficient per a abastar el volum previst d'activitats. b) Demostrar que el personal dedicat a activitats que requereixen certificació pot tindre accés als instruments i procediments necessaris. * Nota: vegeu enllaç al tràmit de la Guia Prop existent per a l'obtenció (o duplicat) del certificat professional acreditatiu per a la manipulació de gasos fluorats.

Observacions

La resolució NO posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de cooperatives, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia