Inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) d'EMPRESES instal·ladores, mantenidores, automantenidores o reparadores per a la realització d'activitats que requereixen la manipulació de GASOS FLUORATS. Alta, modificació i cessament. Obtenció del CERTIFICAT (o duplicat) d'EMPRESA de gasos fluorats i inscripció en el Registre unificat sobre certificats de gasos fluorats. Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2095317
|
Codi GVA: 20371
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

S'inscriuran a través d'aquest tràmit aquelles empreses instal·ladores que tinguen la seu social en la comunitat valenciana, tenint a partir de la inscripció validesa en tot el territori nacional.

 

A través d'aquest tràmit es possibilita:

 

A) En cas d'INICI (ALTA) DE L'ACTIVITAT de manipulació de GASOS FLUORATS:

 

A.1.- L'habilitació per a l'exercici de l'activitat i la seua INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL (RII).

 

Aquest tràmit possibilita la inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) dels següents tipus d'empreses l'activitat de les quals requereix la manipulació de gasos fluorats, tant si estan legalment establides per a l'exercici de l'activitat a Espanya, com si estan legalment establides per al seu exercici en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea i desitgen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol:

 

a) Empresa instal·ladora, mantenidora o reparadora d'aparells fixos de refrigeració, aire condicionat i bomba de calor de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.

 

b) Empresa instal·ladora, mantenidora o reparadora d'aparells fixos de refrigeració, aire condicionat i bomba de calor de càrrega inferior a 3 kg de refrigerants fluorats.

 

c) Empresa instal·ladora, mantenidora, automantenidora o reparadora de sistemes de protecció contra incendis, Reglament (UE) 517/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014; Reglament (CE) núm.304/2008, de la Comissió, de 2 d'abril de 2008, i Reial decret 115/2017, de 17 de febrer de 2017.

 

 

A.2.- L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT D'EMPRESA DE GASOS FLUORATS per als esmentats tipus d'empreses, amb la consegüent INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE* unificat sobre certificats i centres de formació de gasos fluorats, adscrit al ministeri competent en matèria de medi ambient.

* Accés a la versió de consulta pública d'aquest registre en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

 

B) Si es sol·licita, l'obtenció d'un DUPLICAT del CERTIFICAT D'EMPRESA DE GASOS FLUORATS.

 

 

C) En cas de MODIFICACIÓ:

 

C.1.- La INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL (RII) de les dades de les referides empreses que hagen sigut objecte de modificació.

 

C.2.- L'OBTENCIÓ D'UN NOU CERTIFICAT D'EMPRESA DE GASOS FLUORATS i la seua INSCRIPCIÓ en el REGISTRE* unificat sobre certificats i centres de formació de gasos fluorats, adscrit al ministeri competent en matèria de medi ambient.

* Accés a la versió de consulta pública d'aquest registre en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

 

D) En cas de CESSAMENT DE L'ACTIVITAT de manipulació de GASOS FLUORATS:

 

D.1.- La INSCRIPCIÓ de la BAIXA en el REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL (RII).

 

D.2.- I la seua INSCRIPCIÓ en el REGISTRE* unificat sobre certificats i centres de formació de gasos fluorats, adscrit al ministeri competent en matèria de medi ambient.

* Accés a la versió de consulta pública d'aquest registre en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1) La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT i sobre DUBTES o CONSULTES respecte al CONTINGUT d'este procediment s'oferix a través del personal tècnic i/o administratiu del corresponent SERVICI TERRITORIAL , sol·licitant-la en la forma indicada en l'apartat "Informació i registre" de la pàgina web de la Conselleria (veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços > Informació bàsica" d'este tràmit).

 

2) D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, esta sol·licitud habilita a l'empresa instal·ladora, mantenidora, automantenidora o reparadora, per temps indefinit i des del moment de la seua presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat de manipulació de gasos fluorats en tot el territori espanyol, sense que puguen imposar-se requisits o condicions addicionals.

 

3) Encara que juntament amb la sol·licitud estes empreses no han de presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits que els són exigibles, esta documentació haurà d'estar disponible per a la seua presentació immediata davant l'Administració competent, quan esta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control.

 

4) Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona haurà d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" de l'apartat "Informació bàsica" d'aquest tràmit.

 

Sense eixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant NO pot realitzar-se el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona. No obstant això, en eixos casos pot utilitzar-se la SAFATA DE SIGNATURES, que és una funcionalitat integrada en la Carpeta Ciutadana per a possibilitar que la persona en nom de la qual es vol realitzar el tràmit telemàtic ferm el/els formulari/s web, el/els documente/s a annexar (en el seu cas) i la seua presentació final en registre. En la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana disposa d'ajuda amb preguntes freqüents sobre la Carpeta Ciutadana, que inclou un tutorial de funcionament de la Safata de Signatures (vegeu també en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) i, a més, en el propi tràmit telemàtic se li aniran indicant els passos a seguir.

 

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

A) La persona titular d'una EMPRESA dels següents tipus, o el/la seu/seua representant:

 

1. Les empreses instal·ladores i empreses mantenidores d'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DELS EDIFICIS, així com les empreses FRIGORISTES, en el casos següents:

 

a) Empresa instal·ladora, mantenidora o reparadora d'aparells fixos de refrigeració, aire condicionat i bomba de calor de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.

 

b) Empresa instal·ladora, mantenidora o reparadora d'aparells fixos de refrigeració, aire condicionat i bomba de calor de càrrega inferior a 3 kg de refrigerants fluorats.

 

2. Les empreses instal·ladores, mantenidores, automantenidores o reparadores de SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, Reglament (UE) 517/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014; Reglament (CE) núm. 304/2008, de la Comissió, de 2 d'abril de 2008, i Reial decret 115/2017, de 17 de febrer de 2017.

 

 

I això, tant si es tracta d'empreses legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat a Espanya com si són empreses establides en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que desitgen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol.

 

 

B) Els referits tipus d'empreses han d'estar PRÈVIAMENT HABILITADES per a realitzar l'activitat (instal·lacions tèrmiques d'edificis o fred industrial o sistemes de protecció contra incendis) que requerix la manipulació de gasos fluorats I INSCRITES COM TALS EN EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL.

 

* Per a això vegeu enllaç directe als corresponents tràmits d'esta Guia Prop en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" de l'apartat "Informació bàsica" d'este tràmit.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
A) SOL·LICITUD D'UN CERTIFICAT NOU i INSCRIPCIÓ EN ELS REGISTRES (casos d'ALTA i de MODIFICACIÓ): 1. Presentació de la sol·licitud i del justificant de pagament de la taxa DE FORMA TELEMÀTICA davant del Servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, d'acord amb els terminis següents:

 

a) En cas d'ALTA i obtenció d'un certificat nou, aquestes empreses hauran de presentar la sol·licitud ABANS DE COMENÇAR LA SEUA ACTIVITAT.

 

b) En cas d'obtenció d'un DUPLICAT de certificat: en qualsevol moment posterior a l'alta.

 

c) En cas de MODIFICACIÓ, així com en cas de CESSAMENT de l'activitat, aquestes empreses hauran de presentar la sol·licitud en el termini d'UN MES.

 

 

Documentació
A) - Tant per a l'ALTA i la MODIFICACIÓ (que inclouen l'obtenció d'un certificat nou i la inscripció en el Registre Integrat Industrial i en el Registre unificat sobre certificats), - Com per a l'obtenció d'un DUPLICAT DEL CERTIFICAT, les empreses han de presentar telemàticament la...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

4.5.2 - Certificat tècnic (per a nou certificat): 16,2 euros cadascun

 

4.10 - Expedició de duplicats de documents oficials (per a duplicat de certificat): 10,5 euros cadascun

 

 

Forma de presentació
Telemàtica
1. De conformitat amb l'Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació de la declaració responsable ha de...
Saber més