Detall de Procediments

TECE - Aportació documental telemàtica a un expedient d'ajudes a la rehabilitació edificatòria del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Convocatòries de 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Aportació documental telemàtica a un expedient d'ajudes a la rehabilitació edificatòria del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Convocatòries de 2020.

  Objecte del tràmit

  El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documentació a un expedient de sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació edificatòria com a conseqüència d'una publicació d'objeccions o un requeriment per part de l'Administració, o, si escau, a iniciativa de la part interessada, d'alguna de les convocatòries següents:
  - Rehabilitació edificatòria: actuacions de conservació, seguretat i accessibilitat (RHB-CA)
  - Rehabilitació edificatòria: actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat (RHB-EE)

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'aportació documental telemàtica o l'esmena ha d'efectuar-la la mateixa persona que va formalitzar, en el moment, la petició de l'ajuda (la sol·licitant o, si escau, la representant legal a aquest efecte). Si no és així, ha d'acreditar la seua qualificació/representació per a això.

  Requeriments

  Tindre un expedient en tramitació davant de la conselleria competent en matèria d'habitatge, de sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació edificatòria d'alguna de les convocatòries de l'exercici 2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  L'aportació de documentació per a completar o esmenar un expedient d'ajudes a la rehabilitació edificatòria es podrà fer fins que concloga el període d'esmena d'objeccions a les sol·licituds d'ajudes que a aquest efecte es publique en la web de la Conselleria; en aquest cas, fins al dia 26 de novembre de 2020, inclusivament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La requerida o la que es considere convenient aportar, que s'ha d'adjuntar en format PDF, per a la qual cosa cal utilitzar, si és el cas, els impresos associats que corresponguen, degudament omplits i signats, que els podeu seleccionar entre els que hi ha a la vostra disposició en l'apartat subsegüent d'aquest detall de procediment.

  Si cal esmenar dades referides al formulari de la sol·licitud, aquestes s'han de consignar utilitzant el corresponent imprés d'esmena de la sol·licitud. Per a fer-ho, trieu i ompliu l'imprés associat RHB-CA 90017 bis per a actuacions de conservació, seguretat i accessibilitat, o l'imprés RHB-EE 90017 bis, per a actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat.

  Si cal esmenar dades sobre ajudes complementàries, a més d'indicar-ho en el camp "Observacions" d'aquest tràmit telemàtic, heu d'utilitzar necessàriament l'aplicació ALTA TELEMÀTICA DE JUSTIFICACIÓ D'INGRESSOS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA I DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O MAJORS DE 65 ANYS.

  Impresos associats

  [RHB-CA 90017 bis] CORRECCIÓ DE LA SOL·LICITUD D'AJUDES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓ I ACCESSIBILITAT. PLA 2018-2021. CONVOCATÒRIA 2020

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [RHB 90020] CERTIFICAT SOBRE L'ACORD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment es tramita telemàticament.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_APDAYU&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20378

  Tramitació

  1. Per a iniciar el tràmit telemàtic, cal fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, en què la persona que aporta la documentació s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat.

  Cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOFIRMA (vegeu els enllaços de l'apartat "Informació complementària").

  2. S'ha de seleccionar l'expedient que corresponga entre els que oferisca l'aplicació en funció de la identificació (DNI-NIE-NIF) de la persona o comunitat de propietaris sol·licitant de l'ajuda.

  3. A continuació, s'han d'adjuntar els documents en format PDF que hagen sigut requerits per l'Administració o que es consideren oportuns per a incorporar a l'expedient d'ajudes (si l'esmena concerneix la mateixa sol·licitud, s'ha d'omplir el corresponent PDF d'esmena de la sol·licitud que apareix en l'apartat d'impresos associats i s'ha d'adjuntar en el tràmit telemàtic).

  4. Finalment, s'han de registrar d'entrada, per mitjà del registre telemàtic.

  El personal de la Conselleria encarregat de la tramitació de l'expedient valorarà la documentació per a incorporar-lo a aquest, si escau.

  Inici
 • Informació complementària

  L'atenció presencial es prestarà en la corresponent Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València. Per a aquesta última, situada al PROP I, es requereix cita prèvia a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000, des de fora de la Comunitat) o a través de la pàgina d'Internet:

  https://externo.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/es/newAppointment?uuid=4a86-87ca8-9257-816be

  Enllaços

  Enllaç a la Web sobre ajudes a la rehabilitació de la Conselleria

  Cl@ve Permanent

  Sistemes de signatura electrònica admesos o utilitzats en la seu.

  Per a sol·licitar CITA PRÈVIA en el PROP I (València)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.