Detall de Procediments

Instal·lacions petrolíferes fixes (IP04) destinades al subministrament de combustibles i carburants a vehicles, així com instal·lacions mixtes amb altres formes d'energia tècnicament disponibles per al subministrament a vehicles que es produïsca AMB CANVI DE DEPOSITARI-VENDA A TERCERS: alta nova instal·lació, modificació (inclosa anul·lació de tancs), canvi de titular, cessament d'activitat durant un període superior a un mes, posterior posada en servei i baixa/desmantellament. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Instal·lacions petrolíferes fixes (IP04) destinades al subministrament de combustibles i carburants a vehicles, així com instal·lacions mixtes amb altres formes d'energia tècnicament disponibles per al subministrament a vehicles que es produïsca AMB CANVI DE DEPOSITARI-VENDA A TERCERS: alta nova instal·lació, modificació (inclosa anul·lació de tancs), canvi de titular, cessament d'activitat durant un període superior a un mes, posterior posada en servei i baixa/desmantellament.
  Indústria.

  Objecte del tràmit

  Comunicar les instal·lacions petrolíferes (IP04) fixes destinades al subministrament de combustibles i carburants a vehicles amb CANVI DE DEPOSITARI (amb venda a tercers): alta nova instal·lació, modificació, canvi de titular, cessament i posterior posada en servei i baixa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona interessada titular de la instal·lació o el seu representant legal.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Una vegada finalitzada l'execució de la instal·lació i prèviament a la posada en funcionament d'aquesta.
  El desmantellament de les instal·lacions l'ha de comunicar la persona titular abans d'un mes a partir de la data en què aquest es produïsca.

  El canvi de titularitat de les instal·lacions haurà de ser comunicat per la nova persona titular abans del termini d'un mes, a comptar a partir de la data en què s'haja produït.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A. ALTA NOVA D'INSTAL·LACIONS: (d'alguns dels formularis hi ha models en el mateix tràmit)
  NOTA: Els supòsits de modificació d'instal·lació de SENSE CANVI DE DEPOSITARI A AMB CANVI DE DEPOSITARI, es consideren com a ALTA D'UNA NOVA INSTAL·LACIÓ, i caldrà indicar el núm. de l'anterior instal·lació i presentar la documentació que es relaciona en aquest apartat.

  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Projecte de la instal·lació, signat per un tècnic titulat competent, en el qual es pose de manifest el compliment de les especificacions exigides per la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 del Reglament d'instal·lacions petrolíferes i les altres disposicions legals que l'afecten (VEGEU EL CONTINGUT MÍNIM del projecte en l'apartat d'informació complementària).
  - Declaració responsable del tècnic projectista (DECRESTE), únicament en el supòsit que el projecte manque de visat.
  - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació.

  - Certificats:
  a) DIRECCIÓ FINAL D'OBRA:
  - Certificat de direcció final d'obra segons el model oficial, signat per un tècnic titulat competent, per a la qual cosa cal indicar el compliment de la ITC-MI.-IP04 (que conté el formulari CERFIN04- ap. J)
  b) INSTAL·LACIÓ PETROLÍFERA:
  -Certificat de proves de resistència i estanquitat abans de soterrar les canonades, expedit per un instal·lador habilitat PPL
  (contingut en formulari CERFIN04 - ap. H).
  c) INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA:
  Es registrarà amb expedient específic d'instal·lació de baixa tensió (local amb el risc d'incendi i explosió). S'indicarà el número d'expedient.
  d) INSTAL·LACIONS DESATESES:
  - Certificat de la correcta implantació de la instal·lació contra incendis per empresa instal·ladora, signat per un tècnic titulat competent designat per aquesta.
  e) INSTAL·LACIONS MIXTES:
  - Justificació d'haver comunicat la posada en servei de la instal·lació ITC ICG 05 i/o ITC BT 52.

  B. CANVI DE TITULARITAT DE LA INSTAL·LACIÓ
  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació: canvi de titularitat (existent en el tràmit telemàtic)

  C. MODIFICACIONS: SUBSTANCIAL, NO SUBSTANCIAL, DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA DEL RD 706/2017:

  C1. MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL:

  Cas 1. SUBSTITUCIÓ TOTAL O PARCIAL DE TANCS JUNTAMENT AMB LES CANONADES QUE TENEN ASSOCIADES:
  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Projecte de la instal·lació, signat per un tècnic titulat competent, amb el contingut indicat en l'ITC-MI-IP-04, en el qual es pose de manifest el compliment de les especificacions exigides per la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 del Reglament d'instal·lacions petrolíferes i les altres disposicions legals que l'afecten.
  - Declaració responsable del tècnic projectista (DECRESTE), únicament en el supòsit que el projecte no tinga visat.
  - Certificat de direcció final d'obra, en el qual s'acredite el compliment, en la part de la instal·lació objecte de la modificació, de les especificacions exigides per la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 del Reglament d'instal·lacions petrolíferes i les altres disposicions legals que l'afecten (contingut en formulari CERFIN04 - ap.J).
  - Certificat de proves de resistència i estanquitat abans de soterrar les canonades, expedit per un instal·lador habilitat PPL (contingut en el formulari CERFIN 04 - ap. H).
  - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació.
  - Certificat de fora de servei de tanc de productes petrolífers (CERANTAN)
  - Declaració del titular de la instal·lació (DECLANUT)
  - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos.

  Cas 2: INCREMENT DE LA CAPACITAT D'EMMAGATZEMATGE I/O DE LES POSICIONS DE SUBMINISTRAMENT I/O DE LES CANONADES D'IMPULSIÓ, ASPIRACIÓ O VAPOR

  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Projecte de la instal·lació, signat per un tècnic titulat competent, amb el contingut indicat en l'ITC-MI-IP-04 i en el qual es pose de manifest el compliment de les especificacions exigides per la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 del Reglament d'instal·lacions petrolíferes i les altres disposicions legals que l'afecten.
  - Declaració responsable del tècnic projectista (DECRESTE), únicament en el supòsit que el projecte no tinga visat.
  - Certificat de direcció final d'obra, en el qual s'acredite el compliment, en la part de la instal·lació objecte de la modificació, de les especificacions exigides per la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 del Reglament d'instal·lacions petrolíferes i la resta de disposicions legals que l'afecten.
  (contingut en formulari CERFIN04 - ap. J)
  - Certificat de proves de resistència i estanquitat abans de soterrar les canonades, expedit per una empresa habilitada PPL (contingut en formulari CERFIN04 - ap. H)
  - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació.

  Cas 3. CANVI DE RÈGIM D'INSTAL·LACIÓ ATESA A DESATESA.

  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Projecte de la instal·lació, signat per un tècnic titulat competent, amb el contingut indicat en la ITC-MI-IP-04 i en el qual es pose de manifest el compliment de les especificacions exigides per la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 del Reglament d'instal·lacions petrolíferes i les altres disposicions legals que l'afecten, d'acord amb l'article 6 d'aquest reglament.
  - Declaració responsable del tècnic projectista (DECRESTE), únicament en el supòsit que el projecte no tinga visat.
  - Certificat final d'obra emés per un tècnic titulat competent en el qual es pose de manifest el compliment de la vigent instrucció tècnica complementària MI-IP04, pel que fa a instal·lacions desateses.
  (contingut en formulari CERFIN04 - ap. J)
  - Certificat del sistema de protecció contra incendis adequat als nous requisits d'operació de la instal·lació per empresa instal·ladora, emés per un tècnic titulat competent designat per aquesta.

  Cas 4. INCORPORACIÓ D'ESTACIONS DE SERVEI A GAS (*ITC *ICG 05 I/O RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS (ITC BT 52) (INSTAL·LACIONS MIXTES)
  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Justificació d'haver comunicat la posada en servei de la instal·lació ITC ICG 05 i/o ITC BT 52.

  Cas 5. REPARACIÓ O TRANSFORMACIÓ IN SITU DE TANCS SOTERRATS DE SIMPLE A DOBLE PARET

  1) Reparació de tancs.
  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic).
  - Certificat emés per una empresa reparadora en què s'han de fer constar els resultats dels treballs que han sigut realitzats d'acord amb l'informe UNE 53991 IN i a l'estudi projecte presentat davant de la comunitat autònoma corresponent.
  - Certificat de prova d'estanquitat del tanc reparat emés per un organisme de control o empresa reparadora.
  - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació.
  - Certificat de neteja i desgasificació dels tancs emés per un organisme de control o empresa reparadora.
  - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos.

  2) Transformació in situ de tancs soterrats de simple a doble paret.
  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Certificat emés per una empresa reparadora en què s'han de fer constar els resultats dels treballs que han sigut realitzats d'acord amb l'informe UNE 53991 IN i a l'estudi projecte presentat davant de la comunitat autònoma corresponent.
  - Certificat de prova d'estanquitat del tanc reparat emés per un organisme de control.
  - Projecte estudi transformació.
  - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació.
  - Certificat de neteja i desgasificació dels tancs emés per una empresa reparadora o un organisme de control.
  - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos

  C2. MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL:

  Cas 1. SUBSTITUCIÓ D'APARELLS ASSORTIDORS QUE NO IMPLIQUEN MODIFICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA:
  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Certificat de la correcta instal·lació dels nous aparells assortidors emés per l'instal·lador PPL
  - Certificació per part de la persona titular de no modificació de la instal·lació elèctrica.
  - Còpia de la declaració UE de conformitat dels aparells assortidors.

  Cas 2. CANVI DE PRODUCTE EMMAGATZEMAT EN UN O MÉS TANCS QUE NO IMPLIQUE MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ MECÀNICA.
  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Certificat de neteja i desgasificació de tanc per empresa reparadora o organisme de control, si escau
  - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos.

  Cas 3. ANUL·LACIÓ DE TANCS (que no suposen baixa de la instal·lació):
  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Certificat de fora de servei de tanc de productes petrolífers (CERANTAN)
  - Declaració del titular de la instal·lació (DECLANUT)
  - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos.


  C3. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA DEL REIAL DECRET 706/2017
  a). Volum total de vendes anual > 3 milions de litres
  Cas 1: Substitució total o parcial de tancs juntament amb les seues canonades associades.
  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Projecte de la instal·lació, signat per un tècnic titulat competent, amb el contingut indicat en l'ITC-MI-IP-04, en el qual es pose de manifest el compliment de les especificacions exigides per la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 del Reglament d'instal·lacions petrolíferes i les altres disposicions legals que l'afecten.
  - Declaració responsable del tècnic projectista (DECRESTE), únicament en el supòsit que el projecte no tinga visat.
  - Certificat de direcció final d'obra, en el qual s'acredite el compliment, en la part de la instal·lació objecte de la modificació, de les especificacions exigides per la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 del Reglament d'instal·lacions petrolíferes i les altres disposicions legals que l'afecten (contingut en formulari CERFIN04 - ap.J).
  - Certificat de proves de resistència i estanquitat abans de soterrar les canonades, expedit per un instal·lador habilitat PPL (contingut en el formulari CERFIN 04 - ap. H).
  - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació. En el cas d'Anàlisi Estadística de Conciliació d'Inventari (AECI) s'indicarà l'entitat habilitada que efectua els diagnòstics periòdics.

  Cas .2: Transformació in situ de tancs enterrats de simple a doble paret.
  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Certificat emés per una empresa reparadora en què s'han de fer constar els resultats dels treballs que han sigut realitzats d'acord amb l'informe UNE 53991 IN i a l'estudi projecte presentat davant de la comunitat autònoma corresponent.
  - Certificat de prova d'estanquitat del tanc reparat emés per un organisme de control.
  - Projecte estudi transformació.
  - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació.
  - Certificat de neteja i desgasificació dels tancs emés per una empresa reparadora o un organisme de control.
  - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos

  b). Volum total de vendes anual <= 3 milions de litres
  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació.

  D. CESSAMENT D'ACTIVITAT DURANT UN PERÍODE SUPERIOR A 1 MES
  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Certificat de neteja i desgasificació dels tancs expedit per un organisme de control.
  - Documentació acreditativa de les mesures de seguretat adoptades.
  - Certificat fora de servei de tanc de productes petrolífers (CERANTAN).
  - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos.

  Aquestes instal·lacions han de continuar passant les revisions, inspeccions i proves corresponents, i prèviament a la posada en servei, tots els aparells assortidors i manòmetres instal·lats en aquesta han de superar la verificació periòdica corresponent, i, per a la nova posada en servei de la instal·lació, cal presentar una comunicació amb la data efectiva d'aquesta, a la qual s'ha d'adjuntar una còpia de la verificació metrològica dels assortidors i manòmetres existents en la instal·lació.

  E. POSADA EN SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ, POSTERIOR Al CESSAMENT DE L'ACTIVITAT SUPERIOR A UN MES
  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Certificat de l'última revisió i inspecció de la instal·lació així com de les últimes proves realitzades.
  - Còpia de la verificació metrològica d'assortidors i manòmetres.

  F. BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ. DESMANTELLAMENT
  L'ha de comunicar el titular abans d'un mes a partir de la data en què aquest es produïsca.

  Cas F1. Baixa SENSE comunicació cessament previ:
  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació : baixa de la instal.lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Certificat emés per un organisme de control desgasificat dels tancs d'emmagatzematge.
  - Documentació acreditativa de mesures de seguretat adoptades.
  - Certificat de fora de servei de tancs de productes petrolífers (CERANTAN).
  - Declaració de la persona titular del desmantellament/baixa de la instal·lació.
  - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos.
  - Declaració del titular (DECLANUT).

  Cas F2.Baixa AMB cessament previ:
  - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic)
  - Formulari web de dades específiques de la instal·lació : baixa de la instal.lació (existent en el tràmit telemàtic)
  - Declaració de la persona titular del desmantellament/baixa de la instal·lació.

  G. AFEGIR DADES INSTAL·LACIÓ - LLIBRE REVISIONS
  En el supòsit de faltar dades per a poder sol·licitar el llibre de revisions, proves i inspeccions, s'utilitzarà aquesta opció, amb la finalitat d'emplenar/afegir les dades necessàries i posteriorment poder sol·licitar el citat llibre.
  La petició del llibre de revisions, proves i inspeccions es realitzarà a través del següent tràmit: "Sol·licitud del llibre de revisions, proves i inspeccions de les instal·lacions petrolíferes, destinades al subministrament de vehicles, amb capacitat d'emmagatzematge superior a 5000 litres, siga com siga la modalitat de subministrament. Indústria"
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22604&version=amp

  Impresos associats

  [DECRESTE] DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PROJECTISTA I DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ D'OBRES

  [CERFIN04] CERTIFICAT FINAL D'OBRA DE LA INSTAL·LACIÓ PER A SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE A VEHICLES (IP-04)

  [CERANTAN] CERTIFICAT DE FORA DE SERVICI DE TANC DE PRODUCTES PETROLÍFERS

  [DECLANUT] DECLARACIÓ RESPONSABLE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació (de manera presencial o telemàtica).
  - Assignació de número de registre a la instal·lació. Es notifica aquesta inscripció a la persona interessada.
  - Inscripció en el Registre de distribució al detall de productes petrolífers.
  - Visita d'inspecció, si és el cas.
  - Requeriment de documentació, si és el cas.
  - Iniciació d'expedient sancionador, en cas de no aportar la documentació requerida en el termini indicat.

  Per a qualsevol dubte que puga sorgir, quant al contingut del tràmit, li recomanem es pose en contacte amb el Servei territorial d'indústria, energia i mines de la província on estiga situada la instal·lació, a través del servei de CITA PRÈVIA, l'enllaç de la qual s'adjunta (veure apartat ENLLAÇOS).
  En el supòsit d'haver d'aportar nova documentació o ser requerida la seua presentació, es realitzarà a través del tràmit telemàtic:
  Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA, ENERGIA i MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats): Veure apartat ENLLAÇOS.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PETRO_GEN&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20380

  Tramitació

  1. La presentació es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados).
  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/
  2. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se al principi d'aquest apartat o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia *Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre.
  El tràmit telemàtic li anirà guiant en la presentació, i li indicarà la documentació a presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada.
  3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema li anirà indicant els passos a seguir a través de la safata de signatures, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen signats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre.
  4.- Respecte als documents a annexar:
  - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar
  * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'aqueixos documents, segons el cas.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5.- Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça:
  https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  1- PROJECTE:
  Els DOCUMENTS MÍNIMS que ha de contindre el projecte seran els que estableixen l'article 14 de l'ITC MI IP 04, que s'esmenten a continuació:
  - Certificat de fabricació dels tancs.
  - Còpia de la declaració UE de conformitat dels aparells assortidors. En cas que hi haja un mitjà de pagament (targeter) incorporat en l'aparell assortidor, ha d'aportar-se, a més, la declaració de conformitat d'aquest, un informe ATEX de l'aparell assortidor, instruccions del fabricant per a la integració de mitjans de pagament en l'aparell assortidor, així com el certificat de l'instal·lador d'aquest sistema que acredite que la instal·lació s'ha realitzat seguint les instruccions del fabricador esmentades anteriorment.
  - Declaració del fabricant dels aparells assortidors que acredite que l'aparell assortidor està dotat amb els dispositius mínims de seguretat recollits en el punt 6.1.4 del capítol VI de l'ITC MI-IP04 del Reglament d'instal·lacions petrolíferes.
  - Esquema de precintes dels aparells assortidors, recollit en el seu examen UE de tipus.
  - Detall dels mitjans de protecció ambiental instal·lats segons el que disposa el punt 8.9 de l'ITC MI-IP04 del Reglament d'instal·lacions petrolíferes.
  - Declaració UE de conformitat de tots els equips (bombes submergides, detectors de fugues, sondes de nivell, etc.) instal·lats en zones classificades.
  - Declaració UE de conformitat de l'equip a pressió, en el cas disposar d'instal·lació no fixa punt aire/aigua.

  2- INSTAL·LACIONS DESATESES:
  En instal·lacions desateses, el projecte ha d'incloure, a més:
  - Descripció de com es dona el compliment en la instal·lació al que disposa per al règim desatés en la instrucció tècnica complementària MI-IP04.
  - Avaluació tècnica favorable de la idoneïtat en vigor del sistema fix de detecció i extinció d'incendis per al seu ús en estacions de servei desateses, emesa per un organisme habilitat per a això per l'Administració.
  - Justificació del compliment dels requisits inclosos en l'avaluació tècnica de la idoneïtat del sistema instal·lat.
  - Han d'acreditar el compliment del Reial decret 144/2016, de 8 d'abril, si el sistema fix de detecció i extinció d'incendis se situa en zona classificada.

  Les instal·lacions desateses han de disposar de contracte de prestació de serveis per a la vigilància i el control de la instal·lació per a subministrament a vehicles amb el centre de control. En cas de centres propis, han de justificar el registre d'aquest d'acord amb l'article 11 de la Llei 54/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada, i s'ha d'especificar la ubicació d'aquest, la dotació de mitjans humans i tècnics dels quals dispose i l'horari de funcionament.

  3- MODIFICACIÓ: (art. 3, 19) treballs i obres, que es realitzen amb la finalitat de canviar les instal·lacions existents.
  - MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL:
  a) Substitució total o parcial de tancs juntament amb les seues canonades associades.
  b) Increment de la capacitat d'emmagatzematge i/o de les posicions de subministrament i/o de les canonades d'impulsió, d'aspiració o de vapor.
  c) Incorporació d'instal·lacions de subministrament de combustibles gasosos o qualsevol altre tipus d'energia per al subministrament de vehicles.
  d) Les ampliacions i modificacions d'importància de la instal·lació elèctrica d'acord amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
  e) Canvi de règim d'instal·lació atesa a desatesa.
  f) Cessament d'activitat i/o desmantellament de la instal·lació.
  g) Reparació o transformació in situ de tancs soterrats de simple a doble paret.
  h) Compartimentació in situ de tancs soterrats.

  - MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL:
  a. La substitució d'un element per un altre de característiques similars.
  b. El canvi de producte emmagatzemat en un o més tancs que no implique modificació de la instal·lació mecànica.
  c. Els canvis que sense suposar modificació substancial contribuïsquen a millorar la seguretat industrial i/o el medi ambient.

  4- REGISTRES. Per a la posada en servei de les instal·lacions de subministrament a vehicles, els elements i equips que la componen, així com els emmagatzematges de substàncies inflamables o combustibles inclosos en ells, una vegada finalitzada l'execució de la instal·lació, i prèvia a la seua posada en servei, el titular de la instal·lació presentarà, davant l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, la documentació que s'estableix en els següents punts d'aquest capítol.

  Les instal·lacions de distribució al detall comunicades a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma seran inscrites per aquest d'ofici, en el registre previst en l'article 44 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs

  5. LLIBRE DE REVISIONS, PROVES I INSPECCIONS (veure apartat enllaços):
  - La Disposició addicional quarta "Llibre de revisions, proves i inspeccions" de la ITC MI-IP 04 "Instal·lacions per a subministrament a vehicles" estableix que:
  "Totes les instal·lacions destinades al subministrament a vehicles amb capacitat total d'emmagatzematge superior a 5.000 litres, siga com fora la modalitat del subministrament, disposaran d'un llibre de revisions, proves i inspeccions, segons el model oficial físic o electrònic que aprove la Comunitat Autònoma, en el qual es registraran, pels titulars i per les signatures i entitats que les duguen a terme, els resultats obtinguts en cada actuació".

  - Segons l'article 15.02.10 de l'esmentat RD 706/2017:
  "S'examinarà detingudament el Llibre de revisions, proves i inspeccions periòdiques de l'establiment, comprovant que s'hagen realitzat, dins del termini i en la forma escaient, les operacions corresponents, subjectes a registre obligatori corresponents: registre d'alarmes, investigacions d'aquelles, reparacions sotmeses a anotació obligatòria, proves d'estanquitat discretes i en general totes les obligacions establides en aquesta ITC i en el seu cas, l'existència i constància documental de tals actuacions" indicant que s'ajustarà al model oficial aprovat per la CCAA".

  6.SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I AIRE
  -La disposició addicional tercera assenyala que aquelles instal·lacions destinades a la venda al públic de gasolines, gasoils i lubrificants, que distribuïsquen tres o més productes diferents de gasolines i gasoils d'automoció, hauran de disposar dels aparells necessaris per al subministrament d'aigua i aire, situats en el recinte de la instal·lació.

  Sancions

  Les conductes, els actes i les omissions que constitueixen infracció se sancionaran conforme al que disposa la Llei 21/1992, de 16 de juliol, i la Llei 34/1998, de 7 d'octubre.

  Enllaços

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  Registre de representants de l'ACCV

  Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Consulta instal·lacions industrials

  Cita prèvia

  Seu electrònica

  Carpeta ciutadana

  Sol·licitud del llibre de revisions, proves i inspeccions de les instal·lacions petrolíferes, destinades al subministrament de vehicles, amb capacitat d'emmagatzematge superior a 5.000 litres, siga quina siga la modalitat de subministrament. Indústria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
  - Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials (DOGV núm. 6873, de 01/10/2012).
  - Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs (BOE núm. 241, de 8/10/98).
  - Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions petrolíferes (BOE núm. 23, de 27/01/1995).
  - Reial decret 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària MI IP 04 "Instal·lacions per a subministrament a vehicles" i es regulen determinats aspectes de la reglamentació d'instal·lacions petrolíferes (BOE núm. 183, de 02/08/2017).
  - Reial decret 1416/2006, d'1 de desembre, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària MI IP 06 "Procediment per a deixar fora de servei els tancs d'emmagatzematge de productes petrolífers líquids (BOE núm. 307, 25/12/06).
  - Reial decret 455/2012, de 5 de març, pel qual s'estableixen les mesures destinades a reduir la quantitat de vapors de gasolina emesos a l'atmosfera durant el proveïment de carburant dels vehicles de motor en les estacions de servei (BOE núm. 56, 06/03/12).
  - Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia (BOE núm. 309, de 23/12/2014).
  - Decret 199/2016, de 30 de desembre, del Consell, pel qual s'estableix el règim dels organismes autoritzats de verificació metrològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7950, de 03/01/17).
  - Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció personal (BOE núm. 140, de 12/06/1997).
  - Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció personal (BOE núm. 140, 12/06/97).
  - Reial decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball (BOE núm. 145, 18/06/03).
  - Reial decret 144/2016, de 8 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits essencials de salut i seguretat exigibles als aparells i sistemes de protecció per al seu ús en atmosferes potencialment explosives i pel qual es modifica el Reial decret 455/2012, de 5 de març, pel qual s'estableixen les mesures destinades a reduir la quantitat de vapors de gasolina emesos a l'atmosfera durant el proveïment de carburant dels vehicles de motor en les estacions de servei (BOE núm. 90, 14/04/16).
  - Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial.(BOE núm. 172, de 20/06/2020)
  - Reial decret 298/2021, de 27 d'abril, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial (BOE núm. 101, de 28/04/2021)
  - Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)
  - Resolució de 14 de desembre de 2022, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'aprova el model del llibre de revisions, proves i inspeccions de les instal·lacions petrolíferes destinades al subministrament a vehicles (DOGV nº 9510, de 12/01/2023) .

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 21/1992, de 16 de juliol.

  Vegeu el Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 485/1997, de 14 d'abril.

  Vegeu el Reial decret 773/1997, de 30 de maig.

  Llei 34/1998, de 7 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 681/2003, de 12 de juny.

  Vegeu el Reial decret 1416/2006, d'1 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 455/2012, de 5 de març.

  Vegeu el Decret 141/2012, de 28 de setembre.

  Vegeu la Llei 32/2014, de 22 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 144/2016, de 8 d'abril.

  Vegeu el Decret 199/2016, de 30 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 706/2017, de 7 de juliol.

  Vegeu Reial Decret 542/2020, de 26 de maig

  Vegeu Reial decret 298/2021, de 27 d'abril

  Vegeu Ordre 14/2022, de 5 de desembre

  Vegeu Resolució de 14 de desembre de 2022.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.