Detall de Procediment

Instal·lacions petrolíferes fixes (IP04) destinades al subministrament de combustibles i carburants a vehicles, així com instal·lacions mixtes amb altres formes d'energia tècnicament disponibles per al subministrament a vehicles que es produïsca AMB CANVI DE DEPOSITARI-VENDA A TERCERS: alta nova instal·lació, modificació (inclosa anul·lació de tancs), canvi de titular, cessament d'activitat durant un període superior a un mes, posterior posada en servei i baixa/desmantellament.Indústria

Codi SIA:: 2263621
Codi GVA:: 20380
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar les instal·lacions petrolíferes (IP04) fixes destinades al subministrament de combustibles i carburants a vehicles amb CANVI DE DEPOSITARI (amb venda a tercers): Alta nova instal·lació, modificació, canvi de titular, cessament i posterior posada en servici i baixa. NOTES IMPORTANTS: 1-Després de comunicar l'ALTA d'una instal·lació NOVA s'haurà de sol·licitar el llibre de Revisions, proves i inspeccions (a través del següent enllace https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22604) 2-Prèviament a comunicar qualsevol modificació d'una instal·lació existent i/o de sol·licitar el seu llibre de revisions, proves i inspeccions s'haurà de realitzar el tràmit G. AFEGIR DADES INSTAL·LACIÓ - LLIBRE REVISIONS d'este procediment 3-No procedix ni la inscripció en el Registre Integrat Industrial ni la comunicació de la instal·lació de protecció contra incendis en establiments industrials de les Estacions de Servici per aplicació del Reial decret 706/2017 (modificat pel Reial decret 542/2020) 4-LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ DE L'ESTACIÓ DE SERVICI I LES SEUES MODIFICACIONS es comunicaran en expedient específic de BAIXA TENSIÓ D'INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE I INSPECCIÓ INICIAL PER ORGANISME DE CONTROL (local amb el risc d'incendi i explosió), a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g436 5-La instal·lació de nous assortidors de Ad-Blue (producte no petrolífer) no es comuniquen pel procediment de la IP04 amb canvi de depositari, sinó per la comunicació de l'ampliació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió amb projecte i inspecció inicial per OCH (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=436) 6-Una electrolinera es comunicarà com una instal·lació elèctrica de baixa tensió amb projecte i inspecció inicial per OCH (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=436) 7-Els instal·lació de nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics subministrats des de la mateixa instal·lació que subministra a la IP04 amb canvi de depositari es comunica com a ampliació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió amb projecte i inspecció inicial per OCH (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=436) i, a més, com a modificació substancial de la IP04 en passar a ser mixta ( veure apartat C1.Modificació substancial_ Cas 4) 8-Un estació de servici a gas es comunicarà pel tràmit d'estació de servici a gas (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=3191) i si se situa en una instal·lació d'IP04 amb canvi de depositari, a més, com a modificació substancial de la IP04 en passar a ser una instal·lació mixta (veure apartat C1 Modificació substancial_ Cas 4)

Observacions

Observacions

1- PROJECTE: Els DOCUMENTS MÍNIMS que ha de contindre el projecte seran els que s'estableixen l'article 14 de la ITC MI IP 04, que se citen a continuació: - Certificat de fabricació dels tancs - Còpia de la declaració UE de conformitat dels aparells assortidors. En cas que existisca un mitjà de pagament (targeter) incorporat en l'aparell assortidor, haurà d'aportar-se a més la declaració de conformitat d'aquest, informe ATEX de l'aparell assortidor, instruccions del fabricant per a la integració de mitjans de pagament en l'aparell assortidor, així com certificat de l'instal·lador d'aquest sistema que acredite que la instal·lació s'ha realitzat seguint les instruccions del fabricador citades anteriorment. - Declaració del fabricant dels aparells assortidors que acredite que l'aparell assortidor està dotat amb els dispositius mínims de seguretat recollits en el punt 6.1.4. del Capítol VI de la ITC MI-IP04 del Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes. - Esquema de precintes dels aparells assortidors, recollit en el seu examen UE de tipus. - Detall dels mitjans de protecció ambiental instal·lats conforme al que es disposa en el punt 8.9 de la ITC MI-IP04 del Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes. - Declaració UE de conformitat de tots els equips (bombes submergides, detectors de fugides, sondes de nivell, etc.) instal·lats en zones classificades. - Declaració UE de conformitat de l'equip a pressió, en el cas disposar d'instal·lació no fixa punt aïre/aigua. 2- INSTAL·LACIONS DESATESES: En instal·lacions desateses, el projecte a més haurà d'incloure: - Descripció de com es dona compliment en la instal·lació al que es disposa per al règim desatés en la instrucció tècnica complementària MI-IP04. - Avaluació tècnica favorable de la idoneïtat en vigor del sistema fix de detecció i extinció d'incendis per al seu ús en estacions de servei desateses, emesa per un organisme habilitat per a això per l'Administració. - Justificació del compliment dels requisits inclosos en l'avaluació tècnica de la idoneïtat del sistema instal·lat. - Han d'acreditar el compliment del Reial decret 144/2016, de 8 d'abril, si el sistema fix de detecció i extinció d'incendis se situa en zona classificada. Les instal·lacions desateses han de disposar de contracte de prestació de serveis per a la vigilància i control de la instal·lació per a subministrament a vehicles amb el centre de control. En cas de centres propis han de justificar el registre del mateix conforme a l'article 11 de la Llei 54/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada, i s'especificarà la ubicació d'aquest, la dotació de mitjans humans i tècnics amb els quals compte i l'horari de funcionament. 3-INSTAL·LACIONS MIXTES Les instal·lacions de servici mixtes d'hidrocarburs líquids i/o de GLP i/o de GNC i/o GNL i/o subministrament elèctric a vehicles es regiran pel següent en cadascuna de les zones de la instal·lació:a) Hidrocarburs líquids compliran el Reglament d'instal·lacions petrolíferes i en particular la present ITC MI-IP 04.b) Gasos liquats i/o comprimits compliran el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, aprovat pel Reial decret 919/2006, de 28 de juliol. c)Instal·lacions per al subministrament d'energia elèctrica a vehicles elèctrics compliran el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 4- MODIFICACIÓ: (art.3,19) Treballs i obres, que es realitzen amb la finalitat de canviar les instal·lacions existents. - MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL: a) substitució total o parcial de tancs juntament amb les seues canonades associades. b) increment de la capacitat d'emmagatzematge i/o de les posicions de subministrament i/o de les canonades d'impulsió, d'aspiració o de vapor. c) incorporació d'instal·lacions de subministrament de combustibles gasosos o qualsevol altre tipus d'energia per al subministrament de vehicles. d) les ampliacions i modificacions d'importància de la instal·lació elèctrica conforme al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. e) canvi de règim d'instal·lació atesa a desatesa. f) cessament d'activitat i/o desmantellament de la instal·lació. g) reparació o transformació in situ de tancs enterrats de simple a doble paret. h) compartimentació in situ de tancs enterrats. - MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL: a la substitució d'un element per un altre de similars característiques. b. El canvi de producte emmagatzemat en un o més tancs que no implique modificació de la instal·lació mecànica. c. Els canvis que sense suposar modificació substancial contribuïsquen a millorar la seguretat industrial i/o el medi ambient. 5-REGISTRES. Per a la posada en servei de les instal·lacions de subministrament a vehicles, els elements i equips que la componen, així com els emmagatzematges de substàncies inflamables o combustibles inclosos en ells, una vegada finalitzada l'execució de la instal·lació, i prèvia a la seua posada en servei, el titular de la instal·lació presentarà, davant l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, la documentació que s'estableix en els següents punts d'aquest capítol. Les instal·lacions de distribució al detall comunicades a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma seran inscrites per aquest d'ofici, en el registre previst en l'article 44 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs 6-LLIBRE DE REVISIONS, PROVES I INSPECCIONS (veure apartat enllaços): - La Disposició addicional quarta del RD 706/2017 de 7 de juliol "Llibre de revisions, proves i inspeccions" de la ITC MI-IP 04 "Instal·lacions per a subministrament a vehicles" estableix que : "Totes les instal·lacions destinades al subministrament a vehicles amb capacitat total d'emmagatzematge superior a 5.000 litres, siga com fora la modalitat del subministrament, disposaran d'un llibre de revisions, proves i inspeccions, segons el model oficial físic o electrònic que aprove la Comunitat Autònoma, en el qual es registraran, pels titulars i per les signatures i entitats que les duguen a terme, els resultats obtinguts en cada actuació". - Segons l'article 15.02.10 de l'esmentat RD 706/2017: "S'examinarà detingudament el Llibre de revisions, proves i inspeccions periòdiques de l'establiment, comprovant que s'hagen realitzat, dins del termini i en la forma escaient, les operacions corresponents, subjectes a registre obligatori corresponents: registre d'alarmes, investigacions d'aquelles, reparacions sotmeses a anotació obligatòria, proves d'estanquitat discretes i en general totes les obligacions establides en aquesta ITC i en el seu cas, l'existència i constància documental de tals actuacions" indicant que s'ajustarà al model oficial aprovat per la CCAA". 7-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I AIRE -La disposició addicional tercera assenyala que aquelles instal·lacions destinades a la venda al públic de gasolines, gasoils i lubrificants, que distribuïsquen tres o més productes diferents de gasolines i gasoils d'automoció, hauran de disposar dels aparells necessaris per al subministrament d'aigua i aire, situats en el recinte de la instal·lació. 8- OBLIGACIÓ DE DISPOSAR D'INSTAL·LACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS EN ESTACIONS DE SERVEI De conformitat amb la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, estan obligades a instal·lar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics (veure apartats 2 a 5, 7 i 8 de l'article 15) : - Les noves estacions de servei - Aquelles estacions de servei que escometen una reforma que requerisca revisió de títol administratiu, en els següents casos: a. Ampliació o canvi substancial en la instal·lació que implique la incorporació de nous punts de subministrament d'energia per a vehicles (nous assortidors o punts de recàrrega) b. O increments de la capacitat d'emmagatzematge i/o les posicions de subministrament. El compliment de les obligacions d'instal·lació d'infraestructures de recàrrega elèctrica , per part del titular de la instal·lació de subministrament de combustible i carburant, o concessionaris en el cas de concessions de les xarxes estatals de carreteres, serà compatible amb la titularitat o explotació del punt o punts de recàrrega per tercers, sempre que aquests punts de recàrrega estiguen situats en la instal·lació de subministrament de combustible i carburant o dins dels terrenys adjacents a la instal·lació. En aquest últim cas, els terrenys hauran de pertànyer al mateix titular de la instal·lació de subministrament de combustibles i carburants o a un tercer amb el qual el titular de la instal·lació arribe a un acord comercial a aquest efecte, el punt de recàrrega haurà d'estar localitzat a una distància inferior a 300 metres de la instal·lació de subministrament de combustible i permetre l'accés en els mateixos horaris i condicions que els clients de l'estació de servei.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada titular de la instal·lació o el seu representant legal.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Una vegada finalitzada l'execució de la instal·lació i prèviament a la posada en funcionament d'aquesta. El desmantellament de les instal·lacions l'ha de comunicar la persona titular abans d'un mes a partir de la data en què aquest es produïsca. El canvi de titularitat de les instal·lacions haurà de ser comunicat per la nova persona titular abans del termini d'un mes, a comptar a partir de la data en què s'haja produït.

Formularis documentació

A. ALTA NOVA D'INSTAL·LACIONS :(D'alguns dels formularis hi ha models en el propi tràmit) NOTA: Els supòsits de modificació d'instal·lació de SENSE CANVI DE DEPOSITARI A AMB CANVI DE DEPOSITARI, es consideren com a ALTA D'UNA NOVA INSTAL·LACIÓ, i caldrà indicar el núm. de l'anterior instal·lació i presentar la documentació que es relaciona en aquest apartat. - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Projecte de la instal·lació, signat per un tècnic titulat competent, en el qual es pose de manifest el compliment de les especificacions exigides per la instrucció tècnica complementària MI -IP 04 del Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes i les altres disposicions legals que l'afecten, (VEURE CONTINGUT MÍNIM del projecte en l'apartat d'informació complementària). - Declaració responsable del tècnic projectista (DECRESTE ), únicament en el supòsit que el projecte manque de visat. - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació. - Certificats: a) DIRECCIÓ FINAL D'OBRA: -Certificat de direcció final d'obra segons model oficial, signat per tècnic titulat competent, indicant el compliment de la ITC-MI.-IP04 ( contingut en formulari CERFIN04-Apdo J) b) INSTAL·LACIÓ PETROLÍFERA: -Certificat de proves de resistència i estanquitat abans d'enterrar les canonades, expedit per un instal·lador habilitat c) Justificació de la INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS INSTAL·LACIÓ MIXTA ITC BT 52 o ITC BT 52 i ITC ICG 05: c.1. Si ITC BT 52: c.1.1. Si punt de recàrrega propi: - Justificació de la comunicació de la instal·lació de recàrrega de vehicles elèctrics ITC BT 52 (veure tràmit de BT en apartat enllaços). c.1.2. Si punt de recàrrega de tercers no obligats: - Declaració responsable de punt de recàrrega de vehicle elèctric de tercers no obligats (DEPRIP04). c.2. Si ITC BT 52 i ITC ICG 05: - Justificació de la comunicació de l'estació de servei a gas (Instal·lació de gas liquat de petroli (GLP), gas natural comprimit (GNC) i/o gas natural liquat (GNL,GNLC) i hidrogen en fase gas per a la seua utilització com a carburant per a vehicles de motor (Estacions de serveis per a vehicles de gas ) en estacions de servei (ITC-5). Nova instal·lació, modificació, canvi de titularitat i baixa. - Veure apartat enllaços) - Documentació assenyalada en l'apartat c.1 per a la ITC BT 52 d) INSTAL·LACIONS DESATESES: - Certificat de la correcta implantació de la instal·lació contra incendis per empresa instal·ladora, signat per un tècnic titulat competent designat per aquesta. B. CANVI DE TITULARITAT DE LA INSTAL·LACIÓ - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació : canvi de titularitat (existent en el tràmit telemàtic) C. MODIFICACIONS: SUBSTANCIAL, NO SUBSTANCIAL, DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA DEL RD 706/2017: C1. MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL: Cas 1. SUBSTITUCIÓ TOTAL O PARCIAL DE TANCS JUNTAMENT AMB LES SEUES CANONADES ASSOCIADES: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Projecte de la instal·lació, signat per un tècnic titulat competent, amb el contingut indicat en la ITC-MI-IP-04 i en el qual es pose de manifest el compliment de les especificacions exigides per la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 del Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes i les altres disposicions legals que l'afecten. - Declaració responsable del tècnic projectista (DECRESTE ), únicament en el supòsit que el projecte manque de visat. - Certificat de direcció final d'obra, en el qual s'acredite el compliment, en la part de la instal·lació objecte de la modificació, de les especificacions exigides per la instrucció técnica complementària MI-IP 04 del Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes i les altres disposicions legals que l'afecten ( contingut en formulari CERFIN04- Apt. J). - Certificat de proves de resistència i estanquitat abans d'enterrar les canonades,expedit per instal·lador habilitat P.P.L.( contingut en formulari CERFIN 04- Apdo H) - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació. - Certificat de fora de servei de tanc de productes petrolífers (CERANTAN) - Declaració del titular de la instal·lació (DECLANUT) - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos. Cas 2: INCREMENT DE LA CAPACITAT D'EMMAGATZEMATGE I/O DE LES POSICIONS DE SUBMINISTRAMENT I/O DE LES CANONADES D'IMPULSIÓ, ASPIRACIÓ O VAPOR - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Projecte de la instal·lació, signat per un tècnic titulat competent, amb el contingut indicat en la ITC-MI-IP-04 i en el qual es pose de manifest el compliment de les especificacions exigides per la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 del Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes i les altres disposicions legals que l'afecten. - Declaració responsable del tècnic projectista (DECRESTE ), únicament en el supòsit que el projecte manque de visat. - Certificat de direcció final d'obra, en el qual s'acredite el compliment, en la part de la instal·lació objecte de la modificació, de les especificacions exigides per la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 del Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes i les altres disposicions legals que l'afecten. (contingut en formulari CERFIN04- Apdo J) - Certificat de proves de resistència i estanquitat abans d'enterrar les canonades, expedit per una empresa habilitada P.P.L. (contingut en formulari CERFIN04 - Apdo H) - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació. - Justificació de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics INSTAL·LACIÓ MIXTA ITC BT 52: 1. Si punt de recàrrega propi: Justificació de la comunicació de la instal·lació de la recàrrega de vehicles elèctrics ITC BT 52 (veure apartat enllaços) 2. Si punt de recàrrega de tercers no obligats: Declaració responsable de punt de recàrrega de vehicle elèctric de tercers no obligats (DEPRIP04). Cas 3.- CANVI DE RÈGIM D'INSTAL·LACIÓ ATESA A DESATESA. - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Projecte de la instal·lació, signat per un tècnic titulat competent, amb el contingut indicat en la ITC-MI-IP-04 i en el qual es pose de manifest el compliment de les especificacions exigides per la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 del Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes i les altres disposicions legals que l'afecten, conforme a l'article 6 d'aquest Reglament. - Declaració responsable del tècnic projectista (DECRESTE ), únicament en el supòsit que el projecte manque de visat. - Certificat final d'obra emés per tècnic titulat competent en el que es pose de manifest el compliment de la vigent instrucció tècnica complementària MI-IP04, pel que fa a instal·lacions desateses. (contingut en formulari CERFIN04 - Apdo J) - Certificat del sistema de protecció contra incendis adequat als nous requisits d'operació de la instal·lació per empresa instal·ladora, emés per un tècnic titulat competent designat per aquesta. Cas 4. INCORPORACIÓ D'ESTACIONS DE SERVEI A GAS (ITC ICG 05 I/O RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS (ITC BT 52) (INSTAL·LACIONS MIXTES) - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) 4.1.) Si ITC BT 52: 4.1.1. Si punt de recàrrega propi: - Justificació de la comunicació de la instal·lació de la recàrrega de vehicles elèctrics ITC BT 52 (veure apartat enllaços) 4.1.2. Si punt de recàrrega de tercers no obligats: - Declaració responsable de punt de recàrrega de vehicle elèctric (DEPRIP04). 4.2.) Si ITC ICG 05: - Justificació de la comunicació de l'estació de servei a gas ITC ICG 05 (veure tràmit en apartat enllaços: "Instal·lació de gas liquat de petroli (GLP), gas natural comprimit (GNC) i/o gas natural liquat (GNL, GNLC) i hidrogen en fase gas per a la seua utilització com a carburant per a vehicles de motor-Estacions de serveis per a vehicles de gas) en estacions de servei (ITC 5): https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G3191) 4.3.) Si ITC BT 52 i ITC ICG 05: - Justificació de la comunicació de l'estació de servei a gas ITC ICG 05 (veure apartat enllaços) - Documentació assenyalada per a ITC BT 52, en funció del supòsit de què es tracte Cas 5. REPARACIÓ O TRANSFORMACIÓ IN SITU DE TANCS ENTERRATS DE SIMPLE A DOBLE PARET 1) Reparació de tancs. - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat emés per empresa reparadora on es faran constar els resultats dels treballs que han sigut realitzats conforme a l'informe UNEIX 53991 IN i a l'estudi-projecte presentat davant la Comunitat Autònoma corresponent. - Certificat de prova d'estanquitat del tanc reparat emés per Organisme de Control. - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació. - Certificat de neteja i desgasificació dels tancs emés per organisme de control o empresa reparadora. - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos 2) Transformació in situ de tancs enterrats de simple a doble paret. - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat emés per empresa reparadora on es faran constar els resultats dels treballs que han sigut realitzats conforme a l'informe UNEIX 53991 IN i a l'estudi-projecte presentat davant la Comunitat Autònoma corresponent. - Certificat de prova d'estanquitat del tanc reparat emés per Organisme de Control. - Projecte-estudie transformació - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació. - Certificat de neteja i desgasificació dels tancs emés per empresa reparadora o organisme de control. - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos C2. MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL: Cas 1.-SUBSTITUCIÓ D'APARELLS ASSORTIDORS QUE NO IMPLIQUEN MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat de la correcta instal·lació dels nous aparells assortidors emés per l'instal·lador PPL - Certificació per part de la persona titular de no modificació de la instal·lació elèctrica. - Còpia de la declaració UE de conformitat dels aparells assortidors. Cas 2.- CANVI DE PRODUCTE EMMAGATZEMAT EN UN O MÉS TANCS QUE NO IMPLIQUE MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ MECÀNICA. - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat de neteja i desgasificació de tanc per empresa reparadora o organisme de control, si escau - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos. Cas 3. ANUL·LACIÓ DE TANCS (que no suposen baixa de la instal·lació): - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat de fora de servei de tanc de productes petrolífers (CERANTAN) - Declaració del titular de la instal·lació (DECLANUT) - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos. C3. . DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA DEL REIAL DECRET 706/2017 a). Volum total de vendes anual > 3 milions de litres Cas 1: Substitució total o parcial de tancs juntament amb les seues canonades associades. NOTA IMPORTANT: En finalitzar el tràmit tots els tancs de la instal·lació seran de doble paret i amb sdf de classe I, II o III - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Projecte de la instal·lació, signat per un tècnic titulat competent, amb el contingut indicat en la ITC-MI-IP-04 i en el qual es pose de manifest el compliment de les especificacions exigides per la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 del Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes i les altres disposicions legals que l'afecten. - Declaració responsable del tècnic projectista (DECRESTE ), únicament en el supòsit que el projecte manque de visat. - Certificat de direcció final d'obra, en el qual s'acredite el compliment, en la part de la instal·lació objecte de la modificació, de les especificacions exigides per la instrucció técnica complementària MI-IP 04 del Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes i les altres disposicions legals que l'afecten ( contingut en formulari CERFIN04- Apt. J). - Certificat de proves de resistència i estanquitat abans d'enterrar les canonades,expedit per instal·lador habilitat P.P.L.( contingut en formulari CERFIN 04- Apdo H) - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació. En el cas d'Anàlisi Estadística de Conciliació d'Inventari (AECI) s'indicarà l'entitat habilitada que efectua els diagnòstics periòdics. Cas 2: Transformació in situ de tancs enterrats de simple a doble paret. NOTA IMPORTANT: En finalitzar el tràmit tots els tancs de la instal·lació seran de doble paret i amb sdf de classe I, II o III - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat emés per empresa reparadora on es faran constar els resultats dels treballs que han sigut realitzats conforme a l'informe UNEIX 53991 IN i a l'estudi-projecte presentat davant la Comunitat Autònoma corresponent. - Certificat de prova d'estanquitat del tanc reparat emés per Organisme de Control. - Projecte-estudie transformació - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació. - Certificat de neteja i desgasificació dels tancs emés per empresa reparadora o organisme de control. - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos b). Volum total de vendes anual <= 3 milions de litres - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Notificació de mitjans de protecció previstos en article 8.9 del Reglament (descrivint-los per tanc i canonades associades, norma, classe o classes a les quals pertany, marques i models, així com els seus codis d'identificació. D. CESSAMENT D'ACTIVITAT DURANT UN PERÍODE SUPERIOR A 1 MES - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat de neteja i desgasificació dels tancs expedit per organisme de control. - Documentació acreditativa de les mesures de seguretat adoptades - Certificat de l'empresa reparadora de productes petrolífers dels treballs realitzats. - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos. Aquestes instal·lacions hauran de continuar passant les revisions, inspeccions i proves corresponents, i prèviament a la posada en servei, tots els aparells assortidors i manòmetres instal·lats en ella hauran de superar la verificació periòdica corresponent, devent per a la nova posada en servei de la instal·lació presentar una comunicació amb la seua data efectiva, a la qual s'adjuntarà còpia de la verificació metrològica dels assortidors i manòmetres existents en la instal·lació. NOTA IMPORTANT PER Al SUPÒSIT D'ESTACIONS DE SERVEI QUE COMPTEN AMB DOS MARGES (MARGE DRET/MARGE ESQUERRE): - Quan es produïsca el cessament de l'activitat de la instal·lació, únicament en un dels seus marges (dret/esquerre) se seguirà el següent procediment: - Identificació del marge afectat (dret/esquerre) - Apareixeran la totalitat de tancs i assortidors de la instal·lació, i hauran de seleccionar-se aquells que estan associats al marge el cessament del qual es comunica. - En els tancs i assortidors seleccionats , es marcarà cessament E. POSADA EN SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ, POSTERIOR Al CESSAMENT DE L'ACTIVITAT SUPERIOR A UN MES - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat de l'última revisió i inspecció de la instal·lació així com de les últimes proves realitzades. - Còpia de la verificació metrològica d'assortidors i manòmetres. NOTA IMPORTANT PER Al SUPÒSIT D'ESTACIONS DE SERVEI QUE COMPTEN AMB DOS MARGES (MARGE DRET/MARGE ESQUERRE): - Quan es produïsca la posada en servei després del cessament de l'activitat de la instal·lació, únicament en un dels seus marges (dret/esquerre) se seguirà el següent procediment: Es procedirà a l'alta automàtica, dels tancs i assortidors que es van deixar en estat de cessament . F. BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ. DESMANTELLAMENT Haurà de ser comunicat pel titular abans d'un mes a partir de la data en què aquest es produïsca. Cas F1. Baixa SENSE comunicació cesse previ: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació : baixa de la instal·lació(existent en el tràmit telemàtic) - Certificat de fora de servei de tancs de productes petrolífers (CERANTAN) - Còpia del Document de control i seguiment de residus perillosos - Declaració del titular (DECLANUT). Cas F2. Baixa AMB cessament previ: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat de l'empresa reparadora de la realització dels treballs realitzats, segons procediment establit en la MI-IP06 NOTA IMPORTANT EN EL SUPÒSIT DE BAIXA D'ESTACIONS DE SERVEI QUE DISPOSEN DE MARGES: a. Quan es produïsca la baixa ÚNICAMENT EN UN DELS SEUS MARGES (DRET/ESQUERRE), se seguirà el següent procediment: - Identificació del marge afectat (dret/esquerre) - Selecció dels tancs i assortidors associats al marge la baixa del qual es comunica (el sistema li oferirà els tancs i assortidors de la totalitat de la instal·lació per a facilitar la identificació dels mateixos) - En els tancs i assortidors afectats es marcarà l'opció BAIXA b. Quan es produïsca la baixa després del cessament PREVI de l'activitat de la TOTALITAT DE LA INSTAL·LACIÓ, es procedirà a la baixa automàtica dels tancs i assortidors que es van deixar en estat de cessament G. AFEGIR DADES INSTAL·LACIÓ - LLIBRE REVISIONS En el supòsit de faltar dades per a poder sol·licitar el llibre de revisions, proves i inspeccions, s'utilitzarà esta opció, amb la finalitat d'emplenar/afegir les dades necessàries i posteriorment poder sol·licitar el citat llibre. La petició del llibre de revisions, proves i inspeccions es realitzarà a través del següent tràmit: "Sol·licitud del llibre de revisions, proves i inspeccions de les instal·lacions petrolíferes, destinades al subministrament de vehicles, amb capacitat d'emmagatzematge superior a 5000 litres, siga com siga la modalitat de subministrament. Indústria" https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22604&version=amp

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La tramitació ha de realitzar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per la ACCV, el sistema Clau-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @signa. Més informació en: https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat Enllaços d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. Alternativament pot utilitzar-se la denominada Safata de Signatures. 4. Clickando en el botó roig SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA, accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar els formularis web i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (Enllaços). 5. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntesfrequents

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació (de manera presencial o telemàtica). - Assignació de número de registre a la instal·lació. Es notifica aquesta inscripció a la persona interessada. - Inscripció en el Registre de distribució al detall de productes petrolífers. - Visita d'inspecció, si és el cas. - Requeriment de documentació, si és el cas. - Iniciació d'expedient sancionador, en cas de no aportar la documentació requerida en el termini indicat.