• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Tràmit per a l'esmena o aportació de documentació en la convocatòria de subvencions d'equipament per a centres de serveis socials especialitzats de persones majors per a l'exercici 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tràmit per a l'esmena o aportació de documentació en la convocatòria de subvencions d'equipament per a centres de serveis socials especialitzats de persones majors per a l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar l'aportació de documentació a les entitats que tinguen un expedient de sol·licitud de subvenció obert d'equipament per a centres de serveis socials especialitzats en l'exercici 2019
  L'aportació es pot fer:
  - com a conseqüència d'un requeriment d'esmena
  - per iniciativa de la persona interessada
  - per a la justificació de la subvenció

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats que hagen presentat la sol·licitud en la convocatòria de subvencions d'equipament per a centres de serveis socials especialitzats de persones majors per a l'exercici 2019 i que hagen sigut requerides per a completar la documentació o bé aporten documentació per iniciativa pròpia.

  Requeriments

  Podran aportar-hi documentació les entitats que estiguen en alguna d'aquestes situacions:
  - figurar en el requeriment d'esmena publicat en el web de la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència.
  - tindre un expedient obert en el marc de la convocatòria referenciada en què l'entitat interessada, per iniciativa pròpia, vulga aportar més documentació, un desistiment o una renúncia.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - El termini de presentació de la documentació serà el que s'establisca en el requeriment d'esmena publicat en el web de la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència.
  - En qualsevol altre cas, l'aportació es podrà fer en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, sempre que no s'haja arxivat l'expedient.
  - El termini de presentació de la documentació relativa a la justificació serà el que s'establisca en la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'entitat ha d'aportar la documentació indicada en el requeriment d'esmena publicat o qualsevol altra que considere oportuna.
  La documentació relativa a la justificació serà la que es preveu en la convocatòria.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20384

  Informació adicional

  EXCLUSIVAMENT per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Web de la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  - Decret 14/2018, de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/15).
  - Ordre 10/2016, de 2 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'equipament per a centres de serveis socials especialitzats de persones majors.
  - Resolució de 6 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 subvencions en matèria d'equipament per a centres de serveis socials especialitzats de persones majors.

  Llista de normativa

  Llei 1/2015, de 6 de febrer

  Resolució de 6 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 subvencions en matèria d'equipament per a centres de serveis socials especialitzats de persones majors.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.