• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de dispensa de requisits i condicions mínimes referents a l'activitat d'allotjament turístic

  Objecte del tràmit

  L'obtenció de la dispensa dels requisits i les condicions mínimes exigides a les diferents modalitats d'allotjament turístic.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques, que siguen propietàries o titulars dels establiments d'allotjament i que tinguen la disponibilitat de l'establiment per a la dedicació a l'ús turístic.

  Requeriments

  No es poden sol·licitar dispenses dels requisits tècnics generals que s'estableixen en els decrets reguladors de cada tipus d'allotjament turístic, ni de les condicions de caràcter mediambiental.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es pot presentar al llarg de l'any, però sempre ABANS de la presentació de la corresponent declaració responsable respecte a l'activitat d'un establiment turístic, en els casos següents:

  - Inici d'activitat
  - Canvi de classificació
  - Capacitat

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  PERSONES JURÍDIQUES
  1. La presentació de la sol·licitud s'ha de realitzar, obligatòriament, de manera electrònica, conforme estableix per a les persones jurídiques l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  PERSONES FÍSIQUES:
  - Als registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - VALÈNCIA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 15Ver plano
  46003 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18487&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari de sol·licitud de dispensa de requisits i condicions mínimes referent a l'activitat d'allotjament turístic degudament omplit.
  - Memòria explicativa sobre els requisits compensatoris (oferta de serveis complementaris o condicions addicionals) que justifiquen la dispensa.
  - La ubicació en centre històric o que l'edifici respon a l'arquitectura tradicional típica de la zona podrà acreditar-se amb un informe de l'ajuntament o de la conselleria competent per raó de la matèria, segons corresponga.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE DISPENSA DE REQUISITS I CONDICIONS MÍNIMES REFERENT A L'ACTIVITAT D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada presentada tota la documentació necessària per a la tramitació, el Servei Territorial de Turisme de la província on estiga situat l'allotjament remetrà un informe proposta a l'òrgan competent per a resoldre.

  Correspon la resolució de la sol·licitud de dispenses al director/directora general de Turisme.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es podrà interposar un recurs d'alçada davant del secretari o la secretària autonòmic/autonòmica de Turisme en el termini d'un mes, a partir del següent al de la notificació de la resolució. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de tres mesos.

  Contra la resolució del recurs d'alçada no és pot interposar cap altre recurs administratiu, excepte el recurs extraordinari de revisió, en els casos establits en l'article 125.1.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18487&version=amp

  Tramitació

  Abans d'iniciar la tramitació electrònica, comproveu que el vostre ordinador disposa del sistema operatiu i navegador indicats en l'apartat "Requisits" de la llista de preguntes freqüents de la plataforma de tramitació.

  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia

  Si realitzarà la tramitació amb un certificat digital, pot comprovar que compleix els requisits de funcionament en l'apartat "Accés amb certificat" de la llista.

  Si durant la tramitació teniu problemes d'accés o de funcionament, reviseu de nou la llista de preguntes freqüents per a veure si pot solucionar el seu problema.

  En cas que continueu necessitant ajuda, envieu un correu electrònic a generalitat_en_red@gva.es si es tracta d'un problema informàtic, o a prop@gva.es, si necessiteu fer una consulta sobre el funcionament. En qualsevol cas, aporteu en el correu la informació que s'indica en l'apartat "Ajuda" de la llista de preguntes freqüents per a facilitar la vostra atenció.


  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació.

  A través de l'assistent de tramitació, accedireu a la plataforma de tramitació.

  La tramitació electrònica es compon de 6 passos:

  PAS 1: llegir.
  PAS 2: omplir el formulari de dades generals.
  Hi ha camps que carreguen dades que ja estan en la vostra signatura digital, es carreguen automàticament.
  Els camps que estan marcats amb asterisc són d'obligat ompliment.
  En "Altres camps", la persona sol·licitant ha de detallar, l'objecte de la seua sol·licitud, en aquest cas, la sol·licitud de dispensa.
  Quan estiguen tots els camps omplits, feu clic en ENVIAR.
  El formulari de dades generals requereix signatura electrònica.
  PAS 3. SELECCIÓ DE FORMULARIS:
  ompliment dels formularis associats a aquest tràmit.
  2. Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.

  Si no ompliu tots els camps d'un formulari, és possible que no us deixe passar al formulari següent.

  b) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament heu descarregat i omplit.

  PAS 4: PAGAR.

  Aquest tràmit no requereix el pagament de cap taxa.

  PASSOS 5 i 6: REGISTRAR I GUARDAR.

  - Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  - Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació electrònica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  SOBRE ELS REQUISITS I LES CONDICIONS MÍNIMES QUE PODEN SER OBJECTE DE DISPENSA
  L'Administració turística valenciana, ponderant en el seu conjunt les circumstàncies existents i amb el previ informe tècnic de la Inspecció de Turisme quan siga procedent, podrà raonadament dispensar amb caràcter excepcional un establiment d'allotjament determinat d'algun o alguns dels requisits i condicions mínimes establides en les disposicions de desplegament de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana.

  SOBRE LES SITUACIONS QUE S'ATENDRAN.
  S'atendran especialment les relatives a mesures preceptives en els establiments d'allotjaments instal·lats en edificis de singular valor arquitectònic o artístic acreditat o en edificis que es vagen a rehabilitar o ja estiguen rehabilitats i estiguen situats en un centre històric o que responguen a l'arquitectura tradicional típica de la comarca o zona.
  Les dispenses han d'equilibrar-se amb factors compensatoris, com l'oferta de serveis complementaris o condicions addicionals a les que els correspondrien segons el seu grup i categoria, que es regularan reglamentàriament.

  EN L'ACTUALITAT, SEGONS EL TIPUS D'ESTABLIMENT TURÍSTIC, ÉS APLICABLE:
  Article 61 de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana.
  Article 3 del Decret 6/2015, de 23 de gener, del Consell, regulador dels càmpings i de les àrees de pernocta en trànsit per a autocaravanes de la Comunitat Valenciana.
  Article 22 del Decret 184/2014, de 31 d'octubre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana.
  Article 5 del Decret 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament regulador dels blocs i conjunts d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana.
  Article 18.4 del Decret 75/2015, de 15 de maig, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana.

  Obligacions

  Tots els establiments hotelers hauran de complir les normes dictades pels respectius òrgans competents en matèria d'accessibilitat, urbanisme, medi ambient, construcció i edificació, instal·lació i funcionament d'ascensors i maquinària, sanitat, prevenció i protecció contra incendis i seguretat, a més de qualssevol altres disposicions que els afecten.

  Sancions

  Serà aplicable el que disposa la Llei 15/2018, de de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, i el Decret 206/1999, de 9 de novembre, del Govern Valencià, regulador de la disciplina turística (DOGV núm. 3627, de 17/11/1999).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual aprova el Reglament regulador dels blocs i conjunts d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana. [2009/8000] (DOCV núm. 6051, de 07.07.2009) ref. base dades 007940/2009.
  - Decret 184/2014, de 31 d'octubre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7394, de 03/11/14).
  - Decret 6/2015, de 23 de gener, del Consell, regulador dels càmpings i de les àrees de pernocta en trànsit per a autocaravanes de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7451, de 27/01/2015).
  - Decret 75/2015, de 15 de maig, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7529, de 20/05/15).
  - Correcció d'errors del Decret 75/2015, de 15 de maig, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7559, de 29/06/15).
  - Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).

  Llista de normativa

  Vegeu el text consolidat del Decret 91/2009, de 3 de juliol, del Consell.

  Vegeu el text consolidat del Decret 184/2014, de 31 d'octubre.

  Vegeu el Decret 6/2015, de 23 de gener, del Consell.

  Vegeu el text consolidat del Decret 75/2015, de 15 de maig.

  Vegeu la Llei 15/2018, de 7 de juny.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.