Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'autorització d'ús d'instal·lacions dependents de Turisme Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Fixar les condicions generals o, si és el cas, les condicions específiques per a l'autorització de l'ús d'instal·lacions dependents de Turisme Comunitat Valenciana

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats públiques o privades i persones jurídiques.

  Requeriments

  Complir les condicions generals per a l'autorització de l'ús:

  1. Abans de la realització de l'esdeveniment, l'entitat sol·licitant ha de remetre la llista nominal tant del personal propi que intervindrà en l'organització i el desenvolupament de l'esdeveniment, com del personal i dels responsables de les diferents empreses que hi participen.
  2. El personal de l'entitat organitzadora de l'esdeveniment ha d'atendre les indicacions que en matèria de funcionament facen els responsables del centre on es realitzarà l'esdeveniment.
  3. El material utilitzat en l'esdeveniment el retirarà l'entitat sol·licitant organitzadora una vegada aquest finalitze, de manera que Turisme Comunitat Valenciana no es fa responsable d'aquest.
  4. Si l'activitat que es desenvoluparà requereix el servei d'hostesses o qualsevol altre tipus de personal, la contractació i el pagament d'aquest seran a càrrec de l'entitat sol·licitant organitzadora. Igualment, es farà càrrec de les despeses del personal tècnic i les instal·lacions complementàries a les existents que es necessiten per a l'esdeveniment.
  5. L'horari de realització de l'esdeveniment quedarà subjecte, en tot cas, a l'horari d'obertura i tancament del centre o la dependència sol·licitada.
  6. Per a la utilització del logotip del CDT o les imatges al·lusives a aquest en qualsevol fullet i/o publicitat sobre l'esdeveniment, s'ha de sol·licitar una autorització expressa.
  7. Qualsevol petició no prevista o modificació de qualsevol tipus s'ha de comunicar, com a mínim, 48 hores abans de la realització de l'esdeveniment, al tècnic responsable del centre on tindrà lloc l'esdeveniment. Qualsevol altra petició addicional no comunicada en el termini temps i en la forma assenyalats no es podrà atendre.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari de sol·licitud d'autorització d'ús d'instal·lacions dependents de Turisme Comunitat Valenciana degudament omplit i signat electrònicament.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS DEPENDENTS DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment per a l'autorització de l'ús d'instal·lacions comprendrà les fases següents:
  FASE D'INICI
  1. Una vegada rebuda la SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS DEPENDENTS DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA, s'inicia la tramitació que correspondrà al centre on se situe la instal·lació objecte d'autorització d'ús.
  2. En cas que la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, es requerirà la persona o l'entitat sol·licitant perquè esmene o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que s'ha de dictar a aquest efecte.
  3. Si la sol·licitud presentada reuneix els requisits exigits, la persona responsable de la direcció del centre on se situe la instal·lació objecte de sol·licitud d'autorització d'ús emetrà un informe sobre la viabilitat o no de la sol·licitud efectuada, amb especial referència a l'afecció per l'activitat que es realitzarà tant al normal funcionament del centre com a la compatibilitat d'aquesta amb l'ús genèric de la instal·lació.
  FASE DE RESOLUCIÓ
  4. Si l'informe al qual s'ha fet referència és favorable, el cap de l'Àrea de Formació Turística (o, si és el cas, la persona responsable de la direcció de l'INVAT.TUR), per delegació de signatura (article 12 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic), resoldrà sobre:
  - La sol·licitud formulada.
  - Les condicions d'utilització de la instal·lació de què es tracte.
  - La contraprestació que ha de satisfer el sol·licitant d'acord amb la Resolució de 16 de gener de 2020, amb la indicació del compte bancari de Turisme Comunitat Valenciana en el qual s'ha d'efectuar l'ingrés corresponent.
  5. La resolució adoptada es notificarà a la persona o l'entitat sol·licitant i es comunicarà a la persona responsable de la direcció del centre on se situe la instal·lació objecte de sol·licitud d'autorització d'ús i al Servei de Programació i Gestió Econòmica.
  FASE DE PAGAMENT
  1. El Servei de Programació i Gestió Econòmica emetrà la factura corresponent i es remetrà a la persona o entitat sol·licitant perquè s'efectue el pagament.
  2. Abans de l'inici de l'activitat sol·licitada, la persona responsable de la direcció del centre on se situe la instal·lació objecte de sol·licitud d'autorització d'ús, en coordinació amb el Servei de Programació i Gestió Econòmica, comprovaran que s'ha efectuat el corresponent ingrés en el compte bancari de Turisme Comunitat Valenciana assenyalat.
  3. En cas de no haver-se efectuat l'ingrés, es requerirà la persona o l'entitat sol·licitant perquè abone la tarifa establida en la resolució d'autorització d'ús per a aquesta activitat, i se li advertirà que, si no ho fa, això suposaria un incompliment de l'autorització, que determinaria la improcedència d'ús de la instal·lació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Abans d'iniciar la tramitació electrònica, comproveu que l'ordinador disposa del sistema operatiu i el navegador que s'indiquen en l'apartat de requisits de la llista de preguntes freqüents de la plataforma de tramitació.
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  Si voleu fer la tramitació amb un certificat digital, podeu comprovar que compleix els requisits de funcionament en l'apartat "Accés amb certificat" de la llista.

  Si, durant la tramitació, teniu problemes d'accés o de funcionament, reviseu de nou la llista de preguntes freqüents per a veure si podeu solucionar el problema.

  En cas que continueu necessitant ajuda, si es tracta d'un problema informàtic, envieu un correu electrònic a:
  generalitat_en_red@gva.es
  Si necessiteu fer una consulta sobre el funcionament, envieu un correu electrònic a:
  prop@gva.es

  En qualsevol dels dos casos anteriors, aporteu en el correu la informació que s'indica en l'apartat "Ajuda de la llista de preguntes freqüents" per a facilitar l'atenció.

  Informació adicional

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a tramitar-lo.

  Per mitjà de l'assistent de tramitació, accedireu a la plataforma de tramitació.
  La tramitació electrònica es compon de 6 passos:

  PAS 1: llegir.

  PAS 2: OMPLIR FORMULARI DADES GENERALS
  Hi ha camps que carreguen dades que ja estan en la vostra signatura digital, es carreguen automàticament.
  Els camps que estan marcats amb asterisc s'han d'omplir obligatòriament.
  -El camp "Exposició" és opcional, es pot omplir o no.
  -En el camp "Sol·licitud" s'ha d'indicar que se sol·licita l'autorització d'ús d'instal·lacions dependents de Turisme Comunitat Valenciana.
  -En el camp "Matèria", s'ha d'indicar que va dirigit a l'ÀREA DE FORMACIÓ TURÍSTICA.
  Quan estiguen tots els camps omplits, feu clic en ENVIAR.
  El formulari de dades generals requereix signatura electrònica.

  PAS 3: SELECCIÓ DE FORMULARIS

  Ompliment del formulari de sol·licitud d'autorització.
  a) Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  b) Heu d'annexar el formulari de SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS DEPENDENTS DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA, degudament omplit, amb la indicació expressa i detallada de la instal·lació sol·licitada, la data de l'acte que se celebrarà, l'horari (amb la indicació de l'hora d'inici i de finalització), el nombre aproximat d'assistents, el contingut de l'acte que es desenvoluparà, els ponents i les autoritats convidades.
  c) En cas que no ompliu tots els camps d'un formulari, pot ser que no us deixe passar al formulari següent.

  b) Annexeu el formulari ja omplit i signat electrònicament.

  PAS 4: PAGAR
  Aquest tràmit no requereix el pagament de cap taxa.

  PASSOS 5 i 6: REGISTRAR I GUARDAR
  Feu clic sobre el botó Registra (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  Guardeu el justificant de registre signat electrònicament que us servirà com a resguard o justificant legal.

  La presentació electrònica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER A l'AUTORITZACIÓ DE L'ÚS D'INSTAL·LACIONS DEPENDENTS DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA

  1. Abans de la realització de l'esdeveniment, l'entitat sol·licitant ha de remetre la llista nominal tant del personal propi que intervindrà en l'organització i el desenvolupament de l'esdeveniment, com del personal i dels responsables de les diferents empreses que hi participen.
  2. El personal de l'entitat organitzadora de l'esdeveniment ha d'atendre les indicacions que en matèria de funcionament facen els responsables del centre on se celebrarà l'esdeveniment.
  3. El material utilitzat en l'esdeveniment el retirarà l'entitat sol·licitant organitzadora una vegada aquest finalitze, de manera que Turisme Comunitat Valenciana no es fa responsable d'aquest.
  4. Si l'activitat que es desenvoluparà requereix el servei d'hostesses o qualsevol altre tipus de personal, la contractació i el pagament d'aquest seran a càrrec de l'entitat sol·licitant organitzadora. Igualment, es farà càrrec de les despeses del personal tècnic i les instal·lacions complementàries a les existents que es necessiten per a l'esdeveniment.
  5. L'horari de realització de l'esdeveniment quedarà subjecte, en tot cas, a l'horari d'obertura i tancament del centre o la dependència sol·licitada.
  6. Per a la utilització del logotip del CdT o les imatges al·lusives a aquest en qualsevol fullet i/o publicitat sobre l'esdeveniment, s'ha de sol·licitar una autorització expressa.
  7. Qualsevol petició no prevista o modificació de qualsevol tipus s'ha de comunicar, com a mínim, 48 hores abans de la realització de l'esdeveniment, al tècnic responsable del centre on vaja. Qualsevol altra petició addicional no comunicada en el termini temps i en la forma assenyalats no es podrà atendre.

  Actes no subjectes a les tarifes fixades segons.
  Sense perjudici que, en tot cas, s'ha d'efectuar una petició sobre aquest tema i disposar de la corresponent autorització d'ús, no queden subjectes a les tarifes fixades els actes que organitzen les entitats següents:
  a. Organismes i entitats dependents de la Generalitat.
  b. Ajuntaments que hagen cedit el sòl o l'edifici on es trobe la instal·lació l'ús de la qual se sol·licita.
  c. Altres administracions i organismes públics, que actuen en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana.
  d. Associacions professionals representatives del sector turístic.
  e. Altres entitats sense ànim de lucre relacionades amb el turisme, o l'activitat de les quals estiga dirigida a la defensa de col·lectius vulnerables, sempre que disposen de la valoració favorable de la Direcció General de Turisme o la prefectura de l'àrea que participe o de la qual depenga aquesta activitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Text consolidat de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques. (BOE núm. 264, de 04/11/2003)
  - Resolució de 16 de gener de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana, sobre fixació de tarifes d'ús d'instal·lacions en centres dependents d'aquesta entitat.

  Llista de normativa

  Vegeu el text consolidat de la Llei 33/20013.

  Vegeu la Resolució de 16 de gener de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.