Detall de Procediments

Justificació dels serveis prestats per al pagament de les actuacions d'acció concertada en matèria de serveis socials, en el sector d'atenció a persones majors dependents, per a l'exercici 2019-2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació dels serveis prestats per al pagament de les actuacions d'acció concertada en matèria de serveis socials, en el sector d'atenció a persones majors dependents, per a l'exercici 2019-2020.

  Objecte del tràmit

  Aportació de la documentació per a la justificació dels serveis prestats per al pagament de les actuacions d'acció concertada en matèria de serveis socials, en el sector d'atenció a persones majors dependents, per a l'exercici 2019-2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats d'iniciativa social que hagen subscrit acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones majors dependents, per a l'exercici 2019-2020.

  Requeriments

  · No estar incurs en cap causa de prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, d'acord amb l'establit en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  · No estar incurs en les prohibicions que estableix l'article 8 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  D'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de la Resolució de 27 de març de 2019, les entitats han de presentar en les direccions territorials de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, amb caràcter mensual, en els cinc primers dies del mes següent, la documentació per via telemàtica o mitjans electrònics

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Relació de persones usuàries ateses amb la indicació del seu nom, cognoms i DNI, subscrita pel titular del centre o la persona que actue en representació d'aquest, conforme al model que consta com a annex V.
  - Certificació de la direcció del centre que acredite que s'ha prestat el servei conformement a les obligacions que estableix el concert i, si escau, el nombre de places no ocupades per causa aliena a l'entitat.

  Impresos associats

  [ANNEX V] RELACIÓ DE PERSONES USUÀRIES ATESES EN CENTRE D'ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES MAJORS DEPENDENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20398

  Tramitació

  La justificació de la subvenció concedida s'ha de presentar exclusivament per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/inicio a través del tràmit "Justificació dels serveis prestats per al pagament de les actuacions d'acció concertada en matèria de serveis socials, en el sector d'atenció a persones majors dependents, per a l'exercici 2019-2020".

  Inici
 • Informació complementària

  Web de la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Resolució de 27 de març de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones majors dependents per a 2019-2020.
  - Resolució de 28 de juny de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones majors dependents.

  Llista de normativa

  Resolució de 27 de març de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones majors dependents per a 2019-2020.

  Resolució de 28 de juny de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones majors dependents.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.