Detall de Procediment

TARE - Notificació a l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl de transmissió d'habitatge de promoció pública per a l'exercici dels drets de tanteig i retracte per part de la Generalitat Valenciana.

Codi SIA: 2100150
Codi GUC: 20410
Organisme: ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA)
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Notificar a l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl la intenció de transmetre (normalment vendre) un habitatge de promoció pública a l'efecte de que la Generalitat Valenciana puga exercir els drets de tanteig i retracte sobre aquesta transmissió. S'exceptuen els drets de tanteig i retracte en els casos de transmissions gratuïtes inter vivos a favor de descendents, ascendents o cònjuge o parella de fet, inscrita en el Registre de la Generalitat a l'empara de la Llei 1/2001 de la Generalitat, de la persona transmitent.

Observacions

Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana per mitjà dels drets de tanteig i retracte. Aquesta llei es pot visualitzar en l'apartat de normativa d'aquest tràmit.

Requisits

NOTIFICACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ I EXERCICI DEL DRET DE TANTEIG Els sol·licitants, titulars de l'habitatge, hauran de notificar a l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl la decisió de transmetre (normalment vendre) l'habitatge. En la notificació hauran de constar: 1. Les dades de la persona titular o persones titulars de l'habitatge objecte de transmissió. 2. Les dades d'identificació de l'habitatge i, si és el cas, dels annexos, inclosos l'estat de càrregues i estat d'ocupació. 3. El preu de la transmissió i la forma de pagament projectada, llevat que la transmissió siga a títol gratuït. 4. Les dades de la persona interessada en l'adquisició, amb referència expressa al compliment dels requisits exigits per a accedir a l'habitatge. Així mateix, cal indicar si la persona interessada en l'adquisició es troba en alguna situació de vulnerabilitat. 5. Qualsevol altra condició essencial de la transmissió. La notificació de les circumstàncies anteriors haurà d'anar acompanyada dels documents acreditatius corresponents. Si la notificació és incompleta o defectuosa, l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl podrà requerir qui la transmet que l'esmene, i entretant quedarà en suspens el termini per a l'exercici del dret de tanteig.

Interessats

Els titulars d'un habitatge de promoció pública que tinguen intenció de transmetre l'habitatge. En els casos en què l'alienació de l'habitatge es produïsca a conseqüència d'un procediment d'execució patrimonial o venda extrajudicial, l'organisme que faça l'adjudicació haurà de comunicar-ho a l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl.

Normativa del procediment

Termini

La notificació de la decisió de transmetre s'ha de realitzar amb anterioritat a la transmissió de l'habitatge. Els efectes de la notificació caducaran als SIS MESOS. Qualsevol transmissió que es realitze una vegada transcorregut aquest termini s'entendrà efectuada sense la preceptiva notificació, a l'efecte de l'exercici del dret de retracte per part de la Generalitat.

Documentació

1. Imprés de notificació. 2. Còpia de l'escriptura de l'habitatge que es vol transmetre. 3. Nota simple del registre de la propietat en què estiga inscrit l'habitatge que es vol transmetre. 4. En cas que l'habitatge es trobe ocupat, còpia del contracte o títol que justifica l'ocupació. 5. En el cas que la persona interessada en l'adquisició estiga en situació de vulnerabilitat, caldrà aportar un informe social que ho acredite. 6. Còpia del DNI de tots els propietaris o document equivalent en cas d'estrangers.

Forma presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:

On dirigir-se

 • SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC - ALACANT (EVHA)
 • C/ GIRONA, 4

  03001 - Alacant/Alicante

 • SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC - CASTELLÓ DE LA PLANA (EVHA)
 • C/ GIRONA, 4

  03001 - Alacant/Alicante

 • SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC (EVHA)
 • C/ GIRONA, 4

  03001 - Alacant/Alicante

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si és el cas. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

Pagament

Aquest tràmit està exempt del pagament de cap taxa perquè es tracta d'habitatges de promoció pública.

Informació tramitació

EXERCICI DEL DRET DE TANTEIG - La Generalitat podrà exercitar el dret de tanteig en el termini de SEIXANTA DIES naturals, comptats a partir de l'endemà del dia en què s'haja produït la recepció de la notificació, correctament feta. - No obstant això, la Generalitat podrà comunicar al transmissor la seua renúncia a exercir el dret de tanteig abans que acabe aquest termini. - Si la Generalitat no notifica l'exercici del dret de tanteig en el termini esmentat de seixanta dies, s'ha d'entendre que el dret ha caducat i que la Generalitat no l'exercirà. - A fi de col·laborar en l'exercici del dret de tanteig, la persona titular de l'habitatge subjecte a tanteig ha de facilitar l'accés a aquest perquè la Generalitat puga valorar-lo corresponentment quan es requerisca. El termini per a l'exercici del dret de tanteig se suspendrà des del dia en què la Generalitat curse un requeriment a la persona titular de l'habitatge fins al dia en què es produïsca l'accés efectiu a aquest o, si l'accés no és possible, fins al dia en què haja entrat en l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl la comunicació de la persona titular en què s'indiquen i justifiquen les causes que ho impedeixen. L'incompliment del deure de col·laboració comportarà l'aplicació del règim sancionador que es preveu en la normativa reguladora dels habitatges de protecció pública. - Si la Generalitat exerceix el dret de tanteig, ho ha de fer mitjançant una notificació fefaent dirigida al transmissor o a l'organisme que haja fet l'adjudicació i procedirà al pagament del preu en el termini de QUATRE MESOS, a comptar de la notificació de l'exercici de tanteig esmentada, llevat que en les condicions de la transmissió s'hagen establit terminis superiors. EXERCICI DEL DRET DE RETRACTE La Generalitat podrà exercitar el dret de retracte quan s'haja efectuat la transmissió incomplint el que s'estableix en els apartats anteriors i, en particular, en els següents casos: 1. Quan el venedor no haja notificat la intenció de transmetre l'habitatge amb anterioritat a la transmissió ja efectuada. Quan, tot i haver-se notificat, la Generalitat haja denegat l'autorització de transmissió de l'habitatge. 2. Quan el venedor haja omés en la notificació la intenció de transmetre qualsevol dels requisits que aquesta notificació ha de contindre. 3. Quan s'haja produït aquesta transmissió després d'haver caducat la notificació o abans que transcórrega el termini per a l'exercici del dret de tanteig. 4. Quan aquesta s'haja fet en condicions diferents de les notificades a l'Administració. 5. Quan la transmissió es produïsca a conseqüència d'un procediment d'execució patrimonial o de venda extrajudicial de l'habitatge donat en garantia. A aquest efecte, s'estableix que els compradors d'habitatges de promoció pública hauran de notificar a l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl l'adquisició efectuada, en el termini de quinze dies naturals a comptar d'aquesta, i indicar les condicions en què s'ha efectuat la transmissió i amb una còpia del document en què s'haja formalitzat. Així mateix, s'estableix que: - Els notaris hauran de comunicar a la conselleria competent en matèria d'habitatge les transmissions d'habitatges de promoció pública que hagen autoritzat en escriptura pública, en el termini de vint dies naturals des d'aquesta, de manera telemàtica, mitjançant la remissió d'una còpia simple d'aquesta escriptura. - Els registradors de la propietat hauran de comunicar a la conselleria competent en matèria d'habitatge les inscripcions de transmissions referides a habitatges de promoció pública en el termini de vint dies naturals des d'aquesta, de manera telemàtica, mitjançant la remissió d'una còpia de la inscripció. - El termini per a exercitar el dret de retracte per la Generalitat serà de SEIXANTA DIES naturals, a comptar de l'endemà de la notificació de la transmissió efectuada. - Si l'alienació es produïra a conseqüència d'un procediment d'execució patrimonial o de venda extrajudicial de l'habitatge donat en garantia, l'organisme que faça l'adjudicació haurà de notificar-ho a la conselleria competent en matèria d'habitatge en el termini de tres dies. - Si el transmissor no notifica a l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl la transmissió, el termini de seixanta dies naturals perquè la Generalitat exercite el dret de retracte s'haurà de comptar des de la data en què l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl tinga coneixement de la transmissió efectuada i de les condicions d'aquesta.

òrgans de tramitació

Organismes

Termini màxim

La notificació de la decisió de transmetre s'ha de realitzar amb anterioritat a la transmissió de l'habitatge. Els efectes de la notificació caducaran als SIS MESOS. Qualsevol transmissió que es realitze una vegada transcorregut aquest termini s'entendrà efectuada sense la preceptiva notificació, a l'efecte de l'exercici del dret de retracte per part de la Generalitat.

Òrgans resolució

Organismes