Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes en matèria d'inclusió i de desenvolupament comunitari.

  Objecte del tràmit

  Les subvencions s'atorgaran per a la realització de projectes per entitats privades sense ànim de lucre en matèria d'inclusió i de desenvolupament comunitari.

  Els projectes a subvencionar s'han d'adequar a les modalitats següents:

  1) projectes dirigits a persones o unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat, excepte el col·lectiu de persones afectades pel VIH o la SIDA. Les actuacions aniran dirigides a:
  a) l'àmbit residencial (pisos d'acolliment i d'alberg) i altres mesures per a combatre el sensesostrisme i itineraris d'inclusió social.
  b) la cobertura de les necessitats bàsiques, com la neteja personal, l'alimentació i l'atenció i el suport sociopsicosanitari.

  2) projectes destinats a persones o unitats familiars afectades pel VIH o la sida. Les actuacions aniran dirigides a:
  a) l'àmbit residencial (pisos d'acolliment i d'alberg) i altres mesures per a combatre el sensesostrisme i itineraris d'inclusió social.
  b) la cobertura de les necessitats bàsiques, com la neteja personal, l'alimentació i l'atenció i el suport sociopsicosanitari.

  3) projectes destinats al desenvolupament comunitari i el foment de l'àmbit relacional:
  a) foment de la participació social i cultural de col·lectius vulnerables en estructures dinàmiques normalitzades comunes, per a reforçar el sentiment de pertinença i vincles amb el territori; així com la promoció dels bons tractes i la prevenció de la soledat no triada.
  b) foment de l'entorn efectiu i intervenció sociosanitària de col·lectius vulnerables per a la prevenció de problemàtiques socials i psicosanitàries.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats privades sense ànim de lucre.

  Requeriments

  Poden concórrer a aquesta convocatòria de subvencions les entitats sense ànim de lucre que complisquen els requisits establits en l'article 3 de l'Ordre 7/2019, de 8 d´agost, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i de Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d'inclusió i de desenvolupament comunitari.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La quantia total màxima a concedir per a l'exercici 2019 ascendeix a 2.987.632,98 euros, destinada íntegrament a programes d'inclusió i de desenvolupament comunitari.
  2. La distribució dels crèdits entre els tres projectes regulats en l'article 1 de l'Ordre 7/2019, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, s'assignarà de la manera següent:
  a) un 65 % del crèdit per als projectes de la modalitat 1 de l'article 1 de l'Ordre 7/2019.
  b) un 15 % del crèdit per als projectes inclosos en la modalitat 2 de l'article 1 de l'Ordre 7/2019.
  c) un 20 % del crèdit per als projectes inclosos en la modalitat 3 de l'article 1 de l'Ordre 7/2019.
  Si després de l'assignació dels imports efectuada per la comissió avaluadora, una vegada realitzada la valoració tècnica i formal prèvia, hi ha crèdit sobrant en algun dels projectes descrits en l'article 1 de l'ordre de bases, es procedirà a incrementar la quantia prevista per a la resta de projectes, en funció de les necessitats que es detecten en les sol·licituds presentades.
  3. No obstant això, per a aquest tipus de projectes, les subvencions que puga obtindre cada entitat no podran superar els percentatges següents, respecte de la quantia del projecte, segons el tram en el qual es trobe aquesta:
  3.1) Per als projectes 1) i 2) establits en l'article 1 de l'Ordre 7/2019, els límits seran els següents.
  a) fins a 30.000 euros, se subvencionarà fins a un màxim del 100 %.
  b) des de 30.001 euros fins a 150.000 euros, se subvencionarà un màxim del 70 %.
  c) des de 150.001 fins a 700.000 euros, se subvencionarà fins a un màxim del 60 %.
  3.2) Per als projectes de la modalitat 3 de l'article 1 de l'Ordre 7/2019, el finançament màxim per projecte serà de 100.000 euros.
  4. El pagament de la subvenció d'acord amb el que es disposa en l'article 14.1 de l'Ordre 7/2019, es realitzarà, d'acord amb el que estableix l'article 44.1 b) de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat, per a l'exercici 2019, en els termes següents:
  a) es lliurarà un 60 % de l'import de la subvenció una vegada aquesta haja sigut concedida.
  b) el 40 % restant es lliurarà després de l'aportació i la comprovació de la documentació justificativa de l'aplicació efectiva i correcta de l'import anticipat inicialment.
  5. El termini màxim per a la justificació de l'entrega de la primera bestreta de la subvenció finalitzarà necessàriament el 25 de novembre de 2019; la justificació de l'import restant, juntament amb la presentació de la memòria tècnica, finalitzarà el 31 de gener de 2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  10 dies hàbils des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el DOGV. (Num. 8641 / 24.09.2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Sol·licitud: les sol·licituds han de presentar-se telemàticament en els termes que es determinen en la convocatòria corresponent.
  2. Memòries: a la sol·licitud s'ha d'acompanyar una memòria explicativa de l'entitat sol·licitant, així com una memòria explicativa del projecte per al qual se sol·licita la subvenció.
  3. Documentació que cal acompanyar a la sol·licitud: a les sol·licituds i les memòries s'han d'acompanyar els documents que es detallen a continuació:
  1) acreditació legal de representació (annex IV)
  2) targeta del CIF de l'entitat sol·licitant.
  3) estatuts vigents de l'entitat.
  4) document acreditatiu de la inscripció de l'entitat en el Registre general dels titulars d'activitats, i dels serveis i centres d'acció social.
  5) en cas de no autoritzar la consulta de dades telemàtiques, cal presentar la documentació següent:
  - certificat d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
  - certificat d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda autonòmica.
  - certificat d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social.
  6) model de domiciliació bancària (segons el model que s'acompanya) en cas que siga un perceptor nou o hi haja hagut un canvi de número de compte. Aquest model ha d'estar segellat i signat per l'entitat bancària i hi ha de constar el número de compte i el titular.
  7) document que acredite la coordinació de l'entitat amb altres recursos públics de la zona per a la realització del projecte, si és el cas.
  8) certificat del sistema de qualitat, si és el cas.
  9) certificat de l'auditoria, si és el cas.
  10) resolució de la direcció general competent en matèria de la dona per la qual s'acorda el visat i la validació del pla d'igualtat de l'entitat, si és el cas.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INCLUSIÓ I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

  [ANNEX II] MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L'ENTITAT

  [ANNEX III] MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE

  [ANNEX IV] ACREDITACIÓ LEGAL DE REPRESENTACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'òrgan encarregat de l'ordenació i la instrucció del procediment correspondrà a cada direcció territorial competent en matèria d'inclusió social que, d'ofici, acordarà totes les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la subvenció que es dicte d'acord amb aquesta convocatòria posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació o bé, directament, un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20414

  Informació adicional

  Les sol·licituds (juntament amb la documentació annexa exigida) s'han de presentar exclusivament per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica de la persona que represente l'entitat. La sol·licitud telemàtica estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el web https://sede.gva.es.
  Tot això sense perjudici del que disposa la legislació de procediment administratiu comú.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Els criteris objectius per a l'atorgament d'aquestes subvencions són els següents:
  1) criteris de valoració de l'entitat, es podrà obtindre un màxim de 40 punts, es consideraran els aspectes següents:
  a) implantació i base social en l'àmbit d'actuació territorial (màxim 5 punts): es valorarà l'any de creació de l'entitat i l'àmbit provincial on es realitzen les actuacions.
  b) experiència i especialització en el sector (màxim de 15 punts): es valorarà l'experiència en projectes en l'àmbit de la inclusió social i amb col·lectius afectats pel VIH i l'especialització en el sector.
  c) transparència i bones pràctiques (màxim de 10 punts): es valorarà la publicació dels seus balanços per mitjans propis o mitjans oficials, si l'entitat està declarada d'utilitat pública, els comptes anuals de l'exercici anterior estan sotmesos a auditoria externa, si tenen sistema de qualitat homologat i finalment si apliquen clàusules socials.
  d) estructura i capacitat de gestió de l'entitat sol·licitant (màxim de 10 punts): es valorarà l'adequació de l'estructura i capacitat de gestió de l'entitat.

  Ha d'obtindre un mínim de 20 punts en aquest apartat per a continuar amb la valoració de l'actuació.

  2) Criteris de valoració del projecte, es podrà obtindre un màxim de 60 punts, es consideraran els aspectes següents:
  a) perfil i nombre de persones destinatàries de l'actuació i relació amb la intensitat d'atenció (màxim de 5 punts): es valorarà si el col·lectiu al qual s'atén es troba en risc d'exclusió o VIH i la intensitat de la intervenció.
  b) perfil professional de l'equip adscrit a l'execució de l'activitat (màxim de 5 punts): es valorarà que els professionals tinguen la titulació adequada al perfil del lloc i el grau d'estabilitat de les relacions laborals.
  c) voluntariat adscrit a l'execució del projecte (màxim de 5 punts): es valorarà que hi haja voluntaris en l'execució del projecte.
  d) finançament del projecte amb recursos propis de l'entitat (màxim de 5 punts): es valorarà l'afectació al projecte de recursos preexistents de l'entitat o finançament propi.
  e) nivell de complementarietat de l'actuació, coordinació i treball en xarxa amb la resta de recursos en el seu àmbit territorial (màxim de 10 punts): es valorarà el nivell de complementarietat, coordinació amb altres recursos públics i el treball en xarxa de l'entitat sol·licitant amb altres entitats.
  f) plantejament de treball en municipis inclusius on tinguen aprovat un pla municipal d'inclusió i de cohesió social, i/o en zones i/o en barris inclusius (màxim de 5 punts): es valorarà més aquelles entitats que treballen en municipis on tinguen aprovat un pla municipal d'inclusió i de cohesió social, i treballen en barris inclusius que estiguen finançats per la direcció general competent.
  g) metodologia i coherència entre objectius, indicadors i resultats, cronograma. Mecanismes de seguiment, avaluació (màxim de 15 punts): es valorarà la metodologia utilitzada (mitjans tècnics, humans i materials), la coherència entre els objectius i els resultats proposats, cronograma.
  h) impacte directe i de transformació social (màxim de 5 punts): es valorarà l'impacte directe sobre les persones destinatàries i la transformació social del programa.
  i) inclusió de la perspectiva de gènere en el projecte i metodologia de treball (màxim de 2,5 punts): es valorarà que el programa realitze una anàlisi de com es promociona la igualtat de dones i d'homes en totes les fases del programa i la perspectiva de gènere.
  j) perspectiva dels drets de la infància del projecte i de la metodologia de treball (màxim de 2,5 punts), es valorarà que el programa realitze una anàlisi adequada de la infància i que la metodologia utilitzada siga l'adequada.
  Han d'obtindre necessàriament un mínim de 30 punts en aquest apartat.

  Obligacions

  Són obligacions de les entitats beneficiàries les que s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en els articles 159 i següents de la Llei 1/2015, de la Generalitat, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions o altres disposicions legals aplicables, i per això han de:
  1) realitzar l'actuació que fonamenta la concessió de la subvenció, executant l'objecte d'aquesta en l'exercici determinat en la convocatòria corresponent.
  2) acreditar davant de l'entitat concedent la realització de l'actuació.
  3) conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre que puguen ser objecte de comprovació i control.
  4) sotmetre's a la comprovació i el control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació a efectuar per la conselleria competent en la matèria, en relació amb l'objecte i la destinació de la subvenció concedida.
  5) comunicar a la Conselleria, per mitjà de la direcció general competent en matèria d'inclusió social, l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat i concedits per a la mateixa finalitat que la prevista en la convocatòria corresponent. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar només es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
  6) justificar davant de l'òrgan competent les despeses realitzades per a l'execució de l'actuació subvencionada en els termes i terminis establits en l'apartat 5 de l'article 15 d'aquesta ordre de bases i en la convocatòria respectiva.
  7) procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb l'article 18 d'aquesta ordre.
  8) trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i acreditar aquest extrem abans que es dicte la proposta de resolució de concessió de la convocatòria, així com en els processos de justificació de la subvenció concedida, en cas de no haver atorgat l'autorització a què fa referència l'apartat 2b) de l'article 8 d'aquesta ordre.
  9) acreditar mitjançant una declaració responsable no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte es pot utilitzar la declaració continguda en el model de sol·licitud que s'adjunta a la convocatòria corresponent.
  10) Complir les obligacions de transparència establides en la normativa vigent: la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern; la Llei 2/2015, de la Generalitat, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana; i el Decret 105/2017, del Consell, de 28 de juliol, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de la Generalitat, de 2 d'abril, en matèria de transparència, d'accés a la informació pública i de bon govern. Si l'entitat beneficiària rep una subvenció per import superior a 10.000 euros, ha de fer la publicitat adequada d'aquesta, indicant que és una subvenció de la Generalitat, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionada. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment en les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en la qual poder fer aquesta publicitat, podran complir aquesta obligació en el portal que la Generalitat pose a la seua disposició. Si l'entitat beneficiària rep durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben com a mínim a la quantitat de 5.000 euros, hauran de complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, article 3 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
  11) En tota la informació i documentació dels projectes, les activitats o les actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció haurà de constar que es tracta d'una acció subvencionada per la Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria d'inclusió social. A aquest efecte, hauran d'incorporar a tots els materials que elaboren els logotips corresponents, que estaran a disposició de les entitats beneficiàries en la pàgina web d'aquesta conselleria.

  Sancions

  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives prevista en la normativa bàsica estatal a aquelles entitats o subjectes que siguen responsables d'aquestes i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003)
  - Llei 1/2015, de la Generalitat, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464 de 12/02/2015).
  - Ordre 7/2019, de 8 d'agost, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en matèria d'inclusió i desenvolupament comunitari..(DOGV nº 8612, de 13/08/2019)
  - Resolució de 19 de setembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2019, les subvencions per al finançament de projectes en matèria d'inclusió i desenvolupament comunitari.(DOGV nº 8641, de 24/09/2019)
  - Extracte de la Resolució de 19 de setembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions per al finançament de projectes en matèria d'inclusió i desenvolupament comunitari.(DOGV nº 8641, de 24/09/2019)

  Llista de normativa

  Veure Ordre 7/2019, de 8 d'agost, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

  Veure Resolució de 19 de setembre de 2019,

  Veure Extracte de la Resolució de 19 de setembre de 2019,

  Llistat de seguiment

  Resolució de 25 d'octubre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'àmplia el termini de justificació dels projectes previstos en la Resolució de 19 de setembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2019, les subvencions per al finançament de projectes en matèria d'inclusió i desenvolupament comunitari.

  Resolució de 22 de novembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions per al finançament de programes d'inclusió i desenvolupament comunitari per al 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.