• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria de sis beques del programa de planificació de serveis socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de sis beques del programa de planificació de serveis socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema.

  Objecte del tràmit

  La realització de pràctiques professionals en el programa de planificació, incloent l'ordenació i avaluació de serveis socials, vinculat al disseny de les polítiques d'igualtat, de drets socials universals i de societat inclusiva, en les dependències de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran optar a les beques les persones que, al final del termini de presentació de sol·licituds, reunisquen els requisits que s'indiquen en l'apartat següent.

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acreditar que estan en possessió del nivell C1 d'espanyol, mitjançant un diploma expedit per l'Institut Cervantes o per les escoles oficials d'idiomes espanyoles.
  b) No tindre més de 35 anys.
  c) Estar en possessió de la titulació de grau universitari de les àrees de coneixement de Dret, Economia, Estadística, Geografia, Sociologia i Treball Social, que haja sigut expedida o homologada per les institucions competents en titulacions acadèmiques universitàries, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis de grau.
  d) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals atorgades en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  e) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat.
  f) Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les pràctiques professionals.
  g) Estar en possessió del nivell C1 o mitjà de Valencià, expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  h) Tindre uns coneixements mínims de llengua anglesa corresponents al nivell B1 d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, acreditat mitjançant un títol o certificació expedida per escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris, o qualsevol altre organisme oficial acreditat.
  i) Disposar de cobertura sanitària.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La dotació econòmica de cada una de les beques serà de 1.064,49 euros, de conformitat amb la Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableix la quantitat inicial de percepció en l'exercici 2019 de les beques sotmeses a l'àmbit d'aplicació del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell.
  Sobre aquest import, s'ha de practicar la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social, en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i altres que, si escau, puguen correspondre.
  Les beques tindran una durada màxima d'11 mesos, comptats des de la data que s'indique en la resolució de concessió, que es pot prorrogar, mitjançant una resolució expressa, fins a un període màxim d'11 mesos addicionals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8641 / 24.09.2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica.
  Cada aspirant podrà presentar una única sol·licitud optant, exclusivament, a una de les beques convocades, amb independència que es reunisca més d'una de les titulacions exigides en les corresponents convocatòries. En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presente més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça les anteriors.
  En la sol·licitud s'ha d'especificar la beca a la qual s'opta i s'ha de presentar el currículum de forma completa segons els models normalitzats que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat www.sede.gva.es, a fi de poder obtindre l'autobaremació inicial dels mèrits al·legats en el currículum
  - Els dos documents estaran accessibles des de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, en l'apartat corresponent a la conselleria convocant.

  - El formulari de sol·licitud ha d'incorporar una declaració responsable mitjançant la qual la persona sol·licitant ha de manifestar, sota la seua responsabilitat, que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són certes, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la Generalitat per a la comprovació.

  - Igualment, el formulari de sol·licitud esmentat ha d'incloure una autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per mitjà de certificats telemàtics i, en aquest cas, la persona sol·licitant no haurà d'aportar les certificacions corresponents.
  - Per a realitzar la presentació electrònicament, la persona sol·licitant podrà utilitzar els certificats electrònics incorporats al document nacional d'identitat, els certificats electrònics reconeguts i els sistemes de signatura electrònica avançada que admet l'Administració segons la normativa vigent.
  - La presentació de la sol·licitud es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit pel registre electrònic i produirà efectes jurídics per al còmput de terminis des de la data d'entrada consignada en aquest rebut.
  - La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació de la persona sol·licitant de les bases per les quals es regeix la convocatòria.

  Amb la finalitat de reduir les càrregues administratives a les persones interessades, amb la sol·licitud i el currículum, els sol·licitants, en el moment de la presentació de la instància, no han de presentar la documentació justificativa dels mèrits al·legats.

  Les persones sol·licitants que hagen sigut seleccionades per a la fase d'entrevista han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum quan acudisquen a realitzar-la.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos

  La Comissió Avaluadora, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es reunirà amb la finalitat de valorar els mèrits presentats i elaborarà una relació de les persones aspirants ordenada d'acord amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació.

  Si la documentació presentada no reunira els requisits exigits en la convocatòria, o no foren aportats alguns dels documents preceptius, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, esmene o acompanye els documents preceptius, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l'article 15.5 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució dictada a aquest efecte.

  Els mèrits que no estiguen suficientment acreditats no es tindran en compte a l'efecte de la valoració. El compliment temporal dels mèrits s'entendrà referit a la data de finalització del termini de
  presentació de sol·licituds.

  En el cas que, revisada la documentació aportada, es comprovara que la puntuació atorgada per a l'accés a l'entrevista és inferior a l'obtinguda, d'acord amb els mèrits al·legats en la sol·licitud, i ocasionara que altres persones sol·licitants puguen obtindre una puntuació superior dins de la corresponent especialitat, aquestes seran citades al més prompte possible per a la realització de l'entrevista i la presentació de la documentació corresponent.

  La comissió avaluadora, una vegada estudiades les sol·licituds i la documentació presentada, elevarà a l'òrgan competent una llista provisional per a la publicació durant 10 dies hàbils, ordenada segons la puntuació obtinguda per totes les persones aspirants, a fi que aquestes efectuen les al·legacions oportunes en aquest termini.

  Una vegada estudiades les al·legacions, s'elevarà a l'òrgan competent la llista definitiva, que contindrà la relació de persones admeses i excloses.

  En el mateix acte, es procedirà a la convocatòria de les persones candidates que hagen obtingut, en cada beca, les 10 millors puntuacions per a la realització d'una entrevista, en la qual es valorarà l'adequació del perfil personal i professional de les persones aspirants a l'activitat que cal desenvolupar. La falta d'assistència de la persona candidata a aquesta entrevista serà causa d'exclusió del procés selectiu.

  Una vegada realitzada l'entrevista i conclosa la selecció, es publicarà, durant un termini de 10 dies hàbils, la llista amb les persones que resulten beneficiàries de les beques, que podran formular les al·legacions que estimen oportunes.
  Transcorregut el termini d'al·legacions indicat en el punt anterior, es donarà per finalitzat el procés selectiu, i la Comissió Avaluadora, en el termini de 10 dies hàbils, elevarà la proposta de resolució a l'òrgan competent, que contindrà la relació de persones beneficiàries de les beques, i una borsa de reserva.

  Vista la proposta motivada de resolució formulada per la corresponent comissió avaluadora, l'òrgan competent per a resoldre dictarà la resolució de concessió.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de les beques que es dicte posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20422

  Tramitació

  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, s'ha de fer clic en la icona "Tramitar amb certificat". Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV. També s'hi admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si hi voleu fer canvis, haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".

  - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, us recomanem que accediu a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.

  - En cas que continueu amb problemes, podeu enviar un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  - El suport d'incidències d'aquest correu estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h, de dilluns a dijous, i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Els criteris que serviran de base per a l'atorgament de les beques que es convoquen seran els següents, amb la ponderació que s'estableix en cada apartat, de manera que la puntuació màxima que es pot obtindre és de 29 punts.

  a) Expedient acadèmic. Fins a un màxim de 13 punts.
  1r. La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts.
  Quan la ponderació s'haja realitzat amb un sistema de puntuació de 0 a 4, s'aplicarà el que es disposa en l'apartat 13.4 i 5 de l'article primer del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, o per la normativa que ho substituïsca.
  2n. Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades es valoraran amb un màxim de 3 punts, atenent l'escala següent:
  · Una altra llicenciatura/ures o grau/s o diplomatura/ures: 1 punt.
  · Postgrau de 300 o més hores en matèries en matèries relacionades amb l'objecte de la beca: 0,5 punts.
  · Màster en matèries relacionades amb l'objecte de la beca : 0,5 punts.
  · Doctorat en matèries relacionades amb l'objecte de la beca: 2 punts.
  b) Coneixements de nivell superior de valencià, fins a un màxim d'1 punt.
  Només es valorarà el certificat de nivell superior de valencià expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o bé el certificat de nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües expedit per escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat.
  c) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: fins a un màxim de 2 punts.
  c.1) Coneixements d'anglés, fins a un màxim: 1,20 punts.
  Es valorarà cada nivell superat, a partir del B2 inclusivament, d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, amb 0,40 punts.
  Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, les universitats, els ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat A.2 no es podrà computar també en aquest apartat.
  c.2) Altres idiomes cooficials de la Unió Europea: màxim 0,80 punts.
  Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,10 punts.
  d) Coneixements addicionals: fins a un màxim de 6 punts.
  d.1) Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, i es computarà 0,10 per cada mes complet treballat.
  d.2) Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts, atenent els criteris que s'exposen a continuació.
  Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament vinculats a les matèries objecte de la beca a la qual opta, de durada igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, conformement a l'escala següent:
  a) De 200 o més hores: 3,00 punts.
  b) De 100 o més hores: 2,00 punts.
  c) De 75 o més hores: 1,50 punts.
  d) De 50 o més hores: 1,00 punts.
  e) De 25 o més hores: 0,50 punts.
  f) De 15 o més hores: 0,20 punts.
  Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran només una vegada, amb independència que s'haja cursat o impartit en successives edicions el mateix curs.
  En cap cas es puntuaran en aquest subapartat ni en l'apartat C Anterior els cursos de valencià ni d'idiomes.
  e) Altres mèrits. Fins a un màxim d'1 punt.
  Es concedirà fins a un màxim d'1 punt per als cursos de formació al què haja assistit o haja impartit la persona interessada, o publicacions d'articles científics que estiguen vinculats amb les matèries de coneixements d'aplicacions informàtiques, anàlisi estadística, presentacions, anàlisi documental o de gestió de bases de dades, sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d'apartats d'aquest barem, i es troben degudament acreditats.
  Els cursos de formació a què haja assistit o haja impartit la persona interessada, que estiguen vinculats amb les matèries de coneixements d'aplicacions informàtiques, anàlisi estadística, presentacions, anàlisi documental o de gestió de bases de dades podran ser valorats amb un màxim d'un punt, computant-se de la manera següent:
  - Cursos de 50 o més hores: 0,50 punts.
  - Cursos de 25 o més hores: 0,25 punts.
  - Cursos de 15 o més hores: 0,10 punts.
  Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran només una vegada, amb independència que s'haja cursat o impartit en successives edicions el mateix curs.
  f) Entrevista
  Les persones candidates que siguen convocades en aquesta fase realitzaran una entrevista presencial en el lloc i l'hora que determine la Comissió d'Avaluació. La citació de les persones aspirants a les beques es realitzarà en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet.
  Inici
  L'entrevista versarà sobre la seua formació, trajectòria acadèmica i professional, i els seus coneixements entorn de les matèries relacionades amb l'objecte de les beques convocades.
  L'entrevista podrà ser valorada amb un màxim de 6 punts, i el resultat se sumarà a la puntuació obtinguda per cada aspirant en els apartats anteriors d'aquest barem, a fi d'obtindre, com a resultat, la puntuació final del procés de selecció.
  2. En cas d'empat, es resoldrà a favor de les persones que en el moment de finalització del termini de presentació de les sol·licituds hagen acreditat i per aquest ordre: el reconeixement per l'òrgan competent de tindre certificat de discapacitat igual o superior al 33 %, ser víctima de violència de gènere o ser víctima d'accions terroristes.
  Dins d'aquesta prelació, es considerarà la persona candidata que tinga la puntuació més alta atenent els següents criteris i amb el següent ordre:
  a) En primer lloc, la candidata o el candidat que haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu a l'entrevista.
  b) Si persisteix la igualtat, qui haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu a l'expedient acadèmic.
  c) Si persisteix la igualtat, qui haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu als coneixements de valencià.
  d) Si persisteix la igualtat, qui haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu als coneixements d'idioma de la Unió Europea.
  e) Si persisteix la igualtat, qui haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu als coneixements addicionals.
  f) Si persisteix la igualtat, qui haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu a altres mèrits.
  g) I si encara persistira la igualtat, es dirimirà per ordre alfabètic de cognoms i nom, començant per la lletra que es designe en sorteig, que fixa l'ordre de les persones aspirants a totes les proves selectives que es duguen a terme en el conjunt de les administracions públiques valencianes, tal com estableix el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i que serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per l'òrgan competent, mitjançant una resolució a aquest efecte.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (BOP núm. 6097, de 08/09/09).
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. (DOCV núm. 6521, de 16/05/11).
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de l'esmentada llei.
  - Ordre 6/2019, de 6 d'agost, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases que regulen les beques del programa de planificació de Serveis Socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema..(DOGV nº 8612, de 13/08/2019)
  - Resolució 19 de setembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen sis beques del Programa de planificació de serveis socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema.
  - Extracte de la Resolució de 19 de setembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen sis beques del Programa de planificació de serveis socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema.

  Llista de normativa

  Ordre 6/2019, de 6 d'agost, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases que regulen les beques del programa de planificació de Serveis Socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema.

  Resolució 19 de setembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen sis beques del Programa de planificació de serveis socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema.

  Extracte de la Resolució de 19 de setembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen sis beques del Programa de planificació de serveis socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema.

  Llistat de seguiment

  Acord de la Comissió d'Avaluació de data 29 d'octubre de 2019.

  Acord de la Comissió d'Avaluació pel qual s'adjudiquen les beques de planificació de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.