Detall de Procediment

Ajudes per a eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Codi SIA: 2100316
Codi GUC: 20428
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: OBERT
(03-08-2019
30-06-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes de l'IVACE en matèria d'estalvi i eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, inclosa la implantació de sistemes de gestió energètica, a la Comunitat Valenciana, a la qual cosa es fomenta la disminució de les emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi i l'eficiència energètica, i el respecte al medi ambient.

Observacions

* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT Les actuacions objecte d'ajuda han d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica respecte a la situació de partida, i han d'enquadrar-se en alguna de les següents tipologies previstes en l'article 6 del Reial decret 263/2019, de 12 d'abril: - Actuació 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials. - Actuació 2: Implantació de sistemes de gestió energètica. * INVERSIÓ ELEGIBLE Es considera inversió elegible del projecte: - Les inversions en equips i instal·lacions auxiliars (canonades, línies elèctriques, vàlvules, connexions, etc.) associades directament al projecte d'estalvi d'energia. - Les inversions necessàries per al muntatge i la posada en marxa dels equips i les instal·lacions auxiliars assenyalats en l'apartat anterior. - En el cas que el projecte d'estalvi supose un canvi de combustible a gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instal·lació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l'estació de regulació i mesura, i/o la instal·lació de gas natural liquat, inclòs el depòsit i els elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït ha de ser electricitat o un producte derivat del petroli, i no serà susceptible de rebre suport si el combustible substituït és biomassa o qualsevol altre combustible renovable. - L'elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa. - Els costos d'execució de l'obra civil fins a un màxim del 20 % de la inversió elegible descomptant aquesta partida. - Els costos de transport. - Els costos d'assistència tècnica i tots els necessaris segons establisca la normativa vigent que demostren estar vinculats directament a l'execució del projecte, així com els costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades. No es considera inversió elegible: - L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats (excepte si és susceptible de recuperació o compensació) i, en general, qualsevol impost pagat. - Els costos propis (personal, funcionament o despeses generals). - Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d'adquisició d'immobles i terrenys. - Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà. - Dietes del personal relacionat amb el projecte i la formació del personal a càrrec de les instal·lacions. - En el cas que hi haja canvi de combustible, el cost de portar la connexió de servei de gas natural fins a l'empresa/entitat, ni els comptadors. - Totes les despeses que no estiguen directament relacionades amb la consecució dels objectius d'estalvi del projecte i que no estiguen directament vinculades a la consecució d'un nivell més elevat d'eficiència energètica, per a la qual cosa serà en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia. - Cap cost d'execució de l'actuació que haja sigut facturat al destinatari últim de les ajudes amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajuda, entenent com a tal la data de registre de la sol·licitud en l'aplicació informàtica. No obstant l'anterior, sí que podran acollir-se a la present convocatòria els costos corresponents a actuacions preparatòries de l'actuació que siguen necessaris per a presentar la sol·licitud com poden ser, entre altres, projecte, memòries tècniques o certificats sempre que, en tot cas, aquestes actuacions s'hagen dut a terme amb data posterior a la data d'entrada en vigor de la convocatòria. - Les inversions associades a augments de capacitat productiva de plantes industrials existents ni les inversions en noves instal·lacions de producció industrial, llevat que les noves instal·lacions en substituïsquen altres existents per al mateix producte i la mateixa capacitat industrial, i, en el cas de capacitat industrial superior, només serà elegible la part proporcional corresponent a la capacitat industrial de la instal·lació existent substituïda. Tampoc es consideraran elegibles les instal·lacions de cogeneració. - En el cas d'empreses que no siguen PIME, l'auditoria energètica que hagen realitzat com a conseqüència de l'obligació imposada per l'article 8 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012, transposada pel Reial decret 56/2016, que obliga a la realització, a tot tardar, el 5 de desembre de 2015 i com a mínim cada quatre (4) anys a partir de la data de la realització. Es consideraran només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a 10.000 euros, tant per a l'actuació 1, "Millora de la tecnologia en equips i processos industrials", com per a l'actuació 2, "Implantació de sistemes de gestió energètica".

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries les empreses que tinguen la consideració de PIME, o de gran empresa del sector industrial, el CNAE 2009 de les quals es trobe dins dels establits en la convocatòria d'ajudes (del 07 al 11, del 13 al 33 i del 35 al 39). El projecte objecte de subvenció s'ha de realitzar dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV i finalitzarà el 30 de juny de 2024. (BOE nº 129 de 31.05.2023) No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins al dia límit de 30 de junio de 2023 podran continuar registrant-se en la llista de reserva provisional, i s'atendran per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen situacions que alliberen pressupost, o bé s'incorpore un nou pressupost a la convocatòria. (DOGV nº 8986 de 30/12/2020)

Documentació

- Sol·licitud d'ajuda. La sol·licitud s'ha d'adequar al model normalitzat, que es generarà per mitjà de l'aplicació web de sol·licitud accessible a través de la pàgina http://www.ivace.es/index.php?lang=ca. - Memòria tècnica: La memòria tècnica s'ha d'adequar al model normalitzat disponible en la pàgina web http://www.ivace.es - Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents que cal presentar seran en funció del tipus de sol·licitant, segons s'indica en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes. - Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria.

Presentació

Telemàtica
La tramitació del procediment ha de ser electrònica. Les sol·licituds i la documentació annexa s'han de presentar en el Registre electrònic de la Generalitat. Una vegada presentada la sol·licitud en el registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà arxivar o imprimir l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Normativa

Enllaços

Procés de tramitació

Una vegada examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits, es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud. Els requeriments als quals es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se per l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de manera electrònica, sense perjudici del que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada tindran validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015. L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats s'ha de realitzar a través de Registre Electrònic accedint a l'adreça web

Criteris de valoració

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que estableix l'article 11 de la present convocatòria. Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per l'entitat col·laboradora serà sotmesa a una comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la presidència de l'IVACE la proposta de concessió d'ajudes.

Obligacions

Les que es descriuen en l'article 13 de la Resolució de 26 de juliol de 2019.

Quantia i cobrament

La quantia màxima de les ajudes serà, per a cada una de les actuacions, la inferior de les següents: a) El 30 % de la inversió elegible del projecte. b) La quantia màxima que s'estableix per a actuacions d'eficiència energètica en l'article 38 Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els percentatges aplicables sobre el cost subvencionable són els següents: - Gran empresa: 35 % - Mitjana empresa: 45 % - Petita empresa: 55 % c) Un màxim d'1,5 milions d'euros per projecte.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'ajuda serà de 6 mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu, tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que té l'Administració. La resolució motivada de concessió es notificarà de manera individualitzada a cada persona o entitat interessada. L'adjudicació de les ajudes es publicarà en la pàgina web de l'IVACE i, en compliment del que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides, en la Base de dades nacional de subvencions disponible en l'enllaç http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index. Així mateix, es considerarà que amb la recepció de la notificació de l'ajuda l'entitat beneficiària accepta la seua inclusió en la llista d'operacions prevista en l'article 115, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. La resolució de concessió i, si escau, la denegació, posarà fi a la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Esgota via administrativa