Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Cartogràfic Valencià, en les matèries d'informàtica i de cartografia.

  Objecte del tràmit

  Es convoca, en règim de concurrència competitiva, amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, la concessió de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Cartogràfic Valencià, en les matèries d'informàtica i de cartografia.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria han de complir els requisits que s'indiquen a continuació en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Requeriments

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.
  b) No ser major de 35 anys.
  c) Tindre la titulació que s'assenyala en l'annex I d'aquesta resolució per a cada una de les modalitats de beques convocades, expedida o homologada per les autoritats espanyoles, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la seua finalització.
  d) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  e) No trobar-se en cap dels supòsits de prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, fet que ha d'acreditar-se mitjançant la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, en els termes establits en l'article 5.3, lletra a, d'aquesta ordre.
  f) No patir cap malaltia o diversitat funcional que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La beca que es concedeix en el marc d'aquesta convocatòria estarà dotada amb una quantitat màxima de mil seixanta-quatre amb quaranta-nou euros (1.064,49 €) bruts mensuals, en funció de les hores efectivament realitzades. Sobre aquest import es practicarà la retenció que corresponga, a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la cotització corresponent a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres que, si escau, corresponguen.
  2. La beca prevista en aquesta convocatòria, inclosa la quota compresa de la Seguretat Social de la persona beneficiària, es finançarà amb càrrec a la línia S8515 del pressupost de l'Institut Cartogràfic Valencià dels exercicis 2019 i 2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, en extracte, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8636, de 17.09.2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Es podrà presentar en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, segons el model normalitzat que consta com a annex 2 en aquesta convocatòria i que estarà accessible en la pàgina institucional de l'Institut Cartogràfic Valencià (icv.gva.es). La presentació per aquesta via haurà de ser notificada mitjançant un correu electrònic dirigit a l'adreça convoca.icv@gva.es, dins del termini establit en la convocatòria.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20444

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud i el model de currículum poden presentar-se telemàticament, en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es. En omplir el formulari disponible, s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació que s'hi aporte. El resultat d'aquesta baremació es visualitzarà com un camp més del formulari.

  Ha de presentar-se una sol·licitud. En cas que es presente més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte l'última presentada i s'arxivaran les anteriors.
  Els interessats no han d'adjuntar a la sol·licitud i el currículum (telemàtics) cap documentació més, sinó que aquesta hauran de presentar-la els candidats en el moment mateix d'efectuar-se l'entrevista.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE BECA DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS. ICV

  CURRÍCULUM. ICV

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El procés de selecció consistirà en dues fases: la valoració dels mèrits al·legats per les persones aspirants i la realització d'una entrevista.
  2. Les sol·licituds presentades seran valorades en règim de concurrència competitiva per una comissió avaluadora, que elevarà proposta motivada de resolució i publicarà la llista provisional, ordenada segons la puntuació obtinguda.
  3. Els candidats podran formular les al·legacions que estimen pertinents, durant un termini de deu dies des d'aquesta publicació. Aquesta comissió resoldrà les al·legacions presentades i publicarà una llista ordenada segons la puntuació obtinguda per cada aspirant i els 10 candidats que hagen obtingut la puntuació més alta seran convocats per a la realització de l'entrevista.
  4. Els sol·licitants que siguen seleccionats per a la fase d'entrevista han de presentar en aquest acte la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum. En l'entrevista es valorarà l'adequació del perfil personal i professional de l'aspirant en relació amb les activitats a desenvolupar.
  5. Finalitzat el procés selectiu, la comissió avaluadora, en el termini de 10 dies, elaborarà una proposta motivada de resolució que contindrà la persona beneficiària i una borsa de reserva.
  6. Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió de valoració, la direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià dictarà la resolució de la convocatòria, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La publicació d'aquesta resolució tindrà l'efecte de notificació a les persones interessades. A més, s'inserirà la informació corresponent a l'adjudicació en la seu electrònica: icv.gva.es i en el portal institucional de la Generalitat: www.gva.es

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la beca posa fi a la via administrativa, i contra aquesta pot interposar-se un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius competents, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això sense perjudici de la interposició, per part de les persones interessades, de qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20444

  Tramitació

  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, heu de fer clic en la icona 'Tramitar amb certificat'.
  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si desitgeu fer algun canvi, heu de tornar a presentar una sol·licitud nova. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.
  - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat 'Sol·licituds entregades'.
  - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, us recomanem que accediu a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.
  - En cas de continuar amb problemes, podeu enviar un correu a: generalitat_en_red@gva.es
  - El suport d'incidències d'aquest correu estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

  Inici
 • Informació complementària

  * DURADA DE LA BECA
  La durada de la beca serà de dotze mesos des de la data indicada en la resolució d'adjudicació.

  El període de durada podrà prorrogar-se sense necessitat d'una nova convocatòria, per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja la disponibilitat pressupostària corresponent i l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant ho requerisca o ho aconselle.

  Criteris de valoració
  Els criteris de valoració dels mèrits que es tindran en compte per a la concessió de la beca, segons l'imprés del currículum, són els següents:

  Titulació oficial: La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana, que donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts.
  Altres titulacions oficials. Quan es tracte de titulacions del pla de Bolonya, s'adaptarà a aquests corresponents:
  · Doctor: 2 punts
  · Llicenciatura: 1 punt
  · Diplomatura: 0,5 punts
  Coneixements de valencià: només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, conforme a l'escala següent, o el seu equivalent d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües:
  · Oral: 0,25 punts
  · Elemental: 0,50 punts
  · Mitjà: 0,75 punts
  · Superior: 1,00 punt
  Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, amb 0,20 punts. La puntuació màxima que es pot obtindre per al conjunt dels idiomes i cursos acreditats serà d'1 punt. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat.
  Cursos de formació: es valoraran els cursos oficials de formació i perfeccionament, de durada igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats i impartits per l'interessat, fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb l'escala següent:
  a) De 200 o més hores: 3 punts
  b) De 100 o més hores: 2 punts
  c) De 75 o més hores: 1,50 punts
  d) De 50 o més hores, 1 punt
  e) De 25 o més hores, 0,50 punts
  f) De 15 o més hores, 0,20 punts
  Altres mèrits: es valoraran amb un màxim de 2 punts les publicacions, els premis i articles en determinats mitjans relacionats amb l'objecte de la convocatòria que no es troben inclosos en la resta d'apartats.
  Entrevista: en aquesta fase es valorarà amb un màxim de 6 punts, sempre que aquesta puntuació no supere el 30 % de la puntuació màxima que es puga obtindre mitjançant la suma de la resta d'apartats que s'inclouen en la convocatòria.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques.
  - Ordre 3/2017, de 8 de febrer, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Cartogràfic Valencià.
  - Resolució de 2 de setembre de 2019 del director de l'Institut Cartogràfic Valencià, per la qual es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Cartogràfic Valencià, en les matèries d'Informàtica i Cartografia.
  - RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, del director del'Institut Cartogràfic Valencià, per la qual es concedeixen tres beques per a la realització de pràctiques professionals
  en l'Institut Cartogràfic Valencià, en les matèries d'informàtica i cartografia.(DOGV nº 8676, de 13/11/2019)
  - Resolució de 28 de setembre de 2020, del director de l'Institut Cartogràfic Valencià, per la qual es prorroga la duració de dues beques p rofesionales, del 15 de novembre de 2020 fins al 14 de novembre de 2021, per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Cartogràfic Valencià, en matèria de Cartografia.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre (DOGV núm. 6097, de 08/09/2009)

  Vegeu l'Ordre 3/2017, de 8 de febrer (bases reguladores) (DOGV núm. 7979 de 14/02/2017)

  Vegeu la Resolució de 2 de setembre de 2019

  Vegeu RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, del director de l'Institut Cartogràfic Valencià.

  Veure Resolució de 28 de setembre de 2020, del director de l'Institut Cartogràfic Valencià, per la qual es prorroga la duració de dues beques professionals, del 15 de novembre de 2020 fins al 14 de novembre de 2021, per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Cartogràfic Valencià, en la matèria de Cartografia.

  Llistat de seguiment

  Acta de 8.10.19 llistats provisionals d'admesos i exclosos

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.