Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de beques acadèmic-esportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2022

  Objecte del tràmit

  Les beques objecte d'aquesta convocatòria estaran destinades a ajudar els i les esportistes d'elit a sufragar, en part, les despeses ocasionades pels seus estudis i la seua formació acadèmica, com a incentiu econòmic a la seua formació, en consideració als seus resultats esportius, les exigències en la seua preparació i el fet de representar un model per a la joventut.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes beques acadèmic-esportives les persones físiques que puguen obtindre la condició de beneficiàries per no concórrer cap de les circumstàncies que ho impedeix, les quals es detallen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que complisquen els següents requisits:

  Requeriments

  a) Ser esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana d'alta competició, que apareguen en les Llistes d'Esportistes d'Elit publicades des de l'1 de gener de 2021 fins al final del termini de presentació de sol·licituds de les presents beques acadèmic-esportives, i que no hagen perdut aquesta condició per alguna de les causes previstes en l'article 17 del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.
  b) Acreditar resultats, obtinguts des de l'1 de gener de 2021
  fins a la data de fi del termini de presentació de sol·licituds, referits en l'article 6.2 de les bases que regulen la convocatòria, o almenys en campionats oficials d'Espanya, resultats de:
  b.1) Modalitats Olímpiques o Paralímpiques: resultats entre els 6 primers classificats en categories de més de 17 anys o entre els 16 primers classificats en categoria sènior.
  b.2) Altres modalitats oficialment reconegudes: resultats entre els 3 primers classificats en categories de més de 17 anys o entre els 12 primers classificats en categoria sènior.
  Tots els resultats hauran de ser obtinguts en campionats oficials que complisquen la resta de requisits de nombre mínim d'esportistes i equips participants per categoria, establits igualment en l'article 6.2 de les bases que regulen la convocatòria.
  c) Tindre domicili en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana en el moment de la sol·licitud, excepte aquells esportistes inclosos en Centres Estatals de Tecnificació Esportiva o situació similar que hagen desenvolupat la seua carrera esportiva en la Comunitat Valenciana fins a aqueix moment, acreditant-se aquesta situació per la seua federació esportiva.
  d) Esportistes que en 2022 complisquen com a màxim 26 anys.
  e) Estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d'una federació esportiva de la Comunitat Valenciana, acreditat per la corresponent federació.
  f) Tindre matrícula durant tot el curs acadèmic 2021-2022 en un centre d'ensenyament secundari o universitària oficialment reconegut per la Conselleria competent en matèria d'educació, cursant ensenyaments de règim general, ensenyaments de règim especial o ensenyament universitari.

  Les persones interessades hauran de complir aquests requisits en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  Les beques es concediran fins a esgotar el crèdit consignat i tindran una dotació que oscil·larà entre 500 euros i 2.500 euros.

  PAGUE
  Una vegada resolta la convocatòria de les beques i efectuats els tràmits comptables preceptius, es procedirà al seu abonament d'una sola vegada en el compte bancari indicat per la persona beneficiària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria. Des del dia 28 de juny fins al 18 de juliol de 2022 tots dos inclusivament. (DOGV núm. 9369, de 2706/2022)

  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA SECCIÓ D'ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORIO GEA, 14
  46009 València
  Tel: 012

  REGISTRE DE LA DT D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT D'ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47
  03007 Alacant
  Tel: 012

  REGISTRE DE LA SECCIÓ D'ESPORT DE CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32
  46015 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2045

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds de beca hauran d'ajustar-se al model inclòs en la convocatòria i hauran d'acompanyar-se de la següent documentació:

  - Imprés de sol·licitud (annex I de la convocatòria).

  - Certificat original d'empadronament de la persona sol·licitant en vigor o fotocòpia degudament acarada.

  - Historial esportiu certificat per la federació esportiva autonòmica corresponent, exclusivament emplenat segons el model que figura com a annex II a la convocatòria, i que reculla la participació i resultats de l'o de l'esportista en les competicions que figuren en aquest annex disputades des de l'1 de gener de 2021 fins a la data de final del termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria.

  - Fotocòpia del DNI o NIE.

  - Certificat original del centre d'estudis reconegut oficialment o fotocòpia compulsada del mateix en el qual s'especifique que l'o l'esportista sol·licitant ha estat matriculat o matriculada en el curs 2021/2022 i cursant els estudis indicats en el punt 2.1.f) de la convocatòria.
  Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre la beca sol·licitada (annex III de la convocatòria)

  - Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre la beca sol·licitada, que necessàriament haurà de ser de l'esportista sol·licitant (annex III de la convocatòria).

  - Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud.

  NOTA:
  D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades d'identitat i d'empadronament. En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-lo expressament en l'apartat E de la sol·licitud, quedant obligada a aportar els documents corresponents.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE BECA ACADEMICOESPORTIVA PER A ESPORTISTES D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  HISTORIAL ESPORTIU

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels quals s'exigeixen, es requerirà a la persona interessada perquè l'esmene en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució dictada a aquest efecte.

  - El Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva, com a òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la beca.

  - Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació encarregada de l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades.

  - Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, la comissió d'avaluació elevarà, a través de l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació a la persona titular de la Direcció General d'Esport, que resoldrà sobre la beca i determinarà la quantia d'aquesta.

  - La persona titular de la Direcció General d'Esport resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga resolució expressa en aquest termini podran entendre's desestimades o denegades. La Direcció General d'Esport notificarà a les persones interessades, dins del mateix termini de sis mesos, la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades, amb la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 02.10.2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2045

  Tramitació

  Aquest procediment estarà publicat en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) i podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds. Per a això s'accedirà al catàleg de procediments administratius de la Generalitat. Si alguns dels documents a aportar juntament amb la sol·licitud no poden ser presentats de manera telemàtica, es realitzarà el lliurament dels mateixos per registre d'entrada, en el termini més breu possible dins de l'establit.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  La valoració de les sol·licituds s'efectuarà atenent els criteris següents:

  a) Resultats obtinguts en les competicions oficials en les quals haja participat des de l'1 de gener de 2021 i fins a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Es puntuarà el millor resultat obtingut en cada un dels campionats de cada any que figuren a continuació agrupats en nivells.

  COMPETICIÓ / RESULTAT ESPORTIU
  Haver participat i tindre resultats en l'última edició dels Jocs Olímpics i Jocs Paralímpics
  Classificació en campionat del món sènior, dels llocs 1 al 16
  Classificació en campionat d'Europa sènior, dels llocs 1 al 8
  PUNTUACIÓ 120 - 200

  COMPETICIÓ / RESULTAT ESPORTIU
  Classificació en campionat del món, inferior a sènior i majors de 17 anys, dels llocs 1 al 8
  Classificació en campionat d'Europa, inferior a sènior i majors de 17 anys, dels llocs 1 al 4
  PUNTUACIÓ 80 - 120

  COMPETICIÓ / RESULTAT ESPORTIU
  Resultats en competicions oficials de campionat del món i campionats d'Europa en llocs posteriors als apartats anteriors.
  Altres campionats internacionals amb la selecció en categories d'edat de més de 17 anys fins a categoria sènior
  PUNTUACIÓ 80 - 100

  COMPETICIÓ / RESULTAT ESPORTIU
  Resultats en campionat d'Espanya sènior, dels llocs 1 al 16
  PUNTUACIÓ 80 - 100

  COMPETICIÓ / RESULTAT ESPORTIU
  Resultats en campionat d'Espanya en categories de més de 17 anys, entre els 3 primers llocs, o 6 primers llocs en prova olímpica o paralímpica
  PUNTUACIÓ 20 - 80

  1r En modalitats individuals només es tenen en compte proves individuals, de dobles, de relleus i grups d'actuació simultània, i queden excloses les classificacions obtingudes per puntuacions com a equip o selecció. No es valoraran en modalitats individuals resultats en categories que no hagen registrat una participació mínima de 16 participants, sempre que no es tracte de fases finals per a les quals ja s'hagen classificat. En aquestes modalitats individuals es valorarà:
  - Els resultats com a dobles, relleu o grups d'actuació simultània es valoraran amb el 75 % dels punts.
  - Es podrà considerar a l'efecte de classificació el rànquing mundial, europeu o nacional, certificat per la federació esportiva.
  2n En modalitats d'esport col·lectiu es tenen en compte els resultats amb el club i per seleccions, sempre que hagen registrat en aquesta categoria una participació mínima de 12 equips o selecciones participants.
  3r No es valoraran els resultats obtinguts en aquestes mateixes competicions com a integrant d'equips d'altres comunitats autònomes.
  4t Tindran la consideració de campionats del món, per raó de la seua singularitat, els tornejos de Masters i Gran Eslam de tennis i el Tour de França, Giro d'Itàlia i Volta a Espanya de ciclisme.
  5é Per categoria júnior, a l'efecte d'aquesta resolució, s'englobaran totes les categories que complisquen 17 anys l'any del resultat esportiu fins a la categoria absoluta.

  b) Els punts aconseguits es multiplicaran per un coeficient corrector en funció de la condició d'esport olímpic o no olímpic, sense que supere el 20 %. El mateix coeficient s'aplicarà respecte a esport paralímpic.

  c) Els esportistes que complisquen els criteris i acrediten resultats en campionats del món i/o d'Europa en modalitats olímpiques o paralímpiques en la selecció nacional de categoria absoluta o júnior, amb una participació de més de 16 països, rebran, sempre dins de la disponibilitat pressupostària, almenys la beca mínima recollida en la convocatòria.

  Finalitzada la valoració, s'establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds, ordenades de més a menys puntuació, i es realitzarà entre aquestes la distribució econòmica corresponent, distribuint mòduls de subvenció proporcionalment a la puntuació, des dels de més puntuació fins als de menys puntuació, fins que s'esgote el crèdit pressupostari.
  En el cas de produir-se un empat entre sol·licitants que reunisquen els requisits es valorarà, per a desempatar-los, la puntuació més alta en la competició de més nivell i, si persisteix l'empat, en la de nivell immediatament inferior.

  Obligacions

  - Mantindre's en la situació que legitima la seua concessió durant el curs acadèmic per al qual es concedeix la beca i complir la seua finalitat.
  - Acreditar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de la beca.
  - Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General, en relació amb les beques concedides.
  - Comunicar a la Direcció General d'Esport l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o per la seua activitat esportiva, procedents d'altres administracions o ens públics o privats. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega.
  - Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, només en el cas de no haver atorgat autorització expressa a l'administració valenciana, perquè obtinga directament les dades necessàries.
  - Representar en competició oficial a la Comunitat Valenciana i a la selecció nacional en cas de ser seleccionat, excepte cas de lesió o causa justificada per la federació corresponent.
  - Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 15 de l'ordre que estableix les bases reguladores de la convocatòria.
  - Les obligacions previstes en l'article 5 del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana; així com les disposades en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Sancions

  Les que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 59/2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de 23 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques academicoesportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7882 de 27.09.2016).
  - Resolució de 20 de juny de 2022, del Director general d'Esport, per la qual es convoquen beques acadèmic-esportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2022 (DOGV núm. 9369 de 27/06/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 59/2016, de 23 de setembre (bases reguladores)

  Vegeu Resolució de 20 de juny de 2022 de convocatòria.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.