Sol·licitud de beques acadèmic-esportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2023

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 211018
|
Codi GVA: 2045
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les beques objecte d'aquesta convocatòria estaran destinades a ajudar els i les esportistes d'elit a sufragar, en part, les despeses ocasionades pels seus estudis i la seua formació acadèmica, com a incentiu econòmic a la seua formació, en consideració als seus resultats esportius, les exigències...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar aquestes beques acadèmic-esportives les persones físiques que puguen obtindre la condició de beneficiàries per no concórrer cap de les circumstàncies que ho impedeix, les quals es detallen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que...

Saber més
Requisits

a) Ser esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana d'alta competició, que apareguen en les Llistes d'Esportistes d'Elit publicades des de l'1 de gener de 2022 fins al final del termini de presentació de sol·licituds de les presents beques acadèmic-esportives, i que no hagen perdut aquesta condició per alguna de les causes previstes en l'article 17 del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.

b) Acreditar resultats, obtinguts des de l'1 de gener de 2022 fins a la data de fi del termini de presentació de sol·licituds, referits en l'article 6.2 de les bases que regulen la convocatòria, o almenys en campionats oficials d'Espanya, resultats de:

b.1) Modalitats Olímpiques o Paralímpiques: resultats entre els 6 primers classificats en categories de més de 17 anys o entre els 16 primers classificats en categoria sènior.

b.2) Altres modalitats oficialment reconegudes: resultats entre els 3 primers classificats en categories de més de 17 anys o entre els 12 primers classificats en categoria sènior.

Tots els resultats hauran de ser obtinguts en campionats oficials que complisquen la resta de requisits de nombre mínim d'esportistes i equips participants per categoria, establits igualment en l'article 6.2 de les bases que regulen la convocatòria.

c) Tindre domicili en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana en el moment de la sol·licitud, excepte aquells esportistes inclosos en Centres Estatals de Tecnificació Esportiva o situació similar que hagen desenvolupat la seua carrera esportiva en la Comunitat Valenciana fins a aqueix moment, acreditant-se aquesta situació per la seua federació esportiva.

d) Esportistes que en 2023 complisquen com a màxim 26 anys.

e) Estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d'una federació esportiva de la Comunitat Valenciana, acreditat per la corresponent federació.

f) Tindre matrícula durant tot el curs acadèmic 2022-2023 en un centre d'ensenyament secundari o universitària oficialment reconegut per la Conselleria competent en matèria d'educació, cursant ensenyaments de règim general, ensenyaments de règim especial o ensenyament universitari.

 

Les persones interessades hauran de complir aquests requisits en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació electrònica de la sol·licitud i documentació requerida. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels quals s'exigeixen, es requerirà a la persona interessada perquè l'esmene en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho...
Saber més
Criteris de valoració
La valoració de les sol·licituds s'efectuarà atenent els següents criteris: a) Resultats obtinguts en les competicions oficials en les quals haja participat des de l'1 de gener de 2022 i fins a la data de fi de termini de presentació de les sol·licituds. Es puntuarà el millor resultat obtingut...
Saber més
Observacions

Per a qualsevol dubte o aclariment hauran de posar-se en contacte amb: ALACANT – 965907666 o enviar un mail a dep.ali_dgd@gva.es CASTELLÓ – 964333807 o enviar un mail a dep.cas_dgd@gva.es VALÈNCIA – 961271317 o enviar un mail a dep.val_dgd@gva.es

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Des del dia14 de juliol de 2023 fins al 3 d'agost de 2023 tots dos inclusivament. (DOGV núm. 9638, de 13/07/2023)

 

L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

Documentació
Les sol·licituds de beca hauran d'ajustar-se al model inclòs en la convocatòria i hauran d'acompanyar-se de la següent documentació: - Imprés de sol·licitud (annex I de la convocatòria). - Certificat original d'empadronament de la persona sol·licitant en vigor o fotocòpia degudament acarada. -...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Aquest procediment estarà publicat en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) i podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds. Per a això s'accedirà al catàleg de procediments administratius de la Generalitat. Si alguns dels documents a aportar juntament amb...
Saber més
  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

   

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

   

  I, preferentment, a:

   

  REGISTRE DE LA SECCIÓ D'ESPORT - VALÈNCIA

  C/ GREGORIO GEA, 14

  46009 València

  Tel: 012

   

  REGISTRE DE LA DT D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT D'ALACANT

  C/ CARRATALÀ, 47

  03007 Alacant

  Tel: 012

   

  REGISTRE DE LA SECCIÓ D'ESPORT DE CASTELLÓ

  AV. DEL MAR, 23

  12003 Castelló de la Plana

  Tel: 012

   

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  AV. CAMPANAR, 32

  46015 València

  Tel: 012

  Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  QUANTIA Les beques es concediran fins a esgotar el crèdit consignat i tindran una dotació que oscil·larà entre 500 euros i 2.500 euros. PAGUE Una vegada resolta la convocatòria de les beques i efectuats els tràmits comptables preceptius, es procedirà al seu abonament d'una sola vegada en el...
  Saber més
  Obligacions
  - Mantindre's en la situació que legitima la seua concessió durant el curs acadèmic per al qual es concedeix la beca i complir la seua finalitat. - Acreditar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de la beca. - Sotmetre's a les actuacions de control financer...
  Saber més
  Observacions

  Recursos que procedisquen contra la resolució. Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 02.10.2015).

  Òrgans resolució
  Sancions
  Les que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.