Sol·licitud d'inclusió en el programa de control i erradicació de la tuberculosi caprina de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2214743
|
Codi GVA: 20454
Descarregar informació
Termini obert

Des de 19-10-2019

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtenció de la qualificació sanitària de les explotacions ramaderes caprines.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
19-10-2019
Normativa
 • ORDRE 4/2019, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Titulars d'explotacions d'animals de reproducció de l'espècie caprina assentades a la Comunitat Valenciana.

Requisits

Complir totes les mesures establides conforme a l'Ordre 4/2019, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableix el Programa de control i erradicació de la tuberculosi caprina a la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud i documentació exigida. 2. Revisió de la documentació i comprovació dels requisits exigits per a incloure'ls en el programa. 3. Resolució de la direcció general competent en matèria de sanitat animal.
Òrgans de tramitació
Oficines comarcals agràries dependents de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Sol·licitud

Termini
Des de 19-10-2019

Tot l'any.

Documentació
El sol·licitant ha de presentar la sol·licitud segons el model normalitzat i la documentació que corresponga: · Document acreditatiu de pertinença a l'ADSG signat pel president. · Certificació del veterinari responsable del programa en l'explotació, assumint el compromís de complir totes les...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que no estiguen obligats a açò però opten per aquesta via, presentaran les...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent.

c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

les oficines comarcals agràries dependents de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Saber més

Resolució

Termini màxim
3 mesos
Obligacions
Ser titular d'una explotació ramadera de l'espècie caprina situada a la Comunitat valenciana i que l'explotació dispose de l'assistència d'un veterinari responsable de la direcció i l'execució del programa. A més, assumir el compromís de: · la realització de les proves diagnòstiques necessàries...
Saber més
Observacions

Recurs d'alçada. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Articles 121 i 122. Ha d'interposar-se davant del secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència...

Saber més
Òrgans resolució
Direcció General d´Agricultura, Ramadería i Pesca de la Conselleria d´Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició ecològica.