• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'inclusió en el programa de control i erradicació de la tuberculosi caprina de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Obtenció de la qualificació sanitària de les explotacions ramaderes caprines.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Titulars d'explotacions d'animals de reproducció de l'espècie caprina assentades a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Complir totes les mesures establides conforme a l'Ordre 4/2019, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableix el Programa de control i erradicació de la tuberculosi caprina a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent.
  c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en:

  les oficines comarcals agràries dependents de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20454

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El sol·licitant ha de presentar la sol·licitud segons el model normalitzat i la documentació que corresponga:

  · Document acreditatiu de pertinença a l'ADSG signat pel president.
  · Certificació del veterinari responsable del programa en l'explotació, assumint el compromís de complir totes les funcions assignades per aquest programa al veterinari responsable.
  · Document acreditatiu d'EXPLOTACIÓ HISTÒRICA.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN EL PROGRAMA DE CONTROL I ERRADICACIÓ DE LA TUBERCULOSI CAPRINA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i documentació exigida.

  2. Revisió de la documentació i comprovació dels requisits exigits per a incloure'ls en el programa.

  3. Resolució de la direcció general competent en matèria de sanitat animal.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Articles 121 i 122.
  Ha d'interposar-se davant del secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20454

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que no estiguen obligats a açò però opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/proc20454.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud s'haja tramitat presencialment, es demanarà a l'interessat que la tramite electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la tramitació telemàtica.

  Per a accedir-hi telemàticament, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació, entre els quals hi ha els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar posteriorment per a acabar la tramitació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat 'Com va això meu' > 'Sol·licituds en creació' (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Ser titular d'una explotació ramadera de l'espècie caprina situada a la Comunitat valenciana i que l'explotació dispose de l'assistència d'un veterinari responsable de la direcció i l'execució del programa.
  A més, assumir el compromís de:
  · la realització de les proves diagnòstiques necessàries per a aconseguir la qualificació sanitària TC3 oficialment indemne de tuberculosi caprina i el seu manteniment després de l'obtenció.
  · el sacrifici dels animals que no obtinguen resultats favorables després de la seua detecció i la realització de les proves diagnòstiques necessàries per a recuperar la qualificació sanitària TC3 oficialment indemne de tuberculosi caprina en la resta del ramat.
  · la introducció d'animals nous en l'explotació d'acord amb el que estableix l'article 11 d'aquesta ordre.
  · resta de mesures incloses en el programa.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu

  Sistemes de verificació de signatura

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 4/2019, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableix el programa de control i erradicació de la tuberculosi caprina a la Comunitat Valenciana

  Llista de normativa

  ORDRE 4/2019, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableix el programa de control i erradicació de la tuberculosi caprina a la Comunitat Valenciana

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.