• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques, produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019(DANA).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques, produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019(DANA).

  Objecte del tràmit

  L'import de les ajudes anirà destinat a la indemnització o compensació pels danys ocasionats pel temporal a què es refereix el present Decret en els estris i béns de primera necessitat de l'habitatge.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones amb habitatges situats en algun dels municipis de l'Annex I que hagen patit danys en béns i estris del seu habitatge.
  Únicament es podrà presentar una sola sol·licitud d'ajuda per habitatge.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  S'anticipen 1.500 euros per habitatge afectat després de la verificació prèvia dels tècnics.
  Si es periten danys majors es podrà subvencionar fins a un màxim de 3.000 més, és a dir màxim total de 4.500 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Quinze dies hàbils des de la publicació en el DOGV del decret (DOGV núm. 8639, de 20/09/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Oficines postemergència de la Generalitat als seus Ajuntaments, preferentment en el de la localitat en la qual se situa l'habitatge.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Títol jurídic que li habilite per a fer ús de l'habitatge (escriptura de propietat; contracte d'arrendament o altres vàlids en el tràfic jurídic)

  - Declaració responsable del domicili exacte de l'habitatge afectat, així com declaració de conformitat amb les bases reguladores, tot això mitjançant l'emplenament del model que s'inclou en l'annex II del decret.(es facilita en l'oficina postemergència)

  - Model de domiciliació bancària (Annex III) emplenat i signat per la persona sol·licitant.Declaració (Núm. de compte de banc)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El pagament de la subvenció s'efectuarà, per mitjà d'una transferència, al compte bancari que la persona beneficiària determine, una vegada s'haja efectuat el peritatge dels danys per les persones designades directament per a això per l'Administració, o, si escau, per les persones que es designen pel mitjà propi de l'Administració al qual se li encarregue aquesta gestió, per l'import dels danys que concloga el
  peritatge amb un màxim de 4.500 euros.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques, produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019. (DOGV núm. 8639, de 20/09/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu el decret

  Llistat de seguiment

  Resolució de concessió d'ajudes

  Resolució de concessió d'ajudes

  Llistat persones beneficiàries de les ajudes

  Concessió de subvencions

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.