Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Consulta de subvencions de la Política Agrícola Comuna (PAC)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del servici

  Consulta de subvencions de la Política Agrícola Comuna (PAC)

  Objecte del servici

  Consulta la totalitat dels pagaments efectuats per l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en concepte d'ajudes incloses en la PAC.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Beneficiaris d'ajudes PAC

  Requeriments

  Haver presentat sol·licitud de pagament en qualsevol convocatòria de la sol·licitud única d'ajudes PAC.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PAC_CONSULTA&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20474

  Tramitació

  S'ha de disposar del CIF i els últims dígits del compte corrent en el qual es va sol·licitar el cobrament de les ajudes PAC incloses en la sol·licitud única.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.