Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions a les persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana. Mediació intrajudicial gratuïta.

  Objecte del tràmit

  Indemnitzar les actuacions de mediació intrajudicial dutes a terme per persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i respecte de procediments de mediació intrajudicial iniciats i finalitzats en el període que mitjana entre 1 de juny i 15 d'octubre de 2019.

  Se subvencionaran:

  La sessió informativa (individual/conjunta), independentment que les parts en conflicte tinguen o no reconegut el benefici de justícia gratuïta.

  La sessió inicial de constitució del procediment, i resta de sessions fins a un màxim de 3, només respecte de la part o parts en conflicte que tinguen reconegut el benefici de justícia gratuïta.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana que duguen a terme les actuacions subvencionables.

  Requeriments

  a) Realitzar mediacions en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de derivació judicial.

  b) Estar al corrent en les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

  c) No trobar-se incurses en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Quantia de la subvenció

  a) Sessió informativa: 35 € per sessió, amb independència del nombre de parts intervinents i amb independència que les mateixes tinguen o no reconegut el benefici de justícia gratuïta.

  b) Sessió inicial constitutiva, i resta de sessions fins a un màxim de 3, per cada sessió i part que tinga reconeguda la condició de beneficiària de justícia gratuïta:

  b.1) Mediacions amb 2 parts: 50 €.
  b.2) Mediacions entre 3 i 5 parts: 35 €
  b.3) Mediacions amb 6 o més parts: 30 €, amb un màxim de 195 €.

  2. La subvenció es percebrà mitjançant transferència bancària a través de pagament únic

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La subvenció es podrà sol·licitar des de l'endemà al de la publicació de l'orde regulador en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al dia 31 d'octubre del 2019.(DOGV nº 8654, de 11/10/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. S'ha de presentar la següent documentació:

  1.1. Sol·licitud telemàtica.
  1.2. Documentació complementària.

  Haurà de presentar-se un formulari de sol·licitud, degudament emplenat i signat, per cada procediment de mediació objecte de subvenció que se sol·licite.

  Juntament amb la sol·licitud continguda en l'annex II de l'Ordre, degudament emplenada i signada, i que figura com a imprés associat, s'acompanyarà la següent documentació:

  a) Documentació acreditativa de la derivació judicial per a dur a terme la mediació així com de la designació de la persona mediadora.

  b) Documentació acreditativa del resultat de la sessió informativa celebrada i remesa a l'òrgan judicial.

  c) Còpia de les actes de cadascuna de les sessions realitzades. S'anonimizarán les dades relatives a les parts que no tinguen reconegut el benefici de justícia gratuïta.
  La iniciació del procediment quedarà acreditada mitjançant l'aportació de l'acta de la sessió constitutiva, i el final del procediment mitjançant acta de la sessió final. La resta de sessions realitzades s'acreditarà mitjançant la presentació de totes les actes alçades.

  d) Model de domiciliació bancària signat per la persona mediadora que sol·licite la subvenció.

  Per a dubtes i consultes la persona sol·licitant podrà dirigir-se a les Unitats de Mediació (SOM), amb caràcter previ a la presentació telemàtica de la sol·licitud.

  2. La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la persona sol·licitant perquè el centre directiu amb competències en matèria de mediació de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei General de Subvencions, en aquest cas les persones sol·licitants no hauran d'aportar les corresponents certificacions, segons el que es preveu en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

  No obstant això la persona sol·licitant podrà denegar aquest consentiment, si així s'assenyala expressament en la sol·licitud, quedant obligada a aportar els documents acreditatius corresponents.

  3. La sol·licitud i impresos associats d'aquest procediment se signaran electrònicament.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDA I PAGAMENT PER A ACTUACIONS INTRAJUDICIALS DE MEDIACIÓ DESENVOLUPADES PER PERSONES FISIQUES MEDIADORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A 2019

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La presentació de la sol·licitud i la seua documentació annexa es realitzarà exclusivament de forma telemàtica a través del registre electrònica de la conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.


  1. Una vegada presentada la sol·licitud de subvenció, si aquesta no reuneix els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú, o no s'acompanya de la documentació que resulte exigible, o que es considere necessària per a resoldre, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició.
  No obstant això i segons estableix l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), els interessats podran aportar al procediment "qualsevol altre document que estimen convenient".

  2. Els requeriments així com qualsevol altre acte que poguera realitzar-se, tindran lloc mitjançant notificació electrònica.

  3. La concessió de les subvencions previstes en aquesta ordre es realitzarà mitjançant resolució de la persona titular del centre directiu competent en matèria de mediació de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. En la resolució, es detallarà la quantia concedida a cadascuna de les persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana beneficiàries de la subvenció en el desenvolupament de les actuacions de mediació intrajudicial que resulten subvencionables d'acord amb el que es disposa en aquesta ordre.

  4. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de l'endemà al venciment del termini per a presentar la sol·licitud, sempre que aquesta reunisca els requisits exigits i vaja acompanyada de tota la documentació a què es refereix l'ordre i convocatòria. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima a les persones sol·licitants per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

  5. La concessió de la subvenció a aquelles persones sol·licitants que reunisquen tots i cadascun dels requisits exigits per les bases de la convocatòria estarà supeditada a la disponibilitat de fons. El criteri objectiu per a l'atorgament de la subvenció serà el del moment de la presentació de les corresponents sol·licituds.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  1. Contra la resolució que es dicte, que no esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, en la forma i en els terminis establits en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  2. La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20476

  Inici
 • Informació complementària

  - S'indemnitzaran els procediments de mediació iniciats i finalitzats entre 1 de juny i 15 d'octubre de 2019, d'acord amb l'objecte de la subvenció.

  El procediment s'inicia amb la sessió inicial constitutiva.

  La justificació de les sessions realitzades dins del període objecte de subvenció s'acreditarà mitjançant l'aportació de l'acta de la sessió inicial constitutiva, acta final i totes les actes realitzades en aquest procediment.

  En les actes aportades s'anonimizarán les dades relatives a les parts que no tinguen reconegut el benefici de justícia gratuïta.

  - S'indemnitzaran les sessions informatives (individuals/conjunta) respecte dels procediments de mediació iniciats i finalitzats entre 1 de juny i 15 d'octubre de 2019, d'acord amb l'objecte de la subvenció.

  La justificació de la sessió informativa celebrada, objecte de la subvenció, es realitzarà mitjançant l'aportació de la documentació acreditativa del seu resultat, celebrada i remesa a l'òrgan judicial.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions de la Comunitat Valenciana
  - Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils
  - Llei 24/2018, de 5 de desembre, de mediació de la Comunitat Valenciana
  - Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019
  - Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta
  - DECRET 17/2017, de 10 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'assistència jurídica gratuïta
  - DECRET 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica
  - ORDRE 9/2019, de 7 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es regula la concessió directa de subvencions a les persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana per a la mediació intrajudicial gratuïta.(DOGV núm. 8654, de 11/10/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu ORDRE 9/2019, de 7 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.