• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Aportació documental per a l'esmena d'un expedient telemàtic del qual s'haja rebut un requeriment d'esmena.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Aportació documental per a l'esmena d'un expedient telemàtic del qual s'haja rebut un requeriment d'esmena.

  Objecte del tràmit

  Com a conseqüència d'un REQUERIMENT D'ESMENA emés per l'Administració, este tràmit permet l'aportació de múltiples documents a un expedient telemàtic obert davant de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàticai, i que està en fase d'esmena de deficiències.

  L'objecte de l'aportació de documentació és l'esmena de les deficiències detectades en l'expedient. És possible que alguns dels documents requerits només es puga presentar en paper a través del registre d'entrada de la Conselleria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants, d'expedients telemàtics oberts davant de laConselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

  Requeriments

  Haver rebut un requeriment d'esmena sobre un expedient telemàtic obert davant de laConselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. L'expedient ha de trobar-se en el tràmit d'esmena de deficiències.

  En la documentació aportada haurà de constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient telemàtic a què fa referència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini serà l'assenyalat en el requeriment d'esmena.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés normalitzat de sol·licitud.

  - Els documents electrònics requerits a la sol·licitud d'esmena.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  S'ha d'accedir a l'Administració en línia, lloc en què el ciutadà s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat, adjuntarà els documents electrònics requerits a la seua sol·licitud d'esmena i finalment ho registrarà d'entrada a través del registre telemàtic.

  La documentació s'incorporarà a l'expedient obert i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en eixa matèria, qui actuarà en conseqüència.

  En el cas que en el requeriment s'incloga algun document que només puga presentar-se en paper, la sol·licitud d'esmena es considerarà incompleta mentres no es presenten estos a través del registre d'entrada de la Conselleria.

  Inici
 • Informació complementària

  La presentació de la documentació comporta l'acceptació de la recepció de notificacions telemàtiques a través de la bústia personal en el portal de la Generalitat destinat a "Administració en línia".

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENTE

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.