• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Aportació documental, renúncia o desistiment, per iniciativa del ciutadà, a un expedient telemàtic.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Aportació documental, renúncia o desistiment, per iniciativa del ciutadà, a un expedient telemàtic.

  Objecte del tràmit

  Permet l'aportació d'un únic document a un expedient telemàtic obert en la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

  L'aportació es realitza a iniciativa del ciutadà. L'objecte de l'aportació del document és informar l'administració de qualsevol dada o consideració que el ciutadà desitge en relació amb l'expedient telemàtic.

  Així mateix, permet presentar renúncies (sobre sol·licituds realizades) o desistiments (sobre drets atorgats) a expedients oberts.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants, d'expedients telemàtics oberts davant de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

  Requeriments

  Tindre obert i no arxivat un expedient telemàtic davant de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

  En la documentació aportada haurà de constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient telemàtic a què fa referència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment mentres l'expedient no estiga arxivat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés normalitzat de sol·licitud.

  - Els documents electrònics que consideren oportuns per a adjuntar a l'expedient telemàtic a què es fa referència.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  S'ha d'accedir a l'Administració en línia, lloc en què el ciutadà s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat, i s'adjuntaran els documents electrònics que consideren oportuns per a adjuntar a l'expedient telemàtic a què es fa referència.

  Finalment, ho registrarà d'entrada a través del registre telemàtic.

  La documentació s'incorporarà a l'expedient obert i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en eixa matèria, qui actuarà en conseqüència.

  Inici
 • Informació complementària

  La presentació de la documentació comporta l'acceptació de la recepció de notificacions telemàtiques a través de la bústia personal en el portal de la Generalitat destinat la "Administració en línia".

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.