• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Actuacions en una zona de concentració parcel·lària declarada d'utilitat pública i urgent execució mitjançant Decret del Consell.

  Objecte del tràmit

  Realitzar les actuacions necessàries tendents a dur a terme la reorganització de la propietat en una zona de concentració parcel·lària.
  Fase 1: Bases Provisionals:
  Les Bases Provisionals, constitueixen la primera fase d'un procediment de concentració parcel·lària i consisteixen bàsicament en la investigació de la propietat i classificació de les terres aportades. Una vegada aprovades per la Comissió Local, les Bases Provisionals són sotmeses a enquesta.
  La declaració de la propietat és un acte primordial durant la fase d'investigació de la propietat a fi de poder redactar les Bases Provisionals.
  El seu objecte és determinar la situació jurídica de les parcel·les compreses en el perímetre de la zona a concentrar.
  Mitjançant la declaració de la propietat el propietari o propietària declara totes les parcel·les que posseeix en concepte d'amo o propietària, així com altres drets i/o gravàmens que puguen recaure sobre les mateixes.
  Les al·legacions a Bases Provisionals es poden interposar, durant la fase d'enquesta, en relació als següents extrems: titularitat, classificació, superfície, inclusió, exclusió i altres drets.
  Fase 2: Bases Definitives:

  Fase 3: Projecte de Concentració Parcel·lària

  Fase 4: Acord de Concentració Parcel·lària

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Totes aquelles persones físiques i jurídiques propietàries de parcel·les i que siguen titulars d'algun dret sobre aquestes, localitzades dins del perímetre de concentració, establit pel Decret que declare d'utilitat pública i urgent execució la concentració parcel·lària d'una zona determinada.

  Fase 1: Bases Provisionals:
  Durant l'enquesta de les Bases Provisionals, a més de les persones esmentades en l'apartat anterior, podran participar aquelles que tinguen el seu dret inscrit en el Registre de la Propietat o a les persones que porten causa d'aquests, si apreciaren contradicció entre el contingut dels seients del Registre que els afecten i l'atribució de propietat o altres drets provisionalment realitzada com a conseqüència de la investigació. Així mateix, els causahavents dels titulars inscrits en el Registre de la Propietat, podran contradir el contingut de les Bases, sempre que acrediten tal condició.

  Fase 2: Bases Definitives:

  Fase 3: Projecte de Concentració Parcel·lària

  Fase 4: Acord de Concentració Parcel·lària

  Requeriments

  Ostentar el dret de propietat o altres drets sobre les parcel·les afectades per un procediment de concentració parcel·lària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Fase 1: Bases Provisionals:
  1.1. Declaració de la propietat:
  Durant el termini fixat per a la declaració de la propietat, específic per a cada zona i que s'inicia mitjançant avís en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el tauler d'edictes de l'ajuntament o ajuntaments afectats.
  1.2 Al·legacions a Bases Provisionals:
  Durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des del següent a l'última inserció de l'avís d'enquesta de les Bases Provisionals exposat per 3 dies hàbils consecutius en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament o ajuntaments afectats i del corresponent anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Fase 2: Bases Definitives:

  Fase 3: Projecte de Concentració Parcel·lària

  Fase 4: Acord de Concentració Parcel·lària

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Fase 1: Bases Provisionals:
  1.1 Declaració de la propietat:
  La documentació podrà presentar-se presencialment en els dies fixats per a la investigació en la zona, al personal encarregat d'aquesta.
  1.2 Al·legacions a Bases Provisionals:
  Les al·legacions podran interposar-se de forma verbal o escrita durant el termini fixat per a l'enquesta, al personal encarregat d'aquesta.
  Fase 2: Bases Definitives:

  Fase 3: Projecte de Concentració Parcel·lària

  Fase 4: Acord de Concentració Parcel·lària

  En qualsevol de les fases, en cas d'optar per presentar la documentació que procedisca, directament a l'administració de la Generalitat, podrà fer-ho de la següent manera:

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20488

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Fase 1: Bases Provisionals:
  1.1. Declaració de la propietat
  Han de presentar la documentació que servisca per a determinar la situació jurídica de les parcel·les, ja siguen escriptures públiques o altres documents privats.
  Per a efectuar les operacions de concentració, no serà obstacle la circumstància que els posseïdors de les parcel·les afectades per la concentració manquen del corresponent títol escrit de propietat (*art 191 del Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova el text de la llei de reforma i desenvolupament agrari).

  1.2 Al·legacions a Bases Provisionals:
  Les al·legacions a Bases Provisionals podran interposar-se de forma verbal o escrita.
  En el cas de formular al·legacions sobre propietat o superfície haurà d'acompanyar-se la següent documentació:
  Propietat: haurà d'adjuntar-se la documentació que acredite la titularitat jurídica i altres drets sobre les parcel·les.
  Superfície: haurà d'acompanyar-se, croquis sobre ortofoto de la parcel·la, indicant situació i/o mesurament de totes les seues fites, indicant número de polígon i parcel·la.
  En el cas de contradicció entre el contingut dels seients en el Registre que els afecten i les atribucions de la propietat o altres drets provisionalment realitzats com a conseqüència de la investigació s'aportarà certificació registral dels seients contradictoris i, si escau, els documents que acrediten al contradictor com a causahavent dels titulars inscrits.

  Fase 2: Bases Definitives:

  Fase 3: Projecte de Concentració Parcel·lària

  Fase 4: Acord de Concentració Parcel·lària

  Impresos associats

  DECLARACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE LA PROPIETAT

  INVESTIGACIÓ DE LA PROPIETAT. COPROPIETATS

  DISSOLUCIÓ DE COPROPIETATS II

  AL·LEGACIONS A BASES PROVISIONALS

  DISSOLUCIÓ DE COPROPIETATS I

  FULLA DE PETICIÓ DE LOT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Fase 1: Bases Provisionals:
  1.1 Declaració de la propietat:
  Presentació de la declaració de totes les parcel·les que es posseeixen en el perímetre de la Zona, fixat en el Decret, en el model establit i la documentació corresponent.
  Es dóna d'alta un número d'investigació.
  Es graven les dades en una base de dades.
  Amb l'aprovació de les Bases Provisionals, cada persona propietària tindrà un número de propietari i se li proporcionarà el model T-5, en el qual es relacionen les dades de titularitat i les parcel·les incloses, inclosa la seua superfície total i la superfície de cada classe.

  1.2 Al·legacions a Bases Provisionals:
  Si escau, presentació d'al·legacions verbals o escrites a Bases Provisionals, presentant la documentació que l'acredite, en cas de referir-se a al·legacions de propietat o superfície.
  Les al·legacions es recullen i estudien.
  Apareixen relacionades en les Bases Definitives i si es desestimen o estimen, amb la solució adoptada, si escau.

  Fase 2: Bases Definitives:
  Fase 3: Projecte de Concentració Parcel·lària
  Fase 4: Acord de Concentració Parcel·lària

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Fase 1: Bases Provisionals:
  No s'admeten recursos administratius, només al·legacions.

  Fase 2: Bases Definitives:

  Fase 3: Projecte de Concentració Parcel·lària

  Fase 4: Acord de Concentració Parcel·lària

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20488

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc20488.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Fase 1: Bases Provisionals:
  1.1. Declaració de la propietat
  Dins del període d'investigació, els participants en la concentració parcel·lària estan obligats a presentar, si existiren, els títols escrits en què es funde el seu dret i declarar en tot cas els gravàmens o situacions jurídiques que coneguen i afecten la seua finques o drets.
  Fase 2: Bases Definitives:

  Fase 3: Projecte de Concentració Parcel·lària

  Fase 4: Acord de Concentració Parcel·lària

  Sancions

  Fase 1: Bases Provisionals:
  1.1. Investigació de la propietat
  La falsedat de les declaracions donarà lloc, amb independència de les accions penals, a la responsabilitat pels danys i perjudicis que es deriven de la falsedat o omissió (*art 190.2 del Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova el text de la llei de reforma i desenvolupament agrari).
  Fase 2: Bases Definitives:

  Fase 3: Projecte de Concentració Parcel·lària

  Fase 4: Acord de Concentració Parcel·lària

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s´aproba el text de la Llei de Reforma i Desenvolupament Agrari.
  - Llei 8/2002, de 5 de diciembre, de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana [2002/13645]
  - Decret 25/1995, de 6 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es declara de utilidad pública i urgent ejecució la concentració parcelaria de Aras de Alpuente.
  (DOGV núm. 2451 de 16.02.1995)
  - Decret 6/2018, de 19 de gener, del Consell, de declaració de utilidat pública i ejecució urgent de la concentració parcelaria de Oliva-Pego

  Llista de normativa

  Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s´aproba el text de la Llei de Reforma i Desenvolupament Agrari.

  LEY 8/2002, de 5 de diciembre, de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana. [2002/13645]

  Decreto 25/1995, de 6 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de Aras de Alpuente. (DOGV núm. 2451 de 16.02.1995)

  Decreto 6/2018, de 19 de enero, del Consell, de declaración de utilidad pública y ejecución urgente de la concentración parcelaria de Oliva-Pego.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.