Detall de Procediments

Presentació electrònica de l'escrit d'inici del procediment Monitori en la jurisdicció social a través de la seu judicial electrònica de la Comunitat Valenciana
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació electrònica de l'escrit d'inici del procediment Monitori en la jurisdicció social a través de la seu judicial electrònica de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Tràmit per a la presentació de l'escrit iniciador del procediment monitori en la jurisdicció social.

  La Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social (LRJS), preveu la possibilitat de reclamar a través d'aquesta mena de procediment, sense necessitat d'advocat/ada ni procurador/a, els deutes de caràcter dinerari derivats de la relació laboral de l'empleat enfront de l'empresari que no es trobe en situació de concurs i sempre que es tracte de deutes referits a quantitats vençudes, exigibles i de quantia determinada que no excedisquen sis mil euros, que es reunisquen els requeriments legalment previstos i es dispose dels documents acreditatius que exigeix aquest tipus de procediment.

  Queden excloses:
  - Les reclamacions de caràcter col·lectiu que es puguen formular per la representació dels treballadors.
  - Les que s'interposen contra les entitats gestores o col·laboradores de la Seguretat Social.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física.

  Requeriments

  Per a accedir a aquest servei, s'ha de disposar de DNI electrònic, certificat digital o de @clave.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  ESCRIT INICIADOR DE PROCEDIMENT MONITORI EN LA JURISDICCIÓ SOCIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_PROC_MON_JS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20501

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 8/2019, de 28 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es crea la seu judicial electrònica de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.