Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Premis IVAJ CARNET JOVE MIL X CENT 2019

  Objecte del tràmit

  Es convoquen els premis IVAJ CARNET JOVE "MIL X CENT 2019" als millors projectes d'iniciatives juvenils d'acord amb el que disposa l'Ordre 2/2018, de 23 de febrer, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que pretenen reconéixer l'esforç i la vàlua de les iniciatives organitzades o realitzades per joves, associacions juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut que promoguen la participació i intervenció de les persones joves en el seu territori, fomenten actituds i valors democràtics entre la joventut, així com la igualtat efectiva de les persones joves, eliminant discriminacions per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i incloguen una perspectiva intercultural.

  Es considera iniciativa juvenil l'organització d'exposicions, congressos, seminaris, jornades, creació i divulgació de rutes i itineraris culturals, esdeveniments o d'altres, que impliquen la participació activa i directa de persones d'un mateix entorn veïnal.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran concórrer a aquesta convocatòria de premis:
  a. Joves amb edats compreses entre els 16 i els 30 anys, i amb veïnatge administratiu en un municipi de la Comunitat Valenciana, tant individualment com en grup. En aquest últim cas, un/a ha de representar la resta. També podran presentar-se joves amb ciutadania espanyola i residència a l'estranger que tinguen veïnatge administratiu a la Comunitat Valenciana en el moment en què es va realitzar la iniciativa que aspira al premi i acrediten aquesta condició en el corresponent consolat d'Espanya.
  b. Associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut inscrites en el Cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut a la Comunitat Valenciana. Els equips redactors i organitzadors de la iniciativa juvenil han d'estar formats per joves. Poden participar en aquesta convocatòria diferents grups d'una mateixa associació o entitat.

  Requeriments

  Requisits dels projectes per a optar als premis

  1. Podran participar els projectes d'iniciatives juvenils que s'hagen desenvolupat des d'octubre de 2018 fins a setembre de 2019. En el moment de la presentació de la sol·licitud per a optar a aquests premis, la iniciativa juvenil ja haurà d'estar realitzada.

  2. Queden excloses les iniciatives que exalcen valors contraris als drets fonamentals de la persona, que fomenten el consum de qualsevol tipus de substància psicoactiva o comportaments addictius, o que reflectisquen valors contraris a la dignitat de la persona. Qui inscriga la iniciativa serà responsable legal del seu contingut.

  3. Les iniciatives juvenils que es presenten hauran de ser originals, i les persones que les presenten seran les úniques responsables del seu contingut.

  4. Cada participant podrà presentar només una iniciativa juvenil, a títol individual o dins d'un grup.

  5. Quan es presente un grup haurà d'utilitzar un nom independent del dels seus components, els quals figuraran a continuació en la sol·licitud.

  6. Els projectes premiats hauran d'incloure alguns dels continguts següents:
  - Oci educatiu (autenticitat i rellevància dels valors d'oci educatiu a desenvolupar en la iniciativa).
  - Igualtat de gènere i d'oportunitats entre dones i homes; prevenció de la violència de gènere, autoestima i empoderament de les dones.
  - Integració de les persones que es troben en situació o risc d'exclusió social; integració de les persones migrants.
  - Igualtat del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals; igualtat i inclusió del poble gitano; reconeixement de la diversitat religiosa, així com el respecte a altres manifestacions de la diversitat sexual, ètnica i cultural.
  - Inclusió en la vida social, laboral i cultural de les persones amb diversitat funcional.
  - Inclusió social de les persones amb problemes de salut mental.
  - Autonomia de les persones majors i participació activa en programes i activitats.
  - Foment del consum de productes saludables, dels comerços de proximitat i dels mercats locals.
  - Reducció del despoblament a les zones rurals.
  - Sensibilització i educació ambiental; lluita contra el canvi climàtic; minimització de residus; conservació i recuperació d'hàbitats i paisatges en espais naturals protegits; mobilitat sostenible.
  - Conscienciació sobre el bon ús de les TIC.
  - Accés de la ciutadania a la cultura en tota la Comunitat Valenciana; participació de la ciutadania i els diferents col·lectius en la vida cultural; producció, promoció i difusió cultural.
  - Conservació i difusió dels béns culturals de la Comunitat Valenciana.
  - Accions d'aprenentatge-servei que propicien millores en la comunitat.
  - Promoció i dinamització del valencià.
  - Prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius.
  - Fomentar el voluntariat; conscienciar la societat valenciana en l'acompliment d'activitats altruistes per a l'assoliment d'una societat més solidària.
  - Memòria històrica.
  - Iniciatives que estimulen la creativitat, la imaginació i la sociabilitat dels participants.

  7. Els projectes presentats inclouran, en tot cas, els continguts bàsics següents:
  1. Portada i nom de la iniciativa
  2. Presentació (introducció, marc general)
  3. Necessitat social, cultural, mediambiental, etc. que atén el projecte d'iniciativa juvenil
  4. Destinataris
  5. Descripció del medi físic on es desenvolupa la iniciativa i contextualització en el projecte
  6. Objectius educatius, culturals, mediambientals, etc. a desenvolupar en la iniciativa. Resultats a aconseguir i impacte al territori
  7. Calendari i fases del projecte
  8. Metodologia
  9. Recursos per a desenvolupar el projecte i col·laboració amb altres entitats
  10. Avaluació del projecte
  11. Repercussió en mitjans i xarxes socials
  12. Memòria final, que inclourà material fotogràfic sobre la iniciativa presentada.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Es concediran cent premis de 1.000 euros cadascun. En cadascuna de les àrees que es descriuen en l'annex II de la convocatòria es concediran 10 premis.

  Si el jurat considera que alguna o algunes iniciatives no aconsegueixen el nivell de qualitat suficient per a fer-les mereixedores de premi, podrà declarar desert algun o tots els premis d'una o més de les àrees esmentades en l'annex II, sempre que es motive. En aquest supòsit, el jurat podrà augmentar el nombre de premis que es concedisquen en la resta de les àrees.

  La resolució de concessió serà publicada en la pàgina web de l'IVAJ i es notificarà per mitjans electrònics.

  A les iniciatives que resulten premiades se'ls demanarà que emplenen el model de domiciliació bancària, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant l'Institut Valencià de la Joventut, en aquest cas s'indicarà aqueix número de compte corrent

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 15 de novembre de 2019. (DOGV nº 8665 de 28/10/2019)
  L'incompliment d'aquest termini determinarà la inadmissió de la sol·licitud per extemporània.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La presentació de la sol·licitud i resta de documentació s'ha de realitzar preferentment per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.

  Únicament, les persones joves que participen a títol individual o dins d'un grup (persones físiques) que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l'Administració de manera presencial podran presentar tota la documentació, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, preferentment en els registres següents de les oficines de l'IVAJ:

  INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
  C/ HOSPITAL, 11
  46001-València

  REGISTRE GENERAL DE LA UNITAT TERRITORIAL DE L'IVAJ A CASTELLÓ
  C/ ORFEBRES SANTALÍNEA, 2
  12005-Castelló de la Plana

  REGISTRE GENERAL DE LA UNITAT TERRITORIAL DE L'IVAJ A ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41
  03002-Alacant

  Les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut participaren exclusivament de forma telemàtica, d'acord amb el que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20534

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Sol·licitud de participació en els premis IVAJ CARNET JOVE MIL x CENT 2019, degudament omplida i signada, que es troba en l'annex I de la convocatòria i està inclosa en el tràmit telemàtic.

  2. Autorització a l'IVAJ per a consultar, de manera telemàtica, les dades d'identitat, domicili i residència de cada un dels membres de l'equip redactor i organitzador de la iniciativa, degudament omplida i signada. En cas de no autoritzar-ho, la persona interessada estarà obligada a aportar una còpia compulsada o autenticada del document nacional d'identitat, passaport o número d'identificació d'estranger, segons siga procedent, així com l'original o la còpia compulsada o autenticada del certificat d'empadronament.

  3. En el cas d'associacions o entitats, còpia de la targeta del número d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat que es presenta als premis, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant de l'Institut Valencià de la Joventut.

  4. En el cas que, en el Cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la Comunitat Valenciana, no conste la condició de la persona que pretén actuar en representació de l'entitat sol·licitant del premi com a representant legal d'aquesta, la condició s'ha d'acreditar mitjançant l'escriptura de poder o el certificat del secretari de l'entitat en el qual es faça referència a l'acord de l'Assemblea General o el precepte dels estatuts en què així s'establisca.

  5. Projecte d'iniciativa juvenil el contingut mínim del qual s'ajuste al que estableix el punt quart de la convocatòria.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN ELS PREMIS IVAJ CARNET JOVE "MIL X CENT" 2019

  AUTORITZACIÓ A L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT PER A CONSULTAR, DE FORMA TELEMÀTICA, LES DADES NECESSÀRIES PER A PARTICIPAR EN ELS PREMIS IVAJ CARNET JOVE "MILXCENT" 2019

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El procediment de concessió dels premis serà en règim de concurrència competitiva

  2. Les persones joves que participen a títol individual o dins d'un grup presentaran preferentment la sol·licitud per via telemàtica. Les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut presentaren la sol·licitud exclusivament de forma telemática.

  3. El procediment dirigit a la concessió dels premis serà tramitat pels serveis administratius de l'IVAJ, que requeriran, als participants que no hagen presentat la documentació correctament, n'esmenen les omissions o errors, tot això d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  4. Els projectes presentats seran valorats pel jurat d'acord amb els criteris per a l'atorgament dels premis que s'enumeren en l'article 11.1 de l'Ordre 2/2018, de 23 de febrer, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió dels premis de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) a la creació, artística, científica i tècnica.

  5. El jurat elaborarà la proposta d'adjudicació d'aquests premis i la seua resolució correspondrà a la persona titular de la Direcció General de l'IVAJ.

  6. La resolució de concessió de premis serà emesa en el termini màxim de 3 mesos comptats des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, es publicarà en la pàgina web de l'IVAJ.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

  Potestativament, podrà interposar-se recurs de reposició, davant de la Direcció General de l'IVAJ en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, segons el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20534

  Tramitació

  Per a poder realitzar la presentació electrònicament, la persona sol·licitant ha de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu de la Generalitat.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  1. Per a iniciar el tràmit telemàtic, cal clicar en la icona "Tramitar amb certificat" o en l'enllaç corresponent.
  2. A continuació, heu de seguir els passos següents per a la tramitació:
  1r. "Heu de saber": breu explicació dels passos que cal seguir per a completar el procés. Començar.
  2n. "Omplir":
  Completar el formulari de dades generals amb els camps obligatoris. Enviar. Signar.
  - Clicar en la selecció de formularis, seleccionar SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN ELS PREMIS IVAJ CARNET JOVE MIL X CENT 2019. Enviar. Continuar
  3r. "Documentar": cal descarregar la sol·licitud (annex I), guardar-la en l'equip, omplir-la i signar-la. Annexar.
  Des de l'apartat "Altres documents", s'ha d'annexar el projecte d'iniciativa; les autoritzacions per a consultar, de manera telemàtica, les dades d'identitat, domicili i residència dels membres de l'equip redactor i organitzador de la iniciativa (una per cada una de les persones que formen el grup, omplides i signades), i la resta de documentació requerida. Continuar
  4t. En l'apartat "Pagar" no s'ha de fer res.
  5é. Registrar el formulari presentat.
  6é. Guardar el formulari signat i registrat com a document vàlid davant de l'Administració.

  Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).


  Per a consultes, s'habilita el correu milxcent_ivaj@gva.es i el telèfon 96 3108517.

  Inici
 • Informació complementària

  En la sol·licitud de participació s'haurà d'indicar el municipi i àrea geogràfica per la qual s'opta al premi, d'acord amb l'annex II de la convocatòria.


  El jurat estarà integrat per:
  Presidència: titular de l'Àrea de l'IVAJ o persona que la substituïsca.
  Deu vocals, almenys: professionals de la joventut de Xarxa Jove amb experiència acreditada en el treball socioeducatiu de proximitat, un de cadascuna de les àrees que figuren en l'annex II.
  Secretaria: persona funcionària de l'IVAJ.

  Criteris de valoració

  El jurat valorarà els projectes presentats i els puntuarà d'acord amb els criteris següents:
  a) Qualitat: fins a 10 punts
  Molt baixa de 0 a 1, baixa de 2 a 3, mitjana de 4 a 6, alta de 7 a 8 i molt alta de 9 a 10.
  b) Innovació: fins a 10 punts
  Molt baixa de 0 a 1, baixa de 2 a 3, mitjana de 4 a 6, alta de 7 a 8 i molt alta de 9 a 10.
  c) Valors que es transmeten: fins a 10 punts
  Es tindran en compte els valors treballats en la creació, la reflexió que ha suposat per a la persona o grup participant en la convocatòria i la manera en què finalment es reflecteixen en el projecte presentat. Baixa de 0 a 3, mitjana 4 a 7 i alta de 8 a 10.
  d) Temàtica social que recull el treball: fins a 10 punts
  El jurat analitzarà el contingut del projecte, i si aborda i de quina manera una temàtica social del món actual. Baixa de 0 a 3, mitjana 4 a 7 i alta de 8 a 10.
  e) Treball en grup: fins a 10 punts
  Serà puntuable l'elaboració col·laborativa, de 0 a 6 punts, i la composició mixta de l'equip, de 0 a 4 punts (4, si té una composició paritària).

  Enllaços

  Web IVAJ

  Annex II. Zones geogràfiques

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 2/2018, de 23 de febrer, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió dels premis de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) a la creació artística, científica i tècnica. (DOCV núm. 8245 de 01/03/18).
  - RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen els premis IVAJ CARNET JOVE MIL X CENT 2019 (DOGV núm. 8665, de 28/10/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 2/2018, de 23 de febrer.

  Vegeu la Resolució de 22 d'octubre de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen els Premis IVAJ CARNET JOVE MIL X CENT 2019.

  Llistat de seguiment

  Nominament Jurat Premis Mil X Cent

  RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DELS PREMIS IVAJ CARNET JOVE Mil x Cent 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.