• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Justificació de les subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació de les subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  Aportació de la documentació per a la justificació de les subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats privades sense ànim de lucre, incloses les cooperatives, que tinguen la titularitat del centre de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció i que hagen sigut beneficiàries de les subvencions nominatives per a finançar-se en l'exercici 2019.

  Requeriments

  Haver sigut beneficiaris d'una subvenció dirigida a centres de dia, programes de prevenció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció per a l'exercici 2019.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció s'ha de fer efectiva d'acord amb el que disposa l'article 44.1.d, apartat 1, de la Llei 28/2018, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat, per a l'exercici 2019 (publicat en el DOCV núm. 8454, de 31 de desembre), de la manera següent:

  · Un 65 % de l'import de la subvenció s'entregarà a la signatura de la present resolució.
  · El 35 % restant s'entregarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  · La subvenció concedida que incloga el període comprés entre l'1 de gener i el 30 de setembre s'ha d'haver justificat, com a màxim, a 31 d'octubre de 2019, i no es podran presentar justificacions de despesa efectuades en l'exercici 2019 amb posterioritat al 31 de gener de l'any 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  · Per a despeses corresponents a personal: llista i documents acreditatius de la despesa corresponent a la nòmina dels treballadors i pagament a la Seguretat Social, així com qualsevol altre concepte previst en les bases reguladores o en aquesta resolució.
  · Si hi ha persones que presten els seus serveis en virtut de contractes de prestació de serveis, s'han d'aportar les corresponents factures emeses per aquests professionals.
  · Documents i factures de la quantia de la despesa efectuada pels conceptes no derivats de les despeses de personal, segons el model recollit en l'annex VI d'aquesta resolució.
  · Per als centres de dia, a més dels documents indicats en els apartats a i b, s'ha de presentar una llista de beneficiaris atesos, amb la indicació de les dates d'alta i baixa si n'hi ha, qualsevol incidència esdevinguda en el servei prestat a les persones usuàries, i la indicació expressa del corresponent centre social municipal o ajuntament. Aquesta llista ha de ser mensual, segons el model annex VIII d'aquesta resolució, i ha d'estar subscrita pel titular del centre subvencionat o la persona que actue en representació d'aquest.

  Impresos associats

  JUSTIFICACIÓ PER ENTITATS PRIVADES DE GASTOS DE CENTRES DE DIA, PROGRAMES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DE MENORS, PROGRAMES DE EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA PERSONAL DE JÓVENS EXTUTELATS (1)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20539

  Tramitació

  Tramitar amb certificat electrònic.

  Informació adicional

  La justificació de la subvenció concedida s'ha de presentar exclusivament per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), a través del tràmit "Justificació de les subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2019".

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 8/2016, de 8 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es van aprovar les bases reguladores de concessió de subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, i programes d'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen arribat a la majoria d'edat.
  - Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2019.

  Llista de normativa

  Resolució de 27 de desembre de 2018.

  Ordre 8/2016, de 8 d'abril.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.