• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Ajudes urgents a persones físiques per a pal·liar la pèrdua de vehicles sinistrats produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.(DANA)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes urgents a persones físiques per a pal·liar la pèrdua de vehicles sinistrats produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.(DANA)

  Objecte del tràmit

  1. Ajudes a les persones físiques amb residència habitual en algun dels municipis que es relacionen en l'annex I, que adquirisquen un nou autómovil o motocicleta en haver sigut declarats els de la seua propietat «sinistre total» com conseqüència del temporal.

  2. Aquestes ajudes aniran destinades a compensar l'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament per renting (també anomenat lísing operatiu) d'automòbils i motocicletes amb data de matriculació posterior a l'1 de gener de 2014.

  3. Els vehicles susceptibles d'ajudes hauran de pertànyer a alguna de les categories següents:
  a) Turismes M1: vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, que tinguen, a més del seient del conductor, huit places com a màxim.
  b) Motocicletes L3e, L4e, L5e: vehicles amb dues rodes, o amb tres rodes simètriques o asimètriques respecte a l'eix mig longitudinal del vehicle, amb una velocitat de disseny superior als 45 km/h.

  4. Les adquisicions de vehicles per mitjà d'operacions de finançament per renting només podran ser objecte d'ajuda a condició que el corresponent contracte d'arrendament establisca una duració mínima de dos anys des de la data de la seua formalització. A més, el contracte d'arrendament haurà d'establir expressament que la persona arrendatària és la beneficiària última de l'ajuda que s'atorgue, havent de constar en aquest, també expressament, l'aplicació total d'aquesta ajuda a la reducció de les quotes de pagament o renda de l'arrendament a satisfer per part de l'arrendatària, especificant l'import corresponent a aquestes quotes abans de l'aplicació de l'ajuda i el mateix import després de la seua aplicació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques amb residència habitual en algun dels municipis que es relacionen en l'annex I, que adquirisquen un nou automòbil o motocicleta en haver sigut declarats els de la seua propietat «sinistre total», com a conseqüència del temporal .
  Únicament es podrà presentar una sola sol·licitud d'ajuda per vehicle.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La quantia individualitzada ascendirà a:
  a) 1.000 euros per l'adquisició d'automòbil tant de primera matriculació com usat.
  b) 200 euros per l'adquisició de motocicleta de primera matriculació.
  c) 100 euros per l'adquisició de motocicleta usada.

  2. En cas d'adquisició d'automòbils elèctrics, híbrids i híbrids enchufables, la subvenció s'incrementarà en 500 euros. Els automòbils susceptibles de ser incentivats hauran de figurar en la Base de Vehicles de l'IDAE:
  https://www.idae.es/coches-cuanto-consumen
  i pertànyer a algun dels següents tipus:
  a) Vehicles elèctrics purs (BEV), propulsats total i exclusivament mitjançant motors elèctrics l'energia dels quals, procedeix parcial o totalment, de l'electricitat dels seus bateries, utilitzant per a la seua recàrrega l'energia d'una font exterior al vehicle, per exemple, la xarxa elèctrica.
  b) Vehicles elèctrics d'autonomia estesa (REEV), propulsats total i exclusivament mitjançant motors elèctrics l'energia dels quals, procedeix parcial o totalment, de l'electricitat dels seus bateries, utilitzant per a la seua recàrrega l'energia d'una font exterior al vehicle i que incorporen motor de combustió interna de gasolina o gasoil per a la
  recàrrega d'aquestes.
  c) Vehicles híbrids enchufables (PHEV), propulsats totalment o parcialment mitjançant motors de combustió interna de gasolina o gasoil i elèctrics l'energia dels quals, procedeix parcial o totalment, de l'electricitat dels seus bateries, utilitzant per a la seua recàrrega l'energia d'una font exterior al vehicle, per exemple, la xarxa elèctrica. El motor
  elèctric haurà d'estar alimentat amb bateries carregades des d'una font d'energia externa.
  d) Vehicle elèctric de cèl·lules de combustible (FCV): vehicle elèctric que utilitza exclusivament energia elèctrica procedent d'una pila de combustible d'hidrogen embarcat.
  e) Vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible (FCHV): vehicle elèctric de cèl·lules de combustible que equipa, a més, bateries elèctriques recarregables.

  3. La quantia màxima que es concedirà per persona serà de 2.000 euros

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tres mesos a partir de l'endemà al de la publicació en el DOGV del decret (DOGV núm. 8662, de 23/10/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Oficines de coordinació de la postemergència de la Generalitat, preferentment en l'Oficina de l'Ajuntament davant el qual s'haja abonat l'impost de circulació.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. En el cas d'automòbils o motocicletes de PRIMERA MATRICULACIÓ, la persona sol·licitant haurà d'aportar:
  a) Documentació acreditativa de la residència efectiva en algun dels municipis que es relacionen en l'annex I.
  b) Informe emés per perit col·laborador del Consorci de Compensació d'Assegurances, en el qual es continga la declaració de «sinistre total» de l'automòbil o motocicleta de la seua propietat com a conseqüència del temporal de pluja, fenòmens costaners i vent ocorregut en la Comunitat Valenciana els dies 11, 12, 13 i 14 de setembre de 2019.
  c) Permís de circulació, targeta tècnica del vehicle de nova adquisició i factura de compravenda, on haurà de constar la matrícula o número de bastidor, marca, model i versió del vehicle adquirit.
  d) Justificants de pagament de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica i del de matriculació.
  e) Certificat de destrucció del vehicle sinistrat, emés per un Centre Autoritzat de Tractament.
  f) Justificant de baixa definitiva en el Registre de Vehicles la Direcció General de Trànsit del vehicle o motocicleta sinistrat.
  g) Declaració de conformitat amb les presents bases reguladores i de trobar-se al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social (annex II). Excepte manifestació en contra, l'òrgan gestor podrà obtindre directament les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries enfront de l'administració i obligacions enfront de la seguretat social.
  h) Model de domiciliació bancària (annex III) emplenat i signat per la persona sol·licitant.

  2. En el cas d'automòbils o motocicletes USATS la persona sol·licitant de l'ajuda haurà d'aportar:
  a) Documentació acreditativa de la residència efectiva en algun dels municipis que es relacionen en l'annex I.
  b) Informe emés per perit col·laborador del Consorci de Compensació d'Assegurances, en el qual es continga la declaració de «sinistre total» de l'automòbil o motocicleta de la seua propietat com a conseqüència del temporal de pluja, fenòmens costaners i vent ocorregut en la Comunitat Valenciana els dies 11, 12, 13 i 14 de setembre de 2019.
  c) Targeta tècnica del vehicle adquirit i contracte de compravenda.
  d) Justificant de pagament per la persona compradora de l'Impost de circulació de vehicles de tracció mecànica.
  e) Permís de circulació emés per la Direcció General de Trànsit, després d'efectuar el canvi de titularitat.
  f) Certificat de destrucció de l'automòbil o motocicleta sinistrat, emés per un Centre Autoritzat de Tractament.
  g) Justificant de baixa definitiva en el Registre de Vehicles la Direcció General de Trànsit del vehicle o motocicleta sinistrat.
  h) Declaració de conformitat amb les presents bases reguladores i de trobar-se al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social (annex II). Excepte manifestació en contra, l'òrgan gestor podrà obtindre directament les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries enfront de l'administració i obligacions enfront de la seguretat social.
  i) Model de domiciliació bancària (annex III) emplenat i signat per la persona sol·licitant.
  Tota la documentació a incorporar a l'expedient haurà de ser original o còpia compulsada.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ VEHICLES DANA 2019

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La sol·licitud, degudament emplenada i signada i acompanyada de la documentació preceptiva, haurà de presentar-se en les oficines de coordinació de la postemergència habilitades per la Generalitat, preferentment en la de l'ajuntament davant el qual s'haja abonat l'impost de circulació.

  2. Després de la verificació de la documentació presentada, aquestes unitats donaran trasllat a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències de la proposta de les persones que han de ser beneficiàries de la subvenció, que inclourà la manifestació expressa de totes les actuacions i verificacions dutes a terme. A aquest efecte, podran remetre's relacions parcials i podran dictar-se resolucions parcials amb la identificació de persones beneficiàries.

  3. Conforme al que es disposa en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si la documentació aportada estiguera incompleta o no acreditara algun dels requisits assenyalats en l'article 5, la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de deu dies hàbils esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, en cas de no fer-ho, se li tindrà per desistida de la sol·licitud, prèvia resolució d'arxivament de l'expedient, que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'article 21 de la norma esmentada, quedant sense efecte la sol·licitud de la subvenció, i perdent, per tant, el dret a la percepció.

  Correspon la tramitació i la gestió de la subvenció a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències amb el suport tècnic, si escau, de les entitats locals afectades que es relacionen en l'annex I.

  Correspon a la persona titular de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, a proposta de la direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, atorgar les subvencions regulades en aquest decret.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 237/2019, de 18 d'octubre, del Consell, d'aprovació dels bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents a persones físiques per a pal·liar la pèrdua de vehicles sinistrats produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019 (DOGV núm. 8662, de 23/10/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu el decret

  Llistat de seguiment

  Primera Resolució de concesió directa d'ajudes urgents

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.