Detall de Procediments

Ajudes a persones físiques i jurídiques per a pal·liar els danys produïts en habitatges dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents esdevinguts en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019 (DANA).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a persones físiques i jurídiques per a pal·liar els danys produïts en habitatges dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents esdevinguts en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019 (DANA).

  Objecte del tràmit

  L'import de les ajudes anirà destinat a la compensació dels danys ocasionats pel temporal, per a pal·liar els següents danys:
  a) Danys per destrucció total de l'habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual.
  b) Danys que afecten l'estructura de l'habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual.
  c) Danys que no afecten l'estructura de l'habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques i jurídiques titulars del dret de propietat dels immobles situats en algun dels municipis de l'Annex I, que hagen patit danys en els seus habitatges.
  Únicament es podrà presentar una sola sol·licitud d'ajuda per habitatge.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Les ajudes es destinaran a cobrir els danys en els termes que a continuació es relacionen, prèvia verificació que els mateixos no estan coberts pel sistema general d'assegurances d'acord amb els següents conceptes i imports màxims:

  a) Per destrucció total de l'habitatge, fins al 100% dels danys valorats, no podent superar 15.120 euros, si és habitatge habitual, i 12.118 euros, si és habitatge no habitual.

  b) Per danys que afecten les estructures de l'habitatge, fins al 50% dels danys valorats, no podent superar 10.320 euros, si és habitatge habitual, i 8.974 euros, si és habitatge no habitual.

  c) Per danys que no afecten les estructures de l'habitatge, fins al 50% dels danys valorats, no podent superar 5.160 euros, si és habitatge habitual, i 4.062 euros, si és habitatge no habitual

  Per HABITATGE HABITUAL s'entendrà exclusivament la que constitueix el domicili de residència efectiva, continuada i permanent de la unitat familiar o de convivència.

  En tots els casos haurà de constar en l'expedient la titularitat dels habitatges objecte de les ajudes, així com haurà d'acreditar-se la legalitat de l'actuacions que se subvencionen.

  Les ajudes hauran d'anar destinades EXCLUSIVAMENT a actuacions de REPARACIÓ dels danys en els habitatges d'acord amb les valoracions practicades d'ofici, així com a actuacions de demolició si escau, sense que puguen destinar-se a una altra fi diferent.

  Les ajudes concedides tenen caràcter complementari i són compatibles en concurrència amb altres subvencions, indemnitzacions, ajudes, ingressos o recursos, procedents del sistema general d'assegurances, qualssevol sistemes públics o privats, nacionals o internacionals, o d'altres administracions públiques, fins al límit del valor del mal no cobert per aquests sistemes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Trenta dies a partir de l'endemà al de la publicació en el DOGV del decret (DOGV núm. 8663, de 24/10/2019).
  S'amplia el termini de presentació de sol·licituds en quinze dies més.(DOGV núm. 8686, de 27/11/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Oficines de coordinació postemergència de la Generalitat, preferentment en l'Oficina de l'Ajuntament de la localitat en la qual se situa l'habitatge.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Títol jurídic que li habilite per a fer ús de l'habitatge (escriptura de propietat o altres vàlids en el tràfic jurídic). A més, en el supòsit d'habitatge habitual, haurà d'aportar-se documentació acreditativa d'aquesta condició.

  - Declaració responsable del domicili exacte de l'habitatge afectat, així com declaració de conformitat amb les bases reguladores, tot això mitjançant l'emplenament del model que s'inclou en l'annex II del decret. (Es facilita en l'oficina postemergència)

  - Declaració responsable o sol·licitud de llicència d'obres, si escau.
  - Model de domiciliació bancària emplenat i signat per la persona sol·licitant, (número de compte del banc).
  - En aquells supòsits en els quals els sol·licitants manifesten la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, hauran d'aportar acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a més del NIF de la part sol·licitant així com qualsevol altra que resulte essencial per a la instrucció i tramitació del procediment.

  Tota la documentació a incorporar a l'expedient haurà de ser original o còpia compulsada.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ HABITATGE DANA 2019

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES PELS DANYS PRODUÏTS EN HABITATGES DELS MUNICIPIS AFECTATS PER LA DANA CONVOCATÒRIA 2019

  DECLARACIÓ RESPONSABLE I MANIFESTACIÓ DE CONFORMITAT DE NO SUSPENSIÓ DE TERMINI DEL PROGRAMA D'AJUDES PELS DANYS PRODUÏTS EN HABITATGES DELS MUNICIPIS AFECTATS PER LA DANA. CONVOCATORIA 2019

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES REALITZADES CORRESPONENT AL PROGRAMA D'AJUDES PELS DANYS PRODUÏTS EN HABITATGES DELS MUNICIPIS AFECTATS PER LA DANA. CONVOCATÒRIA 2019

  DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA CONCURRÈNCIA AMB ALTRES SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS, AJUDES, INGRESSOS O RECURSOS, CORRESPONENT AL PROGRAMA D'AJUDES PELS DANYS PRODUÏTS EN HABITATGES DELS MUNICIPIS AFECTATS PER LA DANA. CONVOCATÒRIA 2019

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La sol·licitud degudament emplenada i signada i acompanyada de la documentació preceptiva, haurà de presentar-se en les oficines de coordinació de la postemergència habilitades per la Generalitat o, si escau, en les oficines habilitades pels ajuntaments, preferentment en el de la localitat en la qual se situa l'habitatge.

  Es verificarà, en primera instància, que l'habitatge afectat es troba en alguna de les zones afectades d'algun dels municipis recollits en l'Annex I.

  En una segona fase de la instrucció es verificarà per part de l'administració que aquest habitatge es troba en alguns dels supòsits previstos (destrucció total de l'habitatge, danys que afecten l'estructura de l'habitatge i danys que no afecten l'estructura de l'habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual)

  2. Si la sol·licitud i documentació presentada fora incompleta o defectuosa, es requerirà al sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies, aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, de conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'advertiment que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, prèvia notificació de la resolució en els termes de l'article 21 de la citada llei. Completada la documentació, s'elevarà a l'òrgan concedent a través de l'òrgan instructor, proposta sobre concessió o denegació de les ajudes.

  3. Finalitzat el termini inicial del procediment d'instrucció, les oficines citades en el punt 1 d'aquest apartat donaran trasllat a la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de la proposta de les persones que han de ser beneficiàries de la subvenció juntament amb les actuacions i verificacions que s'hagen realitzat.

  Correspon a la persona titular de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica la resolució en la qual es reconeix la condició de persona beneficiària de les subvencions, així com dictar les resolucions de proposta de pagament.

  Inici
 • Informació complementària

  Telèfons informació i consultes: 961208454 - 961248795 - 961248796 - 961248797- 961248798 - 961248799 - 965938373 - 965938431 - 965938402

  https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/ajudes-convocatories-2019/-/asset_publisher/slp5vmqow56b/content/ayudas-urgentes-para-paliar-los-danos-producidos-en-viviendas-de-los-municipios-afectados-por-dana

  o al correu electrònic de: ayudasdana@gva.es

  Enllaços

  Informació sobre la tramitació per declaració responsable:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 236/2019, de 18 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment d'ajudes a persones físiques i jurídiques per a pal·liar els danys produïts en habitatges dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents esdevinguts en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019 (DOGV núm. 8663, de 24/10/2019)
  - DECRET 249/2019, de 22 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 236/2019, de 18 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en habitatges dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019
  - DECRET 46/2020, de 10 d'abril, del Consell, d'incorporació de la declaració responsable a la documentació que cal adjuntar per a sol·licitar les ajudes convocades pel Decret 236/2019, de 18 d'octubre, del Consell, dins del marc de la crisi sanitària provocada per la Covid-19

  Llista de normativa

  Vegeu Decret

  Veure Decret

  Veure DECRET 46/2020, de 10 d'abril,

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.