• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Cerca d'orígens per a les persones adoptades.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquest procediment és la tramitació de les sol·licituds presentades per les persones adoptades perquè l'entitat pública els facilite informació sobre els seus orígens biològics, assessore i acompanye en aquest procés, reconegut en l'article 180.5 del Cc, en l'article 12 de la Llei 54/2007, d'adopció internacional, i en l'article 158 de la Llei 26/2018, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència, sense perjudici que, en els casos d'adopció internacional, s'hagen de tindre en compte, a més del que es preveu en les presents instruccions, les limitacions que puguen derivar-se de la legislació dels països de procedència de les persones adoptades.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar la recerca d'orígens les persones adoptades, una vegada arriben a la majoria d'edat, o durant la seua minoria d'edat a través dels seus representants legals.

  Requeriments

  El dret reconegut als adoptats per l'article 180.5 del Cc és el de conéixer dades sobre els seus orígens biològics, però no a conéixer dades identificatives o sobre la identitat dels progenitors, per a la qual cosa cal requerir l'autorització de la família biològica per a poder revelar la seua identitat.

  Per a sol·licitar la recerca d'orígens, es requereix que la persona interessada es trobe en un dels supòsits següents:
  - Que, en el moment de la sol·licitud, siguen residents a la Comunitat Valenciana, independentment que la Generalitat haja participat prèviament o no en el seu procés d'adopció.
  - Que la Generalitat haja intervingut en la seua adopció, encara que, en el moment de la sol·licitud, tinguen la seua residència en una altra comunitat autònoma.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Procediment gratuït.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, preferentment, en els registres de les direccions territorials amb competència en matèria de protecció de menors, de la província de residència:

  Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secció de Família i Adopcions - ALACANT
  C/ TEATRE, 37. 03001 ALACANT
  Tel.: 965 93 69 32

  Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secció de Família i Adopcions - CASTELLÓ
  Av. Germans Bou, 8. 12003 CASTELLÓ
  Tel.: 964 72 62 00.

  Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secció de Família i Adopcions - VALÈNCIA
  Av. de l'Oest, 36. 46001 VALÈNCIA
  Tel.: 96 386 74 08

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i EL REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I DE POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA es farà NOMÉS amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar en el telèfon d'informació de la Generalitat 012 o en Internet: https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud ha de reunir els requisits exigits en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i ha de contindre, com a mínim:

  - Original i còpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant.
  - Original i còpia compulsada del DNI/NIF/NIE dels representants legals (en cas que la persona sol·licitant siga menor d'edat).
  - Original i còpia compulsada de la partida literal de naixement de la persona adoptada.
  - Original i còpia compulsada de la documentació que acredite l'adopció (acte judicial d'adopció/acta notarial).
  - Una altra documentació que puga aportar dades sobre l'origen biològic i/o l'adopció.
  - Una altra documentació d'interés i/o que justifique la sol·licitud

  El model de sol·licitud estarà a la disposició de les persones interessades en la pàgina web de la conselleria amb competència en matèria de protecció a la infància i en les seus de les direccions territorials. Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació que es detalla en la guia PROP.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE CERCA D'ORÍGENS PER A PERSONES ADOPTADES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2. Una vegada registrada la sol·licitud, juntament amb la documentació que l'acompanye, es comprovarà que la persona sol·licitant reuneix els requisits així com que s'haja presentat la documentació corresponent.

  3. Una vegada registrada la sol·licitud, valorada la legitimació de la persona sol·licitant, iniciat l'expedient de recerca d'orígens i amb l'autorització pertinent, la direcció territorial procedirà a la localització de l'expedient de protecció de la persona sol·licitant.

  4. Els tècnics responsables de la recerca d'orígens citaran la persona sol·licitant -i si aquesta és menor d'edat, acompanyada dels seus representants legals-, pel mitjà de notificació triat, a les entrevistes que es consideren necessàries.

  5. Els tècnics responsables procediran a identificar i localitzar les persones que resulten afectades pel procediment, per a comunicar la voluntat de la persona adoptada, exposar-los el programa i conéixer la seua voluntat de participar en el programa.

  6. En cas afirmatiu, es desenvoluparan les accions necessàries perquè el coneixement de les persones afectades es duga a terme de la manera més adequada possible, amb un seguiment especialitzat durant tot el procés.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es podrà interposar, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Direcció General d'Infància i Adolescència, en el termini d'UN MES a comptar de l'endemà de la notificació, sense perjudici que se'n puga interposar qualsevol altre que estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret de 24 de juliol de 1889, pel qual es publica el Codi Civil.
  - Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor.
  - Llei 26/2018, de la Generalitat, de drets de protecció integral de la infància i l'adolescència.
  - Decret 93/2001, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de protecció jurídica del menor.
  - Llei 54/2007, d'adopció internacional.

  Llista de normativa

  Llei 26/2018, de la Generalitat, de drets de protecció integral de la infància i l'adolescència.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.