Cerca d'orígens per a les persones adoptades.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2217064
|
Codi GVA: 20544
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'aquest procediment és la tramitació de les sol·licituds presentades per les persones adoptades perquè l'entitat pública els facilite informació sobre els seus orígens biològics, assessore i acompanye en aquest procés, reconegut en l'article 180.5 del Cc, en l'article 12 de la Llei...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Reial decret de 24 de juliol de 1889, pel qual es publica el Codi Civil.
 • Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor.
 • Llei 26/2018, de la Generalitat, de drets de protecció integral de la infància i l'adolescència.
 • Decret 93/2001, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de protecció jurídica del menor.
 • Llei 54/2007, d'adopció internacional.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar la recerca d'orígens les persones adoptades, una vegada arriben a la majoria d'edat, o durant la seua minoria d'edat a través dels seus representants legals.

Requisits

El dret reconegut als adoptats per l'article 180.5 del Cc és el de conéixer dades sobre els seus orígens biològics, però no a conéixer dades identificatives o sobre la identitat dels progenitors, per a la qual cosa cal requerir l'autorització de la família biològica per a poder revelar la seua identitat.

 

Per a sol·licitar la recerca d'orígens, es requereix que la persona interessada es trobe en un dels supòsits següents:

- Que, en el moment de la sol·licitud, siguen residents a la Comunitat Valenciana, independentment que la Generalitat haja participat prèviament o no en el seu procés d'adopció.

- Que la Generalitat haja intervingut en la seua adopció, encara que, en el moment de la sol·licitud, tinguen la seua residència en una altra comunitat autònoma.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

 

2. Una vegada registrada la sol·licitud, juntament amb la documentació que l'acompanye, es comprovarà que la persona sol·licitant reuneix els requisits així com que s'haja presentat la documentació corresponent.

 

3. Una vegada registrada la sol·licitud, valorada la legitimació de la persona sol·licitant, iniciat l'expedient de recerca d'orígens i amb l'autorització pertinent, la direcció territorial procedirà a la localització de l'expedient de protecció de la persona sol·licitant.

 

4. Els tècnics responsables de la recerca d'orígens citaran la persona sol·licitant -i si aquesta és menor d'edat, acompanyada dels seus representants legals-, pel mitjà de notificació triat, a les entrevistes que es consideren necessàries.

 

5. Els tècnics responsables procediran a identificar i localitzar les persones que resulten afectades pel procediment, per a comunicar la voluntat de la persona adoptada, exposar-los el programa i conéixer la seua voluntat de participar en el programa.

 

6. En cas afirmatiu, es desenvoluparan les accions necessàries perquè el coneixement de les persones afectades es duga a terme de la manera més adequada possible, amb un seguiment especialitzat durant tot el procés.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
La sol·licitud ha de reunir els requisits exigits en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i ha de contindre, com a mínim: - Original i còpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant. - Original i còpia...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de...
Saber més
Presencial

En qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, preferentment, en els registres de les direccions territorials amb competència en matèria de protecció de menors, de la província de residència:

 

Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secció de Família i Adopcions - ALACANT

C/ TEATRE, 37. 03001 ALACANT

Tel.: 965 93 69 32

 

Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secció de Família i Adopcions - CASTELLÓ

Av. Germans Bou, 8. 12003 CASTELLÓ

Tel.: 964 72 62 00.

 

Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secció de Família i Adopcions - VALÈNCIA

Av. de l'Oest, 36. 46001 VALÈNCIA

Tel.: 96 386 74 08

 

L'ATENCIÓ PRESENCIAL i EL REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I DE POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA es farà NOMÉS amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar en el telèfon d'informació de la Generalitat 012 o en Internet: https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a la resolució i la notificació serà de sis mesos, a comptar de la data d'incoació d'ofici de l'expedient.
Quantia i cobrament
Procediment gratuït.
Observacions

Es podrà interposar, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Direcció General d'Infància i Adolescència, en el termini d'UN MES a comptar...

Saber més
Òrgans resolució