• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'equivalència del certificat d'escolaritat i d'altres estudis amb títols de Graduat Escolar, Graduat en ESO i Batxiller.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud d'equivalència del Certificat d'Escolaritat i d'altres estudis extingits amb els títols de Graduat Escolar, de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o de Batxiller, bé als efectes acadèmics, bé als efectes laborals d'accés a les ocupacions públiques i privades, o bé amb caràcter general.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades a sol·licitar l'equivalència de les titulacions obtingudes i dels estudis cursats en sistemes educatius no vigents o de les diferents proves d'accés superades amb els títols actuals d'Educació Secundària Obligatòria o de Batxiller.

  Inici
 • Taxes

  No es requereix pagament de taxes per a la sol·licitud.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tot l'any natural.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en:

  · Registre General de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Avinguda de Campanar, 32
  46015 València
  · Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant
  Carrer Carratalà, 47
  03007 Alacant
  · Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló
  Avinguda del Mar, 23
  12003 Castelló de la Plana
  · Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València
  Carrer Gregorio Gea, 14
  46009 València

  També es pot presentar a través de qualsevol mitjà previst en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18494&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Model oficial d'instància general de sol·licitud d'equivalència, en què figuren explícits l'exposició que motiva la petició, l'equivalència que se sol·licita i els documents acreditatius adjunts pels quals se sol·licita l'equivalència, d'acord amb aquestes indicacions:

  · Titulació: equivalència amb el títol de Graduat en Educació Secundària o amb el títol de Batxiller.
  · Tipologia: equivalència amb caràcter general o a l'efecte d'accés a ocupacions públiques i privades.

  La documentació acreditativa que cal adjuntar en cada cas pot ser una d'aquestes:

  · Fotocòpia compulsada de la titulació aportada en cada cas a la sol·licitud d'equivalència.
  · Si el títol és recent i encara no s'ha rebut el títol oficial, fotocòpia compulsada del certificat de pagament de taxes per a l'expedició dels títols de nivell superior al títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, acompanyada del certificat de notes corresponent.
  · Fotocòpia compulsada del certificat d'escolaritat o, en cas de no estar en possessió de l'original, el certificat d'escolaritat substitutori, que la persona interessada ha de sol·licitar prèviament en la direcció territorial d'educació corresponent.
  · Fotocòpia compulsada del llibre d'escolaritat o de l'expedient acadèmic de la persona interessada, signada i segellada per la secretaria del centre.
  · Altres documents, com per exemple certificats de notes de proves d'accés, certificats de crèdits universitaris superats, etc., que estiguen establits en la normativa reguladora tal com s'indica en el quadre d'equivalències del Servei d'Ordenació Acadèmica.

  És convenient que aquestes sol·licituds s'acompanyen de la fotocòpia del document d'identificació personal.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EQUIVALÈNCIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).
  IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que:
  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que llegiu.
  2 - Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que considereu necessaris, omplir-los, signar-los, si és el cas, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls. Servei de Qualitat, Simplificació i Assistència Tècnica a la Inspecció Pàgina 8 de 9 Instruccions per a enllaçar un tràmit NO telemàtic amb el tràmit Z - General per a la tramitació telemàtica preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.
  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) Per favor:
  - Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  - Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  - Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  - Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.
  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Contacte amb el Servei d'Ordenació Acadèmica en el correu electrònic: equivalencies.educacio@gva.es

  Enllaços

  Quadre d'equivalències del web del Servei d'Ordenació Acadèmica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

  Formació de Persones Adultes - Equivalències

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (text consolidat).

  Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.