Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització de canvi de titularitat de centres de serveis socials.

  Objecte del tràmit

  L'obtenció de l'autorització de canvi de titularitat d'un centre de serveis socials el funcionament dels quals ha sigut prèviament autoritzat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques titulars de centres autoritzats o, si escau, la nova persona física o jurídica titular, hauran de sol·licitar a l'òrgan competent en matèria d'autorització de centres que va atorgar l'autorització, que se'ls autoritze el canvi de titularitat.

  Requeriments

  Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, que siguen titulars de centre de serveis socials en l'àmbit dels serveis socials en el territori de la Comunitat Valenciana, respecte dels quals s'haja obtingut la corresponent autorització de funcionament.

  En particular, l'autorització de tancament d'un centre, temporal o definitiu, la podrà sol·licitar:
  a) La persona física o jurídica titular del centre, havent d'acreditar que li ha comunicat tal circumstància a la persona o entitat titular de l'immoble sede del centre.
  b) La persona física o jurídica titular de l'immoble sede del centre, sempre que acredite aquesta titularitat i tinga constància que no es desenvolupa cap activitat ni es presta cap servei per als quals va ser autoritzat el centre.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud d'autorització per canvi de titularitat haurà de presentar-se una vegada s'haja produït la transmissió entre les parts.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació genèrica
  a)* Acreditació de la personalitat de la persona física sol·licitant mitjançant la presentació del DNI o NIE i, quan es tracte de persones jurídiques, de la representació que ostenten mitjançant la presentació dels documents consignats en la lletra b) d'aquest apartat.
  b)* En el cas de persones jurídiques, s'adjuntarà a més còpia de l'escriptura o document de constitució o modificació, o acte fundacional, inscrits, si escau, en el corresponent Registre Oficial, així com els Estatuts corresponents i la composició actualitzada dels seus òrgans de govern. No serà necessari acreditar aquesta informació quan la persona sol·licitant no s'haja oposat expressament a la comprovació de la mateixa per l'òrgan gestor de conformitat amb el que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015.
  c)* Còpia de la targeta d'identificació fiscal.

  * NOTA: NO SERÀ PRECEPTIVA LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A què FAN REFERÈNCIA LES LLETRES A), B) I C), quan la mateixa es trobe en poder de la Generalitat, com a conseqüència de la inscripció de les persones físiques o jurídiques sol·licitants en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, sempre que en el moment de la sol·licitud no hagen variat les seues dades registrals respecte de quan es va produir la inscripció.

  Documentació específica:
  a) La documentació necessària per a la inscripció en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana exigida en l'article 13.2 del Decret 59/2019, de 13 de maig, de la nova persona física o jurídica titular del centre en qüestió. Es podrà prescindir de l'aportació d'aquesta documentació en el cas que la nova persona física o jurídica titular del centre ja figure inscrita en aquest Registre i així ho indicara mitjançant referència al número registral, sempre que no hagueren variat les dades que consten en el citat Registre i no conste en l'expedient oposició expressa per a la seua consulta per part de la persona sol·licitant, en aquest cas hauran d'aportar-se únicament els documents que acrediten aquesta variació registral.
  b) Certificació dels acords adoptats per les persones jurídiques intervinents en relació amb la transmissió, si escau.
  c) Compromís de la nova persona física o jurídica titular en el qual manifeste que el canvi de titularitat no comporta modificacions en el centre, i que se subroga en quantes obligacions i compromisos estiguen pendents amb l'Administració de la Generalitat, de conformitat amb la corresponent normativa vigent.
  d) Document acreditatiu de la novació subjectiva. (transmissió de negoci, successió testamentària, etc.)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Sol·licitud
  - Esmena de la sol·licitud, si escau.
  - Informe de viabilitat, si escau.
  - Audiència.
  - Resolució de la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  A través de l'aplicació telemàtica Oficina Virtual d'Autorització, Registre i Acreditació (OVARA) disponible mitjançant l'enllaç: https://ovara.gva.es/oficina_tactica/

  Inici
 • Informació complementària

  En cas de falta d'autorització de qualsevol centre de serveis socials en funcionament, l'òrgan competent en matèria d'autorització procedirà, en el mateix moment en què tinga coneixement d'això, a la paralització de les activitats i al tancament del centre.
  L'incompliment del règim d'autoritzacions i altres obligacions establides en l'est decrete i en les seues normes de desenvolupament, determinaran la imposició de les sancions que corresponguen, d'acord amb el que s'estableix en els capítols tercer al cinqué del títol seté de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, o norma que en el futur poguera substituir-la.
  Per a informació de caràcter tècnic-constructiu poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: oficinatecnicacipiautorizaciones@gva.es

  Els requisits d'autorització de cada tipus de centre de serveis socials poden consultar-se en l'apartat de normativa, posat a disposició en l'aplicació de tramitació telemàtica Oficina Virtual d'Autorització, Registre i Acreditació (*OVARA), disponible en el portal web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - - Decret 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema públic valencià de servei socials.
  - - Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.
  - - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Llista de normativa

  Decret 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema públic valencià de servei socials.

  Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.