• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

TECG - Ajuda a l'emmagatzematge privat d'oli d'oliva. Reglament delegat (UE) 2016/1238 de la Comissió, Reglament d'execució (UE) 2016/1240 de la Comissió i Reglament d'execució (UE) 2019/1882 de la Comissió de 8 de novembre de 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajuda a l'emmagatzematge privat d'oli d'oliva. Reglament delegat (UE) 2016/1238 de la Comissió, Reglament d'execució (UE) 2016/1240 de la Comissió i Reglament d'execució (UE) 2019/1882 de la Comissió de 8 de novembre de 2019.

  Objecte del tràmit

  Facilitar als agents econòmics la presentació de les seues ofertes d'emmagatzematge privat d'oli d'oliva.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Agents econòmics que pertanguen a alguna de les categories següents:
  a) una almàssera
  b) una empresa envasadora d'oli d'oliva
  Es consideraran també agents econòmics admissibles les entitats que integren alguna de les figures anteriors.

  Requeriments

  Els beneficiaris de l'ajuda han d'estar registrats a l'efecte de l'IVA en la Unió Europea.
  No podran presentar una oferta de licitació per a l'emmagatzematge privat i, per tant, en quedaran exclosos, aquells agents que hagen incomplit i que no hagen esmenat aquest incompliment en un termini anterior als 12 mesos de la data de presentació de la sol·licitud, de la normativa comunitària següent:
  · Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural per mitjà del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell.
  · Reglament (UE) núm. 1307/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la política agrícola comuna i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell.
  · Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell.
  · Reglament delegat (UE) 2016/1238 del Parlament Europeu i del Consell.

  No podran obtindre la condició de beneficiari aquells agents econòmics en què concórrega alguna de les circumstàncies a les quals fa referència l'article 13 de la Llei general de subvencions.


  Requisits de l'oferta
  Oli d'oliva origen comunitari
  Categories d'oli:
  · Oli d'oliva verge extra
  · Oli d'oliva verge
  · Oli d'oliva llampant
  Quantitat mínima de l'oferta 50 tones.
  Import de la garantia 50 euros per tona
  Període emmagatzematge de 180 dies
  Presentar una única oferta per a cada tipus d'oli i subperíode
  Es poden presentar ofertes per productes ja emmagatzemats
  Una vegada presentada l'oferta, aquesta no es pot retirar ni modificar

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  · Primer període de licitació, que començarà a les 0.00 hores del 21 de novembre de 2019 i finalitzarà a les 12.00 hores (matí) del 26 de novembre 2019.
  · Segon període de licitació, que començarà a les 0.00 hores del 12 de desembre de 2019 i finalitzarà a les 12.00 hores (matí) del 17 de desembre de 2019.
  · Tercer període de licitació, que començarà a les 0.00 hores del 22 de gener del 2020 i finalitzarà a les 12.00 hores (matí) del 27 de gener de 2020.
  · Quart període de licitació, que començarà a les 0.00 hores del 20 de febrer de 2020 i finalitzarà a les 12.00 hores (matí) del 25 de febrer de 2020.
  Amb caràcter general i a l'efecte de còmput de terminis s'haurà de tindre en compte el següent:
  · Quan el termini de presentació d'ofertes expire un dia festiu, les ofertes, licitacions o sol·licituds s'han de presentar, a tot tardar, l'últim dia hàbil anterior al dia festiu.
  · Les ofertes presentades els dissabtes, diumenges o festius es consideraran rebudes per l'organisme pagador el primer dia hàbil posterior a la presentació.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA SECCIÓ DE MERCATS AGRARIS
  C/ JOAQUIN BALLESTER, 39Ver plano
  46009 València
  Tel: 963079637

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20586

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Oferta de participació en la licitació (annex)
  Identificació del sol·licitant. Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant; en el cas que aquest no autoritze la consulta de les dades d'identitat indicada en la sol·licitud, i, en el cas de persones jurídiques, CIF i escriptura de constitució de la societat, juntament amb la documentació acreditativa del representant i els poders de representació.
  Justificant del depòsit de la garantia (aval o depòsit en metàl·lic)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Els agents econòmics que vulguen participar en el règim d'ajuda han de presentar una única oferta de licitació per a cada tipus d'oli i subperíode per a l'emmagatzematge privat davant de la unitat gestora de la província on ha de tindre lloc l'emmagatzematge en la manera i els llocs establits, d'acord amb el procediment establit en la circular de coordinació del FEGA núm. 32/2019 'Procediment de concessió d'ajuda a l'emmagatzematge privat d'oli d'oliva. Reglament d'execució (UE) 2019/1882, de la Comissió.' (https://www.fega.es/sites/default/files/CIRCULAR_32-2019_PROCEDIMIENTO_ALMACENAMIENTO_PRIVADO_AO.pdf)

  La unitat gestora de la província corresponent registrarà les licitacions i les quantitats corresponents el dia de la recepció i les remetrà al Servei de Control i Suport Tècnic de la Direcció General de Política Agrària Comuna


  Constitució i presentació de la garantia

  La garantia que acompanya l'oferta podrà constituir-se mitjançant les formes establides en l'article 51 del Reglament d'execució (UE) núm. 908/2014, entre les quals hi ha:
  · Depòsit en metàl·lic.
  · Presentant un garant.
  En cas d'ingrés en metàl·lic, aquest ha de fer-se davant de l'AVFGA, el compte d'ingrés és un compte a nom d'aquesta AVFGA a Cajamar IBAN ES21 3058 2359 6827 3810 0033.

  En cas de presentar un AVAL o assegurança de caució, els documents de constitució de la garantia han de complir uns requisits mínims tant sobre els garantits (OOPP) i els garants (agent econòmic), com sobre el contingut formal de les pròpies garanties.

  En el text del model de constitució de la garantia han d'indicar-se les obligacions assumides per l'agent econòmic i han de concretar-se els punts següents:
  · Categoria de producte.
  · Quantitat, en tones amb 3 decimals, del producte que s'avala.
  · Compromís de mantindre emmagatzemat el producte durant el període contractual, respectant les obligacions adquirides.
  · Autoritat davant la qual es presenta i a favor de qui es constitueix, que en tots dos casos ha de ser l'òrgan competent de la comunitat autònoma.
  · Import garantit, expressat a raó de 50 €/tona.

  El justificant de l'ingrés, o l'escrit d'aval/ assegurança de caució, ha de presentar-se en el registre d'avals en la direcció territorial de la Conselleria d'Agricultura de la província corresponent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20586

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes per mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha d'efectuar-se electrònicament en la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/proc20586.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests hi ha els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'hi arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat 'Com va això meu', 'Sol·licituds en creació' (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007 en què s'estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles.
  - Reglament delegat (UE) 2016/1238 de la Comissió, de 18 de maig de 2016, que completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que concerneix la intervenció pública i l'ajuda per a l'emmagatzematge privat.
  - Reglament d'execució (UE) 2016/1240 de la Comissió, de 18 de maig de 2016, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que concerneix la intervenció pública i l'ajuda per a l'emmagatzematge privat.
  - Reglament d'execució (UE) 2019/1882, de la Comissió, de 8 de novembre de 2019, pel qual s'inicien els procediments de licitació en relació amb l'import de l'ajuda per a l'emmagatzematge privat d'oli d'oliva.
  - Reglament delegat (UE) núm. 907/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, quant als organismes pagadors i altres òrgans, la gestió financera, la liquidació de comptes, les garanties i l'ús de l'euro.
  - Reglament d'execució (UE) núm. 908/2014, de la Comissió, de 6 d'agost, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, en relació amb els organismes pagadors i altres organismes, la gestió financera, la liquidació de comptes, les normes relatives als controls, les garanties i la transparència.
  - Reglament (CEE) núm. 2568/91 de la Comissió, d'11 de juliol de 1991, relatiu a les característiques dels olis d'oliva i dels olis de pinyolada d'oliva i sobre els seus mètodes d'anàlisis.

  Llista de normativa

  Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, en què s'estableixen les disposicions específiques per a determinats productes agrícoles.

  Reglament delegat (UE) 2016/1238 de la Comissió, de 18 de maig de 2016, que completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que concerneix la intervenció pública i l'ajuda per a l'emmagatzematge privat.

  Reglament d'execució (UE) 2016/1240 de la Comissió, de 18 de maig de 2016, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell pel que concerneix la intervenció pública i l'ajuda per a l'emmagatzematge privat.

  Reglament d'execució (UE) 2019/1882, de la Comissió, de 8 de novembre de 2019, pel qual s'inicien els procediments de licitació en relació amb l'import de l'ajuda per a l'emmagatzematge privat d'oli d'oliva.

  Reglament delegat (UE) núm. 907/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, quant als organismes pagadors i altres òrgans, la gestió financera, la liquidació de comptes, les garanties i l'ús de l'euro.

  Reglament d'execució (UE) núm. 908/2014, de la Comissió, de 6 d'agost, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, en relació amb els organismes pagadors i altres organismes, la gestió financera, la liquidació de comptes, les normes relatives als controls, les garanties i la transparència.

  Reglament (CEE) núm. 2568/91 de la Comissió, d'11 de juliol de 1991, relatiu a les característiques dels olis d'oliva i dels olis de pinyolada d'oliva i sobre els seus mètodes d'anàlisis.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.