Esmena d'expedients registrals, modificació de dades registrals i cancel·lació d'inscripció en el Registre d'agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2263067
|
Codi GVA: 20618
Descarregar informació
Termini obert

Des de 12-02-2020

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Permet aportar documentació per VIA TELEMÀTICA en els procediments d'inscripció, actualització o modificació de dades registrals i cancel·lació de la inscripció del Registre d'agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana. L'aportació es pot fer: - A...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
12-02-2020
Observacions

* SUSPENSIÓ DE LES INSCRIPCIONS 1. D'acord amb el que s'estableix en l'article 15 del Decret 19/2020, que l'entitat no comunique, en el termini estipulat, les dades modificades que es preveuen en l'article 13 d'aquest decret i les dades que s'han d'actualitzar d'acord amb l'article 14, també...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

- Les entitats que hagen presentat una sol·licitud d'inscripció en el Registre d'agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana a què s'haja requerit esmenar-ne la sol·licitud, o bé que aporten documentació per iniciativa pròpia. - Les entitats inscrites en...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
* MODIFICACIÓ DE LES DADES REGISTRALS Les entitats inscrites estan obligades a comunicar al registre qualsevol modificació respecte als documents i dades inscrites, en el termini de tres mesos des que es produïsca. A la sol·licitud de modificació, cal adjuntar-hi la documentació acreditativa...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 12-02-2020

* ESMENA Si s'ha rebut un requeriment, cal aportar la documentació en el termini que l'òrgan competent en matèria de cooperació al desenvolupament haja establit en el requeriment mateix. * MODIFICACIÓ DE DADES REGISTRALS La sol·licitud de modificació s'ha de presentar en el termini de tres mesos...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les entitats sol·licitants, atés el contingut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, han de presentar les sol·licituds exclusivament per via telemàtica mitjançant els formularis disponibles en la seu electrònica de la Generalitat i en el web de la conselleria competent en matèria de cooperació...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de modificació de la inscripció és de tres mesos, a comptar de la data en què s'haja presentat la sol·licitud en el registre electrònic. Transcorregut el termini màxim sense que s'haja notificat la resolució expressa, l'entitat podrà...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

Contra la resolució de modificació, cancel·lació o denegació de la cancel·lació es pot interposar un recurs d'alçada, en la forma i terminis que es preveuen en la Llei 39/2015.

Òrgans resolució
La persona titular del centre directiu competent en matèria de cooperació al desenvolupament.