• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes al desenvolupament de plans empresarials per al creixement de noves empreses innovadores de la Comunitat Valenciana 2019

  Objecte del tràmit

  La convocatòria persegueix fer costat al desenvolupament de plans empresarials per al creixement de les petites empreses innovadores de la Comunitat Valenciana, mitjançant de la concessió de subvencions vinculades a la prestació de serveis d'assessorament especialitzat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Petites empreses innovadores, tant persones jurídiques com empreses individuals, que tinguen seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana, una antiguitat inferior a 5 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud, i complisquen les disposicions del Reglament (UE) núm. 1407/2013 així com els requisits previstos en les bases reguladores aprovades per Ordre 7/2018

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  CARACTERÍSTIQUES DE LES AJUDES
  L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% de la despesa de la contractació dels serveis d'assessorament especialitzat amb un límit d'ajuda per sol·licitud de 50.000 €.
  L'import total de l'ajuda de l'IVACE en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats supere el cost de l'activitat subvencionada.
  L'ajuda està subjecta al règim de minimis

  PAGAMENT DE LES AJUDES
  ¡L'IVACE procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat l'assessorament especialitzat a què estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles a l'empresa beneficiària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el dia 30 de gener de 2020 i finalitzarà el 13 de març de 2020 a les 23.59.59 hores. (DOGV nº 8703, de 23/12/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La tramitació de la sol·licitud -emplenada segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es- suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web. La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases establides en l'Ordre 7/2018, de 6 de juny i en la present convocatòria.

  La sol·licitud haurà d'acompanyar-se dels documents següents:
  - Memòria tècnica, segons el model disponible en l'adreça d'internet de l'IVACE http://www.ivace.es, i que contindrà, tal com recull aquest model de manera detallada:
  - Documentació que acredite que l'empresa reuneix el requisit de ser empresa innovadora segons algun dels mitjans indicats en l'article 2.2. de la present convocatòria
  - Resta de documentació descrita en l'article 6 de la convocatòria

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'empresa sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris/àries individuals- emés per la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

  Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà l'empresa sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertiment que si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb una resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

  Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

  Es delega en qui exercisca la direcció d'àrea de l'IVACE - o si és el cas, departament o servei- competent per a la gestió de les ajudes establides en la present convocatòria, la resolució de les incidències que es produïsquen amb posterioritat a la concessió -sense que en cap cas això supose una modificació de la baremació que haguera impedit l'adjudicació de l'ajuda segons els criteris aprovats per la comissió d'avaluació- especialment les referides a renúncies, canvi de l'empresa beneficiària, possibles pròrrogues per a l'execució i/o justificació d'aquest i canvi de projecte. La resolució relativa a les possibles minoracions o de desistiment sense efectes de les subvencions concedides es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE.

  L'òrgan instructor i la comissió d'avaluació de les ajudes venen definides en els articles 6 i 8, respectivament, de l'Ordre 7/2018, de 6 de juny. Prèviament a l'elevació a la Presidència de la proposta de concessió, les empreses que hagen resultat amb una estimació favorable hauran d'emplenar -a requeriment previ de l'IVACE- i aportar en la seu electrònica de l'IVACE en el termini de 10 dies hàbils els imports de les ajudes de minimis d'altres administracions públiques diferents de l'IVACE, així com d'altres ajudes d'estat rebudes per als mateixos costos subvencionables, segons el model facilitat a aquest efecte.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20628

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
  1. L'IVACE subvencionarà la prestació de serveis d'assessorament especialitzat en les àrees que s'indiquen a continuació:
  -Diagnòstic estratègic
  -Model de negoci
  -Màrqueting i comercialització
  -Organització i processos
  -Gestió economicofinancera
  -Definició de quadres de comandament
  No obstant això, es podran incloure àrees addicionals que es consideren estratègiques per al desenvolupament del pla empresarial de la empresa sol·licitant, amb justificació prèvia en el moment de la sol·licitud.
  El servei d'assessorament que se sol·licite podrà versar sobre una o sobre diverses àrees de les indicades anteriorment.
  2. Les propostes de assessorament especialitzat hauran de partir d'una anàlisi de la situació de l'empresa i hauran de justificar la necessitat i oportunitat del servei d'assessorament amb l'abast que es recull en la memòria tècnica presentada juntament amb la sol·licitud, referenciada en l'article 6 de la present convocatòria.
  3. Els serveis d'assessorament especialitzat hauran de prestar-se a plans empresarials que es desenvolupen en establiments de l'empresa beneficiària que estiguen situats en el territori de la Comunitat Valenciana i no podran començar a executar-se abans de presentar la sol·licitud de l'ajuda.
  4. El pla empresarial de l'empresa sol·licitant haurà d'estar emmarcat en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent (RIS3 - CV).
  5. Una mateixa empresa sol·licitant no podrà presentar més d'una sol·licitud. En cas que, per qualsevol circumstància, una mateixa empresa sol·licitant presente diferents sol·licituds es considerarà vàlida l'última registrada dins del termini.
  6. Els projectes no hauran de vulnerar en cap cas el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, i hauran de facilitar, o almenys no impedir, l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. També hauran d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient, i comptar amb un certificat que declare la no afecció dels plans d'actuació a la denominada 'Xarxa Natura', espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea.
  7. La persona o entitat que preste els serveis d'assessorament especialitzat haurà de complir els requisits següents:
  a) Estar donada d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques en una activitat que tinga relació amb l'assessorament o la consultoria a empreses.
  b) Acreditar una experiència professional en assessorament o consultoria a empreses en els últims tres exercicis, incloent-hi l'exercici actual, d'almenys 3 serveis especialitzats en les àrees indicades anteriorment i per un valor mínim de 3.000 euros cadascun. En el cas de persones jurídiques, aquesta experiència professional podrà ser acreditada mitjançant els serveis prestats per aquesta o a través de serveis prestats per professionals que formen part de la seua plantilla i que prestaran els serveis d'assessorament.
  Tots dos requisits s'acreditaran en la forma indicada en l'article 6 d'aquesta resolució, aportant la documentació que s'hi detalla.

  * COSTOS SUBVENCIONABLES
  1. Es consideren subvencionables les despeses de contractació dels serveis d'assessorament especialitzat assenyalats en l'article 3.1. de la present convocatòria l'import mínim dels quals per àrea d'assessorament siga 3.000 €; el cost màxim subvencionable de l'hora de l'assessorament serà de 60 €.
  2. No es consideraran despeses subvencionables els serveis prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l'empresa beneficiària, entenent per tals les que responguen a la definició de l'article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2005, de 21 de juliol.
  3. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

  Criteris de valoració

  1. Un projecte només podrà ser secundat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga igual o superior a 40 punts.
  2. Els projectes es prioritzaran atesos els criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'indica sobre un total de 100 punts:
  a) Qualitat del projecte (puntuació màxima 45 punts):
  - Grau d'innovació del projecte: màxim 20 punts.
  - Rellevància del paper de la tecnologia i aportació de coneixement en el projecte: màxim 15 punts.
  - Pla de treball: màxim 10 punts.
  b) Viabilitat (puntuació màxima 25 punts):
  - Viabilitat financera: màxim 10 punts.
  - Capacitat de l'equip promotor: màxim 10 punts.
  - Pla de comercialització: màxim 5 punts.
  c) Impacte dels resultats (puntuació màxima 20 punts):
  - Repercussió econòmica i social del projecte: màxim 10 punts.
  - Complementarietat amb altres iniciatives en matèria d'I+D+i, i l'alineació amb polítiques d'innovació: màxim 10 punts.
  d) Mesures dirigides a afavorir la qualitat de l'ocupació i les condicions de treball, la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, la sostenibilitat mediambiental i la integració social i laboral de les persones amb diversitat funcional (puntuació màxima 10 punts):
  - Perspectiva de gènere: màxim 2 punts.
  - Diversitat funcional i altres col·lectius desfavorits: màxim 2 punts.
  - Ocupació i qualitat de condicions de treball: màxim 3 punts.
  - Medi ambient: màxim 3 punts.

  Obligacions

  Les descrites en l'article 10 de la resolució de convocatòria de 17 de diciembre de 2019, a més de les especificades en l'article 10 de l'Ordre 7/2018, de 6 de juny.

  Sancions

  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 7/2018, de 6 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) dirigides a donar suport a l'emprenedoria innovadora a la Comunitat Valenciana (DOGV nº 8313 de 08/06/2018).
  - Resolució de 17 de desembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes dirigides a facilitar el desenvolupament de plans empresarials per al creixement de noves empreses innovadores de la Comunitat Valenciana, a càrrec del pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 8703 de 23/12/2019).
  - RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2020, del president del'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), sobre continuació de procediments de concessió d'ajudes instruïts per l'Àrea d'Instituts Tecnològics i CEEI, indispensables
  per a la protecció de l'interés general en virtut de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. (DOGV nº 8817 de 21/05/2020)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 7/2018, de 6 de juny (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 17 de desembre de 2019 (convocatòria)

  Vegeu la Resolució de 18 de maig 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.