Detall de Procediments

Sol·licitud de concert per a l'any 2020 en matèria de serveis socials en el sector d'infància: Servei específic d'atenció a abusos en la infància i adolescència Servei específic d'atenció telefònica a la infància i l'adolescència
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de concert per a l'any 2020 en matèria de serveis socials en el sector d'infància:

  Servei específic d'atenció a abusos en la infància i adolescència
  Servei específic d'atenció telefònica a la infància i l'adolescència

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquest concert per al Servei Específic d'Atenció a Abusos en la Infància i Adolescència té com a objectiu reparar el mal causat per l'abús o l'agressió sexual, dotar d'eines la persona menor d'edat i el seu entorn convivencial i impedir la victimització secundària.
  L'objecte d'aquest concert per al Servei Específic d'Atenció Telefònica a la Infància i l'Adolescència és l'atenció de la línia telefònica gratuïta de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives "Telèfon de la Infància de la Comunitat Valenciana" (116111).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar el concert entitats d'iniciativa social que complisquen els requisits per a accedir al règim d'acció concertada i per a actuar com a institucions col·laboradores en l'àmbit de la infància i l'adolescència.

  Requeriments

  a) Estar degudament inscrites en l'àrea d'atenció corresponent a infància i adolescència en el Registre d'Entitats, Centres i Serveis de la conselleria competent en matèria de serveis socials.
  b) Disposar de l'acreditació administrativa exigida per la normativa sectorial. A aquest efecte, les entitats sol·licitants han de reunir les condicions d'habilitació exigides per la disposició addicional primera de la Llei 21/1987, d'11 de novembre, per la qual es modifiquen determinats articles del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil en matèria d'adopció, per a intervindre en funcions de guarda de persones menors d'edat o de mediació: que en els seus estatuts o regles figure com a fi la protecció de persones menors d'edat i que disposen dels mitjans materials i equips pluridisciplinars necessaris per al desenvolupament de les funcions encomanades.
  c) Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  d) Disposar d'autorització de funcionament, conforme amb la normativa general de serveis socials i la normativa sectorial, o estar en disposició d'obtindre-la abans de la finalització del termini presentació de sol·licituds. En tot cas, en el moment de l'adjudicació del concert, l'entitat ha de disposar de l'autorització de funcionament. En el cas dels serveis d'acció concertada de la present convocatòria que no disposen de normativa sectorial aplicable, han de presentar, juntament amb la seua sol·licitud, una declaració responsable per la qual es comprometen a complir tots els requisits de funcionament exigits en l'annex tècnic de la present convocatòria.
  e) Acreditar que es disposa o que s'està en condicions de disposar d'un certificat de qualitat del centre o servei, abans de la data de finalització del concert social o la pròrroga d'aquest. Les entitats que no puguen acreditar aquest requisit han de complir el que estableix la disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017.
  f) Acreditar la titularitat del centre o la disponibilitat per mitjà de qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència del concert, així com l'autorització de l'entitat o la persona titular del local on es troba situat el servei.
  g) No estar incurs en les prohibicions que estableix l'article 8 del Decret 181/2017.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import del concert per a la gestió d'aquest servei s'efectuarà d'acord amb el mòdul econòmic establit en l'annex corresponent al servei en la convocatòria.

  PAGAMENT

  El règim del pagament del concert s'ha d'efectuar mitjançant una transferència bancària al compte designat per l'entitat concertada, a mes vençut, amb el previ document justificatiu de la correcta prestació del servei concertat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  . Un mes, a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Certificat acreditatiu de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat en el qual s'autoritze el representant legal a participar en el procediment de selecció i la sol·licitud del concert social.
  b) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i autonòmica i de les obligacions amb la Seguretat Social, en cas que no autoritzen la consulta interactiva d'aquesta documentació.
  c) Declaració responsable de l'entitat de no trobar-se incursa en cap causa de prohibició per a concertar.
  d) Memòria tècnica de funcionament del servei.
  e) Relació de professionals i personal d'atenció directa amb què compta el servei, amb la indicació del nom i els cognoms dels seus components, el lloc de treball, la titulació, el tipus de relació laboral que tenen amb l'entitat titular, l'antiguitat, el nombre d'hores diàries o setmanals de dedicació de cada un d'aquests i les funcions que realitzen.
  f) Declaracions responsables corresponents a les clàusules socials.
  g) Declaració responsable subscrita pel representant de l'entitat del fet que tot el personal que presta el servei, com que exerceix professió, ofici i activitat que implica contacte habitual amb persones menors d'edat, compleix el requisit previst en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, relatiu al fet de no haver sigut condemnat per sentència ferma en els delictes indicats en aquests preceptes.
  h) Escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, que faça constar la finalitat de l'entitat.
  i) Certificat acreditatiu d'experiència en l'atenció a persones, gestió de centres o serveis, dins del sector de la infància i adolescència.
  j) Certificat de qualitat del centre o servei, expedit en data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les entitats que no puguen acreditar aquest requisit han de presentar una declaració responsable en la qual es comprometen a complir el que s'estableix en la disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017.

  Altra documentació que podrà presentar-se:

  a) Carta de serveis referida al servei que s'ofereix.
  b) Certificat acreditatiu del treball desenvolupat en l'àmbit comunitari i grau d'inserció de l'entitat o el servei en el territori desenvolupant accions i programes en règim de col·laboració, que s'han d'acreditar documentalment.
  c) Certificat acreditatiu relatiu a les clàusules socials de creació d'ocupació per a persones amb dificultats, plans d'igualtat entre dones i homes, i cartes de servei referides al servei de referència.
  d) Protocol del funcionament del servei.
  e) Disseny del sistema d'arxiu i registre d'expedients.
  f) Sistema de recollida d'informació estadística.
  g) Normes de funcionament del servei en les quals s'ha de preveure la llista de drets i deures de les persones usuàries.
  i) Programes formatius dirigits a les persones professionals.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD DE CONCERT SOCIAL PER AL SECTOR D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA PER A L'ANY 2020

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2. Instrucció de l'expedient: realització d'ofici de les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació que resulte exigible, es requerirà la persona interessada, mitjançant una publicació en el DOGV, perquè n'esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit seua petició, amb la resolució prèvia.

  3. Proposta de resolució de la Comissió d'Avaluació òrgan, competent per a resoldre.

  4. Resolució de concessió o denegació de concert social.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'haja dictada, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació o bé interposar un recurs contenciós administratiu en el termini assenyalat i davant de l'òrgan determinat per la legislació reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20636

  Informació adicional

  Es presentaran exclusivament per mitjans electrònics.
  Per a això, s'accedirà a la seu electrònica de la Generalitat, bé a través de la URL https://sede.gva.es, seleccionant el tràmit corresponent, bé o a través de l'adreça d'internet: http://www.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  No n'hi ha.

  Criteris de valoració

  Els criteris de selecció i valoració d'entitats s'efectuarà d'acord amb els criteris establits en la convocatòria següents:

  a) Els anys d'experiència acreditada en la prestació de serveis dirigits a la infància i adolescència: 22 punts.
  b) Tindre establida una carta de servei amb la llista de serveis que ofereix, amb compromisos de gestió, indicadors detallats per al seu seguiment, sistema de gestió de queixes i reclamacions, mesures d'esmena àgils en cas d'incompliment (en document de carta de serveis que es facilite a les persones usuàries). Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 5 punts.
  c) El treball desenvolupat en l'àmbit comunitari i el grau d'inserció de l'entitat en el territori desenvolupant accions i programes en règim de col·laboració, que s'hauran d'acreditar documentalment, per a la qual cosa es computarà cada programa amb participació pública amb 2 punts i amb 1 punt els d'iniciativa privada, fins a un màxim de 15 punts.
  d) Les bones pràctiques socials i de gestió de personal, en relació amb les clàusules socials de creació d'ocupació per a persones amb dificultats, plans d'igualtat entre dones i homes, i altres de caràcter social, especialment establides en l'execució de les prestacions objecte de l'acció concertada: 20 punts.
  e) Criteris específics relatius al servei susceptible de ser concertat, que es valoraran amb un màxim de 30 punts.

  Obligacions

  Sense perjudici de les obligacions establides en les normes aplicables, són obligacions de les entitats titulars de serveis concertats les obligacions específiques següents:

  a) Posar a la disposició de la Generalitat el servei previst en el concert, així com admetre en el servei totes les persones usuàries que li designen els òrgans competents.
  b) Mantindre els requisits i les ràtios de personal en relació a les prestacions i el nombre de persones ateses, segons es determina en la tipologia de cada recurs i en els annexos tècnics, durant el període de vigència del concert.
  c) Prestar el servei gratuïtament a les persones, de manera que no pot percebre cap quantitat que, directament o indirectament, supose una contrapartida econòmica pels serveis objecte del concert.
  d) Fer constar en la seua documentació i en la seua publicitat, al costat de la denominació de l'entitat, centre o servei, la condició de centre o servei concertat, integrat en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.
  A aquest efecte, d'acord amb la disposició addicional novena del Decret 181/2017, han de fer constar en la seua documentació i en la seua publicitat la condició de servei concertat, en el termini màxim de quinze dies des de la formalització del concert social. Igualment, hi han de fer constar aquesta condició en la retolació i publicitat exterior de la seu en la qual es presta el servei.
  e) Complir, en tot moment, les condicions tècniques a les quals se subjecta el concert i mantindre els nivells de qualitat en la prestació assistencial.
  f) Adoptar les mesures adequades per a establir un sistema intern àgil de recepció, seguiment i resolució de les queixes i reclamacions que puguen presentar les persones usuàries.
  g) Complir i seguir les instruccions i directrius tècniques que formulen els òrgans competents de la Conselleria per al desenvolupament de l'activitat i garantir l'adequada prestació del servei.
  h) Disposar d'un òrgan de participació conforme a les indicacions establides en els annexos tècnics.
  i) Tindre almenys la meitat del personal d'atenció directa de la plantilla del centre amb una relació contractual de caràcter indefinit.

  2. Com a condicions tècniques obligatòries, l'entitat concertant té les obligacions de:
  a) Subscriure una pòlissa d'assegurances que cobrisca la responsabilitat civil resultant de les accions del seu personal i de les persones usuàries del centre o servei, així com les contingències derivades de lesió o defunció d'aquest personal i persones usuàries en cas d'accident o com a conseqüència de la prestació del servei, amb un mínim de 30.000 euros per defunció i de 60.000 euros per a invalidesa per sinistre, sense que hi haja cap limitació per anualitat de l'assegurança, segons estableix la disposició addicional huitena del Decret 181/2017.
  b) Desenvolupar les actuacions de control i seguiment de les actuacions concertades, amb la finalitat de garantir en tot moment la qualitat del servei.
  c) Adoptar totes les mesures necessàries per a complir amb les obligacions de protecció de dades de les persones usuàries i per a garantir el deure de reserva del seu personal, d'acord amb el que preveu l'article 13.3 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.
  d) Comunicar immediatament, en el termini de 24 hores, per qualsevol mitjà escrit o telemàtic, qualsevol incidència greu esdevinguda durant la instància de la persona que usa el servei.
  3. Igualment, les entitats estan obligades a complir amb la legislació laboral vigent i les obligacions que comporta el conveni col·lectiu aplicable.

  4. Així mateix, estan obligades a facilitar la funció inspectora per part dels serveis d'inspecció de Serveis Socials i assumir les actuacions de control financer que corresponga a la Intervenció General de la Generalitat.

  Sancions

  L'incompliment greu o reiterat de les obligacions per part de l'entitat concertada del servei podrà donar lloc a la resolució o extinció del concert, sense perjudici de les responsabilitats administratives, civils o penals en les quals s'haja pogut incórrer d'acord amb el que preveuen els articles 43 i 44 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desplega l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desplega l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.
  - RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per al any 2020: servei d'atenció telefònica a la infància i l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos en la infància i l'adolescència..

  Llista de normativa

  RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: servei d'atenció telefònica a la infància i l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos en la infància i l'adolescència.

  Llistat de seguiment

  Resolució de 6 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, de la convocatòria dels acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: Servei d'atenció telefònica a la infància i adolescència.

  Resolució de 12 de juny de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, de la convocatòria dels acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020, servei específic d'atenció a abusos en la infància i l'adolescència.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.