Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de 6 beques de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport 2020 i 2021.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen sis beques per a la realització de pràctiques professionals de les modalitats següents:

  - Una beca, en la Direcció General d'Esport, per a persones amb titulació de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o equivalent.

  - Una beca, en la Direcció General d'Esport, per a persones amb titulació de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o equivalent.

  - Una beca, en el Servei Territorial de Cultura i Esport d'Alacant, per a persones amb titulació de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o equivalent.

  - Una beca, en el Servei Territorial de Cultura i Esport de Castelló, per a persones amb titulació de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o equivalent.

  - Una beca, en el Servei Territorial de Cultura i Esport de València, per a persones amb titulació de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o equivalent.

  - Una beca, en la Subdirecció General d'Esport, per a persones amb titulació de llicenciatura o grau en Economia, Finances i Comptabilitat o en Administració i Direcció d'Empreses.

  Les persones que participen en la convocatòria han de presentar una sol·licitud per cada una de les modalitats de les beques que sol·liciten.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria han de reunir els requisits següents, establits en la base quarta de l'Ordre 70/2016, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

  Requeriments

  a) No tindre més de 35 anys.
  b) Tindre, segons la modalitat sol·licitada, el títol oficial universitari de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o equivalent, o la llicenciatura o grau en Economia, Finances i Comptabilitat o en Administració i Direcció d'Empreses. Aquest títol ha d'estar expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i serà necessari que no hagen transcorregut més de cinc anys des que es va emetre.
  c) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  d) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. La justificació del fet de no incórrer en les prohibicions contingudes en els apartats 2 i 3 de l'article esmentat s'ha d'acreditar mitjançant una declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es.

  No podran optar a la beca les persones que, en el moment de la publicació de la convocatòria, ja gaudisquen d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que s'està gaudint o que queden menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  Les beques tindran una dotació de 1.067,15 euros mensuals bruts cada una, de conformitat amb la Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

  PAGAMENT
  L'import de la beca s'abonarà mensualment, amb el certificat previ del tutor o tutora del lloc on el becari o becària faça les pràctiques, en el qual s'ha de fer constar que s'han realitzat les activitats encarregades d'acord amb la fi que justifica la concessió de la beca.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8717 de 15/01/2020.

  Si el termini acaba en dia inhàbil, s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones que aspiren a obtindre les beques han de presentar, exclusivament per via electrònica, la sol·licitud, que inclou un currículum, en model normalitzat.

  El formulari de sol·licitud inclou una declaració responsable mitjançant la qual el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídiques, que disposa de la documentació que així ho acredita i que queda a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció que s'estimen oportuns. Respecte a la declaració responsable, se sotmetrà al que disposa l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Per tal de reduir càrregues administratives als interessats, a la sol·licitud i el currículum NO S'HA D'ADJUNTAR cap documentació.


  Les persones que presenten la sol·licitud hauran d'aportar la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats en el currículum en cas de ser convocades a la realització de l'ENTREVISTA o quan els ho requerisca la comissió de valoració corresponent. La documentació acreditativa serà:

  a) títols oficials exigits per a la beca que se sol·licita, esmentats en l'article segon d'aquesta resolució. En el supòsit de trobar-se en tràmit l'expedició del títol, es podrà presentar el certificat acadèmic de finalització d'estudis expedit per l'òrgan competent juntament amb el rebut del pagament de les taxes corresponents.

  b) expedient acadèmic compulsat, amb la nota mitjana oficial.

  c) qualsevol altre document que acredite els mèrits al·legats en el currículum.

  d) documentació, si escau, que acredite estar en algun dels supòsits de la base deu, apartat 5, de l'Ordre 70/2016, per la qual es van aprovar les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport.

  En cas que la comissió avaluadora requerisca l'acreditació d'algun dels requisits, i no siguen acreditats en el termini que s'establisca en el requeriment efectuat, quedarà exclòs del procés selectiu, amb indicació prèvia de les inexactituds observades.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Comissió avaluadora:

  Per a l'examen de les sol·licituds de les beques i l'elaboració de les oportunes propostes es constituirà una comissió avaluadora, regulada en la base setena de l'Ordre 70/2016, la qual estarà integrada per la persona que ocupe la Subdirecció General d'Esport, que exercirà la presidència, i quatre persones al servei de la Direcció General d'Esport, designades per la persona que la dirigisca, una de les quals farà les funcions de secretaria. En qualsevol cas, quant al funcionament d'òrgans col·legiats, serà necessari aplicar el que s'estableix en els articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

  Resolució:
  Es delega en la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport la facultat de dictar la resolució de convocatòria i de concedir o denegar aquestes beques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20638

  Tramitació

  Per mitjà de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=20132

  Tramitació
  Informació de la tramitació

  Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, s'ha de fer clic en la icona "Tramitar amb certificat". Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV. També s'hi admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si voleu fer canvis haureu de tornar a presentar una sol·licitud nova. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".

  - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, recomanem que accediu a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.

  - En cas que continueu amb problemes, podeu enviar un correu a: generalitat_en_red@gva.es.

  - El suport d'incidències d'aquest correu està operatiu de 8.00 h a 18.30 h, de dilluns a dijous; i els divendres, de 8.00 h a 15.00 h.

  Inici
 • Informació complementària

  DURADA DE LES BEQUES
  La realització de les beques començarà en la data que s'indique en la resolució de concessió; en qualsevol cas, no pot ser anterior a l'1 de juliol de 2020, i aquestes tindran una durada de dotze mesos.

  El període de durada podrà prorrogar-se, sense necessitat d'una altra convocatòria, per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària i l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle.

  INCOMPATIBILITATS
  L'obtenció d'aquestes beques és incompatible amb l'exercici de qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol altra activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i la dedicació de la beca, o que impedisca el compliment de les obligacions que se'n deriven.

  INFORMACIÓ DE LES BEQUES
  Es convoquen sis beques per a la realització de pràctiques professionals de les modalitats següents:

  - Una beca, en la Direcció General d'Esport, per a persones amb titulació de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o equivalent. L'àmbit de les activitats en el qual es desenvoluparà aquesta beca serà el suport als clubs, les federacions esportives, l'esport d'elit no professional i a les persones esportistes, col·laborar amb la Xarxa de Centres de Tecnificació Esportiva de la Comunitat Valenciana, suport als programes de tecnificació, l'Escola de l'Esport i activitats de foment de l'esport.

  - Una beca, en la Direcció General d'Esport, per a persones amb titulació de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o equivalent. L'àmbit de les activitats en el qual es desenvoluparà aquesta beca seran la promoció de l'esport per a tots i l'esport en edat escolar, l'organització i la gestió dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, la gestió de les Escoles de la Mar de la Generalitat, el foment i la difusió de les activitats nàutiques i els esports relacionats amb la mar, el suport als clubs, les federacions esportives, l'esport d'elit no professional i a les persones esportistes, col·laborar amb la Xarxa de Centres de Tecnificació Esportiva de la Comunitat Valenciana, suport als programes de tecnificació, l'Escola de l'Esport i activitats de foment de l'esport.

  - Una beca, en el Servei Territorial de Cultura i Esport d'Alacant, per a persones amb titulació de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o equivalent. L'àmbit de les activitats en el qual es desenvoluparà aquesta beca seran la promoció de l'esport per a tots i l'esport en edat escolar, l'organització i la gestió dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, la gestió de les Escoles de la Mar de la Generalitat, el foment i difusió de les activitats nàutiques i els esports relacionats amb la mar, el suport als clubs, les federacions esportives, l'esport d'elit no professional i a les persones esportistes, col·laborar amb la Xarxa de Centres de Tecnificació Esportiva de la Comunitat Valenciana, suport als programes de tecnificació, l'Escola de l'Esport i activitats de foment de l'esport.

  - Una beca, en el Servei Territorial de Cultura i Esport de Castelló, per a persones amb titulació de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o equivalent. L'àmbit de les activitats en el qual es desenvoluparà aquesta beca seran la promoció de l'esport per a tots i l'esport en edat escolar, l'organització i la gestió dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, la gestió de les Escoles de la Mar de la Generalitat, el foment i la difusió de les activitats nàutiques i els esports relacionats amb la mar, el suport als clubs, les federacions esportives, l'esport d'elit no professional i a les persones esportistes, col·laborar amb la Xarxa de Centres de Tecnificació Esportiva de la Comunitat Valenciana, suport als programes de tecnificació, l'Escola de l'Esport i activitats de foment de l'esport.

  - Una beca, en el Servei Territorial de Cultura i Esport de València, per a persones amb titulació de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o equivalent. L'àmbit de les activitats en el qual es desenvoluparà aquesta beca seran la promoció de l'esport per a tots i l'esport en edat escolar, l'organització i la gestió dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, la gestió de les Escoles de la Mar de la Generalitat, el foment i la difusió de les activitats nàutiques i els esports relacionats amb la mar, el suport als clubs, les federacions esportives, l'esport d'elit no professional i a les persones esportistes, col·laborar amb la Xarxa de Centres de Tecnificació Esportiva de la Comunitat Valenciana, suport als programes de tecnificació, l'Escola de l'Esport i activitats de foment de l'esport.

  - Una beca, en la Subdirecció General d'Esport, per a persones amb titulació de llicenciatura o grau en Economia, Finances i Comptabilitat o en Administració i Direcció d'Empreses.

  Les persones que participen en la convocatòria han de presentar una sol·licitud per cada una de les modalitats de les beques que sol·liciten.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds presentades es valoraran conforme als criteris establits en la base novena de l'Ordre 70/2016, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que es transcriuen a continuació:

  a) expedient acadèmic: fins a un màxim de 15 punts.

  1. Nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic. Es valorarà entre 5 i 10 punts: quan la ponderació es faça amb una puntuació entre 0 i 4, s'aplicarà el que disposa l'article primer, apartats 13.4 i 5 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen les directrius comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial. No obstant això, es recomana aportar un certificat en el qual conste la nota mitjana ponderada entre 5 i 10 punts.

  2. Especialització acadèmica en matèries relacionades amb la convocatòria. Es valorarà entre 0 i 5 punts. Per especialització acadèmica, s'entenen les assignatures relacionades amb la beca. Es valorarà amb un màxim de 0,2 per assignatura.

  b) coneixements de valencià: fins a un màxim de 2,5 punts.

  1. Es valoraran els títols o certificats oficials de coneixement de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o homologats i equivalents, d'acord amb els nivells establits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües, d'acord amb l'escala següent, i es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat:
  ? Oral (o A2): 0,25 punts
  ? Elemental (o B1): 0,5 punts
  ? Mitjà (o C1): 0,75 punts
  ? Superior (o C2): 1 punt
  2. Especialitat de Correcció de Textos: 0,5 punts
  3. Especialitat en Llenguatge Administratiu: 0,5 punts
  4. Especialitat en Llenguatge en els Mitjans de Comunicació: 0,5 punts.

  c) coneixements addicionals: fins a un màxim de 6 punts.

  1. Experiència professional o laboral relacionada directament amb l'objecte de la beca. Es valorarà fins a 2 punts. Es computa 0,1 per cada mes completat acreditat.
  2. Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca. Es valorarà fins a un màxim de 4 punts. Es valoren els cursos de formació i perfeccionament de durada igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, d'acord amb l'escala següent:
  a) de 200 o més hores: 3 punts
  b) de 100 o més hores: 2 punts
  c) de 75 o més hores: 1,5 punts
  d) de 50 o més hores: 1 punt
  e) de 25 o més hores: 0,5 punts
  f) de 15 o més hores: 0,2 punts.

  Els centres de formació que impartisquen cursos han de ser organismes oficials o centres reconeguts. En cap cas es puntuaran en aquest subapartat els cursos de valencià i d'idiomes.

  d) entrevista: fins a un màxim de 7,5 punts.

  S'avaluaran, amb caràcter general, aspectes relacionats amb les tasques que calga exercir, així com el coneixement de l'actualitat de l'Administració de la Comunitat Valenciana i de les polítiques desenvolupades per la Generalitat i altres administracions públiques en la matèria objecte de la beca.

  En el cas de les beques de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, les persones sol·licitants de més d'una beca que siguen convocades a l'entrevista en faran només una, i la nota obtinguda valdrà per a totes les modalitats en les quals es presenten.
  A més, manifestaran en aquest moment la seua ordre de prelació en el cas que tinguen opcions de resultar proposades en més d'una.

  e) altres mèrits: fins a un màxim de 2 punts

  ? Articles o publicacions relacionats amb l'objecte de la beca.
  ? Cursos impartits relacionats amb l'objecte de la beca.

  Enllaços

  Veure Resolució de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General d'Esport

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/09).
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009 , de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/11).
  - Ordre 70/2016, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport (DOCV núm. 7919, de 17/11/16).
  - RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport, durant l'exercici 2020 i 2021.(DOGV nº 8717, de 15/01/2020)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu l'Ordre 70/2016 de 15 de novembre (bases reguladores)

  Llistat de seguiment

  Llistes provisionals i termini de presentació d'al.legacions. Fi de termini 17/06/202

  Nomenament de la Comissió Avaluadora

  Llistes definitives de persones admeses i excloses

  Anunci de la Convocatòria per a la realització d'entrevistes

  Anunci de la 2ª convocatòria per a la realitzatció d'entrevistes

  Anunci puntujacions entrevistes i mèrits al·legats. Plaç presentació al·legacions

  Resolució de 31 d'agost de 2020, de la Direcció General d'Esport, per la qual es concedeix sis beques per a la realització de pràctiques professionales en la Direcció General d'Esport, durant l'exercici 2020

  RESOLUCIÓ per la que s'adjudica una beca en el ST-CASTELLÓ que ha quedat vacant per renúncia.

  RESOLUCIÓ per la que s'adjudica una beca en el ST-VALÈNCIA que ha quedat vacant per renúncia.

  RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2020, de la Direcció General d'Esport, per la qual s'adjudica una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport, que ha quedat vacant per renúncia.

  RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, per la qual es prorroguen sis beques per a la realització de pràctiques professionals concedides.

  Resolució de 24 de novembre de 2021, de la Direcció General d'Esport, per la qual s'accepta la renúncia d'una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport.

  RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2021, de la Direcció General d'Esport, per la qual s'accepta la renúncia a una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.