• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Convocatòria de 7 beques per a la realització de pràctiques professionals en centres dependents de la direcció general amb competències en matèria de diversitat funcional.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de 7 beques per a la realització de pràctiques professionals en centres dependents de la direcció general amb competències en matèria de diversitat funcional.

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió, en règim de concurrència competitiva, de set beques per a realitzar pràctiques professionals en centres dependents de la direcció general amb competència en matèria de diversitat funcional:

  a) Dues beques per a persones llicenciades o graduades en medicina (una reservada per a persona amb diversitat funcional)
  b) Una beca per a persones llicenciades o graduades en psicologia.
  c) Una beca per a persones graduades en treball social
  d) Una beca per a persones graduades com a documentalista
  e) Dues beques per a una persona amb cicle formatiu d'Informàtica de Grau Superior (una reservada per a persona amb diversitat funcional).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones adjudicatàries de les beques hauran de reunir, a més de la titulació requerida, que no haja passat cinc anys de la seua obtenció, els restants requisits previstos en l'article 2 de la citada Ordre 9/2019, que s'estableixen en l'apartat següent.

  Requeriments

  1. Per a obtindre la beca serà necessari complir els següents requisits en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

  a) No ser major de 35 anys.
  b) Estar en possessió del títol oficial universitari o de formació professional (grau superior) que s'especifique en la convocatòria, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis conduents a l'obtenció d'aquest títol.
  c) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos. Aquest període es computarà prenent en consideració la totalitat de la duració de les beques gaudides a partir del 9 de setembre de 2009, ja siga una o diverses, incloent els períodes de pròrroga.
  d) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  2. El compliment del requisit exigit en la lletra d) s'acreditarà mitjançant declaració responsable.
  Els restants requisits hauran d'acreditar-se documentalment abans que es dicte la resolució de concessió.

  3. Els aspirants a la beca de documentalista hauran d'estar en possessió de títol de grau en Informació i Documentació o de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o llicenciatura en Documentació o del títol universitari oficial de grau equivalent d'acord amb els plans d'estudi vigents.

  Són titulacions de cicle formatiu d'Informàtica (Grau Superior): Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (Reial decret 1629/2009. BOE núm. 278, de 18-11-2009), Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (Reial decret 450/2010. BOE núm. 123, de 20-05-2010) i Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web (Reial decret 686/2010. BOE núm. 143, de 12-06-2010).

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  De conformitat amb la Resolució de 12 de ferbrero de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableix la quantitat inicial de percepció en l'exercici 2019, de les beques sotmeses a l'àmbit d'aplicació del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, la quantitat inicial de percepció de les beques convocades ha sigut establida en 1.064,49 euros.

  Aquesta quantitat podrà ser incrementada, si escau, aplicant-li, si escau amb l'increment salarial addicional de conformitat amb el que s'estableix en la disposició addicional tercera del Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell

  Sobre aquest import es practicarà la retenció corresponent a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres, en el seu cas, que pogueren correspondre.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  15 dies naturals comptats des de l'endemà al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8709 de 02/01/2020

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones aspirants a obtindre una beca emplenaran telemàticament la sol·licitud i currículum de manera completa en el formulari que ofereix la pròpia aplicació, reservant la documentació acreditativa per a la seua presentació en el moment que se li requerisca

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de tramitació seguirà aquests passos:

  -Presentació de sol·licituds en el termini de 15 dies naturals.

  -Reunió de la Comissió Avaluadora per a aprovació del llistat provisional de persones aspirants (publicació en seu electrònica).

  - Si escau, termini d'esmena de sol·licituds (10 dies hàbils)

  - Reunió de la Comissió d'Avaluació i acord d'aprovació de persones aspirants i les seues puntuacions amb la seua autobaremació.

  -Període d'al·legacions a l'acord d'aprovació de persones aspirants i les seues puntuacions: 10 dies hàbils.

  -Reunió de la Comissió d'Avaluació i acord de la relació definitiva d'aspirants i puntuacions i del llistat de persones que han d'aportar documentació per a l'entrevista.

  -Fase d'entrevistes

  -Acord de Comissió d'Avaluació amb proposta de resolució de concessió de beques i la bossa de reserva.

  - Resolució de la Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

  -Publicació de la resolució en el DOGV amb la relació de les persones beneficiàries de les beques i la bossa de reserva.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de concessió i denegació es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua notificació, o directament recurs davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la notificació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20650

  Tramitació

  Es tramita telemàticament

  Informació adicional

  1. Les persones aspirants presentaran, dins del termini especificat en la convocatòria, la seua sol·licitud mitjançant model normalitzat i acompanyada de currículum, exclusivament per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat, https//sede.gva.es.

  2. Per a la presentació per via telemàtica, l'o la sol·licitant haurà de disposar d'un certificat de signatura electrònica avançada, o d'algun altre dels sistemes d'identificació admesos en la seu electrònica i que allí s'especifiquen.

  Inici
 • Informació complementària

  Duració de les beques
  1. El període de duració de les beques serà com a màxim de dotze mesos des de la data que s'indique en la resolució de concessió en el DOGV.
  2. El període de duració podrà prorrogar-se sense necessitat de nova convocatòria per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que existisca la disponibilitat pressupostària corresponent i el desenvolupament de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle.

  Criteris de valoració

  Els criteris que serviran de base per a la concessió de les beques que es convoquen seran els establits en l'article 12 de l'Ordre 9/2019 de bases reguladores d'aquestes beques (DOGV núm. 8660, de 21-10-2019).

  Per a la concessió d'una beca es requerirà una puntuació mínima de 13,50 punts conforme estableix l'article 15 de la citada Ordre.

  Obligacions

  DEDICACIÓ

  Durant el període de gaudi de la beca haurà d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de forma en què s'organitze per part del tutor o tutora de l'òrgan que exerceix la tutela (art. 21 Decret 132/2009, de 4 de setembre del Consell, pel qual es regula la concessió de beques).

  LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

  Les pràctiques professionals d'aquestes beques es realitzarà en qualsevol dels Centres de Valoració i Orientació de Discapacitat, dependents funcionalment de la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental.

  Les beques per a persones llicenciades o graduades en medicina es realitzaran, en el seu cas, en els Centres de Valoració i Orientació de Discapacitat d'Alacant i de València.

  La direcció tècnica, supervisió i tutoria de les beques s'exercirà per la persona titular del servei on es realitzen les pràctiques o per qui li substituïsca.

  Sancions

  Els previstos en Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. (DOCV núm. 6097, de 08/09/2009).
  - - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desenvolupa el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011).
  - - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - - Ordre 9/2019, de 16 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competències en matèria de diversitat funcional (DOGV núm. 8660, de 21-10-2019).
  - RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen set beques per a la realització de pràctiques professionals en centres dependents de la direcció general amb competències en matèria de diversitat funcional. (DOGV nº 8709,de 02/01/2020)

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució convocatòria de beques de pràctiques en centres dependents de diversitat funcional

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.