Informació pública de l'obertura de termini de la presentació de candidatures de persones representants de la comunitat gitana, de manera directa, o per mitjà d'associacions i fundacions, al Consell Valencià del Poble Gitano.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2260413
|
Codi GVA: 20652
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 15-06-2020

Fins 06-07-2020

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Possibilitar la presentació de les candidatures al Consell Valencià del Poble Gitano corresponents als apartats f, g, h, i i j de l'article 7 del Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano.

Concretament, les sol·licituds de candidatures es podran presentar a títol individual o en representació de les entitats del moviment associatiu gitano que corresponga als apartats anteriors.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
15-06-2020 al 06-07-2020
Observacions

Vigència del mandat: la duració del mandat de les vocalies serà de tres anys, renovable per un període de la mateixa duració. En el cas que hi haja vocalies que formen part del Consell per raó del seu càrrec, la seua condició de vocal es conservarà mentre es mantinguen en el càrrec pel qual van ser designades. Per a cada vocalia, es designarà una persona suplent.

 

Renovació del mandat: mandat renovable per un període de la mateixa duració, tres anys.

Normativa
 • DECRET 5/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano (DOGV núm. 8476, de 31.01.2019)
 • RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL S'ACORDA LA PUBLICACIÓ DE L'OBERTURA D'UN NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES Al CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

En el cas de les candidatures presentades a títol individual, podran presentar-se persones gitanes residents a la Comunitat Valenciana, per si mateixes o mitjançant la representació legal en cas de minoria d'edat.

 

En el cas de les candidatures corresponents als apartats g, h, i i j de l'article 7 esmentat, podran presentar candidatures les entitats del moviment associatiu gitano que figuren en la llista definitiva a què fa referència l'article 11.2.b del Decret 5/2019, publicat en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (inclusio.gva.es)

Requisits

Per a la presentació de candidatures a títol individual corresponents a l'article 7.f, serà necessari:

 

- Ser gitano o gitana.

- Tindre residència efectiva en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.

- En el cas de persones menors d'edat, aquestes hauran de manifestar expressament, per escrit, el seu consentiment a la presentació de la candidatura pel seu representant legal o tutora.

 

Per a la presentació de la resta de candidatures per part de les entitats serà necessari:

 

-Que els estatuts de l'entitat incloguen com a objectiu la igualtat i la inclusió de la població gitana.

-Que figuren en la llista definitiva que s'ha indicat en l'article 11.2.b del Decret 5/2019.

- Que la candidatura que es presente dispose d'un acord de l'òrgan de govern que aprova la presentació de la candidatura

- Que la persona candidata accepte la candidatura en representació de l'entitat.

Com es tramita

Procés de tramitació

Una vegada finalitzat el termini de presentació de les candidatures, la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat elaborarà la proposta de les vocalies corresponents en cada apartat, conforme als criteris establits en l'article 12 del Decret. Concretament:

 

1. En el cas de les persones individualment, es realitzarà un sorteig en el qual es triaran huit persones, quatre com a titulars i quatre com a suplents, segons els trams d'edat i complint amb la paritat de gènere. Per a assegurar aquesta última qüestió, el sorteig es realitzarà individualment segons trams d'edat. La primera persona que isca triada serà la titular. La persona suplent serà la següent triada per sorteig del mateix gènere. En el moment en què dos trams d'edat tinguen representants del mateix gènere, la resta en triaran només representants de l'altre.

 

2. Una vegada publicades les candidatures en la pàgina web de la conselleria amb competències en igualtat i inclusió del poble gitano, s'establirà, mitjançant una resolució de la persona titular de la direcció general competent, el termini i la forma de votació telemàtica per part de les entitats que figuren en la llista definitiva a la qual es refereix l'apartat b del punt 2 de l'article 11. Només podran emetre vots en cada apartat les entitats que figuren en la llista d'aquest. Cada entitat podrà votar com a màxim al 50 % del total de candidatures en els apartats en els quals tinga dret a fer-ho. A més, la votació ha de ser paritària, és a dir, s'ha de votar el mateix nombre de dones i homes o amb una diferència d'un, en cas de ser imparell.

 

3. Una vegada realitzada la votació establida en el punt anterior, les vocalies corresponents a l'apartat g seran les sis primeres tenint en compte la restricció següent: hi haurà un màxim del 33 % de persones per entitat.

 

4. Les vocalies corresponents a l'apartat h seran les deu més votades tenint en compte les restriccions següents: en cas de pertànyer a federacions, el conjunt de vocalies vinculades a una mateixa federació o fundació no podrà ser superior al 50 % del total i almenys hi haurà un 20 % de vocalies que representen entitats que actuen dins de cada província.

 

5. Les vocalies corresponents a l'apartat i seran les dues més votades de dues entitats diferents i d'àmbit d'actuació territorial diferent.

 

6. Les vocalies corresponents a l'apartat j seran les dues més votades de dues entitats diferents i d'àmbit d'actuació territorial diferent.

 

7. En cas d'empat a l'hora de realitzar l'ordenació de les votacions a les quals es refereixen els punts 4, 5 i 6, se seguiran els criteris següents en aquest ordre: pertinença a entitats menys representades en els llocs anteriors, ser dona i menor edat.

 

8. La direcció general competent en igualtat i inclusió del poble gitano, tenint en compte els criteris establits en els punts anteriors i el compliment del mínim del 50 % de dones i del 60 % de persones gitanes, realitzarà una proposta de designació de les vocalies, amb les seues corresponents suplències, que s'elevarà a la Presidència del Consell.

 

La Presidència del Consell nomenarà les vocalies de les persones gitanes que es presenten individualment així com les representants del moviment associatiu gitano.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a presentar les candidatures serà de 15 dies hàbils, a partir de l'habilitació del procediment telemàtic de presentació de candidatures en la web de la conselleria competent en igualtat i inclusió del Poble Gitano.

Documentació
Totes les candidatures s'han de presentar mitjançant el formulari específic associat a aquest tràmit. En el cas de les candidatures individuals: La documentació acreditativa de les dades d'identitat i de residència s'ha d'aportar si hi ha una oposició expressa a la consulta telemàtica de dades...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
En el cas de persones jurídiques o que actuen en representació, la candidatura s'ha de presentar, exclusivament, per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es
  Presencial

  En el cas de les candidatures individuals, si és possible, es prefereix que es presenten telemàticament. Si no es presenta telemàticament, la candidatura s'haurà de dirigir a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat i presentar en els llocs indicats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Al mateix temps, s'ha de remetre una còpia d'aquesta presentació, per correu electrònic, a diversitat_participacio@gva.es

   

  En el cas de persones jurídiques o que actuen en representació, la candidatura s'ha de presentar, exclusivament, per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es

  Resolució

  Termini màxim
  Tres mesos des de la publicació en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de l'anunci de la reobertura del termini per a la presentació de les candidatures.
  Observacions

  La proposta de designació de vocalies del director general d'Igualtat en la Diversitat no posa fi a la via administrativa, per la qual cosa, d'acord amb el que disposa l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La presidència del Consell: la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.