• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Informació pública de l'obertura de termini de la presentació de candidatures de persones representants de la comunitat gitana, de manera directa, o per mitjà d'associacions i fundacions, al Consell Valencià del Poble Gitano.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Informació pública de l'obertura de termini de la presentació de candidatures de persones representants de la comunitat gitana, de manera directa, o per mitjà d'associacions i fundacions, al Consell Valencià del Poble Gitano.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la presentació de les candidatures al Consell Valencià del Poble Gitano corresponents als apartats f, g, h, i i j de l'article 7 del Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano.
  Concretament, les sol·licituds de candidatures es podran presentar a títol individual o en representació de les entitats del moviment associatiu gitano que corresponga als apartats anteriors.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  En el cas de les candidatures presentades a títol individual, podran presentar-se persones gitanes residents a la Comunitat Valenciana, per si mateixes o mitjançant la representació legal en cas de minoria d'edat.

  En el cas de les candidatures corresponents als apartats g, h, i i j de l'article 7 esmentat, podran presentar candidatures les entitats del moviment associatiu gitano que figuren en la llista definitiva a què fa referència l'article 11.2.b del Decret 5/2019, publicat en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (www.inclusio.gva.es)

  Requeriments

  Per a la presentació de candidatures a títol individual corresponents a l'article 7.f, serà necessari:

  - Ser gitano o gitana.
  - Tindre residència efectiva en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.
  - En el cas de persones menors d'edat, aquestes hauran de manifestar expressament, per escrit, el seu consentiment a la presentació de la candidatura pel seu representant legal o tutora.

  Per a la presentació de la resta de candidatures per part de les entitats serà necessari:

  -Que els estatuts de l'entitat incloguen com a objectiu la igualtat i la inclusió de la població gitana.
  -Que figuren en la llista definitiva que s'ha indicat en l'article 11.2.b del Decret 5/2019.
  - Que la candidatura que es presente dispose d'un acord de l'òrgan de govern que aprova la presentació de la candidatura
  - Que la persona candidata accepte la candidatura en representació de l'entitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a presentar les candidatures serà d'un mes, a partir de l'habilitació del procediment telemàtic de presentació de candidatures en la web de la conselleria competent en igualtat i inclusió del poble gitano, que s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (art. 11.2.d).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En el cas de les candidatures individuals, si és possible, es prefereix que es presenten telemàticament. Si no es presenta telemàticament, la candidatura s'haurà de dirigir a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat i presentar en els llocs indicats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Al mateix temps, s'ha de remetre una còpia d'aquesta presentació, per correu electrònic, a diversitat_participacio@gva.es

  En el cas de persones jurídiques o que actuen en representació, la candidatura s'ha de presentar, exclusivament, per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20652

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Totes les candidatures s'han de presentar mitjançant el formulari específic associat a aquest tràmit.

  En el cas de les candidatures individuals:
  La documentació acreditativa de les dades d'identitat i de residència s'ha d'aportar si hi ha una oposició expressa a la consulta telemàtica de dades d'identitat i residència. També s'ha d'aportar quan la identitat s'haja d'acreditar mitjançant un passaport o documentació acreditativa de la identitat expedida per les autoritats competents del país d'origen. Aquest document oficial del país d'origen ha d'haver sigut expedit per una autoritat competent del país d'origen i servir a aquest efecte d'identificació, la qual cosa es podrà consultar amb l'autoritat competent.

  Quan la sol·licitud la presente la persona representant legal, en el cas de persones candidates menors d'edat, s'han d'aportar sempre tant la documentació acreditativa de la representació com un document, signat per la persona menor d'edat, que acredite l'acceptació de la persona menor d'edat de la presentació de la seua candidatura.

  Per al cas de candidatures presentades en representació d'entitat:

  En tots els casos, s'ha d'aportar l'acord de l'òrgan de govern que aprova la presentació de la candidatura, així com el document d'acceptació signat pel candidat/a. L'entitat que presente la candidatura ha d'aportar la documentació relativa a la identitat de la persona candidata. Per a les persones amb DNI o NIE, l'entitat podrà aportar una autorització signada, perquè la verifique i acare l'òrgan gestor, de les seues dades d'identitat i residència a través de bases de dades d'altres administracions públiques. Les persones que no disposen de DNI o NIE han d'aportar, en tots els casos, el seu passaport o document oficial del país d'origen.

  Impresos associats

  MODEL NORMALITZAT PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada finalitzat el termini de presentació de les candidatures, la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat elaborarà la proposta de les vocalies corresponents en cada apartat, conforme als criteris establits en l'article 12 del Decret. Concretament:

  1. En el cas de les persones individualment, es realitzarà un sorteig en el qual es triaran huit persones, quatre com a titulars i quatre com a suplents, segons els trams d'edat i complint amb la paritat de gènere. Per a assegurar aquesta última qüestió, el sorteig es realitzarà individualment segons trams d'edat. La primera persona que isca triada serà la titular. La persona suplent serà la següent triada per sorteig del mateix gènere. En el moment en què dos trams d'edat tinguen representants del mateix gènere, la resta en triaran només representants de l'altre.

  2. Una vegada publicades les candidatures en la pàgina web de la conselleria amb competències en igualtat i inclusió del poble gitano, s'establirà, mitjançant una resolució de la persona titular de la direcció general competent, el termini i la forma de votació telemàtica per part de les entitats que figuren en la llista definitiva a la qual es refereix l'apartat b del punt 2 de l'article 11. Només podran emetre vots en cada apartat les entitats que figuren en la llista d'aquest. Cada entitat podrà votar com a màxim al 50 % del total de candidatures en els apartats en els quals tinga dret a fer-ho. A més, la votació ha de ser paritària, és a dir, s'ha de votar el mateix nombre de dones i homes o amb una diferència d'un, en cas de ser imparell.

  3. Una vegada realitzada la votació establida en el punt anterior, les vocalies corresponents a l'apartat g seran les sis primeres tenint en compte la restricció següent: hi haurà un màxim del 33 % de persones per entitat.

  4. Les vocalies corresponents a l'apartat h seran les deu més votades tenint en compte les restriccions següents: en cas de pertànyer a federacions, el conjunt de vocalies vinculades a una mateixa federació o fundació no podrà ser superior al 50 % del total i almenys hi haurà un 20 % de vocalies que representen entitats que actuen dins de cada província.

  5. Les vocalies corresponents a l'apartat i seran les dues més votades de dues entitats diferents i d'àmbit d'actuació territorial diferent.

  6. Les vocalies corresponents a l'apartat j seran les dues més votades de dues entitats diferents i d'àmbit d'actuació territorial diferent.

  7. En cas d'empat a l'hora de realitzar l'ordenació de les votacions a les quals es refereixen els punts 4, 5 i 6, se seguiran els criteris següents en aquest ordre: pertinença a entitats menys representades en els llocs anteriors, ser dona i menor edat.

  8. La direcció general competent en igualtat i inclusió del poble gitano, tenint en compte els criteris establits en els punts anteriors i el compliment del mínim del 50 % de dones i del 60 % de persones gitanes, realitzarà una proposta de designació de les vocalies, amb les seues corresponents suplències, que s'elevarà a la Presidència del Consell.

  La Presidència del Consell nomenarà les vocalies de les persones gitanes que es presenten individualment així com les representants del moviment associatiu gitano.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La proposta de designació de vocalies del director general d'Igualtat en la Diversitat no posa fi a la via administrativa, per la qual cosa, d'acord amb el que disposa l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra aquesta es podrà interposar un RECURS D'ALÇADA, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant de la Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat, d'acord amb el que preveu l'article 121 de la norma esmentada.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20652

  Informació adicional

  En el cas de persones jurídiques o que actuen en representació, la candidatura s'ha de presentar, exclusivament, per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Vigència del mandat: la duració del mandat de les vocalies serà de tres anys, renovable per un període de la mateixa duració. En el cas que hi haja vocalies que formen part del Consell per raó del seu càrrec, la seua condició de vocal es conservarà mentre es mantinguen en el càrrec pel qual van ser designades. Per a cada vocalia, es designarà una persona suplent.

  Renovació del mandat: mandat renovable per un període de la mateixa duració, tres anys.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 5/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano (DOGV núm. 8476, de 31.01.2019)
  - Informació pública de l'obertura del termini per a presentar candidatures al Consell Valencià del Poble Gitano DOGV 8719/17.01.2020.

  Llista de normativa

  Vegeu la informació pública d'obertura del termini de presentació de candidatures al Consell Valencià del Poble Gitano.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.