Declaració responsable per a l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o a distància menor o igual a 100 metres de terreny forestal (Decret 91/2023)

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 2259717
|
Codi GVA: 20656
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

En l'execució d'obres o treballs d'enginyeria, construcció, treballs forestals, aprofitaments forestals o de qualsevol altre tipus que puga implicar risc de produir incendis forestals, que es realitzen en terrenys forestals, o a distància menor o igual a 100 metres de terreny forestal, haurà...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

En el cas d'obres degudament autoritzades per altres Administracions, haurà d'adjuntar-se còpia de la llicència o resolució corresponent. Les actuacions de prevenció d'incendis forestals que es deriven de l'aplicació del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

a) Persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar obres o treballs que requerisquen projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal o a distància menor o igual a 100 metres d'aquest, o existisca una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal. b)...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Passos: - Presentació de la declaració responsable en imprés normalitzat (persona interessada), amb anterioritat als 20 dies naturals previs a la iniciació de l'obra o treball, amb la documentació preceptiva. - Revisió i avaluació de la sol·licitud (Servei Territorial competent en la matèria). -...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any. La declaració responsable, es presentarà amb una antelació mínima de 20 dies naturals previs a la iniciació de l'obra o treball.

Documentació
Per a treballs que requerisquen projecte d'obres: a) Descripció i localització cartogràfica de les obres o treballs, destacant les activitats que poden comportar risc d'incendis i calendari previst. b) Declaració que s'han recollit dins dels plecs de prescripcions tècniques en del projecte...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via,...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).