Declaració responsable per a l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o a distància menor o igual a 100 metres de terreny forestal (Decret 91/2023)

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 2259717
|
Codi GVA: 20656
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

En l'execució d'obres o treballs d'enginyeria, construcció, treballs forestals, aprofitaments forestals o de qualsevol altre tipus que puga implicar risc de produir incendis forestals, que es realitzen en terrenys forestals, o a distància menor o igual a 100 metres de terreny forestal, haurà d'observar-se per part dels seus promotors i executors un estricte compliment de les normes recollides en l'annex IX del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

El Decret estableix l'obligació de notificar per part del promotor amb almenys, 20 dies naturals previs a la iniciació de l'obra o treball i dirigida a la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, la realització dels treballs següents:

•Les obres i treballs que requerisquen projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal o a distància menor o igual a 100 metres d'aquest, o existisca una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal.

•Obres o treballs menors que, pel seu volum o característiques, no requerisquen del preceptiu projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal o a una distància menor o igual a 100 metres d'aquest.

•Treballs associats a aprofitaments forestals autoritzats.

S'eximeix als promotors i executors d'obres, treballs i aprofitaments forestals, de les autoritzacions prèvies regulades en l'article 133.1, lletres a), c) i d):

133.1.a) Emmagatzematge, transport o utilització de material inflamable o explosiu. L'ús de material inflamable o explosiu en celebracions festiu-recreatives es regularà pel que es disposa en l'article 134.1 del Reglament.

133.1.c) Utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, així com qualsevol altra instal·lació de similars característiques contemplada com a maquinària tipus C, conforme al que es disposa en l'ANNEX IX del Reglament, excepte els casos previstos en els articles 135 i 142.

133.1.d) Acumulació i emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol tipus de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola, en llocs situats dins de la Zona d'Influència Forestal, exceptuats els contemplats en l'article 135 i les activitats o treballs forestals que tinguen resolució administrativa o no precisen d'autorització expressa segons l'article 144 del Reglament.

L'excepció anterior és exclusiva per als aspectes referits, i independent de la necessitat del compliment de totes aquelles normes de protecció ambiental que es deriven de l'actuació a realitzar.

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

En el cas d'obres degudament autoritzades per altres Administracions, haurà d'adjuntar-se còpia de la llicència o resolució corresponent.

 

Les actuacions de prevenció d'incendis forestals que es deriven de l'aplicació del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, s'entenen sense perjudici del que es disposa en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, podent quedar integrades dins del pla d'acció preventiva de l'empresa que es derive de l'aplicació d'aquesta Llei, especialment, en el seu article 20.

 

No serà aplicable el plec de l'annex IX en el cas de treballs que es realitzen a conseqüència de situacions d'emergència, com ara el manteniment de serveis bàsics, treballs o manteniments urgents a realitzar en instal·lacions a conseqüència d'avaries o interrupcions en el subministrament elèctric, extinció d'incendis, accidents o altres. En aquests casos, els serveis que actuen en aquestes emergències seran responsables d'establir les mesures necessàries per a evitar ser causa o origen d'incendi forestal.

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

a) Persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar obres o treballs que requerisquen projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal o a distància menor o igual a 100 metres d'aquest, o existisca una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal.

 

b) Persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar obres o treballs menors que, pel seu volum o característiques, no requerisquen del preceptiu projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal o a una distància menor o igual a 100 metres d'aquest.

 

c) Persones físiques o jurídiques que realitzen un aprofitament forestal autoritzat. El promotor o interessat podrà ser el propietari del predi sobre el qual es realitze l'aprofitament o el propietari del vol després de la seua alienació, en funció del negoci jurídic realitzat entre tots dos. Als efectes, assumirà la condició d'interessat aquell que realitze la declaració responsable

 

d) Els dispositius de prevenció i extinció d'incendis forestals, dependents de la Generalitat o d'altres administracions públiques, i en el cas d'aquells treballs programats que formen part del seu pla de formació i entrenament, la declaració responsable podrà ser substituïda per la declaració anual del programa d'activitats i treballs, que s'acompanyarà per un compromís exprés d'estricta observança de les obligacions contingudes en el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals previst en l'article 141.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

Passos:

 

- Presentació de la declaració responsable en imprés normalitzat (persona interessada), amb anterioritat als 20 dies naturals previs a la iniciació de l'obra o treball, amb la documentació preceptiva.

- Revisió i avaluació de la sol·licitud (Servei Territorial competent en la matèria).

- Esmena i millora de la sol·licitud, si correspon (persona interessada).

- Autorització tàcita.

 

No obstant l'anterior, i a la vista de possibles riscos extraordinaris no regulats en l'ANNEX IX, la direcció territorial de la Conselleria competent en prevenció d'incendis forestals, podrà dictar normes de seguretat suplementàries que, una vegada notificades als promotors, seran d'obligat compliment.

 

La present declaració responsable no eximeix de la necessitat de dur a terme qualsevol altra tramitació o sol·licitar quants permisos estableix la legislació vigent en la matèria, davant aquesta o una altra administració.

 

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

La declaració responsable, es presentarà amb una antelació mínima de 20 dies naturals previs a la iniciació de l'obra o treball.

Documentació
Per a treballs que requerisquen projecte d'obres: a) Descripció i localització cartogràfica de les obres o treballs, destacant les activitats que poden comportar risc d'incendis i calendari previst. b) Declaració que s'han recollit dins dels plecs de prescripcions tècniques en del projecte...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via,...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).