Detall de Procediment

ECOVUL 2020 - Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables per a l'exercici 2020 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació)

Codi SIA:: 2250919
Codi GVA:: 20666
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(19-02-2020
31-10-2020)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objectiu d'aquest programa és fomentar la contractació indefinida de les persones pertanyents a determinats col·lectius vulnerables: a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública. b) Persones aturades de llarga durada. c) Persones majors de 50 anys. d) Persones amb diversitat funcional.

Observacions

Observacions

Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms. NOMBRE DE BENEFICIARIS PREVISTOS: 500 beneficiaris Pressupost total de l'acció: 12.000.000 euros

Requisits

Requisits

a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent. b) En cap cas, poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables. (DOGV núm. 8339, 16.07.2018)
  • RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a l'exercici 2020, el Programa de foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA). (DOGV 8742 de 18/02/2020).
  • Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a l'exercici 2020, el Programa de foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV 8742 de 18/02/2020)
  • RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre la continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
  • Extracte de la Resolució de 10 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es redistribueix i s'incrementa l'import global màxim establit en la Resolució de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a l'exercici 2020, el Programa de foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Inici l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució (DOGV 8742, de 18/02/2020) i acabament el 31 d'octubre de 2020. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

Formularis documentació

Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars. c) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió. d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació. e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió. f) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat. g) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona o l'entitat sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat. h) Comunicació a la persona treballadora del cofinançament pel Fons Social Europeu de l'ajuda sol·licitada, segons el model normalitzat. i) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana dels treballadors en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte. j) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de treballadors en el període comprés entre els trenta dies previs a la contractació i el dia de la contractació de la persona contractada. k) Si escau, acreditació de la condició de dona víctima de la violència sobre la dona, de conformitat amb el que disposa l'article 9, apartats 1 i 2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. l) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona contractada. m) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció. n) Acreditació, si escau, de la situació o el risc d'exclusió social dels serveis socials de qualsevol administració pública. o) Si escau, diagnòstic de malaltia o trastorn mental emés pel centre públic de salut mental, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 10/2018.

Presentació

Presentació

Presencial

Les persones jurídiques, les administracions, entitats, ens, organismes i empreses públiques o els seus representants han de presentar la seua sol·licitud (que incloga, així mateix, la documentació exigida en el resolc nové) telemàticament. En la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per mitjà del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "ECOVUL 2020 Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables". En la pàgina web de LABORA estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a fer-ho, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat representant d'entitat. Les persones físiques o persones autoritzades per aquestes a través del registre de representants han de presentar la seua sol·licitud, preferentment segons el que indica l'apartat anterior, amb el certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa s'han d'utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'esmentada adreça d'internet: labora.gva.es, llevat que la persona interessada o el seu representant estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques; en aquest cas, s'ha de presentar segons l'indicat en l'apartat anterior. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels que es descriuen ací serà inadmesa. Registres dels òrgans administratius de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Telemàtica
Enllaç d'aquesta guia S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Passos - Procediment de concessió; distribució de la dotació - La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'hagen presentat la sol·licitud i la resta de documentació exigida per la convocatòria en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú. - En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran els contractes de persones amb diversitat funcional (prioritzades, al mateix temps, en funció del grau de discapacitat superior), i, en defecte d'això, de dones; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La competència per a resoldre correspondrà a la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació o l'òrgan en què aquesta delegue.

Obligacions

Obligacions

A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions del beneficiari: a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. b) Els contractes a jornada parcial de persones amb diversitat funcional severa han de recollir expressament en el clausulat el nombre d'hores setmanals de treball. c) Mantindre l'ocupació creada durant almenys vint-i-quatre mesos. d) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora dels treballadors en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, la mort, la discapacitat sobrevinguda, la jubilació per motius d'edat o l'acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents del treballador. e) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, dos informes de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatius a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora de les persones treballadores en situació d'alta que, comprenent un període de 12 mesos cada un, abasten tot el període de manteniment (24 mesos). f) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. g) Comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. h) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests. i) Les persones jurídiques han de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual s'ha d'aportar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini indicat en la lletra e del resolc setzé de la convocatòria, juntament amb el model normalitzat sobre el compliment d'aquesta obligació de comptabilitat separada. j) Com que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) s'ha de conservar durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen incloses les despeses definitives de l'operació, tal com defineix l'article 140.1 del Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (que s'estima que puga tindre lloc sobre l'any 2025). k) A l'efecte de difusió pública, com que les ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu, la persona o l'entitat beneficiària està subjecta a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre aquestes normes, cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista d'operacions, que es publicarà de manera electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix, ha de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu. Així mateix, el beneficiari està subjecte a les normes d'informació i publicitat recollides en el Reglament d'execució (UE) 821/2014, de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades. l) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros. Sense perjudici del que s'ha dit amb anterioritat, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar la publicitat adequada a aquesta, i ha d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat. m) Aportar, en el termini indicat en la lletra e del resolc desseté, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior. n) Facilitar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació les mesures d'acompanyament que propicien l'adequació de la inserció recollides en la disposició addicional quarta de l'Ordre 10/2018. En aquest sentit, el beneficiari ha de concedir al treballador el permís necessari en horari laboral perquè acudisca a l'Espai LABORA, a fi que es facen les tasques d'acompanyament i orientació durant el període de manteniment del contracte.

Observacions

Observacions

Les resolucions esgotaran la via administrativa i, contra aquestes, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de publicar-se, davant del Jutjat Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, que computarà en els termes ja esmentats, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques. I això, sense perjudici de la possibilitat que els interessats puguen exercitar-ne, si escau, qualsevol altre que consideren procedent. Davant de la desestimació per silenci administratiu, s'hi podrà interposar un recurs idèntic.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'import de la subvenció serà 23.940 euros. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de ser dona o persona amb diversitat funcional, l'import serà de 25.270 euros. Si en la persona contractada concorre la condició de ser víctima de violència sobre la dona o persona amb diversitat funcional severa l'import serà de 26.600 euros. Els contractes a jornada parcial de les persones amb diversitat funcional severa resultaran subvencionables amb la reducció proporcional de la quantia de l'ajuda (contractes d'almenys 15 hores setmanals). La liquidació de les ajudes es farà una vegada s'hagen justificat les condicions establides i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució que siga procedent serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud. - Una vegada transcorregut el termini establit sense que s'haja dictat cap resolució expressa, la pretensió s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa