Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Reconeixement de la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Reconéixer la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana als municipis que promoguen la qualitat en la prestació dels serveis municipals al conjunt de la població turística, contribuïsquen a un turisme sostenible i inclusiu, amb fonament en el principi d'hospitalitat i en els compromisos que deriven del codi ètic del turisme valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ajuntaments de la Comunitat Valenciana

  Requeriments

  - Tindran la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana tots els municipis en els quals concórreguen els criteris i es complisquen les obligacions que conduïsquen al seu reconeixement, d'acord amb el que estableixen els capítols II i III del Decret 5/2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es pot presentar al llarg de l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS SEGÜENTS CRITERIS:

  a) Criteri relatiu a la població turística.

  b) Criteri relatiu al nombre de places d'allotjament turístic i de segona residència.

  c) A més, amb caràcter alternatiu, s'ha de complir amb almenys un dels criteris següents:
  c1) Disposar en el seu terme municipal d'algun recurs turístic de primer ordre.
  c2) Acreditar que l'activitat turística representa la base de la seua economia o, com a mínim, una part important d'aquesta.

  DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS RELATIVES A:
  a) Subministrar informació turística veraç i completa.

  b) Comptar amb un pla turístic que preveja, entre altres, mesures de sostenibilitat i millora en la prestació dels serveis, per a la qual cosa ha de tindre definit un programa de qualificació dels recursos humans vinculats al sector turístic i afins.
  c) Identificar, protegir i promocionar els seus recursos turístics de primer ordre.

  d) Orientar el municipi cap al concepte de destinació turística intel·ligent fins a la consolidació d'una infraestructura tecnològica d'avantguarda que garantisca el desenvolupament sostenible del territori, accessible per a totes les persones, de manera que facilite la interacció i integració del personal visitant amb l'entorn i incremente la satisfacció de l'experiència en la destinació, a més de la millora de la qualitat de vida de les persones residents.

  e) Posar en marxa estratègies que reforcen la qualitat en destinació.

  f) Col·laborar amb mitjans locals en els plans d'inspecció contra l'intrusisme que desplegue la Generalitat.

  g) Aprovar i posar en marxa mecanismes per a facilitar la participació efectiva de la ciutadania i dels agents socials i econòmics en l'acció pública en matèria de turisme.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  INICIACIÓ

  - El procediment per a reconéixer la condició de municipi turístic s'iniciarà a sol·licitud de l'ajuntament interessat i s'ha d'ajustar en totes les seues fases al que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  - L'ajuntament formularà la sol·licitud, que ha d'anar acompanyada de la documentació acreditativa del compliment dels criteris i les obligacions regulats en els capítols II i III del Decret 5/2020. Tant la sol·licitud com la documentació acreditativa s'ha de presentar obligatòriament per mitjans electrònics, a través del tràmit electrònic habilitat a aquest efecte.


  ORDENACIÓ I INSTRUCCIÓ

  - L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà al departament del Consell que tinga atribuïdes les competències en matèria de turisme, departament que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades al·legades en la sol·licitud.

  - La condició de municipi turístic es reconeixerà, si escau, després de la verificació de la concurrència de criteris i el compliment d'obligacions pel departament del Consell competent en matèria de turisme.

  RESOLUCIÓ

  - La persona titular de l'òrgan del Consell competent en matèria de turisme adoptarà la resolució a proposta de la persona titular de la direcció general amb competència en matèria de turisme.

  - La resolució per la qual es reconega la condició de municipi turístic, que posarà fi a la via administrativa, es notificarà a l'ajuntament sol·licitant i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  - En cas de resolució desestimatòria de la sol·licitud, aquesta es notificarà a l'interessat d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Tramitació

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la "Normativa i informació" d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació.

  Per a accedir de manera telemàtica, l'ajuntament sol·licitant ha de disposar d'un Certificat digital emés per una Autoritat de Certificació reconeguda en la plataforma utilitzada. Aquesta plataforma admet certificats digitals reconeguts conforme l'estàndard *ITU-T X.509 * v3, emesos per múltiples prestadors de serveis de certificació.

  Com es tramita telemàticament?

  S'accedeix a través de tramitar amb certificat en el següent enllaç:

  https://ovipres-turisme.gva.es/oficina_tactica/#/inicio


  Sol·licituds

  Per a presentar la seua sol·licitud vaja a "Municipis" i a continuació fer clic sobre el botó ACCEDIR o bé a "Identificar-se".

  - "Dades del municipi", en posar el NIF, la resta dels camps es carreguen automàticament, fer clic sobre el botó SEGÜENT.

  - "Dades de contacte", els camps que estan marcats amb asterisc són d'obligat emplenament. Quan estiguen tots els camps emplenats, fer clic sobre el botó SEGÜENT.

  - "Documentació aportada", afegir cadascun dels fitxers de la llista, fer clic sobre el botó SEGÜENT.

  - "Documents addicionals", es poden afegir altres documents que estime necessari, faça clic sobre el botó SEGÜENT.

  - "Acabar" fer clic sobre el botó ENVIAR (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).

  - Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació electrònica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  - Vegeu el DOCUMENT D'INFORMACIÓ PRÈVIA DELS REQUISITS que han de complir els municipis sol·licitants del reconeixement de la condició de municipi turístic per a acreditar el compliment dels criteris I LES OBLIGACIONS que estableixen els CAPÍTOLS II i III DEL DECRET 5/2020, DE 10 DE GENER, DEL CONSELL, DE REGULACIÓ DE L'ESTATUT DEL MUNICIPI TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Podeu posar-se en contacte amb els departaments competents per a la tramitació del procediment mitjançant correu electrònic:

  - Per a consultes relatives als requisits exigibles o al procediment administratiu de municipi turístic, poden posar-se en contacte amb la següent adreça de correu electrònic: municipioturistico_pre@gva.es

  - Per a realitzar consultes sobre incidències de caràcter informàtic o relatives al funcionament del portal, poden posar-se en contacte amb el següent correu electrònic, indicant en l'assumpte del correu INCIDÈNCIA OVIPRES:
  saudep@gva.es

  Obligacions

  Les obligacions per al reconeixement de la condició de municipi turístic estan recollides en el CAPÍTOL III del Decret 5/2020.

  Enllaços

  DOCUMENT D'INFORMACIÓ PRÈVIA DELS REQUISITS que han de complir els municipis sol·licitants del reconeixement de la CONDICIÓ DE MUNICIPI TURÍSTIC per a acreditar el compliment dels criteris I LES OBLIGACIONS establides en els CAPÍTOLS II i III DEL DECRET 5/2020, DE 10 DE GENER, DEL CONSELL, DE REGULACIÓ DE L'ESTATUT DEL MUNICIPI TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.(BOE núm.236 de 02.10.2015)
  - Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).
  - Decret 5/2020, de 10 de gener, del Consell, de regulació de l'Estatut del municipi turístic de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8719, de 17.01.2020)

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 39/2015, d'1 d'octubre,

  Vegeu la Llei 15/2018, de 7 de juny.

  Vegeu el Decret 5/2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.