Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Reconeixement de la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Reconéixer la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana als municipis que promoguen la qualitat en la prestació dels serveis municipals al conjunt de la població turística, contribuïsquen a un turisme sostenible i inclusiu, amb fonament en el principi d'hospitalitat i en els compromisos que deriven del codi ètic del turisme valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ajuntaments de la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es pot presentar al llarg de l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar la documentació següent:
  - Formulari de sol·licitud de reconeixement de municipi turístic de la Comunitat Valenciana degudament omplit i signat electrònicament.
  Documentació acreditativa de criteris relatius a:
  a) Criteri relatiu a la població turística.
  b) Criteri relatiu al nombre de places d'allotjament turístic i de segona residència.
  c) A més, amb caràcter alternatiu, s'ha de complir amb almenys un dels criteris següents:
  c1) Disposar en el seu terme municipal d'algun recurs turístic de primer ordre.
  c2) Acreditar que l'activitat turística representa la base de la seua economia o, com a mínim, una part important d'aquesta.
  Documentació acreditativa de les obligacions relatives a:
  a) Subministrar informació turística veraç i completa.
  b) Comptar amb un pla turístic que preveja, entre altres, mesures de sostenibilitat i millora en la prestació dels serveis, per a la qual cosa ha de tindre definit un programa de qualificació dels recursos humans vinculats al sector turístic i afins.
  c) Identificar, protegir i promocionar els seus recursos turístics de primer ordre.
  d) Orientar el municipi cap al concepte de destinació turística intel·ligent fins a la consolidació d'una infraestructura tecnològica d'avantguarda que garantisca el desenvolupament sostenible del territori, accessible per a totes les persones, de manera que facilite la interacció i integració del personal visitant amb l'entorn i incremente la satisfacció de l'experiència en la destinació, a més de la millora de la qualitat de vida de les persones residents.
  e) Posar en marxa estratègies que reforcen la qualitat en destinació.
  f) Col·laborar amb mitjans locals en els plans d'inspecció contra l'intrusisme que desplegue la Generalitat.
  g) Aprovar i posar en marxa mecanismes per a facilitar la participació efectiva de la ciutadania i dels agents socials i econòmics en l'acció pública en matèria de turisme.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE LA CONDICIÓ DE MUNICIPI TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'ajuntament ha de formular la sol·licitud i remetre-la al departament del Consell que tinga atribuïdes les competències en matèria de turisme, acompanyada de la documentació acreditativa del compliment dels criteris i les obligacions que s'han indicat anteriorment.

  - Els procediments s'han de tramitar segons el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  - L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà al departament del Consell que tinga atribuïdes les competències en matèria de turisme, departament que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades al·legades en la sol·licitud.

  - La condició de municipi turístic es reconeixerà, si escau, després de la verificació de la concurrència de criteris i el compliment d'obligacions pel departament del Consell competent en matèria de turisme.

  - En el cas de denegació de la condició de municipi turístic per incompliment de les obligacions previstes en el capítol III, es requerirà un informe previ preceptiu i no vinculant de l'FVMP, que versarà sobre el grau de compliment de tals obligacions.

  - La persona titular de l'òrgan del Consell competent en matèria de turisme adoptarà la resolució a proposta de la persona titular de la direcció general amb competència en matèria de turisme.
  - La resolució per la qual es reconega la condició de municipi turístic, que posarà fi a la via administrativa, es notificarà a l'ajuntament sol·licitant i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  - En cas de resolució desestimatòria de la sol·licitud, aquesta es notificarà a l'interessat d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans d'iniciar la tramitació electrònica, comproveu que l'ordinador disposa del sistema operatiu i el navegador que s'indiquen en l'apartat de requisits de la llista de preguntes freqüents de la plataforma de tramitació.

  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  Si voleu fer la tramitació amb un certificat digital, podeu comprovar que compleix els requisits de funcionament en l'apartat "Accés amb certificat" de la llista.

  Si, durant la tramitació, teniu problemes d'accés o de funcionament, reviseu de nou la llista de preguntes freqüents per a veure si podeu solucionar el problema.

  En cas que continueu necessitant ajuda, envieu un correu electrònic a generalitat_en_red@gva.es si es tracta d'un problema informàtic, o a prop@gva.es si necessiteu fer una consulta sobre el funcionament. En qualsevol cas, aporteu en el correu la informació que s'indica en l'apartat "Ajuda" de la llista de preguntes freqüents per a facilitar la seua atenció.


  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a tramitar-lo.

  Per mitjà de l'assistent de tramitació, accedireu a la plataforma de tramitació.

  La tramitació electrònica es compon de 6 passos:

  PAS 1: llegir.
  PAS 2: OMPLIR FORMULARI DADES GENERALS
  Hi ha camps que carreguen dades que ja estan en la vostra signatura digital, es carreguen automàticament.
  Els camps que estan marcats amb asterisc s'han d'omplir obligatòriament.
  En "Altres camps" la persona sol·licitant ha de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, en aquest cas, la sol·licitud de dispensa.
  Quan estiguen tots els camps omplits, feu clic en ENVIAR.
  El formulari de dades generals requereix signatura electrònica.
  PAS 3: SELECCIÓ DE FORMULARIS
  Ompliment dels formularis associats a aquest tràmit.
  a. Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.

  Si no ompliu tots els camps d'un formulari, és possible que no us deixe passar al formulari següent.

  b) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament heu descarregat i omplit.

  PAS 4: PAGAR

  Aquest tràmit no requereix el pagament de cap taxa.

  PASSOS 5 i 6: REGISTRAR I GUARDAR

  - Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  - Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La presentació electrònica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  COM ACREDITAR ELS CRITERIS REQUERITS EN L'APARTAT C DEL formulari de sol·licitud de reconeixement de la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana:
  a) Criteri relatiu a la població turística del municipi.
  Podrà calcular-se d'acord amb la fórmula següent:
  Població turística = (nombre total de places en allotjament reglat X grau mitjà d'ocupació anual/estada mitjana), a partir de la informació estadística que s'indica a continuació:

  - Oferta de places a 31 de desembre de l'últim any disponible
  Font: Turisme Comunitat Valenciana: Anuari oferta municipal i comarcal, explotació del Registre de turisme.
  Enllaç: Estadístiques de turisme, secció anuaris, oferta municipal i comarcal
  http://www.turisme.gva.es/turisme/va/files/pdf/estadistiquesdeturisme/anuarios/OTMC_2019v.pdf

  - Grau mitjà d'ocupació anual per tipus d'establiment, zona i municipi turístic, si és el cas.
  Estada mitjana (= nre. pernoctacions / nre. viatgers)
  Font: Turisme Comunitat Valenciana: Anuari El turisme a la Comunitat Valenciana sobre la base de la font oficial INE.
  * Establiments hotelers
  Enllaç: Estadístiques de turisme, secció anuaris, El turisme a la Comunitat Valenciana, quadern 5, annex taules (Excel).
  http://www.turisme.gva.es/tcv/tcv2018/5_hoteles_2018c.pdf
  * Habitatges turístics gestionats per empreses
  Enllaç: Estadístiques de turisme, secció anuaris, El turisme a la Comunitat Valenciana, quadern 6, annex taules (Excel).
  http://www.turisme.gva.es/tcv/tcv2018/6_apartamentos_2018c.pdf
  * Campaments turístics
  Enllaç: Estadístiques de turisme, secció anuaris, El turisme a la Comunitat Valenciana, quadern 7, annex taules (Excel).
  http://www.turisme.gva.es/tcv/tcv2018/7_campings_2018c.pdf
  * Allotjament rural
  Enllaç: Estadístiques de turisme, secció anuaris, El turisme a la Comunitat Valenciana, quadern 8, annex taules (Excel).
  http://www.turisme.gva.es/tcv/tcv2018/8_rural_2018c.pdf

  b) Criteri relatiu al nombre de places d'allotjament turístic i de segona residència.
  Aquest criteri es podrà acreditar a partir de la informació estadística que s'indica a continuació:

  - Oferta de places d'allotjament turístic a 31 de desembre
  Font: Turisme Comunitat Valenciana: Anuari oferta municipal i comarcal, explotació del Registre de turisme.
  Enllaç: Estadístiques de turisme, secció anuaris
  http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/estadistiquesdeturisme/anuarios/OTMC-2018c.pdf
  - Oferta de places de segona residència. Habitatges secundaris segons l'últim Cens de població i habitatge
  Font: INE: Cens de població i habitatge 2011
  Enllaç: https://www.ine.es/censos2011/tablas/inicio.do
  - Padró municipal
  Font: INE: Revisió anual del padró municipal a 1 de gener
  Enllaç: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177011&menu=resultados&idp=1254734710990

  c1) Criteri relatiu als recursos turístics de primer ordre.
  Fins que no s'elabore el catàleg dels recursos turístics de primer ordre previst en l'apartat 3 de l'article 24 de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, l'acreditació del criteri relatiu a l'existència en el municipi de recursos turístics de primer ordre a què fa referència l'article 5 del decret 5/2020 es podrà acreditar justificant la inclusió d'aquests recursos en algun inventari o catàleg oficial de la Generalitat Valenciana.

  c2) Criteri relatiu a l'activitat turística com la base de la seua economia o, com a mínim, una part important d'aquesta.
  El compliment d'aquest criteri es basarà en dos indicadors:

  - La generació d'ocupació que suposa l'activitat turística.
  - La influència de l'activitat turística sobre l'economia municipal.
  El criteri es considerarà acreditat quan el resultat dels dos indicadors siga igual o superior als resultats que, per al conjunt de la Comunitat Valenciana, determine l'últim estudi sobre impacte del turisme en l'economia i en l'ocupació regional elaborada pel departament del consell competent en matèria de turisme.
  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadistiquesdeturisme/anuario/impacto_economico/impacto_economico_impactur.html

  Els sol·licitants que vulguen acreditar el compliment d'aquest criteri podran sol·licitar a Turisme Comunitat Valenciana els resultats desagregats per municipi i activitat dels indicadors següents:
  - Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social (ETASS)
  - Directori Estadístic d'Empreses, per a aproximar aquests indicadors.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).
  - Decret 5/2020, de 10 de gener, del Consell, de regulació de l'Estatut del municipi turístic de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8719, de 17.01.2020)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 15/2018, de 7 de juny.

  Vegeu el Decret 5/2020.

  Llistat de seguiment

  Document de requisits que hi han de complir els sol·licitants del reconeixement de la condició de municipi turístic per a acreditar el compliment dels criteris i les obligacions establides en el Decret 5/2020 de 10 de gener, del Consell, de regulació de l'estatut de municipi turístic de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.